Sosiale tjenester

Sosiale tjenester

Økonomisk bistand skal sikre at du har nok midler til et forsvarlig livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

SIST OPPDATERT: 11.05. 2023 - 09:56
[easy-social-share]

Sosiale tjenester

Kommunens sosialtjenestetilbud er organisert i NAV Røros, Os og Holtålen. Vi jobber for å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Vi skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

På denne siden finner du informasjon om disse tjenestene:

  • Opplysning, råd og veiledning
  • Økonomisk veiledning og gjeldsrådgivninig
  • Økonomisk stønad
  • Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
  • Individuell plan
  • Midlertidig botilbud
Økonomisk stønad

Økonomisk stønad skal sikre at du har nok midler til et forsvarlig livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

Forsvarlig livsopphold
Kjerneområdet i livsoppholdsbegrepet omfatter de helt grunnleggende behov, som mat, klær, bolig og oppvarming, og tar også hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov.

Økonomisk stønad
Vi vil ved hver enkelt søknad gjøre en konkret og individuell vurdering av dine faktiske behov. Økonomisk stønad er en rettighet som i utgangspunktet gis som hovedregel som bidrag og uten vilkår. Du kan bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt:

Søknad
Du kan søke digital på nav.no https://www.nav.no/sosialhjelp/ , levere søknad i vårt veiledningssenter i Kjerkgt. 15 på Røros eller kontakte Nav kontaktsenter på 55553333

Søknader behandles så raskt som mulig. Behandlingen kan imidlertid bli forsinket hvis du ikke kan dokumentere den situasjonen du beskriver i søknaden. Da må saksbehandler eventuelt kontakte deg for å be om ytterligere opplysninger eller du vil motta en forvaltningsmelding pr brev med beskrivelse av hva som mangler og med en frist for ettersendelse av dokumentasjon.

NAV skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak med begrunnelse av utfallet av søknaden . Dersom du er uenig i begrunnelsen eller andre forhold ved vår vurdering, har du anledning til å klage på vedtaket til NAV innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klage
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til NAV innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Om du trenger veiledning kan du henvende deg til NAV . Opprettholder NAV sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Økonomiske veiledning og gjeldsrådgivning

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Ta kontakt med ditt lokale Nav kontor dersom ønsker en samtale med en veileder eller gjeldsrådgiver.

Informasjon om tjenesten, nyttige tips du kan gjøre selv og kontaktinformasjon finner du på nav.no

Økonomi- og gjeld – NAV

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til personer med nedsatt arbeids og inntektsevne,  som trenger tett og koordinert oppfølging og som kan nyttiggjøre seg av et programmet for å styrke personens muligheter for deltagelse i arbeidslivet.

Programmet skal være på 37, 5 time pr uke. Programmets innhold utarbeides i samarbeid med deltager og Nav.

Deltagere i programmet mottar kvalifiseringsstønad.

Søknad om deltagelse i Kvalifiseringsprogrammet fremmes til NAV-kontoret.

→ Klikk på denne lenken for å lese mer.

Individuell plan

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse-, omsorg- og sosialtjenester har du rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du selv ønsker det.

Det er helse- og omsorgstjenesten i kommunene, helseforetaket og kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-kontoret) som skal sørge for at pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan.

Dersom du har behov for tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som skal sørge for at planen blir utarbeidet og arbeidet blir koordinert.

Midlertidig botilbud

Dersom du er uten plass å sove neste natt har kommunen ved NAV plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud.

Du kan finne mer informasjon om midlertidig bolig på NAV sine nettsider, nav.no.

OPPLYSNING, RÅD OG VEILEDNING
§17 i Lov om sosiale tjenester sier følgende om opplysning, råd og veiledning:

“Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det.”

Publikumstjenester hos NAV

Møter
Forhåndsavtalte møter kan avholdes i Holtålen kommunehus, Bakkavegen 1, 7380 Ålen, og i Os Kommunehus, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen.

Lån av PC
NAVs publikums-PC er tilgjengelig på NAV-kontoret på Røros og på servicetorget i Holtålen kommunehus og Os kommunehus.

Illustrasjonsfoto for Arbeid, aktivitet og familie

Kontaktinformasjon

NAV Røros, Os og Holtålen

Kjerkgata 15
7374 Røros
Tlf. 55 55 33 33 kl. 08.00 – 15.30
www.nav.no

Fagansvarlig sosiale tjenester

Monica Aunmo Engan
monica.aunmo.engan@nav.no

Gjeldsrådgiver

Wenche Jensen Espeset
wenche.jensen.espeset@nav.no

NAV Røros, Os og Holtålen er åpent drop-in-besøk mandag og fredag mellom kl 12-14
Telefonen er betjent hver dag mellom kl. 09.00- 15.30.

Telefon vakttelefon 46 90 62 49

X