Psykisk helse- og rustjeneste

Psykisk helse- og rustjeneste

Psykisk helse- og rustjeneste gir tjenester til deg som har psykiske vansker, er i en krise eller vanskelig livssituasjon, eller har et rusproblem.

SIST OPPDATERT: 10.06. 2019 - 22:21

Psykisk helse- og rustjeneste

Vårt hovedformål er å hjelpe den enkelte til å mestre sin egen hverdag og sitt liv, samt å forebygge utvikling av psykiske lidelser og/ eller rusproblemer. I psykisk helse- og rustjeneste på Røros møter du ansatte med helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning eller fagutdanning. Alle har videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Vi har selvfølgelig taushetsplikt.

Hvordan få kontakt med oss

Du trenger ikke henvisning fra lege, du kan selv ta kontakt med oss. Du finner kontaktinformasjon til høyre på denne siden.

Tjenesten er GRATIS.

Vi er ikke en akutt-tjeneste, så hvis du trenger øyeblikkelig hjelp,
må du ta kontakt med legekontoret på dagtid 72 41 94 80 (dagtid) eller
legevakt 116 117 (kveld/helg)

Tjenester vi kan tilby
 • Samtaler med kartlegging av dine behov, hjelp til å sortere og bearbeide vanskelige tanker og følelser, se muligheter og finne løsninger i en krise eller vanskelig livssituasjon, støtte til å mestre utfordringer og våge endringer.
 • Praktisk støtte i hverdagen, – med fokus på å mestre ulike utfordringer og oppleve selvstendighet.
 • Dagtilbud ved Eldresenteret hver Mandag kl.9.30 – 14.00. Der spiser vi lunsj sammen og har ulike aktiviteter og sosialt samvær. Dette er et tilbud åpent for alle!
 • Råd og veiledning til å finne fram i hjelpeapparatet.
 • Treningstilbud i samarbeid med fysioterapeut ved Røros sykehjem, «Trim- toppen», tidsbegrensede grupper.
 • Vi arrangerer kurs i Mestring av belastninger (KIB) eller Mestring av depresjon (KID) hvert halvår. Dette blir annonsert på vår hjemmeside, og i kommunens annonser i lokalpressen.

Vi samarbeider med andre tjenester i kommunen og med spesialisthelsetjenestene innen psykiatri og rusbehandling når det er behov for det.

Kommunepsykolog

Psykologtjenesten er et lavterskel tilbud som du kan nå enten ved å ta kontakt med psykisk helse- og rustjeneste, helsestasjonen eller gjennom fastlegen din. Vår kommunepsykolog jobber 3 dager i uka i Røros kommune, og har kontor ved Røros sykehjem.
Det kan være snakk om veiledning og råd i en vanskelig livssituasjon, støttesamtaler i en kortere periode i en livskrise elller oppfølging i en periode der man venter på hjelp fra spesialisthelsetjenesten.
Tilbudet kan også handle om å bygge opp et godt tilbud i samhandling med andre kommunale instanser.
Det er ikke meningen at oppfølging av kommunepsykolog skal ha lang varighet, ved alvorlig problematikk hvor man trenger behandling over lengre tid er spesialisthelsetjenesten riktige instans. Som hovedregel vil man få et tilbud om 5- 6 samtaler, i noen tilfeller kan det være behov for noen flere. Kommunepsykolog kan imidlertid henvise til spesialisthelsetjenestens tilbud innenfor psykisk helse og/ eller rusbehandling dersom det viser seg nødvendig.
Tjenesten er gratis.

Tilgjengelighet

Mandag
Tirsdag (oddetallsuker)
Onsdag
Fredag (partallsuker)

Kontaktinformasjon

Kommunepsykolog
Regina Sedekerskyte
Øverhagaen 5, 7374 Røros
E-post: regina.sedekerskyte@roros.kommune.no

Telefon-nummer
Psykisk helse- og rustjeneste
Tlf: 72419400/ 489 97 539
Helsestasjonen:
Tlf: 72419495
Røros legesenter
Tlf: 72419480

Rustjeneste

Røros kommune ønsker å ta rusproblemet på alvor.
Vi er en tverrfaglig sammensatt tjeneste, og våre ansatte har god kompetanse på å jobbe også med rusproblematikk.
Vi har nært samarbeid med andre tjenester i kommunen, og med spesialisthelsetjenesten innen rusbehandling og psykiatri.

Vi har tre hovedformål med vår rustjeneste:

 • Forebygge utvikling av rusproblemer og avhengighet
 • Motivere til endring av skadelig rusmiddelbruk, være behjelpelig med å komme i behandling og gi støtte til å mestre rusfrihet.
 • Bidra til at mennesker med rusavhengighet får en bedre hverdag, bedre helse og bosituasjon, trygg økonomi og orden på skole, utdanning og jobb.
Informasjon for pårørende

Lenkene under er beregnet for pårørende:

 • Pårørendesenteret inneholder lenker, tips og råd for alle voksne pårørende uansett hvor de befinner seg i landet eller hvor nær de står en som har funksjonsnedsettelse og/eller sliter med rus, psykiske lidelser eller kroppslige plager
 • N.K.S. Veiledningssenteret er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige.En veileder er på Røros, Øverhagaen 1, siste onsdag i hver måned. Hun kan kontaktes direkte for samtaler: eva.grontvedt@veiledningssenter.no
Illustrasjonsfoto for Helse og omsorg

Kontaktinformasjon

Åpningstider: alle hverdager kl 08.00 – 15.30

Besøksadresse
Øverhagaen 1

Postadresse

Bergmannsgata 23, 7374 Røros

Telefon

72 41 98 60 – Betjent hverdager  9.00 – 15.00

Virksomhetsleder
Jan Roger Wold
E-post: Jan.Wold@roros.kommune.no

X