Psykisk helse- og rustjeneste

Psykisk helse- og rustjeneste

Psykisk helse- og rustjeneste gir tjenester til deg som har psykiske vansker, er i en krise eller vanskelig livssituasjon, eller har et rusproblem.

SIST OPPDATERT: 21.03. 2024 - 10:50
[easy-social-share]

Psykisk helse- og rustjeneste

Vårt hovedformål er å hjelpe den enkelte til å mestre sin egen hverdag og sitt liv, samt å forebygge utvikling av psykiske lidelser og/ eller rusproblemer. I psykisk helse- og rustjeneste på Røros møter du ansatte med helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning eller fagutdanning. Alle har videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Vi har selvfølgelig taushetsplikt.

Hvordan få kontakt med oss

Du trenger ikke henvisning fra lege, du kan selv ta kontakt med oss. Du finner kontaktinformasjon til høyre på denne siden.

Tjenesten er GRATIS.

Vi er ikke en akutt-tjeneste, så hvis du trenger øyeblikkelig hjelp,
må du ta kontakt med legekontoret på dagtid 72 41 94 80 (dagtid) eller
legevakt 116 117 (kveld/helg)

Forebygging av selvmord og akutt hjelp

Har du eller noen du kjenner behov for psykisk helsehjelp raskt? Er faren for selvmord akutt?
Her får du både øyeblikkelig hjelp og hjelp til å forebygg

Tjenester vi kan tilby
 • Samtaler med kartlegging av dine behov, hjelp til å sortere og bearbeide vanskelige tanker og følelser, se muligheter og finne løsninger i en krise eller vanskelig livssituasjon, støtte til å mestre utfordringer og våge endringer.
 • Praktisk støtte i hverdagen, – med fokus på å mestre ulike utfordringer og oppleve selvstendighet.
 • Dagtilbud, Øverhagaen 1, 11:00- 13:00. Der spiser vi lunsj sammen og har ulike aktiviteter og sosialt samvær. Dette er et tilbud åpent for alle!
 • Råd og veiledning til å finne fram i hjelpeapparatet.
 • Treningstilbud i samarbeid med fysioterapeut ved Røros sykehjem, «Trim- toppen», tidsbegrensede grupper.
 • Vi arrangerer kurs i Mestring av belastninger (KIB) eller Mestring av depresjon (KID) hvert halvår. Dette blir annonsert på vår hjemmeside, og i kommunens annonser i lokalpressen.

Vi samarbeider med andre tjenester i kommunen og med spesialisthelsetjenestene innen psykiatri og rusbehandling når det er behov for det.

Rustjeneste

Røros kommune ønsker å ta rusproblemet på alvor.
Vi er en tverrfaglig sammensatt tjeneste, og våre ansatte har god kompetanse på å jobbe også med rusproblematikk.
Vi har nært samarbeid med andre tjenester i kommunen, og med spesialisthelsetjenesten innen rusbehandling og psykiatri.

Vi har tre hovedformål med vår rustjeneste:

 • Forebygge utvikling av rusproblemer og avhengighet
 • Motivere til endring av skadelig rusmiddelbruk, være behjelpelig med å komme i behandling og gi støtte til å mestre rusfrihet.
 • Bidra til at mennesker med rusavhengighet får en bedre hverdag, bedre helse og bosituasjon, trygg økonomi og orden på skole, utdanning og jobb.
Brukerpanelet ønsker dine innspill

For å styrke bruker- og pårørendemedvirkningen, både på system- og tjenestenivå, har sju kommuner i Trøndelag opprettet interkommunalt brukerpanel

Brukerpanelet er satt sammen av personer som bruker eller har brukt tjenestene i psykisk helse og rus – både brukere, erfaringskonsulenter og pårørende.

Våre oppgaver er:

 • å være et bindeledd mellom brukerne og kommunen
 • å få innspill fra dere som er brukere og pårørende av tjenestene i kommunen, som vi tar med oss inn på tjenestenivå

Vi kan ikke hjelpe enkeltpersoner med problemstillinger du har, vi kan bare videreformidle til tjenesten.

Har du innspill og erfaringer du vil dele med oss?

Send en e-post til fjellregionbrukerpanel@gmail.com

Slik jobber vi:

 • vi deltar på 4 møter sammen med tjenesten, hvert år
 • vi tar imot innspill fra brukere og pårørende av psykisk helse og rustjenestene i kommunene
 • på oppdrag fra kommunen gir vi tilbakemelding i planarbeid
 • når kommunen skal i gang med konkrete tiltak, for  eksempel kurs eller gruppetilbud, ønsker vi å være med i startfasen for å bidra med våre erfaringer og tilbakemeldinger fra brukerne

Gevinster:

 • Tjenestene blir bedre tilpasset brukerne behov, når brukerne har fått være med å si sin mening om egne behov
 • Tjenester som vektlegger den enkeltes ressurser, når brukerne får fortalt om sine ønsker og behov
 • Mer målrettede tjenester
 • Økt brukermedvirkning i tjenesten

Disse kommunene er med:

 • Oppdal
 • Rennebu
 • Røros
 • Holtålen
 • Heim
 • Midtre Gauldal
 • Skaun
 • Rindal
Informasjon for pårørende

Lenkene under er beregnet for pårørende:

 • Pårørendesenteret inneholder lenker, tips og råd for alle voksne pårørende uansett hvor de befinner seg i landet eller hvor nær de står en som har funksjonsnedsettelse og/eller sliter med rus, psykiske lidelser eller kroppslige plager
 • N.K.S. Veiledningssenteret er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige.En veileder er på Røros, Øverhagaen 1, siste onsdag i hver måned. Hun kan kontaktes direkte for samtaler: eva.grontvedt@veiledningssenter.no
Saemien healsoedåehkie / Samisk helseteam

Som samisk innbygger skal du få likeverdige tjenester og helsehjelp av personell med samisk kompetanse. Dette gjelder også deg som trenger psykiske helsetjenester eller samtaletilbud.

Saemien healsoedåehkie Plassjen tjïelte

Samisk helseteam i Røros kommune

to mennesker som sitter ute og drikker kaffe sammen

Kontaktinformasjon

Åpningstider: alle hverdager kl 08.00 – 15.30

Påska 2024: Åpen vakttelefon mandag 25.3 og tirsdag 26.3 i tidsrommet 10.00-14.00. Onsdag 27.3 stengt. Nummer vakttelefon:  47690568.

Besøksadresse
Øverhagaen 1

Postadresse

Bergmannsgata 23, 7374 Røros

Telefon

72 41 98 60 – Betjent hverdager  9.00 – 15.00

Avdelingsleder

Virksomhetsleder
Frode Bukkvoll
E-post: frode.bukkvoll@roros.kommune.no

X