Sykehjem og heldøgnsomsorgsboliger

Sykehjem og heldøgns omsorgsboliger

Virksomhet institusjonsbaserte tjenester består av Gjøsvika sykehjem og Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter.
Her finner du sykehjem med korttids- og langtidsplasser og boliger med heldøgnsomsorg.

SIST OPPDATERT: 14.03. 2023 - 12:50
[easy-social-share]

Tjenester for heldøgnsomsorg

Gjøsvika sykehjem er særskilt tilrettelagt for personer med demenssykdom. Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter har både sykehjem og boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester (HDO).
Rett til heldøgns omsorg inntrer når kommunen ikke kan gi forsvarlig hjelp på annen måte. Det er dermed et vilkår at kommunenes øvrige helse- og omsorgstjenester ikke kan gi tilstrekkelig eller forsvarlig hjelp i hjemmet, i en ordinær omsorgsbolig eller i annen form utenfor institusjon. Tjenester tildeles av forvaltningskontor.

Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

ØBHVS har 77 plasser, og skal dermed dekke for framtidig behov for heldøgnsomsorgsplasser.

Sykehjem:
22 plasser er sykehjemsplasser, 7 av dem er korttidsplasser og 15 langtidsplasser.
Langtidsplasser er forbehold pasienter som trenger heldøgns pleie og omsorg og i tillegg har en særskilt (medisinsk) behandlingsbehov.
Pasienter som har midlertidig behov for heldøgns pleie og omsorg i form av rehabilitering, utreding / behandling eller avlastning, får tildelt plass på korttidsavdelingen.

Boliger med heldøgns omsorgs (HDO):
Pr. i dag er 23 av 55 HDO-plasser i bruk. Disse defineres som omsorgsboliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. De kommende årene tar vi gradvis flere plasser i bruk. HDO-plasser er forbehold pasienter som har en omfattende pleie og omsorg behov gjennom hele døgnet.

Hva er forskjellen mellom en bolig med heldøgnsomsorg (HDO) og en sykehjemsplass?

Gjøsvika Sykehjem

Har 30 skjermede plasser fordelt over 5 avdelinger, spesielt tilrettelagt for personer med en demenssykdom (eller kognitivsvikt med alderspsykiatriske sykdommer). Hver avdeling har 6 enerom med eget bad som er tilknyttet fellesstue og eget avdelingskjøkken. Gjøsvika sykehjem har en stor sansehage med utgang fra alle avdelinger.

Avlastningsopphold

Oppholdet er tidsbegrenset og har som formål å avlaste personen/personene (pårørende eller andre),
som til daglig utfører omsorgsarbeidet.

Avlastning gis til den eller de som har en særlig tyngende omsorgsoppgave slik at han/hun kan
opprettholde gode familierelasjoner, sosiale nettverk, får nødvendig og regelmessig fritid og ferie og
har mulighet for å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Rehabiliteringsopphold

Oppholdet er tidsbegrenset og tildeles for å kunne gi assistanse/bistand til den enkeltes egeninnsats
for at han/hun skal oppnå best mulig funksjon og mestring, likeverd, sosial og samfunnsmessig deltagelse.
Flere yrkesgrupper kan være involvert i rehabiliteringsprosessen.

Utredning- og behandlingsopphold

Oppholdet er tidsbegrenset og kan tilbys søkere som på grunn av sykdom eller endring i livssituasjon trenger behandling og utredning. Kan også tilbys personer som trenger lindrende behandling ved livets slutt.

Langtidsopphold

Langtidsplass i sykehjem skal være et behandlingstilbud og ikke et botilbud alene, til kronisk syke. Det er et vilkår at kommunenes øvrige helse- og omsorgstjenester ikke kan gi tilstrekkelig eller forsvarlig hjelp i hjemmet eller i entilrettelagt bolig.
Behovet for medisinsk behandling, sykepleie eller pleie- og omsorg skal være omfattende.
For å få tildelt langtidsplass i spesialsykehjem for demente, skal pasienten være utredet og langtkommen demenssykdom
må være diagnostisert.

Slik søker du en tjeneste

For å søke om en tjeneste fyller du ut et søknadsskjema som sendes til og behandles av kommunens forvaltningskontor.
Ut fra søknad og kartlegging vurderes det hvilken tjeneste som tildeles og på hvilket sykehjem man får tilbud.

Kontaktinformasjon

Postadresse
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Virksomhet for institusjonsbasertetjenester
Virksomhetsleder
Gonda Brouwer
Tlf: 974 24 042
E-post: gonda.brouwer@roros.kommune.no

Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (ØBHVS)
Besøksadresse
Øverhagaen 7
7374 Røros

Avdelingsleder 1. etg., HDO
Bente Tellebon
Tlf: 957 89 645
E-post: bente.tellebon@roros.kommune.no

Avdelingsleder 2. etg., sykehjem
Kristin Granhaug
Tlf: 922 61 947
E-post: kristin.granhaug@roros.kommune.no

Vakttelefon telefon ØBHVS:
dag/kveld (kl. 7.30 – 22.30)
1. etasje tlf. 948 38 341
2. etasje tlf. 469 44 986
natt (kl. 22.30 – 7.30)
tlf. 475 02 677

Gjøsvika sykehjem
Besøksadresse
Stenbråttveien 2
7374 Røros

Avdelingsleder
Stine Moe Indseth
Tlf: 928 25 960
E-post: stine.indseth@roros.kommune.no

Avdelingsleder
Lovise Kyllingstad
Tlf: 481 80 311
E-post: lovise.kyllingstad@roros.kommune.no

Vakttelefon telefon Gjøsvika sykehjem:
dag/kveld (kl. 7.30 – 22.45)
tlf. 915 76 096
natt (kl. 22.45 – 7.30)  
tlf. 915 79 592

bilde av hendene til en eldre person som ligger på kneet. En annen person har lagt hånden sin over den eldres hender.
X