Byantikvaren

Byantikvaren

På denne siden finner du informasjon om byantikvaren. Du vil også finne linker til andre nettsider innenfor temaet kulturminner og kulturminnevern.

SIST OPPDATERT: 23.11. 2021 - 14:48

Byantikvaren

Byantikvaren fungerer som kommunens rådgiver innenfor kulturminnefaglige og antikvariske spørsmål. De viktigste arbeidsområdene er Røros sentrum og Småsetran.

Riksantikvaren

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken. Riksantikvaren har også et overordnet faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene og Sametinget.

Riksantikvarens hjemmeside

Fylkeskommune

Fylkeskommunen har ansvar for den regionale samfunnsforvaltningen og har et regionalpolitisk planleggingsansvar der kulturminnevern er et av fagområdene.

Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside

Sametinget

Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge. Sametinget er det regionale forvaltningsorganet for samiske kulturminner.

Miljø, areal og kulturvern på Sametingets hjemmeside

Uthusprosjektet

Uthusprosjektet ble etablert i 1995 som et istandsettingsprosjekt av uthus innenfor bergstaden Røros. Prosjektet eies og drives av Røros kommune.

Etter at det tradisjonelle byjordbruket opphørte fra midten av 1900-tallet ble stadig flere av uthusene innenfor bergstaden stående tomme og uten nødvendig vedlikehold. Enkelte gårdsanlegg var blitt fredet allerede i 1923, men det meste av oppmerksomheten fra vernemyndighetene var rettet mot hovedbygningene og fasader ut mot gater og plasser i bybildet.

I 1980 ble Røros som andre industristeder, innskrevet på UNESCOs liste over Verdens Natur- og Kulturarv. En viktig begrunnelse for innskrivinga var den sammenhengende og godt bevarte trehusbebyggelsen. I 1993 gjorde ICOMOS Norge den første evalueringa av verdenskulturminnet Røros bergstad. I rapporten skriver kommisjonen blant annet: “Restaurering av hovedbygninger synes å ha blitt vektlagt. Gårdsrom har fått mindre oppmerksomhet og et stort antall uthus er i dårlig forfatning etter at tradisjonell bruk er opphørt.” To år etter, i 1995, ble det etablert et istandsettingsprosjekt av uthus ute av bruk innenfor vernesona på Røros.

For mer informasjon se Uthusprosjektets hjemmeside.

Tilskudd til kulturminnevern

Det finnes flere ulike støtteordninger innenfor kulturminnevern. Les mer tilskuddsordninger innenfor kulturminnevern her.

Vinterbilde av Bergstadens ziir

Kontaktinformasjon

Byantikvar
Magnus Borgos
Tlf: 92426897
E-post: magnus.borgos@roros.kommune.no

X