Sykehjem

Sykehjem

På våre sykehjem får man behandling, opptrening, og hjelp til daglige gjøremål i kort eller lang tid på grunn av at sykdom, skade eller normal aldring gjør at man ikke klarer seg hjemme.

SIST OPPDATERT: 25.03. 2021 - 12:45

Sykehjem

Røros kommune har to sykehjem, hvorav det ene er særskilt tilrettelagt for personer med demenssykdom. Sykehjemmene tilbyr forskjellige tjenester.

Røros sykehjem

Røros sykehjem har to avdelinger, sokkeletasjen og 1. etasje. Vi har enerom, hvor to og to beboere deler bad.
På sykehjemmet jobber ulike yrkesgrupper innenfor helsefaget.
Vi har et flott uteområde i bakgården, tilrettelagt for aktiviteter.
Røros sykehjem har fast tilsynslege.

Gjøsvika sykehjem

Gjøsvika Sykehjem har 4 avdelinger. Hver avdeling har fellesstue, kjøkken og 6 rom med eget bad.
Gjøsvika sykehjem har en stor sansehage med utgang fra alle avdelinger.
Ved Gjøsvika sykehjem jobber flere helsefaglige yrkesgrupper for å gi helhetlig og best mulig pleie og omsorg.

Gjøsvika sykehjem har fast tilsynslege.

Du finner søknadsskjema og kontaktinformasjon på forvaltningskontoret sine sider.

Besøkende må følge smittevernreglene

Her finner du besøksreglene for våre to sykehjem

Avlastningsopphold

Oppholdet er tidsbegrenset og har som formål å avlaste personen/personene (pårørende eller andre),
som til daglig utfører omsorgsarbeidet.

Avlastning gis til den eller de som har en særlig tyngende omsorgsoppgave slik at han/hun kan
opprettholde gode familierelasjoner, sosiale nettverk, får nødvendig og regelmessig fritid og ferie og
har mulighet for å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Rehabiliteringsopphold

Oppholdet er tidsbegrenset og tildeles for å kunne gi assistanse/bistand til den enkeltes egeninnsats
for at han/hun skal oppnå best mulig funksjon og mestring, likeverd, sosial og samfunnsmessig deltagelse.
Flere yrkesgrupper kan være involvert i rehabiliteringsprosessen.

Utredning- og behandlingsopphold

Oppholdet er tidsbegrenset og kan tilbys søkere som på grunn av sykdom eller endring i livssituasjon trenger behandling og utredning. Kan også tilbys personer som trenger lindrende behandling ved livets slutt.

Langtidsopphold

Langtidsplass i sykehjem skal være et behandlingstilbud og ikke et botilbud alene, til kronisk syke. Det er et vilkår at kommunenes øvrige helse- og omsorgstjenester ikke kan gi tilstrekkelig eller forsvarlig hjelp i hjemmet eller i entilrettelagt bolig.
Behovet for medisinsk behandling, sykepleie eller pleie- og omsorg skal være omfattende.
For å få tildelt langtidsplass i spesialsykehjem for demente, skal pasienten være utredet og langtkommen demenssykdom
må være diagnostisert.

Slik søker du en tjeneste

For å søke om en tjeneste fyller du ut et søknadsskjema som sendes til og behandles av kommunens forvaltningskontor.
Ut fra søknad og kartlegging vurderes det hvilken tjeneste som tildeles og på hvilket sykehjem man får tilbud.

Illustrasjonsfoto for Helse og omsorg

Kontaktinformasjon

Postadresse
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Gjøsvika og Røros sykehjem
Virksomhetsleder
Gonda Brouwer
Tlf: 974 24 042
E-post: gonda.brouwer@roros.kommune.no

Røros sykehjem
Besøksadresse
Øverhagaen 5
7374 Røros

Avdelingssykepleiere
Kristin Granhaug
Tlf: 922 61 947
E-post: kristin.granhaug@roros.kommune.no

Ingrid Schjølberg Busch
Tlf: 980 53 043
E-post: Ingrid.Busch@roros.kommune.no

Gjøsvika sykehjem
Besøksadresse
Stenbråttveien 2
7374 Røros

Avdelingssykepleiere
Stine Moe Indseth
Tlf: 928 25 960
E-post: stine.indseth@roros.kommune.no

Solfrid Balstad
Tlf: 72 41 98 40
E-post: solfrid.balstad@roros.kommune.no

Døgnåpen telefon Gjøsvika:
Tlf. 72 41 98 50

Ring for å avtale besøk med beboer

Øverhagaen bo-, helse-, og velferdssenter:

  • 94 83 83 41 (1. etasje)
  • 46 94 49 86 (2. etasje)

Gjøsvika sykehjem:

  •  72 41 98 41 (avdeling A)
  • 72 41 98 43 (avdeling B)
  • 72 41 98 45 (avdeling C)
  • 72 41 98 47 (avdeling D)
  • 72 41 98 53 (avdeling G)
X