Tilskudd kultur- og idrettsformål

Tilskudd kultur- og idrettsformål

På denne siden finner du det du trenger å vite hvis du skal søke støtte til kultur og idrett i kommunen vår.

SIST OPPDATERT: 28.04. 2023 - 10:39
[easy-social-share]

Vi støtter kulturlivet

Røros kommunes tilskuddsordninger skal bidra til å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Røros Kommune – slik at vi får et bredt og godt kulturliv.

Her finner du søknadsskjema og informasjon om våre tilskuddsordninger. Disse finner du også i nedlastbare PDF-format.

Tilskudd til fritidskulturlivet

Formål
Tilskuddsordningen skal være med å opprettholde og videreutvikle det lokale, frivillige kulturlivet. Midlene skal brukes til frivillige kulturaktørers aktivitet, prosjekter og åpne enkeltarrangement i Røros kommune. Tiltakene skal være i tråd med mål og tiltak i Kommunedelplan for Kultur 2017 – 2029 Med kultur for kultur.

Søknadsfrister
1. mai og 1. november

Søk tilskudd til fritidskulturlivet her.

Vi prioriterer søknader for:
• barne- og ungdomsaktivitet
• flerkulturell aktivitet og inkluderingstiltak
• åpne enkeltarrangement
• prosjekter som omfatter det frivillige kulturlivet

Lag, foreninger og organisasjoner på Røros kan søke, og enkeltaktører fra Røros eller med prosjekter der Røros er sentralt i prosjektet prioriteres.

Vi prioriterer ikke søknader for:
• lukkede arrangement.
• rent kommersielle arrangement
• politisk og religiøs aktivitet
• reise- og turnéstøtte
• veldedighetsarbeid
• utstyrsinvesteringer

Politiske og religiøse organisasjoner er ikke utelukket fra å søke. Det må imidlertid komme klart fram av søknaden at aktiviteten det søkes støtte til, er åpen for alle innbyggere, og at den ikke innebærer noen form for påvirkning eller forkynning.

Dette må være med i søknaden:
• Prosjektbeskrivelse
• Budsjett og finansieringsplan
• Kontonummer

Søker må være registrert i enhetsregistret med eget organisasjonsnummer. Lag og foreninger skal være registrert i kommunens lag- og foreningsregister.

Sluttrapport og regnskap
Søker må sende sluttrapport med regnskap basert på kvitteringer til kommunen innen én måned etter tiltaket eller arrangementet er avsluttet. Vi stiller ingen krav om innsending av bilag, men alle bilag skal oppbevares for eventuelt innsyn.

Annet
Det skal gå fram at RK har støttet arrangementet eller prosjektet ved henvisning til Røros Kommune, og det skal brukes logo ved annonsering og plakatering mm. Logo for nedlastning ligger på Røros Kommunes hjemmesider.

Tiltaket skal gjennomføres i tråd med søknaden. Vesentlige endringer ved tiltaket skal meldes til Røros Kommune. Innvilget tilskudd kan bli redusert dersom omfanget av tiltaket reduseres.

Arrangementsstøtte

Formål
Tilskuddsordningen skal bidra økonomisk til gjennomføringen av store arrangement på Røros. Med store arrangement menes her arrangement som foregår over flere dager eller er av en viss størrelse. Ordningen gjelder både eksisterende og framtidige arrangement i
kommunen. Gjennomføringen av arrangementet skal være i tråd med mål og tiltak i Kommunedelplan for Kultur 2017 – 2029 Med kultur for kultur.

(For enkeltkonserter/-arrangement, se tilskuddsordningen «Tilskudd til fritidskulturlivet» og «Prosjektstøtte»)

Søknadsfrister
1. mai og 1. november

Søk arrangementsstøtte her.

Vi prioriterer søknader for
• arrangement innen kunst, kultur og idrettsfeltet i Røros kommune
• aktører/arrangører med adresse og virke på Røros
• arrangement som har program og/eller innhold av høy kvalitet
• arrangører som kan vise til gode planer og realistiske budsjett og finansieringsplaner
• arrangement hvor tilskudd fra eksterne utløses av lokal støtte
• arrangement som er avhengig av tilskudd for å være sikrere på økonomisk balanse
• arrangement som jobber for universell utforming

Vi prioriterer ikke søknader for
• arrangement som ikke avholdes i Røros kommune eller der ikke lag/foreninger eller organisasjoner fra Røros kommune er arrangør.

Dette må være med i søknaden
• Prosjektbeskrivelse
• Beskrivelse av klima- og miljøtiltak for arrangementet
• Budsjett og finansieringsplan
• Kontonummer

Alle organisasjoner som søker Røros kommune må være registrert i enhetsregistret med eget organisasjonsnummer. Lag og foreninger skal være registrert i kommunens lag- og foreningsregister.

Sluttrapport og regnskap
Søker må sende sluttrapport med regnskap basert på kvitteringer til kommunen. Vi stiller ingen krav om innsending av bilag, men alle bilag skal oppbevares for eventuelt innsyn.

Annet:
Det skal gå fram at Røros Kommune har støttet arrangementet ved henvisning til Røros Kommune og bruk av logo ved annonsering og plakatering mm. Logo for nedlastning ligger på Røros Kommunes hjemmesider.

Arrangementet skal gjennomføres i tråd med søknaden. Vesentlige endringer i arrangementet må gjøres rede for. Innvilget tilskudd kan bli redusert dersom omfanget av arrangementet reduseres.

Prosjektstøtte

Formål
Tilskuddsordningen skal støtte kunst- & kulturprosjekt som bidrar til kvalitet og mangfold i Røros Kommunes kunst- og kulturtilbud. Tilskuddsordningen kan søkes av både profesjonelle kunst-/kulturaktører, lag/foreninger og institusjoner. Tiltakene skal være i tråd med mål og tiltak i Kommunedelplan for Kultur 2017 – 2029 Med kultur for kultur.

Søknadsfrister
1. mai og 1. november

Søk prosjektstøtte her.

Vi prioriterer søknader med
• flerkulturell aktivitet og inkluderingstiltak
• lokal forankring
• For lag og foreninger prioriteres søknader for prosjekter hvor det er samarbeid med det profesjonelle kulturlivet.

Både profesjonelle kunst-/kulturaktører, lag/foreninger og institusjoner kan søke. Se
ordningen «Tilskudd til fritidskulturlivet» for tiltak med ren frivillig profil.

Vi prioriterer ikke søknader for
• lukkede arrangement
• studiereiser og kursdeltagelse
• tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
• reise- og turnéstøtte
• politisk og religiøs aktivitet
• årlige/regelmessige/større arrangement (se «Arrangementsstøtte»)
• utstyrsinvesteringer
• aktiviteter eller arrangement som ikke avholdes i Røros kommune eller der ikke lag/foreninger eller organisasjoner fra Røros kommune er arrangør

Politiske og religiøse organisasjoner er ikke utelukket fra å søke. Det må imidlertid komme klart fram av søknaden at aktiviteten det søkes støtte til, er åpen for alle innbyggere, og at den ikke innebærer noen form for påvirkning eller forkynning.

Dette må være med i søknaden
• Prosjektbeskrivelse
• Budsjett og finansieringsplan
• Kontonummer

Søker må være registrert i enhetsregistret med eget organisasjonsnummer. Lag og foreninger skal være registrert i kommunens lag- og foreningsregister.

Sluttrapport og regnskap
Søker må sende sluttrapport med regnskap basert på kvitteringer til kommunen innen 1 måned etter prosjektet er avsluttet. Vi stiller ingen krav om innsending av bilag, men alle bilag skal oppbevares for eventuelt innsyn.

Annet
Det skal gå frem at RK har støttet arrangement eller tiltak ved henvisning til Røros Kommune og bruk av logo ved annonsering og plakatering mm. Logo for nedlastning ligger på Røros Kommunes hjemmesider: www.roros.kommune.no

Ung kultur

Formål
Tilskuddsordningen skal være med å skape mer kulturaktivitet både av, for og med barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal gjøre det enklere for ungdommer å utvikle og gjennomføre egne arrangement eller prosjekt. Den skal også bidra til kulturtiltak og/eller -tilbud for barn og ungdom, igangsatt og arrangert av voksne.

Tiltakene skal være i tråd med mål og tiltak i Kommunedelplan for Kultur 2017 – 2029 Med kultur for kultur.

Søknadssum
Maksimal tilskuddssum: 5000,-

Søknadsfrist
Senest to uker før tiltaket skal gjennomføres. Søknader behandles fortløpende.

Hvem kan få tilskudd?
• Enkeltpersoner, organisasjoner og/eller institusjoner som søker støtte til
kulturprosjekt, arrangement eller andre kulturtiltak for barn og ungdom
• Både enkeltpersoner, etablerte og uetablerte grupper kan få støtte

Hvem får ikke tilskudd?
• Lukkede arrangement
• Utstyrsinvestering
• Politisk og religiøs aktivitet

Politiske og religiøse organisasjoner er ikke utelukket fra å søke. Det må imidlertid komme klart fram av søknaden at aktiviteten det søkes støtte til, er åpen for alle innbyggere, og at den ikke innebærer noen form for påvirkning eller forkynning.

Dette må være med i søknaden
• Beskrivelse av aktiviteten eller arrangementet
• Budsjett
• Kontonummer

Alle organisasjoner som søker Røros kommune må være registrert i enhetsregistret med eget organisasjonsnummer. Lag og foreninger skal være registrert i kommunens lag- og foreningsregister.

Sluttrapport
Søker skal sende en kort sluttrapport når prosjektet eller aktiviteten er gjennomført. Rapporten skal gi en beskrivelse av hvordan prosjektet eller tiltaket ble gjennomført, en evaluering av prosjektet og et enkelt regnskap basert på bilag eller kvitteringer. Dette skal sendes kommunen innen 1 måned etter prosjektet er avsluttet.

Annet
Det skal gå frem at Røros Kommune har støttet arrangement eller tiltak ved henvisning til Røros Kommune og bruk av logo ved annonsering og plakatering mm. Logo for nedlastning ligger på Røros Kommunes hjemmesider: www.roros.kommune.no

Tilskudd til idrettsformål
Synliggjøring av Røros kommune ved tildeling

Ved tildeling av tilskudd/støtte, skal det skal gå fram at Røros Kommune har støttet arrangementet/prosjektet. Dette skal skje ved henvisning til Røros Kommune, og/eller bruk av logo ved annonsering/plakatering. Logo kan lastes ned fra denne siden. Får du det ikke til? Ta kontakt med kulturkontoret.

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om tilskuddsordningene, ta kontakt med kulturkontoret:

Morten Tøndel
Virksomhetsleder kultur og fritid
Tlf: 97 76 15 09
E-post: morten.tondel@roros.kommune.no

Caroline Oksdøl Søberg
Kulturkonsulent
Tlf: 90 55 14 46
E-post: caroline.soberg@roros.kommune.no

X