Tilskudd kultur- og idrettsformål

Tilskudd kultur- og idrettsformål

Her finner du informasjon om tilskudd til kultur og idrettsformål i  kommunen vår.

SIST OPPDATERT: 13.03. 2017 - 13:26

Tilskudd kultur- og idrettsformål

Røros kommunes tilskuddsordninger skal bidra til å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Røros Kommune – slik at vi får et mangfoldig kulturliv.

Her finner du retningslinjer for våre tilskuddsordninger. Disse finner du også i nedlastbare PDF-format.

Tilskudd til fritidskulturlivet

Formål:
Tilskuddsordningen skal bidra til å stimulere og videreutvikle det lokale, frivillige kulturlivet. Midlene skal brukes til utvikling av frivillige kulturaktørers aktivitet, prosjekter og åpne enkeltarrangement i Røros.

Søknadsfrister:
1. november (for tiltak/prosjekt/arrangement i kommende år) og 1. mai (for tiltak/prosjekt/arrangement siste del av året)

Prioriteres/Hvem får støtte:
• Søknader knyttet opp mot barne- og ungdomsaktivitet
• Søknader knyttet til flerkulturell aktivitet og inkluderingstiltak
• Åpne enkeltarrangement
• Prosjekter som omfatter det frivillige kulturlivet

Lag, foreninger og organisasjoner på Røros kan søke, og enkeltaktører fra Røros eller med prosjekter der Røros er sentralt i prosjektet prioriteres.

Prioriteres ikke:
• Lukkede arrangement.
• Rent kommersielle arrangement
• Politisk og religiøs aktivitet
• Reise- og turnestøtte
• Veldedighetsarbeid

Krav til søknad:
Prosjektbeskrivelse
Budsjett og finansieringsplan
Kontonummer skal oppgis

Krav til sluttrapport:
En sluttrapport med regnskap basert på bilag/kvitteringer og evaluering av tiltak/prosjekt/arrangement skal sendes Røros Kommune.

Annet:
Det skal gå fram at RK har støttet arrangementet/prosjektet ved henvisning til Røros Kommune, og/eller bruk av logo ved annonsering/plakatering mm. Logo for nedlastning ligger på Røros Kommunes hjemmesider.

Tiltaket skal gjennomføres i tråd med søknaden. Vesentlige endringer ved tiltaket skal meldes til Røros Kommune. Innvilget tilskudd kan bli redusert dersom omfanget av tiltaket reduseres.

Arrangementsstøtte

Formål:
Tilskuddsordningen skal bidra økonomisk til gjennomføringen av arrangement på Røros. Med arrangement menes her arrangement som foregår over flere dager eller er av en viss størrelse. Ordningen gjelder både eksisterende og framtidige arrangement i kommunen. (For enkeltkonserter/-arrangement, se tilskuddsordningen «Tilskudd til fritidskulturlivet»)

Søknadsfrister:
1. november (for kommende år) og 1. mai (primært for siste del av året)

Prioriteres/hvem får støtte:
• Arrangement innen kunst, kultur og idrettsfeltet i Røros kommune
• Aktører/arrangører med adresse og virke på Røros
• Arrangement som har program/innhold av høy kvalitet
• Arrangører som kan vise til gode planer og realistiske budsjett og finansieringsplaner
• Arrangement hvor tilskudd fra eksterne utløses av lokal støtte
• Arrangement som styrker kommunens kultur- og samfunnsutvikling i tråd med kommunens planverk
• Arrangement som er avhengig av tilskudd for å være sikrere på økonomisk balanse

Prioriteres ikke:
• Rene kommersielle arrangement som har til hensikt å skaffe inntekter som gir overskudd
• Arrangement som ikke avholdes i Røros kommune eller der ikke lag/foreninger fra Røros kommune er arrangør.

Krav til søknad:
Prosjektbeskrivelse med formål og bakgrunn for arrangementet.
Budsjett og finansieringsplan.

Krav til sluttrapport:
Sluttrapport med regnskap basert på kvitteringer og bilag, samt evaluering av arrangementet skal sendes Røros Kommune når arrangementet er avsluttet.

Annet:
Det skal gå fram at Røros Kommune har støttet arrangementet ved henvisning til Røros Kommune og/eller bruk av logo ved annonsering/plakatering mm. Logo for nedlastning ligger på Røros Kommunes hjemmesider.

Arrangementet skal gjennomføres i tråd med søknaden. Vesentlige endringer i arrangementet må gjøres rede for. Innvilget tilskudd kan bli redusert dersom omfanget av arrangementet reduseres.

Prosjektstøtte

Formål
Tilskuddsordningen skal støtte kunst- & kulturproduksjoner/ -prosjekt/arrangement som bidrar til kvalitet og mangfold i Røros Kommunes kunst- og kulturtilbud. Ordningen skal styrke muligheten for å arrangere mindre prosjekt/arrangement med kort planleggingstid.

Søknadsfrister
Fortløpende behandling. Svar på søknad gis ila 30 dager fra mottatt søknad.

Prioriteres/hvem får tilskudd
• Prosjekt som fremmer kommunens inkluderingsarbeid
• Prosjekt med lokal forankring
• Prosjekt/arrangement som styrker kommunens satsningsområder innenfor kunst- og kulturfeltet. (Kommuneplanens Samfunnsdel)

Både organisasjoner, lag/foreninger, og enkeltpersoner kan søke

Prioriteres ikke

• Lukkede arrangement
• Studiereiser/kursdeltagelse
• Tiltak av utpreget kommersiell karakter
• Tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
• Reise- og turnestøtte
• Politisk og religiøs aktivitet
• Arrangement som ikke foregår i Røros kommune
• Årlige/regelmessige/større arrangement (se tilskuddsordningen «Arrangementsstøtte»)
• Utstyrsinvesteringer

Krav til søknad
Prosjektbeskrivelse og budsjett. Husk å oppgi kontonummer i søknaden.

Krav til sluttrapport & regnskap
Sluttrapport med regnskap basert på kvitteringer skal sendes kommunen innen 1 mnd. etter prosjektet er avsluttet. Det stilles ingen krav om innsending av bilag, men alle bilag skal oppbevares for eventuelt innsyn.

Annet
Det skal gå frem at RK har støttet arr/tiltak ved henvisning til Røros Kommune og/eller bruk av logo ved annonsering/plakatering mm. Logo for nedlastning ligger på Røros Kommunes hjemmesider.

Ung kultur - raskt svar

Formål
Tilskuddsordningen skal bidra til å stimulere ungdom 13-20 år til å utvikle og gjennomføre arrangement/prosjekt. Tilskuddsordningen søker å stimulere til økt arrangørkompetanse hos ungdom, og større kulturaktivitet av, for og med ungdom.

Søknadssum
Maksimal tilskuddssum: 5000,-

Søknadsfrister
Senest to uker før tiltaket skal gjennomføres. Fortløpende behandling.

Prioriteres/hvem får tilskudd
• Ungdom mellom 13 og 20 år som søker støtte til sitt kulturprosjekt/-arrangement/-tiltak
• Enkeltpersoner, etablerte og uetablerte grupper kan få støtte
Prioriteres ikke
• Lukkede arrangement
• Søkere over 20 år
• Utstyrsinvestering
• Politisk og religiøs aktivitet
Krav til søknad
Prosjektbeskrivelse og budsjett. Husk å oppgi kontonummer i søknaden.

Krav til sluttrapport
En sluttrapport med enkelt regnskap basert på bilag/kvitteringer og kort evaluering av prosjektet skal sendes kommunen innen 1 mnd. etter prosjektet er avsluttet.

Annet
Det skal gå frem at RK har støttet arr/tiltak ved henvisning til Røros Kommune og/eller bruk av logo ved annonsering/plakatering mm. Logo for nedlastning ligger på Røros Kommunes hjemmesider.

Tilskudd til idrettsformål
Synliggjøring av Røros kommune ved tildeling

Ved tildeling av tilskudd/støtte, skal det skal gå fram at Røros Kommune har støttet arrangementet/prosjektet. Dette skal skje ved henvisning til Røros Kommune, og/eller bruk av logo ved annonsering/plakatering. Logo kan lastes ned fra denne siden. Får du det ikke til? Ta kontakt med kulturkontoret.

X