Om organisasjonen Rossen tjïelte / Røros kommune

Om organisasjonen Røros kommune

Her finner du informasjon om organisasjonen Rossen tjïelte / Røros kommune, kommunedirektørens stab og virksomhetene. Du finner også organisasjonskartet.

SIST OPPDATERT: 08.01. 2024 - 11:40
[easy-social-share]

Om organisasjonen

Kommunen er en politisk styrt organisasjon.

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom den politiske ledelsen og administrasjonen. Kommunedirektøren tilsettes av kommunestyret. Røros kommune er en stor organisasjon med cirka 600 ansatte. På vegne av kommunestyret er kommunedirektøren og hennes ledere opptatt av å ivareta arbeidsgiveransvaret for de ansatte på best mulig måte.

Røros kommune er administrativt organisert med to beslutningsnivå: Kommunedirektørens nivå og virksomhetsnivået.

Kommunedirektørens nivå består av kommunalsjefer og kommunedirektørens stab.  Per 1. januar 2022 er det 12 virksomheter i Røros kommune. Organisasjonen er under kontinuerlig vurdering og endring.

Kommunedirektørens hovedoppgaver

Kommunedirektørens rolle har en betydelig samfunnsmessig dimensjon. Denne utøves blant annet ved at kommunedirektøren har ansvar for å drive utstrakt samfunnsplanlegging med den medvirkning dette innebærer for våre brukere av tjenester, innbyggere og næringsliv.

Her er i hovedtrekk hva kommunelovens § 13 sier om kommunedirektørens oppgaver som leder for den samlede kommunale administrasjonen:

  • Kommunedirektøren har ansvar for at de tjenestene som ytes til befolkningen er i tråd med den lovfestede/vedtatte kvaliteten på tjenestene og innenfor de økonomiske rammer som kommunestyret fastsetter.
  • Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Kommunedirektøren skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.
Hva gjør kommunedirektørens stab?

Medarbeiderne i kommunedirektørens stab har som sin vesentligste arbeidsoppgave å bidra til en mest mulig effektiv drift. Kommunedirektørens stab har både strategiske og driftsrelaterte oppgaver innenfor mange ulike fagområder, og skal være rådgivende overfor kommunedirektøren, samtidig som de har en viktig støttefunksjon overfor virksomhetene.

Portrettfoto av kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås

Kommunedirektøren har ordet / Tjïeltedirektööre soptseste

Rossen tjïelte / Røros kommune har svært kompetente medarbeidere på alle nivå og innenfor alle tjenester – lærlinger, nyutdannede og medarbeidere med verdifull lang erfaring. Som organisasjon er vi i kontinuerlig endring for å kunne utnytte kompetansen på best mulig måte, og er godt trent i å tilpasse oss endringer i rammevilkår.

Vi må vektlegge ulike perspektiver når vi utvikler organisasjonskulturen og tjenestene;

  • En kultur for endring som kjennetegnes av mot, åpenhet og nysgjerrighet. Dette forutsetter tillit, samarbeid og involvering, evnen til å se muligheter og vise retning, evaluere og endre praksis. Egenskaper som også er avgjørende for at kommunen skal være en aktiv samfunnsaktør, i takt med et endret fremtidsbilde.
  • Vi skal tilby gode tjenester og være en åpen kommune. Tjenestene skal være lett tilgjengelig for alle innbyggere, tilreisende og tilflyttere på vår nettside. Vi skal tilby et digitalt førstevalg. Digitalisering av kommunale tjenester og utvikling av våre nettsider er sentralt i dette arbeidet.

Håper du finner det du leter etter på nettsiden vår / Gegkiestibie datne gaavnh maam ohtsedh mijjen nedtesæjrosne

– tjïeltedirektööre / kommunedirektøren

“Rørospulsen startet nede i grunnfjellet, frem av den har Rørosbyen vokst frem, og her skal den fortsatt slå sterkt. Vaerie vuelie / Pulsen i fjellet inkluderer alle fastboende, tilreisende og tilflyttende. Engasjementet, kulturen, dugnadsånden og stoltheten pulserer. Pulsen slår jevnt hele tiden, samtidig som den varierer i takt med arrangementer, årstider og samfunnsutvikling.”

Kontaktinformasjon

Servicetorget Røros kommune
Tlf: 72 41 94 00

Kommunedirektør
Kjersti Forbord Jensås
Tlf: 95 10 21 68
E-post: kfj@roros.kommune.no

Kommunalsjef og fast stedfortreder for kommunedirektøren
Hanna Souwaid Tollan
Tlf: 97 07 32 16
E-post: hanna.tollan@roros.kommune.no

Kommunalsjef
Marit Trollerud
Tlf: 97 54 13 76
E-post: marit.trollerud@roros.kommune.no

Kommunalsjef
Jan Roger Wold
Tlf:  41 00 11 33
E-post: jan.wold@roros.kommune.no

X