Sosiale tjenester

Sosiale tjenester

Økonomisk bistand skal sikre at du har nok midler til et forsvarlig livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

SIST OPPDATERT: 29.06. 2020 - 13:54

SOSIALE TJENESTER

Kommunens sosialtjenestetilbud er organisert i NAV Røros, Os og Holtålen, og vi arbeider for at kommunens innbyggere skal sikres økonomisk og sosial trygghet. Tjenesten har som mål å forebygge sosiale problemer og hjelpe personer som har kommet i en vanskelig livssituasjon.

På denne siden finner du informasjon om disse tjenestene:

 • Generelle råd og veiledning
 • Økonomisk råd og veiledning
 • Økonomisk stønad
 • Gjeldsrådgivning
 • Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
 • Individuell plan
 • Midlertidig botilbud
Økonomisk stønad

Økonomisk stønad skal sikre at du har nok midler til et forsvarlig livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

Forsvarlig livsopphold
Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, husleie, strøm og nødvendige klær. Denne hjelpen vil være den vanligste formen for hjelp. Men du kan også motta hjelp i form av lån eller garanti for lån. Dette vil først og fremst være aktuelt hvis det antas at du vil være i stand til å tilbakebetale lånet.

Økonomisk stønad
Vi vil gjøre en konkret vurdering av dine faktiske behov. Økonomisk stønad er en rettighet som i utgangspunktet gis uten vilkår. Du kan bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt:

Om du har søkt om bostøtte

 • Om du har benyttet dine rettigheter til eventuelle trygdeordninger
 • Om du har kontakt med NAV og tar imot tilbud om arbeid eller kurs
 • Økonomisk stønad utbetales som regel som en kontantytelse, og det er i utgangspunktet opp til deg å disponere midlene.

Søknad
Søknad om økonomisk stønad må leveres i veiledningssenteret i Kjerkgata 15 innen kl. 12.00 på mandag, onsdag eller fredag.

Søknader behandles så raskt som mulig. Behandlingen kan imidlertid bli forsinket hvis du ikke kan dokumentere den situasjonen du beskriver i søknaden. Da må saksbehandler eventuelt kontakte deg for å be om ytterligere opplysninger.

NAV skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Du får en begrunnelse sammen med vedtaket. Dersom du er uenig i begrunnelsen eller andre forhold ved vår vurdering, har du anledning til å klage på vedtaket til NAV innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klage
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til NAV innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Om du trenger veiledning kan du henvende deg til NAV . Opprettholder NAV sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Økonomiske råd og veiledning

Kommunene tilbyr økonomisk rådgivning og veiledning til de som har betalingsproblemer eller gjeldsproblemer.

Økonomisk rådgivning
Kommunen gir økonomisk rådgivning til de som har betalingsproblemer eller gjeldsproblemer. Rådgivningen kan være hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, men kan også bestå av forhandling med kreditorer og hjelp til å inngå en gjeldsordningsavtale. For å få hjelp til økonomisk rådgivning, ta kontakt med NAV Røros , Os og Holtålen.

Eksempel på slike tjenester kan være:

 • Hjelp til å sette opp et budsjett
 • Hjelp til styring av økonomi
 • Forhandling med kreditorer blant annet i forhold til stopp eller reduksjon av påleggs-/utleggstrekk
 • Hjelp til å inngå betalingsavtaler og utenrettslig gjeldsordningsavtale

Lage et budsjett
Du kan få hjelp til å sette opp et personlig budsjett. Et eksempel på hvor du kan få hjelp til budsjett er hos bedreokonomi.no, et nettsted som har laget et budsjettskjema og en beskrivelse på hvordan man lager et budsjett.

Gjeldsrådgivning

Kommunene har en råd- og veiledningstjeneste som kan bistå deg i situasjoner hvor det er et betydelig misforhold mellom inntektsevne og gjeld.

Gjeldsrådgivning
Har du økonomiske problemer? Ring 800GJELD – økonomirådstelefonen i NAV. Her får du enkle råd og hjelp til selvhjelp. Dette er en landsdekkende tjeneste underlagt NAV Servicesenter i Mo i Rana. Den har som mål å nå ut til flest mulig med økonomiske bekymringer/problemer før det går for lang tid og før man mister kontrollen. 800GJELD kommer i tillegg til kommunens gjeldsrådgivning.

Ring 800 45 353 eller send mail til 800gjeld@navn.no
Gratis for brukere som ringer fra fasttelefon. Hvis du ringer fra mobil får du tilbud om å bli oppringt

Kartlegging
Alvorlighetsgrad på økonomiske problemer må avdekkes så tidlig som mulig for å bestemme hvilke tiltak som skal settes inn. Det må også avklares hva som faller inn under økonomisk rådgivning og kan/bør behandles av den kommunale rådgivningstjenesten.

Du kan selv sjekke din gjeldssituasjon ved å sende en gjeldsforespørsel til inkasso.no.

Klassifisering
Økonomiske problemer blir klassifisert i tre ulike tiltaksnivå som beskriver graden av betalingsproblemer.

Disponeringsproblem
Beskrivelse:
Situasjonen krever normalt bare tiltak fra bruker. Bruker har i utgangspunktet en akseptabel betalingsevne, men har likevel kommet på etterskudd med regninger og økonomiske forpliktelser. Bakgrunnen for problemene kan være feilprioriteringer, uventede utgifter og andre forhold som kan løses ved nødvendig kursendring hos bruker.

Kjennetegn og tiltak

 • Akseptabel betalingsevne
 • Informasjon, råd og veiledning
 • Behandles av veileder ved første gangs henvendelse, eller som et tillegg til annen agenda

Lettere gjeldsproblem
Beskrivelse:
Situasjonen krever normalt lette tiltak på kreditorsiden uten risiko for at kreditor lider tap. Bruker er normalt ute av stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser «for tiden», men forholdet mellom inntektsevne og gjeld tilsier at bruker vil være betjeningsdyktig innen overskuelig framtid. Typiske årsaker er arbeidsledighet, sykdom og omstilling etter samlivsbrudd.

Kjennetegn og tiltak

 • Midlertidig betalingsudyktig
 • Økonomisk rådgivning og enkle gjeldsforhandlinger
 • Behandles i individuelt møte med økonomisk rådgiver

Tungt gjeldsproblem
Beskrivelse
Situasjon hvor det er betydelig misforhold mellom inntektsevne og gjeld, og hvor betjeningsevne ikke ser ut til å kunne oppnås i overskuelig framtid. Det er ofte tyngre årsakssammenhenger bak problemene som tap på bolig, tap på næringsvirksomhet, spilleavhengighet, rus og opptak av forbruksgjeld. Disse årsakene er ofte kombinert med de som er nevnt under «lettere gjeldsproblem».

Kjennetegn og tiltak

 • Massivt mislighold over tid
 • Medfører tap hos kreditorer
 • Varig betalingsudyktig
 • Gjeldsforhandlinger
 • Behandles av gjeldsrådgiver
Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til personer som trenger opplæring og arbeidstrening for å komme i arbeid og aktivitet, og som har behov for individuell oppfølging og hjelp på veien.

Deltagere i programmet mottar kvalifiseringsstønad.

Søknad om deltagelse i Kvalifiseringsprogrammet fremmes til NAV-kontoret.

→ Klikk på denne lenken for å lese mer.

Individuell plan

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse-, omsorg- og sosialtjenester har du rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du selv ønsker det.

Det er helse- og omsorgstjenesten i kommunene, helseforetaket og kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-kontoret) som skal sørge for at pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan.

Dersom du har behov for tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som skal sørge for at planen blir utarbeidet og arbeidet blir koordinert.

Midlertidig botilbud

Dersom du er uten plass å sove neste natt har kommunen ved NAV plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud.

Du kan finne mer informasjon om midlertidig bolig på NAV sine nettsider, nav.no.

OPPLYSNING, RÅD OG VEILEDNING
§17 i Lov om sosiale tjenester sier følgende om opplysning, råd og veiledning:

“Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det.”

Publikumstjenester hos NAV

Møter
Forhåndsavtalte møter kan avholdes i Holtålen kommunehus, Bakkavegen 1, 7380 Ålen, og i Os Kommunehus, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen.

Lån av PC
NAVs publikums-PC er tilgjengelig på NAV-kontoret på Røros og på servicetorget i Holtålen kommunehus og Os kommunehus.

Illustrasjonsfoto for Arbeid, aktivitet og familie

Kontaktinformasjon

NAV Røros, Os og Holtålen
Kjerkgata 15
7374 Røros
Tlf. 55 55 33 33 kl. 08.00 – 15.30
www.nav.no

Fagansvarlig sosiale tjenester
Monica Aunmo Engan
monica.aunmo.engan@nav.no

Gjeldsrådgivere
Wenche Jensen Espeset
wenche.jensen.espeset@nav.no

Marit Bakken Nygård
marit.bakken.nygard@nav.no

NAV Røros, Os og Holtålen er stengt for drop-in-besøk. Ved akutte tilfeller kan vi kontaktes på følgende telefonnummer: 46 90 62 49.
Telefonen er betjent mellom kl. 09.00- 15.00.

X