Verneområder

Verneområder

Hovedmålet med å opprette verneområder er å sikre et representativt utvalg av Norges naturtyper og landskap for kommende generasjoner. Vern skal også bidra til å sikre områder av spesiell verdi for planter og dyr.

SIST OPPDATERT: 17.01. 2023 - 09:21
[easy-social-share]

Verneområder

Vern av natur får ulike kategorier ut fra hva som skal vernes og hvor strengt vernet skal være. I Norge skiller vi mellom nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservat, biotopvernområder og marine verneområder. Hvert enkelt verneområde har sin egen verneforskrift. Hvem som har ansvaret for å forvalte det enkelte verneområde i henhold til verneforskriften varierer noe. Det kan være lokalt oppnevnte vernområdestyrer, kommuner eller fylkesmenn. I vårt område har vi alle tre varianter. Her kan du lese mer om verneområder i vår region.

 

Nasjonalparker

Nasjonalparker er store naturområder med særegne eller representative økosystemer. De kan også være landskap uten tyngre naturinngrep. De store verneområdene sikrer at samspillet i naturen ikke blir forstyrret, og de er en viktig del av arbeidet med å hindre at planter og dyr blir utryddet.

Femundsmarka nasjonalpark

Formålet med opprettelsen av Femundsmarka nasjonalpark er:

– å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt skog- og fjellområde

– å bevare landskapsformer med blant annet det særpregede dødislandskapet med blokkmark, morenerygger, sjøer og vannsystemer

– å bevare det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Kulturminner i nasjonalparken skal sikres mot skade. Området skal kunne nyttes til reindrift. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse.

Les mer om Femundmarka og Gutulia nasjonalparkstyre som forvalter området.

Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna nasjonalpark har ikke arealer i Røros kommune. Men Røros kommune er likevel med i forvaltningen av parken og landskapsvernområdene rundt. Dette med bakgrunn i at Øyongen landskapsvernområde strekker seg inn i Røros kommune nord i Kjurrudalen, mot Hessdalen.
Disse verneområdene forvaltes av et forvaltningsstyre som består av en representant fra de sju kommunen rundt Forollhognaområdet, inkludert Røros.
I tillegg har Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner med en representant hver.

Formålet med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er:

  • Å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde
  • Å bevare i naturlig tilstand landskapsformer og det biologiske mangfoldet med en variert vegetasjon med stort innslag av kravfulle plantearter og et rikt dyreliv med en høyproduktiv villreinstamme
  • Å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag.

Her kan du lese mer om Forollhogna nasjonalpark og forvaltningsstyret for Forollhogna.

Landskapsvernområde

Landskapsvernområder er natur- eller kulturlandskap med stor økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart. Verneformen brukes ofte for å ta vare på kulturlandskap i aktiv bruk. Bevaring av landskapsbildet og landskapsopplevelsen er en sentral målsetting ved opprettelse av landskapsvernområder.

Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde

Formålet med Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde er å ta vare på et større naturområde som er relativt lite påvirket av tyngre tekniske inngrep, med det biologiske mangfold som preger landskapet.

Den urørte vassdragsnaturen knyttet til Glommas kilder er her av særlig verdi. Fjellbjørkeskogen skal ivaretas som en viktig del av landskapsbildet. Vernet omfatter også verdifulle innslag av kulturlandskap, kulturminner og sammenhengen mellom disse, særlig de tallrike samiske kulturminner.

Allmennheten skal gis anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Her kan du lese mer om Nasjonalparkstyret som forvalter områdene Skardsfjella og Hyllingsdalen.

Forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde – med Viglåa, Litlrien, Tjerråøyan, Djuptjønna og Finnfloen naturreservater.

Langtjønna landskapsvernområde

Formålet med opprettelsen av Langtjønna landskapsvernområde er å ta vare på et særegent natur- og kulturlandskap i tilknytning til Femundsmarka nasjonalpark, med kulturlandskapselementer blant annet knyttet til fløtningsanlegget mellom Femund og Feragen.
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging Området skal kunne nyttes til reindrift. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse.

Her kan du lese mer om forvaltningsstyret for Femundsmarka og Gutulia, som er Langtjønnas forlvaltningsmyndighet.

Øyongen landskapsvernområde

Formålet med opprettelsen av Øyungen landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, der seterlandskapet med seterbebyggelse, setervoller og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.

Her kan du lese mer om forvaltningsstyret for Forollhogna, som er Øyungens forlvaltningsmyndighet.

Kvitsanden landskapsvernområde

Formålet med vernet er å bevare et spesielt flygesandområde, med både stabiliserte og mobile sanddyner, som er enestående i denne delen av Midt-Norge, samt å bevare sanddynene som del av kulturlandskapet ved Røros.

Forvaltningsmyndighet for Kvitsanda landskapsvernområde er Røros kommune (fom 2016)
Du finner mer informasjon, kart og verneforskrift for Kvitsanda landskapsvernområde HER

Naturreservat

Naturreservater er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven. Dette er områder som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, har en særlig betydning for biologisk mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har særskilt naturvitenskapelig verdi.

Sølendet naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et større slåttemyrområde med en særlig rik og egenartet vegetasjon og flora som har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning, samt å bevare enkelte plantearter som er sjeldne eller som har særlig plantegeografisk interesse.

Forvaltningsmyndighet for Sølendet naturreservat er Røros kommune.

Følg lenken for mer informasjon, kart og vernforskrift for Sølendet.

Her finner du årsrapport for Sølendet naturreservat og Tågdalen naturreservat 2017.

Djuptjønna naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et urørt og spesielt våtmarksområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har også særskilt vitenskapelig betydning som referanseområde og er egenartet i form av et rikt fugleliv knyttet til vann og våtmark.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Forvaltningsmyndighe for området er  verneområdestyret for Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde

Finnfloen naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et stort, variert myrsystem i Rørosregionen, med et rikt plante- og dyreliv.

Forvaltningsmyndighet for Finnfloen er verneområdestyret for Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde.

Flensmarka naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et relativt urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området er egenartet i form av sin størrelse og er representativt for de fattige furuskoger i regionen. Et stort innslag av blokkmark og de mange små vann og tjern er karakteristiske trekk ved området. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Forvaltningsmyndighet er Fylkesmannen i Trøndelag.

Lille Korssjøen naturreservat

Formålet med vernet er å bevare en skogtype med gammel, grov furuskog på relativt næringsrik mark.

Forvaltningsmyndighet for Lille Korssjøen naturreservat er  Røros kommune og Fylkesmannen i Hedmark (området sør for fylkesgrensa).

Mer informasjon, kart og verneforskrift finner du HER

Røros fjellstyre forvalter jakt- og fiskeretten i området. Fjellstyret har også ei utleiehytte for den som trenger overnatting – HER 

Litlrien naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et urørt og spesielt våtmarksområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har også særskilt vitenskapelig betydning som referanseområde og er egenartet i form av rik forekomst av eutrofe (næringsrike) vierkratt og et rikt fugleliv.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Forvaltningsmyndigheten for Litlrien er verneområdestyret for Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde.

Molinga naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

Forvaltningsmyndighet for Molinga naturreservat er Røros kommune.

Mer informasjon, kart og verneforskrift finner du HER

Mølmannsdalslia naturreservat

Formålet med Mølmannsdalslia naturreservat er å bevare et tilnærmet urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området er egenartet i form av at det har gammel furuskog, som i kombinasjon med ultrabasiske bergarter (serpentin) gir en særpreget flora, og hvor næringsrikt sig gir grunnlag for kalk-lågurtfuruskog, som er en sjelden vegetasjonstype i dette høydelaget.

Ivaretakelsen av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse.

Forvaltningsmyndighet for Mølmannsdalslia naturreservat er Røros kommune.

Mer informasjon, kart og verneforskrift finner du HER

Sakrisodden plantefredningsområde

Formålet med fredningen Sakrisodden plantefredningsområde er å verne sibirstjernens, Aster sibiricus, eneste sikre naturlige voksested i Vest-Europa.

Forvaltningsmyndighet er Røros kommune.

Mer informasjon, kart og verneforskrift finner du HER

Tjerråøyan naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et urørt og spesielt våtmarksområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har også særskilt vitenskapelig betydning som referanseområde og er egenartet i form av rik forekomst av eutrofe (næringsrike) vierkratt og et rikt fugleliv.
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Forvaltningsmyndighet for Tjerråøyan er verneområdestyret for Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde

Viglåa naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et tilnærmet urørt bjørkeskogsområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har også særskilt vitenskapelig betydning som referanseområde og er egenartet i form av at det er et av de mest urskogsnære bjørkeskogsområder i Rørosdistriktet.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Forvaltningsmyndighet for Viglåa er verneområdestyret for Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde.

Bilde av lirype

Kontaktinformasjon

Ragnhild Trønnes
Tlf. 911 98 870
E-post: Ragnhild.Tronnes@os.kommune.no

X