Personvern

Personvern

På denne siden finner du informasjon om hvordan Røros kommune ivaretar personvernet i forbindelse med innsamling av personopplysninger.

SIST OPPDATERT: 11.09. 2023 - 14:36
[easy-social-share]

Personvernerklæring

Denne erklæringen informerer deg om hvordan personvernet ivaretas av Røros kommune i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges.

Databehandleravtaler mellom Røros kommune og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene er utformet i tråd med Datatilsynets anbefalinger og skal sikre god praksis for behandling av personopplysninger.

Personvernerklæringen følger bestemmelsene i nye personvernregler i henhold til EUs forordning for personvern (GDPR) som trådte i kraft 25 mai 2018.

Informasjonssikkerhet

Vi har etter personvernlovgivningen ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret. Vi har systemer og rutiner som sørger for at kun de som har et tjenstlig behov får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

Opplysninger om deg
  • Du kan henvende deg til kommunen og be om å få vite hva slags opplysninger de har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er hentet fra.
  • Dersom du oppdager mangelfulle eller feilaktige opplysninger om deg selv har du full rett til å kreve at disse blir rettet.
  • Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet.
    Dette gjelder imidlertid ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.
  • Vi videreformidler ikke personopplysninger til tredjepart uten at du har samtykket til dette.
Innsamling av web-statistikk

Røros kommune benytter analyseverktøyet SiteImprove Analytics for å samle inn opplysninger om besøkende på nettsiden roros.kommune.no. Formålet er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre kvaliteten på nettstedet og i de digitale tjenestene våre.

Eksempler på hva statistikken kan gi oss svar på er: Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene anonymiseres, slik at vi ikke kan spore opplysningene tilbake til den enkelte bruker.

Elektroniske skjemaer og digitale tjenester

Når du fyller ut og sender inn digitale skjema vil dine personopplysninger bli registrert av Røros kommune. (for eksempel navn, fødselsdato, fødselsnummer eller telefonnummer) Informasjonen som blir sendt inn vil bli behandlet som fortrolig, så sant du ikke har gitt samtykke til noe annet.

Opplysningene vil være tilgjengelig for saksbehandlende avdeling i kommunen, og benyttes til sakens opprinnelige formål. Avsluttede saker vil være tilgjengelig i kommunens sentrale arkiv.

E-post til kommunen

Vi lagrer opplysninger om deg når du sender oss e-post direkte. E-posthenvendelsen mottas av vårt postmottak som tar stilling til om den skal journalføres eller ikke. Dersom den skal det, overføres den til vårt arkivsystem. Dersom den ikke skal journalføres, sendes den videre til aktuell person i kommunen for videre behandling.

Vi gjør deg oppmerksom på at henvendelser du sender direkte via e-post, ikke sendes kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via e-post.

Personvernombud

Vi har et personvernombud som veileder virksomheten og publikum slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Personvernombudet skal blant annet gi råd og veiledning om behandlingen av personopplysninger og reglene for dette, bistå de registrerte (innbyggere og ansatte) med å ivareta deres rettigheter, samt påpeke brudd på regelverket overfor behandlingsansvarlig.

Selv om personvernombudet er ansatt i kommunen, har personvernombudet en uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud. Personvernombudet er ikke underlagt ledelsens instruksjonsmyndighet når det utfører sin rolle.

Luftfoto av Røros sentrum og fjellene i bakgrunnen

KONTAKTINFORMASJON

Personvernombud
Jostein Valan
Telefon: 909 76 005
E-post: jostein.valan@roros.kommune.no

Servicetorget
E-post: postmottak@roros.kommune.no
Tlf: 72 41 94 00

Postadresse
Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Besøksadresse
Bergmannsgata 23, 1. etg.

Åpningstider
09:00 – 15:00

X