Om organisasjonen Røros kommune

Om organisasjonen Røros kommune

Her finner du informasjon om organisasjonen Røros kommune, herunder rådmannens stab og virksomhetene. Du finner også organisasjonskartet.

SIST OPPDATERT: 19.09. 2019 - 21:41

Om organisasjonen Røros kommune

Kommunen er en politisk styrt organisasjon.

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom den politiske ledelsen og administrasjonen. Rådmannen tilsettes av kommunestyret. Røros kommune er en stor organisasjon med ca 600 ansatte. På vegne av kommunestyret er rådmannen og hans ledere opptatt av å ivareta arbeidsgiveransvaret for de ansatte på best mulig måte.

Røros kommune er administrativt organisert med to beslutningsnivå: Rådmannsnivået og virksomhetsnivået.

Rådmannsnivået består av kommunalsjefer og rådmannens stab.  Per 1. januar 2019 er det 13 virksomheter i Røros kommune. Organisasjonen er under kontinuerlig vurdering og endring.

Rådmannens hovedoppgaver

Rådmannens rolle har en betydelig samfunnsmessig dimensjon. Denne utøves bl.a. ved at rådmannen har ansvar for å drive utstrakt samfunnsplanlegging med den medvirkning dette innebærer for våre brukere av tjenester, innbyggere og næringsliv.

Her er i hovedtrekk hva kommunelovens § 23 sier om rådmannens oppgaver som leder for den samlede kommunale administrasjonen:

  • Rådmannen har ansvar for at de tjenestene som ytes til befolkningen er i tråd med den lovfestede / vedtatte kvaliteten på tjenestene og innenfor de økonomiske rammer som kommunestyret fastsetter.
  • Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.
Hva gjør rådmannens stab?

Medarbeiderne i rådmannens stab har som sin vesentligste arbeidsoppgave å bidra til en mest mulig effektiv drift. Rådmannens stab har både strategiske og driftsrelaterte oppgaver innenfor mange ulike fagområder, og skal være rådgivende overfor rådmannen, samtidig som de har en viktig støttefunksjon overfor virksomhetene.

Rådmannen har ordet

Røros kommune jobber kontinuerlig for å fremme vekst og utvikling. Vi jobber hardt med å ta godt vare på alle våre innbyggere slik at det er attraktivt å bo i Røros kommune. Samtidig arbeider vi systematisk for å øke tilflyttingen.

Vi er opptatt av å tilby gode tjenester. Vår nettside gjør tjenestene lettere tilgjengelig for alle innbyggere, tilreisende og tilflyttende. Nettsiden er også et viktig steg mot digitalisering av kommunale tjenester som er en sentral satsning for Røros kommune i årene fremover. En digitaliseringsprosess betyr at vi hele tiden vil jobbe for å forbedre og utvikle tilgjengeligheten til våre tjenester slik at vi kan tilby et digitalt førstevalg.

– rådmannen

Kontaktinformasjon

Servicetorget Røros kommune
Tlf: 72 41 94 00

Rådmann
Kjersti Forbord Jensås
Tlf: 951 02 168
E-post: kfj@roros.kommune.no

Kommunalsjef og fast stedfortreder for rådmannen
Elisabeth Wikan Heidtmann
Tlf: 926 57 906
E-post: elisabeth.heidtmann@roros.kommune.no

Kommunalsjef
Mona Landsverk
Tlf: 907 76 948
E-post: mona.landsverk@roros.kommune.no

Kommunalsjef
Marit Trollerud Jansen
Tlf: 975 41 376
E-post: marit.Jansen@roros.kommune.no

X