Feiing, brann- og beredskap

Feiing, brann og beredskap

Her finner du det du trenger å vite om det interkommunale brann- og feiervesenet for Os, Røros, Holtålen og Tydal. Vårt brann- og feiervesen er godt rustet for å ivareta kommunenes innbyggere.

SIST OPPDATERT: 08.06. 2022 - 08:01

Brann- og feiervesen

Brann- og feiervesenet er den lokale faginstansen for brannvern i våre kommuner. Vi har som primæroppgave å sikre lokalsamfunnet mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensning.

Brann og redning (beredskap)

Vi er bemannet 24 timer i døgnet året rundt med våre utrykningsledere som har tilhold på brannstasjonen i Hånesveien 1, Røros. I tillegg består beredskap av 4 vaktlag (deltid) som har rullerende vakt året igjennom.
Brekken bistasjon er bemannet med mannskapsbil og mannskaper.
I tillegg har beredskap ansvar for opplæring/kursing av egne og andre mannskaper i regi av Norges Brannskole.

Feiing og tilsyn (forebyggende)

Primæroppgavene til feiing og tilsyn er alt av brannforebyggende tjenester. Feieren utfører kontroll og feiing med piper og ildsteder. Med tilsyn menes forebyggende brannvern og kontroll med særskilte bygninger.

 • Hvor ofte skal det feies og utføres tilsyn?

Feiing og tilsyn av skorsteiner utføres i henhold til Brann og eksplosjonsvernloven av 2002 og forskrift om brannforebygging av 2016.

Forskrift om brannforebygging § 17, beskriver kommunens plikt til at feiing og tilsyn av skorsteiner skal utføres etter behov. Nytt av denne forskriften er at dette gjelder både eneboliger og fritidsboliger. Behovet vurderes ut fra kriterier som er fastsatt i forskriftens veiledning. Her skal det vurderes blant annet type skorstein og type bolig samt mengde og konsistens på sotet.

Hyppigheten kan ut fra dette variere fra ett til åtte år med bakgrunn i behov ut fra de gitte kriteriene.

Dette innebærer at en kan oppleve at det feies hos naboen uten at en selv har fått varsel om feiing i samme rute.

Eneboliger vil normalt ha en tettere hyppighet for feiing enn fritidsboliger.

Dersom du har fritidsbolig i en av våre kommuner og ønsker feiing oftere enn det satte intervallet, låner vi gjerne ut feieutstyr, som er på alle våre brannstasjoner. Ring tlf 72 41 94 60 for evt avtale om lån av slikt feierutstyr.

 • Varsling av tilsyn og feiing

Lovpålagt tilsyn og feiing varsles ved SMS og e-post med programmet Varsling 24. Her henter vi ut kontaktinformasjon av eiendommen fra det nasjonale kontaktregisteret. Varselet vil komme i god tid i forkant av feiing og tilsyn. Ta kontakt så snart som mulig med oss dersom dette tidspunktet ikke passer.

 • Feie- og tilsyns gebyr

Gebyret er ikke en betaling for utført feiing og tilsyn, men et gebyr kommunen ilegger med bakgrunn i Forskrift om brannforebygging, for å kunne holde en oppegående tjeneste etter brannlovgivningen. Størrelsen på gebyret styres etter selvkostprinsippet, dvs at gebyret skal dekke det det koster å drive tjenesten.

Feiing og tilsyn kan kontaktes direkte på E-post: terje.larsen@roros.kommune.no eller Tlf: 989 02 598.

Feiing

Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter fastsetter hvilke oppgaver et feiervesen skal utføre. Der står det:
a) Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger.
b) Tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade.
c) Kontroll av fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til anlegget.
d) Motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring, om riktig fyring og om opptreden ved brann i fyringsanlegget.
Feie- og tilsynshyppigheten bestemmes etter hvert besøk for det enkelte røykløp. Hvis feieren oppdager et røykløp med mye sot, vurderes behovet oftere enn i et røykløp med lite sot (behovsprøvd). Dersom huseier feier selv, vil feieren vurdere behovet ut ifra det som er i røykløpet der og da, og ikke ut ifra det som kunne ha vært.
En eventuell sotbrann vil heller ikke bli oppdaget dersom huseier feier selv. Huseier må da koste en eventuell utbedring av skorsteinen selv.
Feiervesenet i våre kommuner kan også utføre andre oppdrag enn de lovpålagte. Dette er blant annet:

 • Ferdigbefaring på nye og rehabiliterte skorsteinsløp.
 • Videofilming av gamle og nye skorsteiner.
 • Målinger og virkningsgrad av fyringsanlegg.
 • Rensing av fyrkjeler, ildsteder, fyringsanlegg generelt.

Tilsyn og feiing av fritidsboliger er fra 1.1.2016 pålagt jamfør ny forebyggende forskrift.

Tilsyn

Vi gjennomfører brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter og regelverk for øvrig. Brannforebyggende arbeid skal bidra til at brann og ulykker ikke lett kan oppstå, samt sikre at brannteknisk utforming og utstyr som reduserer skadeomfanget ved brann eller ulykke blir ivaretatt på tilfredsstillende måte.
Tilsynets arbeidsoppgaver

 • Bistå ved byggesaksbehandling for å sikre riktige forutsetninger i nye bygg
 • Gjennomføre tilsyn og kontroll av bygg med spesielt stor risiko (særskilte brannobjekter)
 • Bistå ved branntekniske befaringer av bygg
 • Drive omfattende informasjons- og motivasjonsvirksomhet overfor allmennheten, via media, åpen dag, besøk på skoler, institusjoner osv.
 • Opplæring, kurs og øvelser for brannvernledere og andre ansatte i både statlige, kommunale og private virksomheter
Fyrverkeri og pyroshow

For å sende opp fyrverkeri og anvende pyroshow, så må du søke om tillatelse. Søknad kan sendes som e-post til postmottak@roros.kommune.no.

Fyrverkeri - handel og oppbevaring

All handel og oppbevaring av fyrverkeri må det søkes om. Søknadsfrist er 1. mai.

Om bålbrenning

Bålbrenning er varslingspliktig i tidsrommet 15. april til og med 15. september. Gjennom hele året gjelder forøvrig at du skal ta hensyn til vær og vind.

Tips til trygg bålbrenning:

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.
Melding om overnatting

Overnatting ved skoler og forsamlingshus skal meldes til brannvesenet.

Melding om fakkeltog

Fakkeltog skal meldes. Dette kan meldes til brannvesenet på epost eller på telefon.

Bekymringsmelding

Bekymret for brannsikkerheten?
Ser du noe som er brannfarlig eller vet du om noen du tror bor brannfarlig? Da kan du fortelle oss om det her.
Det kan være at du tror noen bor farlig et sted det ikke er lov å bo, slik som i en garasje. Eller kanskje du har en nabo som du tror ikke greier å ta vare på sin egen brannsikkerhet. Eller har du mistanke om at noen oppbevarer mye brannfarlig stoff på eiendommen sin. Eller du er på kino, arrangement eller annet offentlig sted og du opplever noe som er utrygt når det kommer til brann og rømningsveier.
Anonymt
Du trenger ikke å fortelle oss hva du heter, men det er fint for oss å kunne ta kontakt med deg hvis vi trenger mer informasjon om forholdet. UANSETT vil din henvendelse til oss bli behandlet ANONYMT.

Sikker hverdag

sikker hverdag sine sider finner du mye nyttig informasjon vedrørende lading av mobiltelefoner, leker og barneutstyr og alt innen brannvern.

Bygge og bo

Kontaktinformasjon

Røros brann- og redningstjeneste
Hånesveien 1
7374 Røros
Tlf: 72 41 94 60

Virksomhetsleder/brannsjef for brann- og redningstjenesten
Frode Skogås
Tlf: 911 77 925
E-post: frode.skogas@roros.kommune.no

Brannvakta
Tlf: 72 41 94 60

Leder beredskap/varabrannsjef Bjørn Ivar Sevatdal
Tlf: 476 32 552
E-post: bjorn.ivar.sevatdal@roros.kommune.no

Overbrannmester Roar Dahlen
Tlf: 477 94 873
E-post: roar.dahlen@roros.kommune.no

Brannmester i Os, Henning Høistad

Tlf: 952 88 849

E-post: henning.hoistad@roros.kommune.no

Brannmester i Holtålen, Jan Tore Næss

Tlf: 482 45 657

E-Post: jan.ness@roros.kommune.no

Brannmester i Tydal, Øystein Bremset

Tlf: 900 16 118

E-post: oystein.bremset@roros.kommune.no

Feierformann Arnstein Kongshaug
Tlf: 474 54 568
E-post: arnstein.kongshaug@roros.kommune.no

Saksbehandler Terje Riseth Larsen
Tlf: 989 02 598
E-post: terje.larsen@roros.kommune.no

X