Naturtyper og vegetasjon

Naturtyper og vegetasjon

Her finner du informasjon om naturtyper og vegetasjon i vår region.

SIST OPPDATERT: 05.10. 2023 - 15:44
[easy-social-share]

Naturtypekartlegging

Det blir stadig større press på arealene i Norge, og mange arter og naturtyper står i fare for å forsvinne.
Alle land er derfor forpliktet til å kjenne og ivareta sitt biologiske mangfold innenfor landets grenser. Det er særlig er det lagt vekt på å få oversikt over naturtyper som enten inneholder trua og sårbare arter (rødlistearter), som har stor artsrikdom eller som er i tilbakegang. Det finnes egne rødlister for både arter og naturtyper.

Naturtype er et begrep som defineres  og kjennetegnes som en ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene som virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer geologiske forekomster.

Tidligere kartla man naturtyper etter DN-håndbok 13. Idag kartlegger man etter en håndbok som er kalt NiN (natur i Norge). Kartlagte områder og informasjon om disse kan du finne i Miljødirektoratets karttjeneste som heter Naturbase. Her kan du zoome deg inn i aktuelt område, og skru på kartlag i menyen til venstre.

 

Vegetasjonkartlegging

Beiteressursene er kartlagt i deler av kommunen, og det er et pågående arbeid å få kartlagt resterende areal. E

Det er utarbeidet rapporter for områdene som er vegetasjonskartlagt. Videre er det laget temakart over beite for sau og storfe og viktige naturtyper for biologisk mangfold.

Les mer om vegetasjonskartlegging på NIBIO sine hjemmesider. Her kan du zoome deg inn til aktuelt område og skru på kartlag i menyen til venstre.

Bilde av gruppe mennesker på tur i sølendet

KONTAKTINFORMASJON

Ragnhild Trønnes
Tlf.: 911 98 870
E-post: Ragnhild.Tronnes@os.kommune.no

X