Planer, økonomi og rapporter

Planer, økonomi og rapporter

Her finner du informasjon om planer, økonomi og rapporter i kommunen vår. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument.

SIST OPPDATERT: 13.03. 2024 - 15:00
[easy-social-share]

Planer, økonomi og rapporter

Hvor skal vi bo? Hvor skal vi ha skoler, barnehager, butikker, lagerhaller eller jordbruk? Trenger vi flere veier, og hva med bevaring av kulturminner, sjeldne planter eller turområder? Det handler om hvor vi kan bygge og hvor vi ikke bør bygge. Det handler om hvordan vi skal forvalte kommunens arealer slik at innbyggerne i dag og i fremtiden kan leve i et trygt, stimulerende og bærekraftig samfunn. For å gjøre det må vi planlegge.

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en

  • Samfunnsdel
  • Arealdel
  • Økonomiplan

Samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er sentral som premiss-setter for andre deler av den kommunale planleggingen.

Arealdel

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen som behandles i samfunnsdelen, hvilke utslag og behov dette gir for arealbruken og hvordan arealet samlet sett bør disponeres.

Økonomiplan

Økonomiplanen består av neste års budsjett pluss kommunens fireårsplan for hvordan de langsiktige målene som er satt i kommuneplanen skal nås.

Årsberetning og tertialrapportering

Årsberetningen og tertialrapportene er et viktig styringsgrunnlag for å nå kommunens målsetninger.

Høringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen hvor det offentlige ber parter i saken om en skriftlig uttalelse før det fattes beslutning. Pågående høringer finner du her.

Begrepsforklaring

Vi planlegger på ulike nivåer med ulik grad av detaljering og med ulike tema. Det er Plan- og bygningsloven som bestemmer hvordan planleggingen skal gjøres. Alle typer planer blir behandlet politisk, og det er til slutt kommunestyret som avgjør om en plan skal vedtas eller ei.

Hvilke planer har en kommune?

Kommunal planstrategi

Planstrategien er et politisk styringsverktøy. Gjennom planstrategien skal utviklingstrekk drøftes og med bakgrunn i dette skal det tas stilling til hvilke planer som skal prioriteres i valgperioden

Kommuneplan
Kommuneplanen er kommunens overordnede plan og vedtas av kommunestyret.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. kommuneplanen består av en samfunnsdel (tekst) og en arealdel.

Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Arealdelen skal vise hvor i kommunen utbygging kan skje og hvilke arealer som skal brukes til landbruk, natur eller friluftsliv. Arealdelen skal være med å sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling og forvaltning av areal-, natur- og kulturmiljøressursene i kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Kommunedelplaner
En kommunedelplan er – som en kommuneplan – en overordnet plan, men på et mer detaljert nivå. Den kan være en mer detaljert utdyping for et geografisk område eller et bestemt tema.

Temaplaner
Med utgangspunkt i kommuneplanen utarbeides det planer innen ulike tema og virksomhetsområder.
En temaplan er en plan som gjelder et større virksomhetsområde, den vil oftest gå på tvers av flere enheter. En temaplan er som oftest vedtatt politisk.

Budsjett og økonomiplan
Rådmannens forslag til neste års budsjett og økonomiplan legges fram i slutten av oktober hvert år. Forslaget tar utgangspunkt i strategiplanen som behandles på vårparten

Regionale planer
Planer som ivaretar regionale løsninger

Reguleringsplaner

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan for et mindre område av kommunen. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder av kommunen. En reguleringsplan er også ofte nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder også ekspropriasjon. Kommunestyret er godkjenningsmyndighet for alle reguleringsplaner.

Reguleringsplaner kan utarbeides enten som områdereguleringer som er et større område hvor kommunen ønsker å utarbeide en mer detaljert plan som kan være grunnlag for ny eller endret bebyggelse. Det er kommunen som utarbeider områdereguleringer. Et eksempel på områderegulering i Røros er Røros sentrum.

Detaljreguleringsplaner utarbeides oftest av private aktører hvor en grunneier eller eiendomsutvikler står ansvarlig, mens profesjonelle planleggere står for utforming av planen. kommunen behandler og vedtar så planforslaget etter plan- og bygningsloven.

Alle som berøres av en reguleringssak skal ha anledning til å delta i prosessen og mulighet til å gi innspill. kunngjøring av arbeid med planer som behandles etter plan- og bygningsloven gjøres med annonse i Arbeidets Rett samt kommunens hjemmesider. Innspill eller merknader må være innsendt skriftlig innen angitt frist.

X