Feiing, brann- og beredskap

Feiing, brann og beredskap

Her finner du det du trenger å vite om det interkommunale brann- og feiervesenet for Os, Røros, Holtålen og Tydal. Vårt brann- og feiervesen er godt rustet for å ivareta kommunenes innbyggere.

SIST OPPDATERT: 23.01. 2024 - 15:43
[easy-social-share]

Brann- og feiervesen

Brann- og feiervesenet er den lokale faginstansen for brannvern i våre kommuner. Vi har som primæroppgave å sikre lokalsamfunnet mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensning.

Brann og redning (beredskap)

Vi er bemannet 24 timer i døgnet året rundt med våre utrykningsledere som har tilhold på brannstasjonen i Hånesveien 1, Røros. I tillegg består beredskap av 4 vaktlag (deltid) som har rullerende vakt året igjennom.
Brekken bistasjon er bemannet med mannskapsbil og mannskaper.
I tillegg har beredskap ansvar for opplæring/kursing av egne og andre mannskaper i regi av Norges Brannskole.

Feiing og tilsyn (forebyggende)

Primæroppgavene til feiing og tilsyn er alt av brannforebyggende tjenester. Feieren utfører kontroll og feiing med piper og ildsteder. Med tilsyn menes forebyggende brannvern og kontroll med særskilte bygninger.

 • Hvor ofte skal det feies og utføres tilsyn?

Feiing og tilsyn av skorsteiner utføres i henhold til Brann og eksplosjonsvernloven av 2002 og forskrift om brannforebygging av 2016.

Forskrift om brannforebygging § 17, beskriver kommunens plikt til at feiing og tilsyn av skorsteiner skal utføres etter behov. Nytt av denne forskriften er at dette gjelder både eneboliger og fritidsboliger. Behovet vurderes ut fra kriterier som er fastsatt i forskriftens veiledning. Her skal det vurderes blant annet type skorstein og type bolig samt mengde og konsistens på sotet.

Hyppigheten kan ut fra dette variere fra ett til åtte år med bakgrunn i behov ut fra de gitte kriteriene.

Dette innebærer at en kan oppleve at det feies hos naboen uten at en selv har fått varsel om feiing i samme rute.

Eneboliger vil normalt ha en tettere hyppighet for feiing enn fritidsboliger.

 • Varsling av tilsyn og feiing

Lovpålagt tilsyn og feiing varsles ved SMS. Her henter vi ut kontaktinformasjon av eiendommen fra det nasjonale kontaktregisteret. Varselet vil komme i god tid i forkant av feiing og tilsyn. Ta kontakt så snart som mulig med oss dersom dette tidspunktet ikke passer.

 • Feie- og tilsyns gebyr

Gebyret er ikke en betaling for utført feiing og tilsyn, men et gebyr kommunen ilegger med bakgrunn i Forskrift om brannforebygging, for å kunne holde en oppegående tjeneste etter brannlovgivningen. Størrelsen på gebyret styres etter selvkostprinsippet, dvs at gebyret skal dekke det det koster å drive tjenesten.

Feiing og tilsyn kan kontaktes direkte på E-post: brannforebyggere@roros.kommune.no  eller Tlf: 989 02 598.

Feiing

Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter fastsetter hvilke oppgaver et feiervesen skal utføre. Der står det:
a) Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger.
b) Tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade.
c) Kontroll av fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til anlegget.
d) Motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring, om riktig fyring og om opptreden ved brann i fyringsanlegget.
Feie- og tilsynshyppigheten bestemmes etter hvert besøk for det enkelte røykløp. Hvis feieren oppdager et røykløp med mye sot, vurderes behovet oftere enn i et røykløp med lite sot (behovsprøvd). Dersom huseier feier selv, vil feieren vurdere behovet ut ifra det som er i røykløpet der og da, og ikke ut ifra det som kunne ha vært.
En eventuell sotbrann vil heller ikke bli oppdaget dersom huseier feier selv. Huseier må da koste en eventuell utbedring av skorsteinen selv.
Feiervesenet i våre kommuner kan også utføre andre oppdrag enn de lovpålagte. Dette er blant annet:

 • Ferdigbefaring på nye og rehabiliterte skorsteinsløp.
 • Videofilming av gamle og nye skorsteiner.
 • Målinger og virkningsgrad av fyringsanlegg.
 • Rensing av fyrkjeler, ildsteder, fyringsanlegg generelt.

Tilsyn og feiing av fritidsboliger er fra 1.1.2016 pålagt jamfør ny forebyggende forskrift.

Tilsyn

Vi gjennomfører brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter og regelverk for øvrig. Brannforebyggende arbeid skal bidra til at brann og ulykker ikke lett kan oppstå, samt sikre at brannteknisk utforming og utstyr som reduserer skadeomfanget ved brann eller ulykke blir ivaretatt på tilfredsstillende måte.
Tilsynets arbeidsoppgaver

 • Bistå ved byggesaksbehandling for å sikre riktige forutsetninger i nye bygg
 • Gjennomføre tilsyn og kontroll av bygg med spesielt stor risiko (særskilte brannobjekter)
 • Bistå ved branntekniske befaringer av bygg
 • Drive omfattende informasjons- og motivasjonsvirksomhet overfor allmennheten, via media, åpen dag, besøk på skoler, institusjoner osv.
 • Opplæring, kurs og øvelser for brannvernledere og andre ansatte i både statlige, kommunale og private virksomheter
Fyrverkeri og pyroshow

For å sende opp fyrverkeri og anvende pyroshow, så må du søke om tillatelse. Søknad kan sendes som e-post til postmottak@roros.kommune.no.

Fyrverkeri - handel og oppbevaring

All handel og oppbevaring av fyrverkeri må det søkes om. Søknadsfrist er 1. mai.

Om bålbrenning

Bålbrenning er varslingspliktig i tidsrommet 15. april til og med 15. september. Gjennom hele året gjelder forøvrig at du skal ta hensyn til vær og vind.

Tips til trygg bålbrenning:

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.
Melding om overnatting

Overnatting ved skoler og forsamlingshus skal meldes til brannvesenet.

Informasjonen som skal meldes er følgende:

STED:……………………………………………………

NÅR:…………………………………………………….

KONTAKTPERSON:…………………………………..

MOBILTELEFON:……………………………………..

ANTALL TOTALT:…………………………………….

DERAV VOKSNE:……………………………………..

Informasjon sendes til epost:

brannstasjon@roros.kommune.no

Melding om fakkeltog

Fakkeltog skal meldes. Dette kan meldes til brannvesenet på epost eller på telefon.

Bekymringsmelding

Hjelp oss å forebygge brann!

Er du beskymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og har lyst til å si i fra? Uansett hvem eller hva din beskymring gjelder ønsker brannvesenet å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv.

Send inn din beskymringsmelding her: https://branntips.no/form

Sikker hverdag

sikker hverdag sine sider finner du mye nyttig informasjon vedrørende lading av mobiltelefoner, leker og barneutstyr og alt innen brannvern.

Ofte stilte spørsmål angående feiing og tilsyn
 1. Når blir feiing og tilsyn utført?

Hyppigheten av feiing og tilsyn er behovsprøvd, du vil få varsel når vi kommer på besøk. Vi anbefaler alle å sjekke kontaktdata som er knyttet til eiendommen da varsel går via sms og epost, dette kan gjøres på norge.no

 

 1. Jeg får faktura for feiing og tilsyn på min fritidsbolig, men jeg har ikke hatt besøk av Brannforebyggeren?

Dette er en årlig avgift som kommer uavhengig av om når tjenesten utføres, dette er et spleiselag for å kunne ha en operativ tjeneste. Vi jobber systematisk med feiing og tilsyn av fritidsboliger og eier vil få varsel i god tid før vi kommer, vi anbefaler alle å sjekke kontaktdata som er knyttet til fritidseiendommen da varsel går via sms og epost, dette kan gjøres på norge.no

Vi tilbyr også gratis lån av feieutstyr så dere kan feie selv, dette påvirker ikke intervallene vi utfører feiing og tilsyn på fritidsboligen.

 

 1. Hvorfor har naboen fått feiing og tilsyn, men jeg har ikke mottatt noe varsel?

Feiing er behovsprøvd, basert på en vurdering av feieren. Det betyr at du og naboen ikke nødvendigvis har samme feiefrekvens, siden hyppigheten kan variere.

Vi anbefaler alle å sjekke kontaktdata som er knyttet til eiendommen da varsel går via sms og epost, dette kan gjøres på norge.no

 

 1. Hva skal feieren ha av stiger o.l på tak?

Minimumskravene til sikring på tak er som følgende:

 • Takstigen som benyttes skal være typegodkjent og montert iht monteringsanvisning.
 • Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon.
 • Eventuell likeverdig sikkring kan vurderes individuelt, eksempelvis takstige av tre.
 • Tak som har helling (5 grader) skal ha fastmontert stige opp forbi skorsteinen.
 • Takstige skal være utformet og ha lengde slik at adkomst fra stige over til takstige kan foregå på en sikker måte.
 • Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste (min 100 mm).
 • Har bygget flere skorsteiner skal det enten være takstige opp til hver skorstein eller sikker adkomst mellom dem i form av takbro eller lignende.
 • Avstand fra takstige til skorstein skal ikke være lengre enn ca en skrittlengde.
 • Kabelbroer er ikke godkjent takstige. Disse mangler både soliditet, dybde i trinnene og er utviklet for en annen type funksjon, men kan ved noen tilfeller vurderes under likeverdig sikring.

Videre gjelder følgende:

 • Der høyden mellom bakke og tak er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige.
 • Stigen settes stødig opp, og må være høy nok til å rekke ca en meter over tak.
 • Dersom skorsteinen er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på skorsteinens korteste side, skal det være montert plattform.

Sikkerhetskravene til arbeid på tak hjemles i:

 • Forskrift om brannforebygging av 28.12.2015
 • Plan- og bygningslov med teknisk forskrift av 2017
 • Forskrift om utførelse av arbeid § 17 – arbeid i høyden
 • Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

 

 1. Kan jeg feie selv?

Dere kan feie selv, dette blir da på eget ansvar og vil ikke påvirke feie og tilsynsavgiften.

 

 1. Kan jeg montere skorstein og ildsted selv?

Montering av skorstein må monteres av godkjent personell. Ovner kan monteres selv så lenge monteringsanvisning er fulgt, men vi anbefaler å bruke fagpersoner til dette.

 

 1. Er montering av ny ovn og skorstein meldepliktig?

Huseier er forpliktet til å melde fra til kommunen når det blir installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget. Skjema for melding av ny ovn finner du på kommunen sine nettsider.

Vi minner om Forskrift om brannforebygging kapittel 2 som gjelder forebyggende plikter for eier av byggverk. Eier av ethvert byggverk skal sørge for at det er bygget, brukes, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Alle ildsteder må monteres iht. monteringsanvisning. Er skorsteinen rehabilitert med et nytt innerrør, ta kontakt med firma som rehabiliterte skorsteinen.

Montering av ny skorstein og rehabilitering av skorstein er søknadspliktig til kommunen.

Bygge og bo

Kontaktinformasjon

Rørosregionen brann og redningstjeneste
Hånesveien 1
7374 Røros
Tlf: 72 41 94 60

Virksomhetsleder/brannsjef for brann- og redningstjenesten
Frode Skogås
Tlf: 911 77 925
E-post: frode.skogas@roros.kommune.no

Brannvakta
Tlf: 72 41 94 60

Avdelingsleder beredskap/varabrannsjef, Steffen Schjølberg
Tlf: 920 60 204

E-post: steffen.schjolberg@roros.kommune.no

Avdelingsleder brannforebyggende, Kim Andre Nilsen
Tlf: 474 63 775
E-post: Kim.nilsen@roros.kommune.no

Overbrannmester, Roar Dahlen
Tlf: 477 94 873
E-post: roar.dahlen@roros.kommune.no

Brannmester i Os, Henning Høistad

Tlf: 952 88 849

E-post: henning.hoistad@roros.kommune.no

Brannmester i Holtålen, Jan Tore Næss

Tlf: 482 45 657

E-Post: jan.ness@roros.kommune.no

Brannmester i Tydal, Øystein Bremset

Tlf: 900 16 118

E-post: oystein.bremset@roros.kommune.no

Arbeidsleder brannforebyggere, Arnstein Kongshaug
Tlf: 474 54 568
E-post: arnstein.kongshaug@roros.kommune.no

Branningeniør, Terje Riseth Larsen
Tlf: 989 02 598
E-post: terje.larsen@roros.kommune.no

Feiing og tilsyn

E-post: brannforebyggere@roros.kommune.no 

Brannforebygger, Øyvind Fagerbekk
Tlf: 951 86 923
E-post: Oyvind.Fagerbekk@roros.kommune.no

Brannforebygger for fritidsboliger, Rasmus Bromstad Holten
Tlf: 477 85 716
E-post: Rasmus.Bromstad@roros.kommune.no

Brannforebygger, Roger Forberg
Tlf: 917 97 077
E-post: Roger.Forberg@roros.kommune.no

Brannforebygger, Tommy Gjersvold
Tlf: 989 02 268
E-post: Tommy.Gjersvold@roros.kommune.no

X