Sykehjem og heldøgnsomsorgsboliger

Sykehjem og heldøgns omsorgsboliger

Her finner du informasjon om hvilke typer opphold vi tilbyr, hvordan du søker om sykehjemsplass eller plass på heldøgns omsorgsbolig. Du kan også lese mer om våre sykehjem med korttids- og langtidsplasser og boliger med heldøgnsomsorg.

SIST OPPDATERT: 02.05. 2024 - 20:16
[easy-social-share]

Opphold med heldøgnsomsorg

Du har rett til heldøgns omsorg når kommunenes øvrige helse- og omsorgstjenester ikke kan gi tilstrekkelig eller forsvarlig hjelp i hjemmet, i en ordinær omsorgsbolig eller i annen form utenfor institusjon. Vi tilbyr fire ulike typer opphold/tjenester. Klikk på hvert opphold under for å lese mer:

Avlastningsopphold

Oppholdet er tidsbegrenset og har som formål å avlaste personen/personene (pårørende eller andre),
som til daglig utfører omsorgsarbeidet.

Avlastning gis til den eller de som har en særlig tyngende omsorgsoppgave slik at han/hun kan
opprettholde gode familierelasjoner, sosiale nettverk, får nødvendig og regelmessig fritid og ferie og
har mulighet for å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Rehabiliteringsopphold

Oppholdet er tidsbegrenset og tildeles for å kunne gi assistanse/bistand til den enkeltes egeninnsats
for at han/hun skal oppnå best mulig funksjon og mestring, likeverd, sosial og samfunnsmessig deltagelse.
Flere yrkesgrupper kan være involvert i rehabiliteringsprosessen.

Utredning- og behandlingsopphold

Oppholdet er tidsbegrenset og kan tilbys søkere som på grunn av sykdom eller endring i livssituasjon trenger behandling og utredning. Kan også tilbys personer som trenger lindrende behandling ved livets slutt.

Langtidsopphold

Langtidsplass i sykehjem skal være et behandlingstilbud og ikke et botilbud alene, til kronisk syke. Det er et vilkår at kommunenes øvrige helse- og omsorgstjenester ikke kan gi tilstrekkelig eller forsvarlig hjelp i hjemmet eller i entilrettelagt bolig.
Behovet for medisinsk behandling, sykepleie eller pleie- og omsorg skal være omfattende.
For å få tildelt langtidsplass i spesialsykehjem for demente, skal pasienten være utredet og langtkommen demenssykdom
må være diagnostisert.

Slik søker du om opphold

Du må fylle ut søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester, og sende det til kommunens forvaltningskontor. Det er forvaltningskontoret som behandler søknaden. Ut fra søknaden og en kartlegging vurderer vi hvilken type opphold som passer for deg, og på hvilket sykehjem du får tilbud om plass.

Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

Her har vi både sykehjem og boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester (HDO), som skal dekke kommunens framtidige behov for heldøgnsomsorgsplasser.

Sykehjem med lang- og korttidsplasser:
Langtidsplassene er forbehold pasienter som trenger heldøgns pleie og omsorg og i tillegg har et omfattende behandlingsbehov. Pasienter som har midlertidig behov for heldøgns pleie og omsorg i form av rehabilitering, utreding, behandling eller avlastning, får tildelt plass på korttidsavdelingen.

Det er 22 sykehjemsplasser, fordelt på 15 langtidsplasser og 7 korttidsplasser.

Boliger med heldøgns omsorgs (HDO-plasser):
HDO-plassene er forbehold pasienter som har en omfattende pleie og omsorg behov gjennom hele døgnet. Pasienter som bor på en HDO-plass, kan søke sykehjemsplass hvis helsetilstand endrer seg, og de får et omfattende behandlingsbehov i tillegg.

Det er totalt 55 HDO-plasser på Øverhagaen bo- helse- og velferdssenter. Per i dag er et antall av plassene tatt i bruk, og de kommende årene tar vi gradvis flere HDO-plasser i bruk.

Les mer om hva som er forskjellen på en HDO-plass og en sykehjemsplass

Gjøsvika sykehjem

Disse sykehjemsplassene er spesielt tilrettelagt for personer med en demenssykdom eller kognitiv svikt med alderspsykiatriske sykdommer. Hver avdeling har 6 enerom med eget bad som er tilknyttet fellesstue og eget avdelingskjøkken. Gjøsvika sykehjem har en stor sansehage med utgang fra alle avdelinger.

Her er det totalt 30 skjermede plasser, fordelt på 5 avdelinger.

Bilde tatt ute av hovedinngangen på Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

Kontakt oss

Postadresse:
Bergmannsgata 23, 7374 Røros

Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (ØBHVS)
Besøksadresse:
Øverhagaen 7, Røros

Vakttelefon telefon ØBHVS:
dag og kveld, 7.30–22.30
1. etasje: 94 83 83 41
2. etasje: 46 94 49 86
natt, 22.30–7.30
1. og 2. et.: 47 50 26 77

Avdelingsleder 1. etg., HDO:
Bente Tellebon
Tlf: 95 78 96 45
E-post: bente.tellebon@roros.kommune.no

Avdelingsleder 2. etg., sykehjem:
Siw Kokkvoll
Tlf: 950 60 502
E-post: siw.kokkvoll@roros.kommune.no

Gjøsvika sykehjem
Besøksadresse:
Stenbråttveien 2, Røros

Vakttelefon telefon Gjøsvika sykehjem:
dag og kveld, 7.30–22.45
tlf. 91 57 60 96
natt, 22.45–7.30  
tlf. 91 57 95 92

Avdelingsleder:
Lovise Kyllingstad
Tlf: 481 80 311
E-post: lovise.kyllingstad@roros.kommune.no

Avdelingsleder:
Sadmira Buljubasic
Tlf. 994 96 803
E-post: sadmira.buljubasic@roros.kommune.no 

Virksomhet for institusjonsbaserte tjenester
Virksomhetsleder:
Gonda Brouwer
Tlf: 97 42 40 42
E-post: gonda.brouwer@roros.kommune.no

X