Skole

Skole

Her finner du det du trenger å vite om skole i Røros kommune. I tillegg til Røros skole, har kommunen en barneskole ved Brekken oppvekst- og lokalsenter og en barneskole ved Glåmos oppvekstsenter.

SIST OPPDATERT: 26.01. 2024 - 15:17
[easy-social-share]

Skole

Røros skole er den største grunnskolen i kommunen med elever fordelt på 1.- 10. årstrinn. Brekken oppvekst- og lokalsenter og Glåmos oppvekstsenter er fådelte barneskoler med kombinert barnehage.

Grunnskole

Grunnskole er en betegnelse for den obligatoriske, 10-årige skolegangen for barn i alderen 6 til 16 år i Norge.

Alle barn som står folkeregistrert i Røros kommune får invitasjon til innskriving ved skolen. Innskrivingen skjer det året barnet fyller 6 år og skjer i den skolekretsen barnet er bosatt i følge folkeregisteret. Dette gjelder også i de tilfeller en har ønske om å gå ved annen skole enn den en naturlig sokner til, jfr. opplæringslovens § 8-1.

Skolen skal bidra til at barn og unge mestrer, lærer og utvikler seg. Opplæringsloven gir alle elever rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Skolekretsgrenser

Skolekretsgrenser /nærskolebegrepet

Det er kommunen som fordeler elevene på de forskjellige skolene. Verken opplæringsloven eller forskrift til opplæringsloven gir eleven eller foreldrene rett til å velge hvilken skole eleven skal gå på. Ved fordelingen av elever må kommunen imidlertid ta hensyn til det grunnleggende nærskoleprinsippet som følger av opplæringsloven.

Prinsippet innebærer at:

 • Eleven  har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest bostedet
  Kommunen skal fordele elevene etter nærskoleprinsippet.
 • I forkant av innskrivingen av nye elever på første klassetrinn må kommunen sørge for at foreldrene blir gjort kjent med hvilken skole deres barn til­hører.

Elever som ønsker å gå på en annen skole enn nærskolen sin, kan søke kommunen om å  få bytte skole.  Med mindre det foreligger forhold som tilsier at den skolen eleven søker seg til er den egentlige nærskolen for eleven, er det opp til kommunen å avgjøre om eleven skal få bytte skole.

I Røros kommune er det 3 skolekretser med nærskoler i Røros, Brekken og Glåmos.

Alle elever har rett til å gå ved den skolen de sokner til etter de kommunalt vedtatte kretsgrenser,jfr. Oppl.lovas § 8-1. Etter søknad fra foreldre/foresatte, kan eleven få starte ved annen skole enn den de sokner til. Foreldre/foresatte må normalt selv dekke kostnadene hvis endret skolevalg gir seg utslag i økte skysskostnader.

Skoleskyss

Fylkeskommunen har ansvar for å organisere og finansiere elevenes skoleskyss i grunnskolen.
Tjenesten gjelder for grunnskoleelever bosatt i Røros kommune som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

 • Elev på 1. årstrinn med mer enn 2 km til skolen
 • Elev på 2.-10. årstrinn med mer enn 4 km til skolen
 • Elever med legeattest
 • Elever med særlig farlig skolevei (dette er kommunens ansvar) jfr. opplæringslovens § 7-1

Retten til fri skoleskyss gjelder ikke til skolefritidsordning eller når det er foreldrene selv som har utløst behovet ved å søke eleven til en skole utenfor kretsen hvor de er bosatt.

For mer informasjon om skoleskyss, se Trygg Trafikks hjemmeside.

Hvordan gå frem?
Man søker om skoleskyss i webversjonen av Visma Flyt Skole (ikke i appen).

Tildeling av gratis skoleskyss skjer etter søknad. Dette gjelder både skoleskyss grunnet avstand og farlig skolevei.
For Røros skole er det tilbud om gratis ringbuss for førsteklassinger. Se mer informasjon i Visma Flyt Skole.

For de elevene som har krav om skoleskyss dekkes denne til og fra nærskolen.

Spesialundervisning - PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en interkommunal tjeneste for Holtålen og Røros. Røros er vertskommune, og tjenesten er organisert i Røros kommune/Oppvekstetaten.

Tjenesten er hjemlet i Opplæringsloven § 5-6, og har i følge loven to hovedoppgaver:

 • Bistå skoler og barnehager i kompetanseheving og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov
 • Utarbeide sakkyndige vurderinger og tilrådinger der loven krever det, jf § 5-3 og 5-4 i forhold til behov for spesialpedagogiske tiltak
Kontakter vedrørende mobbing

Kontaktpersoner dersom du har spørsmål omkring mobbing.

Mobbekontakt i Røros kommune er Frode Bukkvoll.
Frode.Bukkvoll@roros.kommune.no
958 31 538

Mobbeombud for Trøndelag fylke er Hans Lieng.
hanli@trondelagfylke.no
74 17 98 84
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no
www.facebook.com/MobbeombudetTrondelag
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/ungdom/mobbeombudet/

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

I Røros kommune lager vi rutiner som er felles for alle som arbeider med barn og unge gjennom prosjektet Bedre tverrfaglig innsats (BTI). På denne måten skal det bli oversiktlig og trygt for familien- samt de ansatte. I dette arbeidet skal det være tydelig hvem som har ansvaret for å koordinere arbeidet rundt barnet/ungdommen. I skolen vil kontaktlærer, i de fleste tilfeller, være barnets/foreldrenes nærmeste samarbeidspartner.

Fritak, fravær og permisjon

Skolen kan innvilge permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Det kan ikke innvilges lengre permisjon. Ved ønske om lengre friperioder, må foreldrene søke om fritak fra opplæringsplikten eller ta barnet ut av skolen for foreldrebasert hjemmeundervisning. Saksbehandling kan ta inntil tre uker.

Ved søknad om permisjon fra undervisning med omfang  1-3 dager:
Søknad sendes via melding til elevens kontaktlærer. I tillegg registreres fravær i Min Skole.

Ved søknad om permisjon med omfang fra og med 4 dager og mer:
Søknad sendes via appen Min Skole, foresattportal. I appen finner man søknader og digitale spørreskjema.

Permisjon kan bare innvilges når det er forsvarlig ut fra hensynet til elevens opplæring. Ved vurderingen av om permisjonen er forsvarlig må det foretas en individuell vurdering av fraværets betydning for den enkelte elev.

Loven setter ingen grense for hvor ofte eleven kan gis permisjon. Dersom det tidligere er innvilget permisjon må det vurderes om ny permisjon samlet sett vil ha innvirkning på om eleven likevel vil få en forsvarlig grunnskoleopplæring.

Dette prinsippet gjelder også i de tilfelle skolen vurderer å gi hele gruppen fri samtidig for å reise på klasseturer som ikke er i skolens regi. En slik individuell vurdering kan med andre ord medføre at forsvarlighetsvurderingen viser at noen elever ikke innvilges permisjon.

Bestemmelsen gir ikke eleven rett til permisjon. Skolen kan velge å avslå en søknad om permisjon selv om det i og for seg ville være forsvarlig å gi permisjon. Skolen kan for eksempel ha som praksis at det som hovedregel ikke gis permisjon til vanlige ferier.

Skolehelsetjenesten

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier, og flere skoler har også tilbud om lege, fysioterapeut og psykolog. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Vi har flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn.

Samisk

Røros kommune er forvaltningsområde for samisk språk. I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk. Røros kommune er en del av det sørsamiske området som strekker seg fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør.

Røros skole er en sør-samisk ressursskole. Elever på 1.- 10.trinn får samisk undervisning, i språk og på samisk i enkelte fag. Alle elever i Røros kommune undervises etter LK20s . Inneværende år undervises det på samisk i Krle, samfunnsfag og k&h.  Elever og foresatte kan velge om samisk skal være 1. eller 2.språk.

Lærerne underviser også elever i andre kommuner som har rett til samisk språkopplæring. Opplæringen ved skoler utenfor kommunen skjer gjennom fjernundervisning eller ambulerende lærer. Alle elever får tilbud om språk- og kultursamlinger à 3 dager, 3 ganger per skoleår. Språk- og kultursamlingene er i samarbeid med Aajege språk- og kompetansesenter.

Begreper:

 • Ambulerende lærer, er en lærer som reiser til elevens skole og underviser i klasserommet.
 • Fjernundervisning er opplæring ved hjelp av IKT.
 • Språksamlinger er et viktig treffpunkt for elever som får samiskspråklig opplæring. Det undervises etter samisk læreplan, LK20s. I det sosiale fellesskapet knyttes det viktige relasjoner og det virker identitetsbekreftende. Elevene opplever å være i majoritet.

Ler mer om samisk opplæring her.

FAU - foreldrenes arbeidsutvalg

Foreldrerådets arbeidsutvalg FAU velges av foreldrerådet og fungerer som bindeledd mellom elevenes foreldre og skolen. I realiteten et styre for foreldrerådet ved skolen. Ofte er det FAU som på vegne av foreldrerådet får informasjon og uttaler seg i saker på vegne av foreldrerådet.

Arbeidsutvalget skal arbeide for å skape et godt læringsmiljø og godt samhold mellom hjemmet og skolen. Dette følger av opplæringsloven. Lovverket setter for så vidt ingen andre begrensninger i forhold til hvilke tiltak/oppgaver FAU ønsker å definere som del av dette arbeidet. De aktuelle oppgavene for utvalget kan dermed variere fra sted til sted, idet den enkelte kommune/skole kan ha behov for å fokusere sterkere på noen elementer i dette arbeidet.

Noen sentrale oppgaver for FAU

Sørge for god informasjon til hjemmet og til skolen
Legge til rette for samarbeid med øvrige utvalg, foreldre, skolens ledelse, klassekontakter og så videre
Fungere som bindeledd mellom hjem og skole (foreldrerådet og skolen)
Være et aktivt diskusjonsforum, også for saker som tas opp i øvrige utvalg/råd ved skolen og kommunens organer
Være høringsorgan i forbindelse med saker som angår skolen i kommunen

Kontaktinfo til FAU ved den enkelte skole:

Glåmos oppvekstsenter:
Lene Gullikstad,
epost: lenekatgull@hotmail.com

Brekken oppvekst- og lokalsenter:

Vegard Breivold Skott
e-post:

Røros skole:
Heidi Frøseth,
epost: fauroros@hotmail.com

Visma flyt skole - ``Min skole``

Rørosskolene benytter Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system.

“Min skole” er en foresatt-app, som letter den daglig kommunikasjon mellom skolen og hjemmet, Appen er tilknyttet Visma Flyt Skole.

Med appen Visma Min skole kan foresatte:

 • Motta og sende meldinger (skole-hjem dialog)
 • Registrere kortere fravær, for eksempel ved sykdom.
 • Se ukeplan og informasjon knyttet til denne
 • Se barnets karakterer fra inneværende og tidligere skoleår (på nåværende skole, ikke tidligere skoler)
 • Se informasjon knyttet til SFO-opphold og SFO tilstedeværelse
 • Registrere beskjeder mot SFO tilstedeværelse
 • Besvare samtykker
 • Se skriftlige vurderinger registrert på barnet
 • Sende gruppemeldinger
 • Kobling til foresattportal for formelle søknader og andre relevante prosesser

 

I foresattportalen  Visma Min Skole kan du:

 • søke om permisjon med omfang fra og med fire dager
 • søke om skoleskyss
 • søke om redusert betaling SFO
 • søke om/endre/si opp SFO-plass
 • se din søknadshistorikk
 • besvare digitale spørreskjema
 • se fraværsoversikt
 • se elevens dokumenter, samt dokumenter og lenker fra skolen

Se denne videoen: Skole-app for grunnskolen | Skole-hjem dialog | Visma Min Skole

 

Last ned appen fra Google Play eller App store

Min skole laster du ned og installerer som en vanlig app fra Google Play-butikken for Android og fra App store for IOS. Søk på “min skole”.

For at appen skal fungere, må du være registrert med fullt fødselsnummer i Visma Flyt skole og ha kobling mot barn. Mobiltelefonen må ha minimum iOS 11.0 (Apple) eller Android 6.0 Marshmallow.

Slik logger du inn i “Min skole”

 • Bruk ID-porten når du logger inn første gang.
 • Velg Røros kommune i listen over organisasjoner.
 • Lag en egen pin-kode for daglig bruk av appen.

Merk: Det er viktig at du ikke logger helt ut av appen mellom hver gang, men lukker appen etter bruk. Hvis du logger helt ut, vil du ikke få push-varslinger fra appen.

Når kan du forvente svar på meldinger du sender i appen?

Spørsmål og beskjeder bør sendes i god tid, da det kan ta noe tid før den blir lest. Ingen ansatte sitter og arbeider opp mot meldeboka hele tiden.

Beskjeder til ansatte bør sendes før kl.07:45, for at de skal kunne leses før kl.08:00. Avtaler med egne barn bør være klargjort før skoledagen starter, da det ikke er sikkert at noen får lest eventuelle endringer i undervisningstiden.

Dersom det haster, eller du vil være helt sikker på at meldingen fanges opp før skoledagens slutt, kan det være lurt å ringe i stedet.

Personvern

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. All behandling av disse skal foregå innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk for å ivareta den enkeltes personvern.

I Visma Flyt Skole ligger det opplysninger om elever fra 0.-10. trinn, deres foresatte og ansatte i skolen.

Lovlig grunnlag for behandling

Røros kommune kan hente inn og behandle data i løsningen basert på behov for å utøve offentlig myndighet slik som Opplæringsloven med forskrifter beskriver.

Det er frivillig å benytte løsningen

Grunnskoleopplæring er en plikt. Det er ikke frivillig for elever og foresatte om de skal eller ikke skal registreres i løsningen. Det er frivillig for foresatte om de vil bruke løsningen.

Innsyn

Løsningen gir elever og foresatte lovpålagt rett til innsyn. De som ikke ønsker å benytte den digitale løsningen, kan kontakte sin skole for å få det samme innsynet.

Hvilke innloggingsløsninger benyttes?

 • Foresatte: Bruker ID-porten.
 • Ansatte: Bruker ID-porten.
 • Elever: Bruker Feide.

Kun elever, foresatte og ansatte med et aktivt registrert forhold til grunnskolen i Røros kommune har tilgang.

Hvem har tilgang til hvilke opplysninger?

Alle tilganger i løsningen er basert på roller og tilhørighet. Ulike roller har ulike tilganger:

 • Skolens ledelse: Har tilgang til og kan endre alle opplysninger ved egen skole.
 • Kontaktlærer: Har tilgang til alle relevante opplysninger om sin elevgrupper, samtykker og anne skole-hjem dialog.
 • Lærere: Har tilgang til å se relevante opplysninger for å føre fravær og anmerkninger på elever, se samtykker, og sende SMS og e-post til foresatte.
 • SFO-leder: Har tilgang til å se alle relevante opplysninger om eleven og foresatte i forhold til SFO.
 • SFO-ansatt: Har tilgang til å se opplysninger for å kunne føre fravær, anmerkninger og SFO tilstedeværelse. De kan sende meldinger og e-post ut fra løsningen.
 • Foresatt: Ser all relevante opplysninger på eleven og seg selv. De kan endre egen kontaktinformasjon, gi/endre samtykker, se meldinger mellom skole-hjem, levere søknader, og se tilsendte dokumenter.
 • Elev: Har tilgang til eget fravær, anmerkninger, karakterer, vurdering og sin klasse.

Rett til å korrigere opplysninger

Foresatte/Ansatte kan selv korrigere kontaktopplysninger som e-postadresse, mobilnummer og telefonnummer. Dersom registrert adresse er feil må skolen varsles slik at de får endret opplysningene. Den enkelte må påse at riktige opplysninger er registrert i Det sentrale folkeregisteret. Det sjekker du ved å logge deg inn i Altinn. Din folkeregistrerte adresse vises under «Din kontaktinformasjon». Dersom den er feil, må du melde flytting til Folkeregisteret.

Hvor kommer opplysningene fra?

Opplysningene om elevene og foresatte kommer ved innskriving til skolen og oppdateres via data fra Folkeregisteret. Dette oppdateres daglig.

Du kan reservere deg mot å motta SMS fra skolen

Inne i løsningen kan du selv fjerne avhukingen på at du skal motta SMS fra skolen inne i ditt eget kontaktkort. Trykk på rediger-knappen for å få tilgang til å endre. Trykk Lagre-knappen for å lagre dine endringer. Vær oppmerksom på at dette gjelder alle typer beskjeder/varsel som kommer fra skolen – også ved en eventuell beredskapssituasjon. Dersom du ønsker å aktivere SMS-varsel igjen, redigerer du på nytt og huker av for at du ønsker å motta SMS for skole – hjem dialog.

Samtykker

Første gang du logger på kan du gi et generelt samtykke på at du vil bruke løsningen til å gi/se/endre samtykker. Dette generelle samtykket må gis før du får tilgang til å gi andre samtykker i løsningen. Fordelen med samtykker i løsningen er at du til enhver tid vil ha oversikt over hvilke samtykker du har og ikke har gitt, og du kan selv når som helst endre et tidligere gitt samtykke. Skolen varsles når du endrer et samtykke.

Noen eksempler på samtykker:

 • Mitt barn kan sitte på i bil
 • Skolen kan ta bilder av mitt barn
  • Bilder kan vises i klasserommet
  • Bilder kan publiseres på internett
 • Skolen kan ta video av mitt barn
 • Badetillatelse

Sikring av data

Tilgang til systemet fjernes når du ikke lenger er elev/foresatt/ansatt i grunnskolen i Røros kommune. All data som ifølge arkivloven er arkivverdig blir tatt vare på.

Skoleadministrativt system

Visma Flyt Skole (VFS) er vårt skoleadministrative system. Som foresatt kan du logge inn med MinID og se hvilke opplysninger som er registrert på eget barn og på deg som foresatt. Dersom informasjonen ikke stemmer endrer du dette enkelt selv i VFS. Dersom du trenger hjelp til endring eller har spørsmål, ta kontakt med merkantilansvarlig ved skolen (telefon 72409300/47797564 / epost rorosskole@roros.kommune.no).
Data i Visma Flyt Skole oppdateres kontinuerlig via folkeregisteret.

​Visma Flyt Skole gir flere fordeler:

 • ​Økt kommunikasjon mellom skole og hjem gjennom tilgjengeliggjøring av informasjon og selvbetjeningsløsninger.
 • Raskere varsel og informasjon til foresatte gjennom digital post.
 • ​Forenklet administrasjon gjennom digitalisering av administrative prosesser.
 • Mer tid til elevens læring gjennom lærers oppfølging av eleven og foresatte, og registrering av vurderinger og tilgang til relevant elevinformasjon.
 • Dokumentasjon gjennom automatisk arkivering av alt som er arkivverdig.

Se hvordan løsningen fungerer for foresatte:

Se filmen: Skole-hjem dialog med Visma Min Skole

 

Sikker saksbehandling i grunnskolen – Visma Flyt Sikker Sak

For skolen er trygg håndtering av elevinformasjon spesielt viktig. Visma Flyt Sikker Sak for skolen behandler sensitiv informasjon om elever på en enkel og sikker måte. Tjenesten gir økt informasjonssikkerhet og mer hensiktsmessig saksbehandling.

Tilgjengeligheten til sikker saksbehandling og korrespondanse i Visma Flyt Sikker Sak fjerner behovet for utskrift av kopi, hente postgang fra elevmappen og påfølgende sikring av dokument og makulering.
Flyt Sikker Sak benytter Visma Flyt Arkiv med sikker sone for arkivering av skolens og elevenes sensitive informasjon. Når saksbehandler ferdigstiller, skjer arkivering automatisk.

Fordeler med Flyt Sikker Sak:
Enkel produksjon av dokumenter med sensitivt innhold
Overgang fra Visma Flyt Skole til Sikker Sak på samme elev
Samarbeid på tvers av ressurspersoner (for ekempel sakkyndig vurdering rett inn i Sikker Sak)
Sikker saksbehandling og tilgangsstyring (autentisering via ID-porten på nivå 4)
Inngående og utgående dokumenter via KS Fiks og SvarUt/Inn
Støtter GDPR-krav og Normen-krav
Arkivering skjer automatisk

Forsikringer

Etter opplæringsloven § 13-3b, plikter kommunen å sørge for ulykkesforsikring for elevene. Den obligatoriske elevforsikringen gjelder for alle elever i skoletiden. Den lovpålagte forsikringen dekker nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet, men ikke ødelagte gjenstander.

Når det skjer en skade, skal dette dokumenteres skriftlig med dato. Dokumentasjonen legges i barnets elektroniske mappe, VFSS. Ved mindre skader skal ikke forsikringsleverandøren kontaktes eller skademeldingsskjema sendes inn. Dokumentasjonen i barnets mappe er tilstrekkelig om skaden får komplikasjoner senere.

Det er kun ved større skader at skadeskjema sendes leverandør.

 

Skade på elevers personlige eiendeler

Elevforsikringen dekker ikke skade på briller, mobiltelefoner og andre eiendeler elevene har med seg på skolen. Hovedregelen er derfor at erstatning for skader på elevenes eiendeler må vurderes etter vanlige erstatningsrettslige regler. Disse reglene finner du i lov om skadeserstatning i skadeserstatningsloven.

Her kan du lese mer om disse reglene: http://lovdata.no/lov/1969-06-13-26 

Det er ingen bestemmelser som sikrer at skadelidte automatisk erstatning fra den som har forårsaket skaden. For å få rett til erstatning, må erstatningsvilkårene være oppfylt. Når vilkårene ikke er oppfylt må skadelidte selv, eller skadelidtes egen forsikring, bære kostnadene.

Vilkår for erstatning
Man kan bare kreve erstatning hvis alle vilkårene for erstatning er til stede. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å kunne identifisere den eleven som har forvoldt en skade, men man må også kunne sannsynliggjøre at erstatningsvilkårene er oppfylt.

Vilkårene for å kunne kreve erstatning er:

 • Ansvarsgrunnlag – Hovedregelen er at den man krever erstatning fra må ha forårsaket skaden ved uaktsomhet eller forsett. Det vil si at skaden er forårsaket bevisst, med vilje eller ved uforsiktighet.
 • Økonomisk tap – Skaden må medføre et økonomisk tap for skadelidte.
 • Årsakssammenheng – Det må være en årsakssammenheng mellom uaktsomheten og skaden.

Barns erstatningsansvar

Skadeerstatningsloven § 1-1 regulerer barns erstatningsansvar. Etter denne bestemmelsen plikter barn og ungdom under 18 år:” å erstatte skader som de volder forsettlig eller uaktsomt, når det er rimelig av hensyn til barnets alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene for øvrig”.

Barnets alder er av sentral betydning. Når det skal tas stilling til om barnet har handlet uaktsomt eller forsettlig, må handlingen vurderes opp mot hva som er vanlig for andre barn på samme alder. Det skal også tas hensyn til det modenhetsnivået til barnet.

For å kunne kreve erstatning, må barnet må ha kommet så langt i sin utvikling at det forstår at handlingen kan medføre skade. Det skal mer til å kreve erstatning på grunn av en skade som skyldes uforsiktig lek, enn for en skade som skyldes at barnet med vilje har ødelagt andres eiendeler.

Foreldrenes erstatningsansvar
Foreldrenes erstatningsansvar for barnas handlinger er regulert i skadeerstatningsloven § 1-2. Foreldre kan holdes erstatningsansvarlig for skader barna har gjort på to ulike grunnlag:

 • Foreldre er ansvarlig for skader som har sammenheng med at de ikke har hatt godt nok tilsyn med barnet, eller har gjort det som kan forventes for å hindre skaden. Dette alternativet kan ikke brukes som ansvarsgrunnlag for skader som har skjedd i skoletiden ettersom det da er skolen som har tilsynsansvaret for elevene.
 • Foreldre kan pålegges et objektivt ansvar, dvs. uten foreldrenes egen skyld, dersom barnet har forvoldt skade ved uaktsomhet eller forsett. Ansvaret til foreldrene forutsetter med andre ord at barnet har utvist skyld. Foreldrenes erstatningsansvar er etter dette alternativet begrenset til kr. 5 000,- for hver enkelt skadeforvoldelse.

Skolens erstatningsansvar
Skader kan også til tider skyldes uaktsomhet, altså uforsiktighet, hos arbeidstakere under utførelsen av arbeid. Arbeidsgiveransvaret er regulert i skadeerstatningsloven § 2-1. Det er et objektivt ansvarsgrunnlag for arbeidsgiver. Det vil si at arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig for handlinger som en arbeidstaker har gjort i arbeidet, uavhengig av om arbeidsgiver selv kan bebreides for at skaden har inntruffet.

Arbeidsgiveransvaret omfatter også ansvar for skader som skyldes mangelfulle rutiner og «kumulative» feil, det vil si når summen av mange mindre feil fører til skade. Dette betyr at skolen er erstatningsansvarlig for skade på elevenes eiendeler dersom skade skyldes uforsiktighet fra de ansattes side eller for dårlige rutiner. Et eksempel på dette kan være dersom en ansatt uaktsomt setter seg på et par briller.

Skolen er imidlertid ikke ansvarlig for briller, mobiltelefoner, klær og andre eiendeler som blir ødelagt under vanlig lek, eller i andre situasjoner hvor ingen kan lastes.

 

Erstatning av briller
Gjelder når elev får ødelagt brille på skolen ved uaktsomme handlinger eller unnlatelse fra skolens ansatte.

Den obligatoriske elevforsikringen dekker ikke skader på ting, som feks briller. Dersom eleven selv har opptredd uaktsomt, må dette dekkes av foresattes forsikringer.

Dersom en medelev uaktsomt har ødelagt brillene til en elev, kan vedkommende være erstatningspliktig. Ved vurdering skal det legges vekt på elevens alder, utvikling, utviste adferd, økonomiske evne og forholdene ellers.

Dersom det ikke er noe som tyder på uaktsomhet fra skolens side, blir dette en ren privatrettslig erstatningssak mellom de to elevene og deres foresatte.

Når det oppstår skade på elevers briller på grunn av uaktsomme handlinger eller unnlatelse fra skolens ansatte:

1. Lærer bekrefter skade (skriftlig) til merkantile/virksomhetsleder

2. Foresatte leverer brillen til reparasjon. Regning betales av foresatte. Kvittering leveres skolen for refusjon.

3. Utgifter til reparasjon dekkes med etter at kvittering er levert.

4. Skolen dekker ikke eventuelt ny synsundersøkelse.

Skade på elevers personlige eiendeler

Elevforsikringen dekker ikke skade på briller, mobiltelefoner og andre eiendeler elevene har med seg på skolen. Hovedregelen er derfor at erstatning for skader på elevenes eiendeler må vurderes etter vanlige erstatningsrettslige regler. Disse reglene finner du i lov om skadeserstatning i skadeserstatningsloven.

Her kan du lese mer om disse reglene: http://lovdata.no/lov/1969-06-13-26 

Det er ingen bestemmelser som sikrer at skadelidte automatisk erstatning fra den som har forårsaket skaden. For å få rett til erstatning, må erstatningsvilkårene være oppfylt. Når vilkårene ikke er oppfylt må skadelidte selv, eller skadelidtes egen forsikring, bære kostnadene.

Vilkår for erstatning
Man kan bare kreve erstatning hvis alle vilkårene for erstatning er til stede. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å kunne identifisere den eleven som har forvoldt en skade, men man må også kunne sannsynliggjøre at erstatningsvilkårene er oppfylt.

Vilkårene for å kunne kreve erstatning er:

 • Ansvarsgrunnlag – Hovedregelen er at den man krever erstatning fra må ha forårsaket skaden ved uaktsomhet eller forsett. Det vil si at skaden er forårsaket bevisst, med vilje eller ved uforsiktighet.
 • Økonomisk tap – Skaden må medføre et økonomisk tap for skadelidte.
 • Årsakssammenheng – Det må være en årsakssammenheng mellom uaktsomheten og skaden.

Barns erstatningsansvar

Skadeerstatningsloven § 1-1 regulerer barns erstatningsansvar. Etter denne bestemmelsen plikter barn og ungdom under 18 år:” å erstatte skader som de volder forsettlig eller uaktsomt, når det er rimelig av hensyn til barnets alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene for øvrig”.

Barnets alder er av sentral betydning. Når det skal tas stilling til om barnet har handlet uaktsomt eller forsettlig, må handlingen vurderes opp mot hva som er vanlig for andre barn på samme alder. Det skal også tas hensyn til det modenhetsnivået til barnet.

For å kunne kreve erstatning, må barnet må ha kommet så langt i sin utvikling at det forstår at handlingen kan medføre skade. Det skal mer til å kreve erstatning på grunn av en skade som skyldes uforsiktig lek, enn for en skade som skyldes at barnet med vilje har ødelagt andres eiendeler.

Foreldrenes erstatningsansvar
Foreldrenes erstatningsansvar for barnas handlinger er regulert i skadeerstatningsloven § 1-2. Foreldre kan holdes erstatningsansvarlig for skader barna har gjort på to ulike grunnlag:

 • Foreldre er ansvarlig for skader som har sammenheng med at de ikke har hatt godt nok tilsyn med barnet, eller har gjort det som kan forventes for å hindre skaden. Dette alternativet kan ikke brukes som ansvarsgrunnlag for skader som har skjedd i skoletiden ettersom det da er skolen som har tilsynsansvaret for elevene.
 • Foreldre kan pålegges et objektivt ansvar, dvs. uten foreldrenes egen skyld, dersom barnet har forvoldt skade ved uaktsomhet eller forsett. Ansvaret til foreldrene forutsetter med andre ord at barnet har utvist skyld. Foreldrenes erstatningsansvar er etter dette alternativet begrenset til kr. 5 000,- for hver enkelt skadeforvoldelse.

Skolens erstatningsansvar
Skader kan også til tider skyldes uaktsomhet, altså uforsiktighet, hos arbeidstakere under utførelsen av arbeid. Arbeidsgiveransvaret er regulert i skadeerstatningsloven § 2-1. Det er et objektivt ansvarsgrunnlag for arbeidsgiver. Det vil si at arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig for handlinger som en arbeidstaker har gjort i arbeidet, uavhengig av om arbeidsgiver selv kan bebreides for at skaden har inntruffet.

Arbeidsgiveransvaret omfatter også ansvar for skader som skyldes mangelfulle rutiner og «kumulative» feil, det vil si når summen av mange mindre feil fører til skade. Dette betyr at skolen er erstatningsansvarlig for skade på elevenes eiendeler dersom skade skyldes uforsiktighet fra de ansattes side eller for dårlige rutiner. Et eksempel på dette kan være dersom en ansatt uaktsomt setter seg på et par briller.

Skolen er imidlertid ikke ansvarlig for briller, mobiltelefoner, klær og andre eiendeler som blir ødelagt under vanlig lek, eller i andre situasjoner hvor ingen kan lastes.

 

Erstatning av briller
Gjelder når elev får ødelagt brille på skolen ved uaktsomme handlinger eller unnlatelse fra skolens ansatte.

Den obligatoriske elevforsikringen dekker ikke skader på ting, som feks briller. Dersom eleven selv har opptredd uaktsomt, må dette dekkes av foresattes forsikringer.

Dersom en medelev uaktsomt har ødelagt brillene til en elev, kan vedkommende være erstatningspliktig. Ved vurdering skal det legges vekt på elevens alder, utvikling, utviste adferd, økonomiske evne og forholdene ellers.

Dersom det ikke er noe som tyder på uaktsomhet fra skolens side, blir dette en ren privatrettslig erstatningssak mellom de to elevene og deres foresatte.

Når det oppstår skade på elevers briller på grunn av uaktsomme handlinger eller unnlatelse fra skolens ansatte:

1. Lærer bekrefter skade (skriftlig) til merkantile/virksomhetsleder

2. Foresatte leverer brillen til reparasjon. Regning betales av foresatte. Kvittering leveres skolen for refusjon.

3. Utgifter til reparasjon dekkes med etter at kvittering er levert.

4. Skolen dekker ikke eventuelt ny synsundersøkelse.

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Kapittel 9A i opplæringsloven

Det er nulltoleranse for mobbing!

Regelverk om trygt skolemiljø.

Klikk her for å lese informasjon til elever og foreldre fra Utdanningsdirektoratet.

Ordensreglement (revidert 2023)

Ordensreglementet finner du her

Plan for et trygt og godt skolemiljø
Bestill drikkeprodukt til skolemåltidet
X