Naturtyper og vegetasjon

Naturtyper og vegetasjon

Her finner du informasjon om naturtyper og vegetasjon i vår region.

SIST OPPDATERT: 01.03. 2022 - 12:46
[easy-social-share]

Naturtype og vegetasjonskartlegging

Det blir stadig større press på arealene i Norge, og mange arter og naturtyper står i fare for å forsvinne.
Alle land er derfor forpliktet til (iht Rio-konvensjonen) å kjenne og ivareta sitt biologiske mangfold innenfor landets grenser, og kommunene er derfor pålagt å kartlegge sine naturtyper for å framskaffe et sikrere grunnlag for en bærekraftig arealforvaltning.
Særlig er det lagt vekt på å få oversikt over naturtyper som enten inneholder trua og sårbare arter (rødlistearter), som har stor artsrikdom eller som er i tilbakegang.

Naturtype er et begrep som defineres (NML) og kjennetegnes som en ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene som virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer geologiske forekomster.
Innenfor begrepet naturtyper vil man også finne kulturlandskap og typer av grøntområder i og inntil byene. Naturtypene har elementer både av flora, fauna, geologi og landformer.

Naturtyper i Røros

Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Røros kommune.

På oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har Miljøfaglig Utredning A/S gjennomført en kvalitetssikring av tidligere registreringer og nykartlegging av naturtyper i Røros kommune, Sør-Trøndelag, på oppdrag fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Oppdraget har både omfattet en sjekk av kvaliteten på allerede registrerte lokaliteter, og kartlegging av nye lokaliteter. Kvalitetssjekkede og nye lokaliteter er lagt inn i databasen Natur2000 og faktaarkene for hver lokalitet er lagt som vedlegg til denne rapporten. I tillegg er noen tidigere registrerte lokaliteter kortfattet evaluert og kommentert, samt at det er gjort en mer oppsummerende vurdering av kartleggingsinnsatsen og forslag til framtidige prioriteringer. I alt 18 av 46 tidligere registrerte lokaliteter i kommunen ble sjekket i felt og anbefalt beholdt

Rapporten finner du  HER!

Vegetasjonskartlegging
Generelt om regionens planter og trær
Bilde av gruppe mennesker på tur i sølendet

KONTAKTINFORMASJON

Ragnhild Trønnes
Tlf.: 911 98 870
E-post: Ragnhild.Tronnes@os.kommune.no

X