Byantikvaren

Byantikvaren

På denne siden finner du informasjon om Byantikvaren. Du vil også finne linker til andre nettsider innenfor temaet kulturmiljø og kulturminner.

SIST OPPDATERT: 08.03. 2023 - 09:32
[easy-social-share]

Byantikvaren

Byantikvaren er kommunes faglige rådgiver i saker som berører kulturmiljø.

Byantikvarens oppgaver

Byggesaker

Byantikvaren vurderer antikvariske og kulturhistoriske sider ved byggesaker i Røros kommune. Tiltak innenfor områder som er regulert til hensynssone bevaring skal forelegges Byantikvaren til uttalelse.

 

Kommuneplaner og reguleringsplaner

Byantikvaren vurderer antikvariske og kulturhistoriske aspekter ved plansaker i Røros kommune.

 

Tilskudd

Byantikvaren forvalter ulike tilskuddsordninger rettet mot forvaltning av kulturmiljø og kulturminner.

 

Uthusprosjektet

Byantikvaren er prosjektleder for Uthusprosjektet.

 

Kulturminneplan

Byantikvaren har ansvaret for oppfølging av kulturminneplan for Røros kommune.

Kulturminneplan for Røros kommune

Røros kommunes første kulturminneplan ble vedtatt 10. desember 2020.

Hensynssonene til kulturminneplanen finner du her. Velg kartlag Kulturminner og deretter Kulturminneplan. Bygninger som er gitt beskyttelse gjennom planen ligger under kartlag Bygninger i kulturminneplan.

Håndverkstradisjoner fra Røros

På nettsiden byantikvar.no kan du lære mer om eldre håndverk fra Rørosregionen.

Uthusprosjektet

Uthusprosjektet ble etablert i 1995 som et istandsettingsprosjekt av uthus innenfor bergstaden Røros. Prosjektet eies og drives av Røros kommune.

Etter at det tradisjonelle byjordbruket opphørte fra midten av 1900-tallet ble stadig flere av uthusene innenfor bergstaden stående tomme og uten nødvendig vedlikehold. Enkelte gårdsanlegg var blitt fredet allerede i 1923, men det meste av oppmerksomheten fra vernemyndighetene var rettet mot hovedbygningene og fasader ut mot gater og plasser i bybildet.

I 1980 ble Røros som andre industristeder, innskrevet på UNESCOs liste over Verdens Natur- og Kulturarv. En viktig begrunnelse for innskrivinga var den sammenhengende og godt bevarte trehusbebyggelsen. I 1993 gjorde ICOMOS Norge den første evalueringa av verdenskulturminnet Røros bergstad. I rapporten skriver kommisjonen blant annet: “Restaurering av hovedbygninger synes å ha blitt vektlagt. Gårdsrom har fått mindre oppmerksomhet og et stort antall uthus er i dårlig forfatning etter at tradisjonell bruk er opphørt.” To år etter, i 1995, ble det etablert et istandsettingsprosjekt av uthus ute av bruk innenfor vernesona på Røros.

For mer informasjon se Uthusprosjektets hjemmeside.

Vinterbilde av Bergstadens ziir

Kontaktinformasjon

Byantikvar
Magnus Borgos
Tlf: 924 26 897
E-post: magnus.borgos@roros.kommune.no

X