Kart

Kart

Rossen tjïelte / Røros kommune har ulike kartløsninger tilpasset forskjellige behov.

Kartløsningene har daglig oppdaterte kart, med blant annet matrikkeldata, arealplaner, kobling til plandokumenter i tillegg til mange andre nyttige funksjoner.

SIST OPPDATERT: 01.12. 2022 - 11:40
[easy-social-share]

Ulike kartklienter

Klikk på ønsket kartklient i linkene under

Detaljert kartløsning

Planklient

Kart med restriksjoner

Kommunens offentlige kartgrunnlag (DOK)

Forklaring til detaljert kartløsning

Detaljert kartløsning kan også lastes ned som app via appstore eller GooglePlay.

Kartløsningen gir deg tilgang til daglig oppdaterte kart og registre som:

 • Eiendomsgrenser med matrikkelinformasjon og kobling til “Se Eiendom”
 • Øvrig grunnkart som f.eks. bygninger, adresser, høydekoter og  markslag
 • Arealplaner med bestemmelser
 • Godkjente tiltak (bygg og veger)
 • Veginformasjon
 • Flyfoto

Finn fram

Du kan søke deg fram til ønsket sted vha adresse, eiendomsnr (gnr./bnr.), stedsnavn, eller bruke “posisjonering” for at kartet skal vise din posisjon i kartet. Ved å peke i kartet får man mer informasjon, og man kan beregne kjørerute.

Funksjoner og bruk

 • Søk på stedsnavn og adresser
 • Mål avstander og areal
 • Påtegning av punkter, linjer og polygoner
 • Utskrift
 • Del kartutsnitt med andre
Forklaring til Planklient

Denne kartløsningen gir deg innsyn i kommunale planregistre, kommuneplaner og reguleringsplaner og tilhørende plandokumenter.

Gjeldende reguleringsplaner

Når du kommer inn i planklienten vises kun omriss av reguleringsplaner. Ved å zoome ned (scroll mus), får man fram detaljerte planer.

Ved å klikke innenfor et planformål, kan man ved å klikke videre på reguleringsformål få opp en link til “Webplan”. Her kommer man direkte inn i planregisteret til kommunen, med tilgjengelige dokumenter gjeldende for planen.

Ved å klikke på “SØK”-knappen, får man opp alle gjeldende arealplaner for kommunen.

Reguleringsplaner på høring

Ønsker man å få en oversikt over reguleringsplaner som er lagt ut på høring, må man klikke på “Røros” og slå på kartlaget “Reguleringsplaner på høring”.

Dokumenter som ønskes offentliggjort blir også gjort tilgjengelig under knappen “Vis i webplan” i kartet og fra denne linken:

Planregister for Røros kommune

Ønskes oversikt over kommuneplanens arealdel, slås dette kartlaget på. Tilhørende bestemmelser og dokumenter er tilgjengelig under “Vis i webplan” i kartet, eller fra denne linken:

Planregister for Røros kommune

Forklaring til kart med restriksjoner

Antikvarisk spesialområde

Innenfor antikvarisk spesialområde, er det mange plikter og regler som gjelder. Det er utvidet søknadsplikt på tiltak, og ekstra tiltak er innført i forhold til brannsikkerhet.
Plikter huseier har innenfor antikvarisk sone

Utvidet spesialområde med egne bestemmelser

I Planutvalgsvedtak 3.11.16 ble det vedtatt en båndlegging av i alt 4 områder i Røros sentrum. Vedtaket er gjort som en oppfølging av kommunedelplan for Røros sentrum, datert 2009.

Boplikt

I Røros kommune er det innført boplikt på alle eiendommer innenfor sentrumssona. Dette i henhold til forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense i Røros kommune.

Verdensarven  og Circumferensen

Røros bergstad og Circumferensen kom på verdensarvlista i 2010

Verdensarv er en status som forplikter staten og stedet til å ta vare på og utvikle verdensarvverdiene for all framtid. Ut fra en slik intensjon forvaltes området etter nasjonale lovverk. Plan- og bygningslov, kulturminnelov og naturmangfoldlov er de viktigste lovverkene. Circumferensen er Røros Kobberverks gamle privilegieområde, og omfatter en sirkel med radius 45,2 km med sentrum på Gamle Storwartz.

Forklaring til Det off. kartgrunnlaget

Kartløsningen viser det offentlige kartgrunnlaget (Kommunens DOK). Dette kartgrunnlaget er tilrettelagt for kommunens plan- og byggesaksarbeid, og vil påvirke både planlegging og saksbehandling i kommunen.

Ulike karttjenester

Bruken av kart og stedfestet informasjon øker, og det forventes at data skal være tilgjengelig og oppdatert til enhver tid. Røros kommune bidrar også til oppdaterte kart, og vi er ansvarlig for vedlikehold av kartbaser som eiendommer, bygninger, adresser, veisituasjon, arealplaner osv. Kartet er et forsøk på å gjenskape terrenget, og kan inneholde feil.

Salg av kartdata

Prisen på kartdata er regulert gjennom inngåtte avtaler med Geovekst-samarbeidet, og i henhold til kartverkets priskalkulator for kartleveranser.

Data som kan kjøpes er:
Alle grunnkart- og matrikkeldata
Markslag (AR5)
Detaljert høyde, laserdata med oppløsning 5 pkt. pr. m2
Ortofoto
Reguleringsplaner
Kommuneplan med delplaner

Det ble foretatt laserscanning av hoveddalførene i kommunen i 2012, med oppløsning 5 pkt. pr. m2.
Hoveddalførene ble også flyfotografert med en oppløsning på 10 cm i 2012. Ellers er store deler av kommunen flyfotografert til ulike tider med ulik oppløsning.

Her får du en oversikt over dekningsgrad, tidspunkt for fotografering og oppløsning: Norge i bilder

Vi leverer kartdata på alle format, og kan også produsere en 3D-pdf som er uavhengig av plattform, med lagdelte kart som terreng, 3D-bygg, ortofoto og reguleringsplaner drapert på terrengmodellen.

Bestillingsskjema digitale kartdata

Feil i kartet

Eiendomsgrenser

Eiendomskartet blir også kalt matrikkelen, og viser eiendomsgrenser og areal. Eiendomsgrenser lagt inn i kartet kommer fra mange ulike kilder, men en stor del kommer fra økonomisk kartverk. Arbeidet med økonomisk kartverk startet rundt 1960, og formålet var å kartlegge alt produktivt areal under skoggrensa. Eiendomsgrenser ble kartlagt ved utlegging av signal i marka, hvite plater som ble synlige i flyfotograferinga i etterkant. Grunneierne utførte signaleringen, og man regner med at kun 50 % av grensene ble signalert, ofte uten at grunneiere på begge sider av grensen var til stede.

Ved innføring av delingsloven i 1980, ble det måleplikt ved fradeling av eiendommer, mens det tidligere kun ble utarbeidet skylddelingsforretninger med grensebeskrivelser. Selv etter 1980 er det varierende kvalitet på koordinater og målebrev, og som følge av dette vil eiendomskartet ha svært varierende opprinnelse, kvalitet og manglende fullstendighet. I Røros kommune er det over 4 % av tinglyste eiendommer som ikke ligger i eiendomskartet. I tillegg er det mange fiktive eiendomsgrenser og sirkeleiendommer som ligger inne der kommunen mangler holdepunkter for hvor grensene går.

Etter innføring av matrikkelloven i 2010 er rutiner og prosedyrer endret, noe som sikrer bedre kvalitet i eiendomskartet.

Mangler din eiendom i kartet? eller er grensene feil? ta kontakt med oppmålingsavdelingen i Røros kommune!

Andre feil i kartgrunnlaget

Statens kartverk har utviklet en løsning som gjør det enkelt å melde fra hvis det blir oppdaget feil i kartet. Dette kan være feil på veg, sti, adresser, bygg som er materialstabler, feil stedsnavn osv.

Dette kan meldes inn ved å ta kontakt med kommunen, eller i denne løsningen: Rett i kartet

Megleropplysninger

Megleropplysninger kan kjøpes via denne linken:

Infoland

3D-modell av Røros sentrum

Bilde av terrengmodell over Røros sentrum

3D-pdf av et utsnitt av Røros sentrum

Bildet viser et utsnitt av en terrengmodell, med 3D-bygg og ortofoto drapert på terrenget. Denne modellen kan lages i 3D-pdf,  et plattformuavhengig format. Modellen kan dreies, panorere og zoomes  i forhold til ønsket ståsted, og ulike tema kan slås av og på.

Ønsker du å kjøpe kart, gi tilbakemelding på ulike kartklienter, eller annen kartinformasjon kan dette gjøres til:

Gis-ansvarlig
Ingrid Fossum
Tlf:  72 41 94 53
E-post: ingrid.fossum@roros.kommune.no

X