Den kulturelle spaserstokken (DKSS)

Den kulturelle spaserstokken (DKSS)

Her finner du informasjon om Den kulturelle spaserstokken (DKSS) som er et kulturtilbud til seniorer. DKSS er et samarbeid mellom kultur- og helse- og omsorgssektoren.

SIST OPPDATERT: 31.01. 2023 - 13:53
[easy-social-share]

Den kulturelle spaserstokken (DKSS)

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Gjennom ordningen skal det legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekt lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Ordningen skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Regjeringen om ordningen

Den kulturelle spaserstokken er en oppfølging av St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening fra Helse- og omsorgsdepart­ementet. Den ble innført i 2007 med formål å gi et bedre og mer omfattende tilbud av kunst og kultur for eldre. Se mer på Regjeringen.no.

DKSS i Røros Kommune

Den kommunale gruppen som har ansvar for Den kulturelle spaserstokken består av representanter fra omsorgsboligene, Gjøsvika Sykehjem, Røros Sykehjem, Psykisk helsetjeneste, pensjonistforening, Røros Frivilligsentral, Røros Eldreråd og kulturkontoret. Kulturkontoret ved kulturkonsulent har koordinatoransvar.

Hvordan brukes midlene?

Midler til Den kulturelle spaserstokken deles ut til kommunene fra fylkeskommunen. Dette skjer på grunnlag av en tiltaksplan/søknad som den kommunale DKSS-gruppen setter opp. I Røros kommune forsøker vi å få til minimum to arrangement på sykehjem eller andre institusjoner per år, samt to åpne arrangement.

Illustrasjonsfoto for Helse og omsorg

Kontaktinformasjon

Kulturkonsulent
Caroline Oksdøl Søberg
Tlf: 90 55 14 46
E-post: caroline.soberg@roros.kommune.no

X