Om organisasjonen Røros kommune

Om organisasjonen Røros kommune

Her finner du informasjon om organisasjonen Røros kommune, herunder kommunedirektørens stab og virksomhetene. Du finner også organisasjonskartet.

SIST OPPDATERT: 11.01. 2022 - 13:05

Om organisasjonen Røros kommune

Kommunen er en politisk styrt organisasjon.

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom den politiske ledelsen og administrasjonen. Kommunedirektøren tilsettes av kommunestyret. Røros kommune er en stor organisasjon med ca 600 ansatte. På vegne av kommunestyret er kommunedirektøren og hans ledere opptatt av å ivareta arbeidsgiveransvaret for de ansatte på best mulig måte.

Røros kommune er administrativt organisert med to beslutningsnivå: Kommunedirektørens nivå og virksomhetsnivået.

Kommunedirektørens niva består av kommunalsjefer og kommunedirektørens stab.  Per 1. januar 2021 er det 12 virksomheter i Røros kommune. Organisasjonen er under kontinuerlig vurdering og endring.

Kommunedirektørens hovedoppgaver

Kommunedirektørens rolle har en betydelig samfunnsmessig dimensjon. Denne utøves bl.a. ved at kommunedirektøren har ansvar for å drive utstrakt samfunnsplanlegging med den medvirkning dette innebærer for våre brukere av tjenester, innbyggere og næringsliv.

Her er i hovedtrekk hva kommunelovens § 13 sier om kommunedirektørens oppgaver som leder for den samlede kommunale administrasjonen:

  • Kommunedirektøren har ansvar for at de tjenestene som ytes til befolkningen er i tråd med den lovfestede / vedtatte kvaliteten på tjenestene og innenfor de økonomiske rammer som kommunestyret fastsetter.
  • Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Kommunedirektøren skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.
Hva gjør kommunedirektørens stab?

Medarbeiderne i kommunedirektørens stab har som sin vesentligste arbeidsoppgave å bidra til en mest mulig effektiv drift. Kommunedirektørens stab har både strategiske og driftsrelaterte oppgaver innenfor mange ulike fagområder, og skal være rådgivende overfor kommunedirektøren, samtidig som de har en viktig støttefunksjon overfor virksomhetene.

Portrettfoto av kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås

Kommunedirektøren har ordet

Røros kommune jobber kontinuerlig for å fremme vekst og utvikling. Vi jobber hardt med å ta godt vare på alle våre innbyggere slik at det er attraktivt å bo og flytte til Røros kommune.

Vi skal tilby gode tjenester og være en åpen kommune. Våre tjenester er lett tilgjengelig for alle innbyggere, tilreisende og tilflyttere på vår nettside. Nettsiden er også et viktig steg mot digitalisering av kommunale tjenester som er en sentral satsing for Røros kommune i årene fremover. En digitaliseringsprosess betyr at vi hele tiden vil jobbe for å forbedre og utvikle tilgjengeligheten til våre tjenester slik at vi kan tilby et digitalt førstevalg.

– kommunedirektøren

Kontaktinformasjon

Servicetorget Røros kommune
Tlf: 72 41 94 00

Kommunedirektør
Kjersti Forbord Jensås
Tlf: 951 02 168
E-post: kfj@roros.kommune.no

Kommunalsjef og fast stedfortreder for kommunedirektøren
Elisabeth Wikan Heidtmann
Tlf: 926 57 906
E-post: elisabeth.heidtmann@roros.kommune.no

Kommunalsjef
Marit Trollerud
Tlf: 975 41 376
E-post: marit.trollerud@roros.kommune.no

Konstituert kommunalsjef
Jan Roger Wold
Tlf:  410 01 133
E-post: jan.wold@roros.kommune.no

X