Den gode Rørosbarnehagen

Tre bilder, det ene med tre barnehagebarn i bobledresser som sitter på et rød gjerde mot hvit himmel på vinteren, det neste bildet viser en lyshåret liten smilende jente i rosa kjole som ligger på ryggen mens hun ser opp i kameraet, og det siste bildet viser en vinterkledd barnehagearbeider og to småbarn som sitter inne i gamma i barnehagen om vinteren.

Den gode Rørosbarnehagen

Barnehagene på Røros skal være attraktive for barn, foreldre og ansatte. Vi trenger barnehager med nok plasser til barnekullene i årene som kommer. Den samiske avdelingen må ha nok plasser og være godt tilrettelagt slik at vi kan opprettholde og utvikle sørsamisk språk og kultur. Barnehagene skal også legge til rette for å ivareta barn med spesielle behov. Praktiske og funksjonelle barnehagebygg er viktig for at de som jobber i som jobber i barnehagen kan bruke tiden sin på oppgaver som styrker kvaliteten i tjenesten.

På denne nettsiden kan du følge arbeidet med de to nye barnehagene i Rossen tjïelte / Røros kommune. Her vil du finne aktuelle nyheter og oppdatert informasjon om prosjektet underveis i prosessen. Finner du ikke svar på det du lurer på her, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Aktuelt

Nye barnehager i Røros sentrum

Behovet for nye barnehager i sentrum har vært et tema gjennom mange år. En stor del av dagens bygningsmasse er nedslitt, og oppfyller ikke dagens standard. Dagens barnehager har heller ikke nok plass i årene som kommer.

I oktober 2019 vedtok kommunestyret i Røros kommune å bygge to nye og moderne barnehagebygg, med nok plasser i årene som kommer.

 • Den ene barnehagen skal ha fem avdelinger, hvor den ene er samisk avdeling. Den skal bygges på Ysterhagan innen utgangen av 2023.
 • Den andre barnehagen skal ha syv avdelinger og være innflyttingsklar 1. januar 2023. Forslag til hvor den skal ligge blir gjort i sammenheng med ny arealplan for Røros sentrum.

De nye byggene skal erstatte dagens barnehagebygg.

Målet med nye barnehager
 • Bygge moderne og fremtidsrettede barnehager, som legger til rette for høy faglig
  kvalitet og effektiv drift.
 • Legge til rette for nok barnehageplasser.
 • Fleksible løsninger som tar høyde for svingninger i barnetallene.
 • Samisk avdeling med nok plasser, som er godt tilrettelagt for arbeid med opprettholdelse og utvikling av sørsamisk språk og kultur.
 • Legge til rette for en felles kultur, hvor Røros barnehagene er én arbeidsplass.
 • Legge til rette for at det skal være attraktivt å jobbe i barnehage på Røros.

Målsettingene for prosjektet er flere og står i avhengighetsforhold til hverandre. For eksempel vil godt tilrettelagte lokaler gjøre arbeidshverdagen mer effektiv slik at de voksne får mer tid sammen med barna. Praktiske romløsninger vil også gjøre det enklere for fagarbeiderne å arbeide på tvers av avdelinger.

Politisk vedtak

26. september 2019 vedtok kommunestyret:

 1. Kommunestyret vedtar ny barnehagestruktur med en 5-avdelingsbarnehage og en 7-
  avdelingsbarnehage. Begge skal stå ferdig senest 2023.
 2. Kommunestyret vedtar å bygge barnehage med 5 avdelinger ved Ysterhagan, hvorav den
  samiske avdelingen er en av avdelingene.
 3. Plassering for 7-avdelings barnehage sees i sammenheng med kommunedelplan sentrum.
 4. Det er ønske om geografisk spredning av barnehagene i sentrum.
 5. Det etableres en arbeidsgruppe bestående av representanter fra sentrumsbarnehagene, 2
  politikere og tillitsvalgte for å utforme de nye barnehagene
Økonomiplan

Bygging av 2 nye barnehager er lagt inn i økonomiperioden 2020 – 2023 og har en total ramme på 102,5 millioner kroner.

Politisk involvering
 • Forprosjekt – to politiske representanter deltar
 • Kommunedelplan sentrum; plassering av barnehage med 7 avdelinger – behandles i planutvalget
 • Økonomiplanarbeid – behandles i budsjettprosessen
 • Vedtak om bygging etter gjennomføring av konkurranse – behandles i formannskap og kommunestyret
 • Byggekomité – to politiske representanter deltar
Organisering og mandat

Prosjektet består av flere parallelle løp, og arbeidet organiseres i flere grupper.

Forprosjekt

Arbeid med forprosjektet startet i januar 2020 og skal være ferdig innen februar 2021.

Prosjektfase

Når forprosjektet er avsluttet går vi over i prosjektfasen. I denne fasen organiseres arbeidet i tre grupper:

 • Styringsgruppe som skal bestå av kommunedirektør, virksomhetsleder barnehage, virksomhetsleder teknisk, avdelingsleder fra Røros barnehage fra overordnet arbeidsmiljøgruppe og hovedtillitsvalgt i fagforbundet. Styringsgruppen har ansvar for fremdrift og økonomi, politiske orienteringer og
  saksfremlegg, ivareta helheten og saker på tvers av prosjektgruppene.
 • Prosjektgruppe bygg som skal bestå av virksomhetsleder teknisk, virksomhetsleder barnehage, prosjektleder bygg, avdelingsleder barnehage, representant for samisk avdeling og hovedverneombud og lokalt verneombud.
 • Prosjektgruppe organisasjonsutvikling som skal bestå av virksomhetsleder barnehage, de tre avdelingslederne i Røros barnehager, to plasstilltsvalgte fra overordnet arbeidsmiljøgruppe.
Byggestart

Når anbudskonkurransen er gjennomført vil kommunedirektøren fremme sak for kommunestyret. Denne omhandler økonomi, fremdrift og sammensetning av byggekomité. Kommunestyret fatter vedtak før
kontrakt med byggherre signeres og byggeprosessen starter.

Arbeidet i forprosjektet

Arbeidet med forprosjektet startet i mars 2020. Her skal vi blant annet utrede hvordan barnehagene i Røros skal organiseres, gi innspill til kvaliteter ved plassering og vurdere behovet for risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS analyser) – for å nevne noen av oppgavene. Gruppen skal være ferdig med sitt arbeid senest i løpet av januar 2021.

Oppgaver i forprosjektet

I forprosjektet skal en egen prosjektgruppe utrede organisering og kvaliteter ved Røros barnehager. Dette kan blant annet være hvordan vi organiserer for å få mer tid sammen med barna, og hvordan vi vil at det skal oppleves for barna å være i barnehagen.

Prosjektgruppen skal også skal også vurdere økonomi, behovet for ROS-analyser, og se på utvikling i folketall og prognoser for endring i alderssammensetting. I forprosjektet skal det også utarbeides en plan for informasjon og medvirkning.

Prosjektgruppa skal også kartlegge hvilke kriterier som er viktig for plassering av barnehagen med 7 avdelinger. Plassering av barnehagen skal gjøres i forbindelse med arbeidet med kommunedelplanens arealdel.

Hvor skal barnehagen med 7 avdelinger ligge?

I mars deltok foreldre og ansatte i barnehagene i en spørreundersøkelse for å kartlegge viktige kvaliteter med plassering av den største barnehagen.

Disse innspillene er sendt videre til arealplanleggere som jobber med kommunedelplanen for Røros sentrum. Hvor den nye barnehagen skal bygges blir avklart i den videre planprosessen.

Prosjektgruppe i forprosjektet

Forprosjektet organiseres med ei tverrfaglig sammensatt prosjektgruppe:

 • Kommunalsjef Marit Agnete Trollerud
 • Virksomhetsleder teknisk Dag Øien
 • Virksomhetsleder Røros barnehager Inge Aas
 • Avdelingsledere Unni Sandnes, Ingrid Ødynn og Sigrid Frostvoll
 • Lokale tillitsvalgte Birgitte Nyplass og Ruth Sigrid Johnsen
 • Lokalt verneombud Jelena Tintor
 • Politiske representanter Sigrid Meli Simensen og Hilde Fjorden

Vil du vite mer om prosjektet?

Da kan du ta kontakt med:

Virksomhetsleder Røros barnehage – Inge Aas

Kommunalsjef oppvekst – Marit Agnete Trollerud

Virksomhetsleder teknisk områder – Dag Øyen

Prosjekt- og framdriftsplan

X