Sykehjem/heldøgnsomsorg

Institusjonsbaserte tjenester

På vårt bo,- helse og velferdssenter og vårt sykehjem får man behandling, opptrening, og hjelp til daglige gjøremål i kort eller lang tid på grunn av at sykdom, skade eller normal aldring gjør at man ikke klarer seg hjemme.

SIST OPPDATERT: 01.06. 2022 - 10:07

Bo, – helse og velferdssenter & sykehjem

Virksomhet institusjon omsorg består av Gjøsvika sykehjem og Øverhagaen bo, helse og velferdssenter. Gjøsvika sykehjem er særskilt tilrettelagt for personer med demenssykdom.

Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

Øverhagaen er et attraktivt område for pasienter, pårørende, besøkende og innbyggere. Bygge trinn 1 er ferdig og trinn 2 er i full gang.
Det nye omsorgsbygget vil inneholde behandlingsplasser/korttidsplasser i tillegg til omsorgsboliger spesielt tilrettelagt for heldøgnsomsorg.
Byggefasen er delt opp i to trinn.
Trinn 1:
45 nye plasser i Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter. Alle 45 plassene er fysisk helt like og organiseres som mindre avdelinger med hvert sitt fellesareal og personellressurs.
22 av de nye plassene forbeholdes de aller sykeste som i tillegg til heldøgns pleie- og omsorg, trenger medisinsk behandling og de som trenger korttidsopphold (rehabilitering, utredning/behandling eller avlastning). Disse defineres som sykehjem.
De øvrige 23 plassene forbeholdes de som trenger andre helsetjenester eller pleie og omsorg gjennom hele døgnet. Disse defineres som omsorgsboliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. De nye omsorgsboligene vil utgjøre et nytt nivå i omsorgstrappen og kan ikke sammenlignes med dagens kommunale omsorgsboliger. Byggetrinnet forventes ferdigstilt august 2020.
Trinn 2:
Ytterligere 32 heldøgns plasser blir bygd, i tillegg til kafe, dagsenter med ulike aktivitetsrom, flerbrukshall, lokaler til hjemmebaserte tjenester, fysioterapitjenesten og bårerom. Byggetrinnet forventes ferdigstilt i starten av 2022.

Gjøsvika sykehjem

Gjøsvika Sykehjem har 4 avdelinger. Hver avdeling har fellesstue, kjøkken og 6 rom med eget bad.
Gjøsvika sykehjem har en stor sansehage med utgang fra alle avdelinger.
Ved Gjøsvika sykehjem jobber flere helsefaglige yrkesgrupper for å gi helhetlig og best mulig pleie og omsorg.

Gjøsvika sykehjem har fast tilsynslege.

Du finner søknadsskjema og kontaktinformasjon på forvaltningskontoret sine sider.

Avlastningsopphold

Oppholdet er tidsbegrenset og har som formål å avlaste personen/personene (pårørende eller andre),
som til daglig utfører omsorgsarbeidet.

Avlastning gis til den eller de som har en særlig tyngende omsorgsoppgave slik at han/hun kan
opprettholde gode familierelasjoner, sosiale nettverk, får nødvendig og regelmessig fritid og ferie og
har mulighet for å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Rehabiliteringsopphold

Oppholdet er tidsbegrenset og tildeles for å kunne gi assistanse/bistand til den enkeltes egeninnsats
for at han/hun skal oppnå best mulig funksjon og mestring, likeverd, sosial og samfunnsmessig deltagelse.
Flere yrkesgrupper kan være involvert i rehabiliteringsprosessen.

Utredning- og behandlingsopphold

Oppholdet er tidsbegrenset og kan tilbys søkere som på grunn av sykdom eller endring i livssituasjon trenger behandling og utredning. Kan også tilbys personer som trenger lindrende behandling ved livets slutt.

Langtidsopphold

Langtidsplass i sykehjem skal være et behandlingstilbud og ikke et botilbud alene, til kronisk syke. Det er et vilkår at kommunenes øvrige helse- og omsorgstjenester ikke kan gi tilstrekkelig eller forsvarlig hjelp i hjemmet eller i entilrettelagt bolig.
Behovet for medisinsk behandling, sykepleie eller pleie- og omsorg skal være omfattende.
For å få tildelt langtidsplass i spesialsykehjem for demente, skal pasienten være utredet og langtkommen demenssykdom
må være diagnostisert.

Slik søker du en tjeneste

For å søke om en tjeneste fyller du ut et søknadsskjema som sendes til og behandles av kommunens forvaltningskontor.
Ut fra søknad og kartlegging vurderes det hvilken tjeneste som tildeles og på hvilket sykehjem man får tilbud.

Kontaktinformasjon

Postadresse
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Virksomhet for institusjonsbasertetjenester
Virksomhetsleder
Gonda Brouwer
Tlf: 974 24 042
E-post: gonda.brouwer@roros.kommune.no

Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (ØBHVS)
Besøksadresse
Øverhagaen 7
7374 Røros

Avdelingsleder
Kristin Granhaug
Tlf: 922 61 947
E-post: kristin.granhaug@roros.kommune.no

Vakttelefon telefon ØBHVS:
dag/kveld (kl. 7.30 – 22.30)
1. etasje tlf. 948 38 341
2. etasje tlf. 469 44 986
natt (kl. 22.30 – 7.30)
tlf. 475 02 677

Gjøsvika sykehjem
Besøksadresse
Stenbråttveien 2
7374 Røros

Avdelingsleder
Stine Moe Indseth
Tlf: 928 25 960
E-post: stine.indseth@roros.kommune.no

Avdelingsleder
Lovise Kyllingstad
Tlf: 481 80 311
E-post: lovise.kyllingstad@roros.kommune.no

Vakttelefon telefon Gjøsvika sykehjem:
dag/kveld (kl. 7.30 – 22.45)
tlf. 915 76 096
natt (kl. 22.45 – 7.30)  
tlf. 915 79 592

bilde av hendene til en eldre person som ligger på kneet. En annen person har lagt hånden sin over den eldres hender.
X