Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk pysykologisk tjeneste (PPT) er en interkommunal tjeneste for Holtålen og Røros. Tjenesten er kommunenes sakkyndige organ i spørsmål om spesialpedagogisk hjelp i hjem, barnehage og skole.

SIST OPPDATERT: 24.09. 2018 - 14:49

Pedagogisk psykolgisk tjeneste (PPT)

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste, ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten samarbeider med andre kommunale tjenester om å bistå barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi kan bistå med:

  • Veiledning til foresatte og ansatte i barnehage og skole
  • Bistå skoler og barnehager med kompetanseheving og organisasjonsutvikling for å legge bedre tilrette for barn/elever med særlige behov.
  • Utredning av ulike vanskeområder som feks konsentrasjonsvansker, emosjonelle vansker, samspillsvansker og ulike lærevansker

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der Opplæringsloven krever det. Det gjelder først og fremst vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Hvordan få hjelp fra PPT?

PPT er en frivillig rådgivningstjeneste. Hvis foresatte er bekymret for eget barns utvikling eller opplæring, anbefaler vi at foresatte først tar kontakt med barnehagen eller skolen. Personalet der kan hjelpe deg å vurdere om barnet/eleven bør henvises til PPT. Foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT. For barn/elever må det foreligge en henvisning med samtykke fra foresatte.

Våre samarbeidspartnere

Ansatte i PPT har taushetsplikt, men samarbeider med andre hjelpetjenester alt etter hva den enkelte har behov for, og etter samtykke fra foresatte. PPT deltar også i et tverrfaglig samarbeid med fokus på tidlig innsats, BTI. Våre samarbeidspartnere er:

  • Foresatte
  • Barnehager og skoler
  • Helsestasjon for barn og unge
  • Barneverntjenesten
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
  • Habiliteringstjenesten for barn og unge
  • Statlig spesialpedagogisk støttesysten (STATPED)
Andre oppgaver

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet:
• Framskutt eller utsatt skolestart
• Fritak fra opplæringsplikten
• Tegnspråkopplæring
• Punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Kontaktinformasjon

PP-tjenesten i Holtålen og Røros

Adresse
Bergmannsgata 23
7374 Røros
E-post: ppt@roros.kommune.no

Leder
Grete Vik
Tlf: 922 33 179
E-post: grete.vik@roros.kommune.no

Spesialpedagog
Ellen Anda
Tlf: 926 45 606
E-post: ellen.anda@roros.kommune.no

Ped.psyk. rådgiver
Mona Søberg
Tlf: 911 50 158
E-post: mona.soberg@roros.kommune.no

Ped.psyk.rådgiver
Trine Kjøsnes
Tlf: 909 89 092
E-post: trine.kjosnes@roros.kommune.no

Logoped
Beate Warholm
Tlf:  976 62 914
E-post: beate.warholm@roros.kommune.no

Konsulent
Bjørg Moen
Tlf: 913 53 984
E-post: bjorg.moen@roros.kommune.no

X