Konsesjon og boplikt

Konsesjon og boplikt

I Røros kommune er det innført boplikt på alle eiendommer innenfor sentrumssona. Dette i henhold til forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense i Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 05.11. 2020 - 12:23

Boplikt i Røros kommune

For å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsformål, har Røros kommune bestemt at reglene om konsesjonsfrihet uten boplikt helt eller delvis ikke gjelder. I henhold til forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjongrense gjelder dette bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig og eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningloven er regulert til boligformål.

Boplikt

Boplikten kan være personlig eller upersonlig. Personlig boplikt betyr at erververen må bo der selv. Personlig boplikt oppfylles ved at den boplikten gjelder, er registrert som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret. Upersonlig boplikt betyr at noen må bo på eiendommen, men at dette ikke trenger å være erververen selv. Upersonlig boplikt oppfylles dermed ved at noen er registrert som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret.

Når må jeg sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet

Dersom ervervet er konsesjonsfritt er hovedregelen at erververen må sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververen må sende erklæring til kommunen for bekreftelse. Erververen må deretter sende den bekreftede egenerklæringen til Kartverket sammen med hjemmelsdokumenter til tinglysing for at ervervet kan tinglyses.

Aktuelle lenker

Konsesjonsloven

Kart over bopliktområder

Kontaktinformasjon

Postadresse
Røros kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Besøksadresse
Servicetorget i Bergmannsgata 23

E-post: postmottak@roros.kommune.no

Tlf: 72 41 94 00

X