Skole

Skole

Her finner du det du trenger å vite om skole i Røros kommune. I tillegg til Røros skole, har kommunen en barneskole ved Brekken oppvekst- og lokalsenter og en barneskole ved Glåmos oppvekstsenter.

SIST OPPDATERT: 16.09. 2021 - 09:38

Skole

Røros skole er den største grunnskolen i kommunen med elever fordelt på 1.- 10. årstrinn. Brekken oppvekst- og lokalsenter og Glåmos oppvekstsenter er fådelte barneskoler med kombinert barnehage.

Grunnskole

Grunnskole er en betegnelse for den obligatoriske, 10-årige skolegangen for barn i alderen 6 til 16 år i Norge.

Alle barn som står folkeregistrert i Røros kommune får invitasjon til innskriving ved skolen. Innskrivingen skjer det året barnet fyller 6 år og skjer i den skolekretsen barnet er bosatt i følge folkeregisteret. Dette gjelder også i de tilfeller en har ønske om å gå ved annen skole enn den en naturlig sokner til, jfr. opplæringslovens § 8-1.

Skolen skal bidra til at barn og unge mestrer, lærer og utvikler seg. Opplæringsloven gir alle elever rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Skolekretsgrenser

Skolekretsgrenser /nærskolebegrepet

Det er kommunen som fordeler elevene på de forskjellige skolene. Verken opplæringsloven eller forskrift til opplæringsloven gir eleven eller foreldrene rett til å velge hvilken skole eleven skal gå på. Ved fordelingen av elever må kommunen imidlertid ta hensyn til det grunnleggende nærskoleprinsippet som følger av opplæringsloven.

Prinsippet innebærer at:

 • Eleven  har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest bostedet
  Kommunen skal fordele elevene etter nærskoleprinsippet.
 • I forkant av innskrivingen av nye elever på første klassetrinn må kommunen sørge for at foreldrene blir gjort kjent med hvilken skole deres barn til­hører.

Elever som ønsker å gå på en annen skole enn nærskolen sin, kan søke kommunen om å  få bytte skole.  Med mindre det foreligger forhold som tilsier at den skolen eleven søker seg til er den egentlige nærskolen for eleven, er det opp til kommunen å avgjøre om eleven skal få bytte skole.

I Røros kommune er det 3 skolekretser med nærskoler i Røros, Brekken og Glåmos.

Alle elever har rett til å gå ved den skolen de sokner til etter de kommunalt vedtatte kretsgrenser,jfr. Oppl.lovas § 8-1. Etter søknad fra foreldre/foresatte, kan eleven få starte ved annen skole enn den de sokner til. Foreldre/foresatte må normalt selv dekke kostnadene hvis endret skolevalg gir seg utslag i økte skysskostnader.

Skoleskyss

Fylkeskommunen har ansvar for å organisere og finansiere elevenes skoleskyss i grunnskolen.
Tjenesten gjelder for grunnskoleelever bosatt i Røros kommune som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

 • Elev på 1. årstrinn med mer enn 2 km til skolen
 • Elev på 2.-10. årstrinn med mer enn 4 km til skolen
 • Elever med legeattest
 • Elever med særlig farlig skolevei (dette er kommunens ansvar) jfr. opplæringslovens § 7-1

Retten til fri skoleskyss gjelder ikke til skolefritidsordning eller når det er foreldrene selv som har utløst behovet ved å søke eleven til en skole utenfor kretsen hvor de er bosatt.

Hvordan gå frem?
Tildeling av gratis skoleskyss skjer etter søknad, eller ved henvendelse til skolene. Når det gjelder fri skoleskyss på bakgrunn av farlig skolevei, må foreldre/foresatte søke om dette til oppvekstetaten i Røros kommune.

For de elevene som har krav om skoleskyss dekkes denne til og fra nærskolen.

Spesialundervisning - PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en interkommunal tjeneste for Holtålen og Røros. Røros er vertskommune, og tjenesten er organisert i Røros kommune/Oppvekstetaten.

Tjenesten er hjemlet i Opplæringsloven § 5-6, og har i følge loven to hovedoppgaver:

 • Bistå skoler og barnehager i kompetanseheving og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov
 • Utarbeide sakkyndige vurderinger og tilrådinger der loven krever det, jf § 5-3 og 5-4 i forhold til behov for spesialpedagogiske tiltak
Kontakter vedrørende mobbing

Kontaktpersoner dersom du har spørsmål omkring mobbing.

Mobbekontakt i Røros kommune er Frode Bukkvoll.
Frode.Bukkvoll@roros.kommune.no
958 31 538

Mobbeombud for Trøndelag fylke er Hans Lieng.
hanli@trondelagfylke.no
74 17 98 84
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no
www.facebook.com/MobbeombudetTrondelag
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/ungdom/mobbeombudet/

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

I Røros kommune lager vi rutiner som er felles for alle som arbeider med barn og unge gjennom prosjektet Bedre tverrfaglig innsats (BTI). På denne måten skal det bli oversiktlig og trygt for familien- samt de ansatte. I dette arbeidet skal det være tydelig hvem som har ansvaret for å koordinere arbeidet rundt barnet/ungdommen. I skolen vil kontaktlærer, i de fleste tilfeller, være barnets/foreldrenes nærmeste samarbeidspartner.

Fritak, fravær og permisjon

Skolen kan innvilge permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Det kan ikke innvilges lengre permisjon. Ved ønske om lengre friperioder, må foreldrene søke om fritak fra opplæringsplikten eller ta barnet ut av skolen for foreldrebasert hjemmeundervisning. Saksbehandling kan ta inntil tre uker.

Ved søknad om permisjon fra undervisning med omfang  1-3 dager:

Søknad sendes via kontaktbok/melding til elevens kontaktlærer.
Ved søknad om permisjon med omfang fra og med 4 dager og mer:
Søknad sendes virksomhetsleder via elektronisk søknadsskjema (se over).
NB! Husk å fylle ut din e-postadresse når du søker – du får svar tilbake på den adressen du oppgir!

Permisjon kan bare innvilges når det er forsvarlig ut fra hensynet til elevens opplæring. Ved vurderingen av om permisjonen er forsvarlig må det foretas en individuell vurdering av fraværets betydning for den enkelte elev.

Loven setter ingen grense for hvor ofte eleven kan gis permisjon. Dersom det tidligere er innvilget permisjon må det vurderes om ny permisjon samlet sett vil ha innvirkning på om eleven likevel vil få en forsvarlig grunnskoleopplæring.

Dette prinsippet gjelder også i de tilfelle skolen vurderer å gi hele gruppen fri samtidig for å reise på klasseturer som ikke er i skolens regi. En slik individuell vurdering kan med andre ord medføre at forsvarlighetsvurderingen viser at noen elever ikke innvilges permisjon.

Bestemmelsen gir ikke eleven rett til permisjon. Skolen kan velge å avslå en søknad om permisjon selv om det i og for seg ville være forsvarlig å gi permisjon. Skolen kan for eksempel ha som praksis at det som hovedregel ikke gis permisjon til vanlige ferier.

Skolehelsetjenesten

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesøster, og flere skoler har også tilbud om lege, fysioterapeut og psykolog. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Vi har flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn.

Samisk

Røros kommune er forvaltningsområde for samisk språk. I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk. Røros kommune er en del av det sørsamiske området som strekker seg fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør.

Røros skole er en sør-samisk ressursskole. Elever på 1.- 10.trinn får samisk undervisning, i språk og på samisk i enkelte fag. Alle elever i Røros kommune undervises etter LK20s . Inneværende år undervises det på samisk i Krle, samfunnsfag og k&h.  Elever og foresatte kan velge om samisk skal være 1. eller 2.språk.

Lærerne underviser også elever i andre kommuner som har rett til samisk språkopplæring. Opplæringen ved skoler utenfor kommunen skjer gjennom fjernundervisning eller ambulerende lærer. Alle elever får tilbud om språk- og kultursamlinger à 3 dager, 3 ganger per skoleår. Språk- og kultursamlingene er i samarbeid med Aajege språk- og kompetansesenter.

Begreper:

 • Ambulerende lærer, er en lærer som reiser til elevens skole og underviser i klasserommet.
 • Fjernundervisning er opplæring ved hjelp av IKT.
 • Språksamlinger er et viktig treffpunkt for elever som får samiskspråklig opplæring. Det undervises etter samisk læreplan, LK20s. I det sosiale fellesskapet knyttes det viktige relasjoner og det virker identitetsbekreftende. Elevene opplever å være i majoritet.

Ler mer om samisk opplæring her.

FAU - foreldrenes arbeidsutvalg

Foreldrerådets arbeidsutvalg FAU velges av foreldrerådet og fungerer som bindeledd mellom elevenes foreldre og skolen. I realiteten et styre for foreldrerådet ved skolen. Ofte er det FAU som på vegne av foreldrerådet får informasjon og uttaler seg i saker på vegne av foreldrerådet.

Arbeidsutvalget skal arbeide for å skape et godt læringsmiljø og godt samhold mellom hjemmet og skolen. Dette følger av opplæringsloven. Lovverket setter for så vidt ingen andre begrensninger i forhold til hvilke tiltak/oppgaver FAU ønsker å definere som del av dette arbeidet. De aktuelle oppgavene for utvalget kan dermed variere fra sted til sted, idet den enkelte kommune/skole kan ha behov for å fokusere sterkere på noen elementer i dette arbeidet.

Noen sentrale oppgaver for FAU

Sørge for god informasjon til hjemmet og til skolen
Legge til rette for samarbeid med øvrige utvalg, foreldre, skolens ledelse, klassekontakter og så videre
Fungere som bindeledd mellom hjem og skole (foreldrerådet og skolen)
Være et aktivt diskusjonsforum, også for saker som tas opp i øvrige utvalg/råd ved skolen og kommunens organer
Være høringsorgan i forbindelse med saker som angår skolen i kommunen

Kontaktinfo til FAU ved den enkelte skole:

Glåmos oppvekstsenter:
Lene Gullikstad,
epost: lenekatgull@hotmail.com

Brekken oppvekst- og lokalsenter:

Røros skole:
Heidi Frøseth,
epost: fauroros@hotmail.com

Slik kommer du igang med Meldeboka (SchoolLink)

Du finner Meldeboka på roros.schoollink.no eller du kan laste ned SchoolLink Messinger appen til mobil og nettbrett. Du logger inn med din elektroniske ID (BankID, MinID osv.).

Alle foresatte som har elever ved skolene i Røros kommune er registrert i systemet.  Ta kontakt med oss hvis du ikke kommer inn.

På mobilappen må du logge inn med ID-porten første gang. Du får tilbud om å lage en egen PIN-kode som du kan bruke senere. Mobilappen kan du laste ned i  AppStore og Google Play.

I Meldeboka kan du:

 • få oversikt over aktiviteter som du eller dine barn skal delta på
 • melde om fravær til skolen
 • gi samtykker som skolen ber om
 • legge inn henteregler og hentemeldinger for barn på SFO
 • sende melding til kontaktlærer eller til SFO
 • lese meldinger som skolen og SFO har sendt til deg
 • motta varsel på e-post eller push-melding til smarttelefon når ditt barn er hentet eller gått hjem fra SFO
X