Helse og omsorg

Helse og omsorg

Røros kommune har en godt utbygd helse-og omsorgtjeneste. Kommunen har ansvar for å tilby gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder og diagnose.

SIST OPPDATERT: 15.02. 2019 - 08:38

Helse og omsorg

Røros kommunen legger vekt på samarbeid og tverrfaglighet for å tilby gode helse-og omsorgstjenester. Helse- og omsorgstjenesten i Røros kommune er organisert i fire virksomheter:

 • Helse
 • Tjenester for hjemmeboende
 • Røros sykehjem
 • Gjøsvika sykehjem

Les mer om hvordan du kommer i kontakt med helse- og omsorgstjenestene i kommunen, samt se noen av våre tverrfaglige tilbud og tjenester nedenfor.

Forvaltningskontor

Forvaltningskontoret er veien inn til kommunens helse- og omsorgstjenester. Kontoret tar i mot og behandler søknader, samt gir informasjon om de ulike tjenstene og om hvordan du søker. Forvaltningskontoret har ansvaret for å vurdere og tildele følgende tjenester:

 • Avlastning i hjemmet
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Dagaktivitetstilbud
 • Hjemmehjelp og praktisk bistand
 • Hjemmesykepleie og kreftkoordinator
 • Matombringing
 • Omsorgsstønad
 • Rehabilitering og trening
 • Støttekontakt for personer over 18 år
 • Trygghetsalarm og hjelpemidler
 • Tidsbegrensede opphold i institusjon  (avlastning, rehabilitering, utredning og behandling)
 • Langtidsopphold i institusjon
 • Omsorgsbolig
Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet i Røros kommune har kompetanse innenfor fagfeltet demens.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du som pårørende trenger råd og veiledning, eller hvis du merker at du selv eller noen av dine nærmeste:

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Er forvirret i forhold til tid og sted
 • Har problemer med å kjenne igjen folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått endrede personlighetstrekk eller endret adferd
 • Har svekket dømmekraft
 • Har problemer med å greie seg i hverdagen

Du kommer i kontakt med oss ved å kontakte servicetorget, tlf. 72 41 94 00.

Kreftkoordinator

Å bli diagnostisert med kreft oppleves som vanskelig og kaotisk for de fleste kreftrammede og deres pårørende. Problemene kan være komplekse og sammensatte og både være fysiske, psykiske, sosiale, praktiske og eksistensielle.

En kreftkoordinator skal tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende, og ha oversikt over hva som finnes av tilbud der du bor.

Kreftkoordinator for kommunene Os og Røros er tilgjengelig for pasienter og pårørende, uavhengig av alder, type kreftsykdom og om sykdommen er nyoppdaget eller har vært kjent en stund.

Kreftkoordinator kan hjelpe deg med:

 • Å være en ressursperson for deg som er rammet av kreft eller pårørende.
 • Gi råd, veiledning og informasjon knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, palliasjon og omsorg ved livets slutt
 • Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester og informere om dette.
 • Være bindeledd mellom deg, fastlege, spesialisthelsetjenesten og kommunen, samt formidle kontakt med de ulike tjenestene og aktuelle samarbeidspartnere.
 • Gi råd og veiledning til helsepersonell.

Det kreves ikke henvisning til kreftkoordinator og tilbudet er gratis.

Kontaktinformasjon
Kreftkoordinator
Gunlaug Sivertsen
Øverhagaen 5, Røros
Tlf: 992 63 057
E-post: gunlaug.sivertsen@roros.kommune.no

Er tilgjengelig: kl. 08.00- 15.30

Partallsuker: mandag, tirsdag og torsdag

Oddetallsuker: tirsdag og torsdag

Les mer om kreftkoordinator i kommunen på kreftforeningen sin hjemmeside.

Psykososialt kriseteam

Røros kommune har et kriseteam med ansvar for psykososial støtte ved kriser og ulykker. Kriseteamet inngår som endel av kommunens katastrofeplan/ beredskapsplan.

Teamet består av et tverrfaglig helse- og støtteteam; prest, brann, lensmann, lege, helsesøster, psykiatrisk sykepleier mm. Teamet er ansvarlig for å organisere hjelp og støttesamtaler til enkeltpersoner, familier eller lokalmiljø hvor det er store psykososiale påkjenninger som følge av alvorlig ulykke eller krise.

Det er politi-, legevakt-, og brannberedskap som kaller inn kriseteamet i kommunen ved alvorlig krise eller ulykke.

Nødnummer i Norge

 • Brann 110
 • Politi 112
 • Ambulanse 113
 • Nødnummer for døve 1412
 • Nasjonalt legevaktnummer 116117
Koordinerende team

Koordinerende team er et henvendelsessted for brukere, pårørende og samarbeidspartnere vedrørende tilbud, tjenester, koordinering og samordning for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra helse- og omsorg, spesialisthelsetjenesten og NAV.

 • Koordinerende team skal sørge for at det oppnevnes en koordinator som skal være ditt kontaktpunkt ut mot hjelpeapparatet.
 • Gi opplæring, veiledning og informasjon om individuell plan, koordinatorer og koordinerende team
 • Ha oversikt over individuelle planer og koordinatorer

Hva er individuell plan?

En brukerstyrt, overordnet plan som beskriver hvem som har ansvar for å gjøre hva og når det skal gjøres. Det skal fattes vedtak om individuell plan, vedtaket kan på klages.

Om tilbudet

Koordinerende team er tverrfaglig og har medlemmer med kompetanse fra helse- og sosialetaten, NAV og oppvekstsektoren. Koordinerende team tar imot henvendelser som gjelder behov for tjenester over tid og fra flere instanser samtidig.

Relevant lovverk

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter

Kontaktinformasjon

Koordinerende team
Virksomhetsleder for Helse, Jan Roger Wold
Øverhagaen 5
7374 Røros

Tlf: 410 01 133
E-post: jan.wold@roros.kommune.no

Krisesenter

Alle kommuner skal sørge for et krisesentertilbud til personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, som har behov for rådgivning, dagtilbud eller et trygt og midlertidig botilbud.

Røros kommune har avtale med krisesenter for Orkdal og omegn.

Har du behov for krisesenter?

Krisesenteret kan tilby

 • Råd og veiledning
 • Dagtilbud, samtaler
 • Trygt, midlertidig bosted

Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt forvold i nære relasjoner.

Kontaktinformasjon

Tlf: 72 48 24 10
E-post: krisesenteretorkdal@outlook.com

Krisesenteret er tilgjengelig 24 timer i døgnet.
Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt, og du får snakke med personell med erfaring.

Krisesenteret kan videreformidle kontakt med lokalt hjelpeapparat om ønskelig.

Senter mot overgrep og incest

Senter mot incest og seksuelle overgrep jobber for at mennesker som har vært utsatt for incest eller andre seksuelle overgrep opplever nye muligheter til å leve med sin historie.

Senteret har som formål å gi hjelp til selvhjelp for mennesker utsatt for incest/ seksuelle overgrep og deres familier. Personalet består av personer med faglig relevant kompetanse med eller uten personlig incestbakgrunn.

Senteret skal også arbeide for å spre kunnskap om incest/ seksuelle overgrep og situasjonen til de som er utsatt.

Røros kommune har avtale med senter mot incest og seksuelle overgrep i Trondheim.

Besøksadresse
Parkveien 17, Trondheim
Tlf: 73890880
Nettside: http://www.smiso-st.no/

Overgrep.no - ny nettressurs

Overgrep.no er en ny ressursside som primært handler om seksuelle overgrep. Vi tar opp temaer som voldtekt, incest, overgrep mot barn og trakassering. Det rettes også fokus på vold i nære relasjoner, Målgruppen for siden er ofre for kriminelle handlinger og deres pårørende.

Siden er bygget opp med spørsmål og svar slik at voldsofre kan finne ut hvilke rettigheter og ressurser de har tilgjengelige. Typiske temaer er for eksempel infomasjon om anmeldelse, rettigheter til voldsoffererstatning, hvilke støttetilbud som finnes, mulighet til å pålegge gjerningsmannen besøksforbud, mv.

Nettstedet er laget i samarbeid med Vi tror deg-stiftelsen og Utsattmann. Siden har også en oversikt over alle landets overgrepsmottak og alle overgreps/incestsentre, samt andre relevante hjelpetilbud.

Klage på et vedtak?

Som tjenestemottaker har du rett til å klage på vedtak fra Helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Du kan klage på både vedtakets innhold og omfang.

For å klage på en tjeneste må du fylle ut skjema og sende til forvaltningskontoret i kommunen. Skjema for klage finner du lengre ned på siden.

Tannhelsetjeneste

Røros tannklinikk tilbyr tannhelsetjenester for befolkningen i Røros kommune, og er fylkeskommunalt forankret.

Kontaktinformasjon
Røros Tannklinikk
Tlf:  72 81 16 00
Henrik Grønns vei 31
7374 RØROS

Lov om tannhelsetjenester gir rett til behandling ved de offentlige tannklinikkene i fylket

 • Barn fra 0 – 18 år – gratis tannhelsehjelp ut året du fyller 18år.
 • Individuell innkalling fra 3-års alder til lokal tannklinikk. (Bostedsadresse avgjør hvilken tannklinikk du tilhører)
 • Psykisk utviklingshemmende – gratis tannhelsehjelp
 • Eldre/syke i sykehjem – gratis tannhelsehjelp etter 3 mnd i sykehjem.
 • Eldre/syke i hjemmesykepleie – gratis tannhelsehjelp til brukere med kommunalt vedtak. (Du må ha mottatt hjemmesykepleie en gang i uka i minst 3 måneder)
 • Ungdom 19 – 20 år – 75% prisreduksjon på prisen ut det året du fyller 20.

Voksne

Voksne friske mennesker betaler full egenandel hos tannlege. Tilbud gis både i den offentlige tannhelsetjenesten etter gjeldende takster og i privat praksis etter den enkelte tannleges takster.

Ledsagerbevis

Hvis du har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis.

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Du betaler selv gjeldende priser.

Hvem kan få ledsagerbevis
Ledsagerbevis er beregnet på personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for bistand for å kunne delta på arrangementer.
Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

 • Bevegelseshemning
 • Hørselshemming
 • Synshemming
 • Utviklingshemming
 • Allergier
 • Andre typer funksjonshemminger, som psykiske lidelser og hjerte-lunge-sykdommer og annet

Folkehelse
Innbyggerne er kommunens viktigste ressurs. God folkehelse er en av de viktigste forutsetningene for verdiskaping. Folkehelsen handler om livene vi lever. I klasserom og klatrestativer. På arbeidsplasser og idrettsplasser. Rundt middagsbordet og i blandakoret. Folkehelsen skapes i hele samfunnet.

Folkehelse er ett av fire satsningsområder i Røros kommune. Systematisk arbeid for god folkehelse er forankret i kommunens visjon og i kommuneplanens samfunnsdel 2016- 2028.

Her kan du lese mer om hva kommunen legger i begrepet folkehelse. 

Dinutvei.no – nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep. Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet.  På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post.

Illustrasjonsfoto for Helse og omsorg

Kontaktinformasjon

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester

Avdelingsleder forvaltningskontoret
Borghild Krog
Tlf: 951 91 376
E-post: borghild.krog@roros.kommune.no

Besøkstider

Torsdager kl 09.00-15.00 på Øverhagaen 5

Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Postadresse
Røros kommune
v/Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Virksomhetsleder Helse
Jan Roger Wold
Tlf: 410 01 133
E-post: Jan.Wold@roros.kommune.no

Prosjekt: ny omsorgsstruktur – bolig, bygg og tjenester

For å møte fremtidens behov for helse- og omsorgstjenester har Røros kommune de siste årene jobbet målrettet med en opplegging av omsorgstjenesten. For at du skal kunne følge prosjektet, har vi opprettet en egen prosjektside. Klikk på lenken for å komme til prosjektsiden ny omsorgsstruktur.

X