Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk pysykologisk tjeneste (PPT) er en interkommunal tjeneste for Holtålen og Røros. Tjenesten er kommunenes sakkyndige organ i spørsmål om spesialpedagogisk hjelp i hjem, barnehage og skole.

SIST OPPDATERT: 23.02. 2023 - 12:39
[easy-social-share]

Pedagogisk psykolgisk tjeneste (PPT)

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste, ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten samarbeider med andre kommunale tjenester om å bistå barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi kan bistå med:

  • Veiledning til foresatte og ansatte i barnehage og skole
  • Bistå skoler og barnehager med kompetanseheving og organisasjonsutvikling for å legge bedre tilrette for barn/elever med særlige behov.
  • Utredning av ulike vanskeområder som feks konsentrasjonsvansker, emosjonelle vansker, samspillsvansker og lærevansker

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der Opplæringsloven krever det. Det gjelder først og fremst vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Hvordan få hjelp fra PPT?

PPT er en råd- og veiledningstjeneste. Hvis foresatte er bekymret for eget barns utvikling eller opplæring, anbefaler vi at foresatte først tar kontakt med barnehagen eller skolen. Personalet der kan hjelpe deg å vurdere om barnet/eleven bør henvises til PPT. Foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT. For barn/elever må det foreligge en henvisning med samtykke fra foresatte.

Våre samarbeidspartnere

Ansatte i PPT har taushetsplikt, men samarbeider med andre hjelpetjenester alt etter hva den enkelte har behov for, og etter samtykke fra foresatte. PPT deltar også i et tverrfaglig samarbeid med fokus på tidlig innsats, BTI. Våre samarbeidspartnere er:

  • Foresatte
  • Barnehager og skoler
  • Helsestasjon for barn og unge
  • Barneverntjenesten
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
  • Habiliteringstjenesten for barn og unge
  • Statlig spesialpedagogisk støttesysten (STATPED)
Andre oppgaver

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet:
• Framskutt eller utsatt skolestart
• Fritak fra opplæringsplikten
• Tegnspråkopplæring
• Punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Kontaktinformasjon

PP-tjenesten i Holtålen og Røros

Besøksadresse:
Bergmannsgata 23 (underetg.)
7374 Røros

Postadresse
Bergmannsgata 23
7374 Røros
E-post: ppt@roros.kommune.no

Leder
Harald Døhl
Tlf: 466 88 864
E-post: Harald.dohl@roros.kommune.no

Ped.psyk. rådgiver
Trine Kjøsnes
Tlf: 909 89 092
E-post: trine.kjosnes@roros.kommune.no

Ped.psyk.rådgiver
Karin Lervang
Tlf: 969 41 132
E-post: karin.lervang@roros.kommune.no

Ped.psyk.rådgiver
Karin Bryn
Tlf: 990 81 685
E-post: karin.bryn@roros.kommune.no

Logoped
Beate Warholm
Tlf:  976 62 914
E-post: beate.warholm@roros.kommune.no

Spesialpedagog barnehage Røros
Rita Iversen Tamnes
Tlf. 940 15 179
E-post: rita.tamnes@roros.kommune.no

Gunn H. Trønnes
Tlf. 948 96 612
E-post: gunn.tronnes@roros.kommune.no

Birgitte Bjørgmo Nyplass
Tlf. 412 01 090
E-post: birgitte.nyplass@roros.kommune.no

 

Konsulent
Bjørg Moen
Tlf: 913 53 984
E-post: bjorg.moen@roros.kommune.no

X