Arealplaner

Detaljreguleringsplan for Rørosmeieriet med planid 20180002 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 28.04.2022. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i saksdokumentene. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, […]

Klikk her for å lese videre

Detaljreguleringsplan for Gjøsvika etappe 5 med planid 20200006 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 24.08.2022. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i planregisteret. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Fullstendige plandokumenter med […]

Klikk her for å lese videre

Det er startet arbeid med detaljreguleringsplan for Mattislia hytteområde. Planarbeidet har som formål å legge til rette for videre utbygging av fritidsboliger i Mattislia hytteområde på eiendom 132/197. Planområdet er 141 daa og omfatter eksisterende og nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. Reguleringsplanen vil erstatte eksisterende reguleringsplan for Mattislia hyttefelt, plan id 20100003. Planinitiativ Mattislia Eventuelle spørsmål eller […]

Klikk her for å lese videre

Johan Kjellmark AS skal lage reguleringsplan for boligområde på Renholthagan i Vola. Samtidig med varsel om oppstart av planarbeid, legges planprogram for planarbeidet ut på høring. Planprogrammet sier noe om: formålet med planarbeidet hvilke rammebetingelser som foreligger hvilke utredninger og analyser som skal lages hvordan medvirkning skal gjennomføres fremdriftsplan for arbeidet Planprogram, varsel om oppstart […]

Klikk her for å lese videre

Detaljreguleringsplan for Øverhagaen 6 og 8 med planid 20200004 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 24.03.2022. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i saksdokumentene. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Fullstendige plandokumenter […]

Klikk her for å lese videre

Norconsult AS varsler på vegne av Røros idrettslag oppstart av detaljregulering av Øra idrettspark. Planen skal legge opp til videreutvikling av Øra idrettspark som område for organiserte idrettsaktiviteter så vel som uorganisert leik og aktivitet. Den skal også legge til rette for bobilparkering. Du kan finne ut mere om arbeidet i dokumentene under: Planinitiativ Detaljregulering […]

Klikk her for å lese videre

Reguleringsforslaget sendes nå på høring og offentlig ettersyn og vi vil gjerne høre hva du mener om planen. Frist er 21.3.2022 Planforslaget omfatter 4,8 daa og ligger mellom jernbanestasjonen og Røros flyplass, ca 500 m fra sentrum. Området er i dag ubebygget. Planen legger til rette for boligbebyggelse i en etasje. Det er anslått 4 […]

Klikk her for å lese videre

Vi starter opp et nytt planarbeid for et område på Stormoen og vi vil gjerne høre hva du mener om planen. Frist er 17.3.2022 Røros kommune er forslagsstiller og ønsker å regulere et område på Stormoen til boligbebyggelse. Området er i dag uregulert, men er avsatt og bebygget med i hovedsak frittliggende boligbebyggelse. Planarbeidet skal […]

Klikk her for å lese videre

Med hjemmel i § 12-8 i plan- og bygningsloven kunngjøres det oppstart av arbeid med detaljregulering av Hånesveien 1, planid 20210012, i Røros kommune. Røros kommune er regulant og utarbeider planen. Kunngjøringstekst: Varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering av Hånesveien 1 i Røros kommune. Planen skal legge til rette for offentlig virksomhet med tilhørende […]

Klikk her for å lese videre

På vegne av Trøndelag fylkeskommune varsles oppstart av detaljregulering av Røros videregående skole og Verket Røros. Planområdet er på ca. 51,9 daa og omfatter g/bnr 133/552, 133/140, og deler av 133/138, 133/101 og 1531/1. Lusparken arkitekter er engasjert av Trøndelag fylkeskommune som plankonsulent for arbeidet med ny reguleringsplan for Røros videregående skole. Reguleringsplanen vil også […]

Klikk her for å lese videre

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 varsles det herved at det er fattet planvedtak for opphevelse av i alt 58 reguleringsplaner i Røros kommune. For mer informasjon og oversikt over hvilke planer det gjelder se siden: https://roros.kommune.no/om-kommunen/sentrale-dokumenter-og-pagaende-prosesser/arealplan2019/ Vedtaket ble fattet i kommunestyret den 26.11.21 i sak 79/21. Nye tiltak på eiendommer hvor reguleringsplanen […]

Klikk her for å lese videre

Varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering av Fruhaugen i Røros kommune Med hjemmel i § 12-8 i plan- og bygningsloven kunngjøres det oppstart av arbeid med detaljregulering av Fruhaugen i Røros kommune. Norconsult AS utarbeider planen på oppdrag fra grunneier Steinar Skjerdingstad. Planen skal legge til rette for kombinert bolig- og fritidsbebyggelse med tilhørende […]

Klikk her for å lese videre

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse og videreutvikling av eksisterende hyttefelt med størrelsesorden 15 nye hyttetomter. Atkomstløsning. Som det er gjort rede for i planinitiativet, legges det opp til en annen atkomstløsning enn hva som er forutsatt i kommuneplanens arealdel. Kommunen aksepterer at forslagsstiller varsler oppstart for denne løsningen, jf. referat […]

Klikk her for å lese videre

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid på del av eiendommen 109/4 i Røros kommune. Området ligger i Svenslia nord for Djupsjøen. Kartbeskrivelse. Planstatus: • Området er pr dags dato uregulert. • Avsatt til formål fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel – benevnt som område F11: Tiltakshaver: Grunneierne Asbjørn og Kjell Møller i […]

Klikk her for å lese videre

Utvalg for plansaker vedtok den 7.10.2021 å fastsette planprogrammet for detaljregulering av Gjøsvikmoen. Hensikten med planarbeidet er • Å legge til rette for boligutvikling med konsentrert boligbebyggelse. • Å sikre god adkomstveg(er) fra Femundsveien (Fv6526) til Gjøsvikmoen. • Etablering av nærlekeområder. • Etablering og sikring av grøntarealer. • Sikring og etablering av skiløype-/tur-trasse inkludert bru […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har startet arbeid med å lage nye skiltbestemmelser og ny skiltveileder som skal innarbeides i områdeplan for Røros sentrum. Samtidig gjør vi en del andre mindre endringer i bestemmelsene og plankartet. Blant annet vurderer vi å åpne for salgsboder på området ved reiselivets hus, samt på plattingen. Vi vil gjerne ha din mening […]

Klikk her for å lese videre

Det underrettes med dette om at kommunestyret i Røros kommune  vedtok reguleringsplan for Røros folkebibliotek PID 20190006, i møte den 26.08.2021, sak nr. 59/21. Planen legger til rette for bygging av nytt bygg som skal huse folkebibliotek på Nilsenhjørnet. Planen ligger i planregisteret på Røros kommune sine hjemmesider. Dette finner du i lenkene under. Dersom […]

Klikk her for å lese videre

Utvalg for plansaker har 19.8.2021 vedtatt å legge forslag til detaljregulering av Øverhagaen 6 og 8 ut til høring og offentlig ettersyn. Planen har planid 20200004. Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-9. Planområdet befinner seg nordøst for Røros sentrum og er en del av et større bebygget område med blandet bebyggelse av […]

Klikk her for å lese videre

Varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering av fritidsbebyggelse på Mattisvollen østre ved Djupsjøen i Røros kommune Med hjemmel i §§ 12-1 og 12-8 i plan- og bygningsloven varsles det herved om at det er igangsatt detaljregulering av Mattisvollen østre hytteområde. Planarbeidet som settes i gang skal legge til rette for fritidsbebyggelse i form av […]

Klikk her for å lese videre

Vedtatt plan: Detaljregulering for Hånesrabben med PlanID 20190001 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 26.08.2021 Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra https://roros.kommune.no/politikk/politisk-motekalender/ eller via kommunens planregistrer Planens-ID er 20190001. […]

Klikk her for å lese videre

X