Verneområder

Verneområder

Hovedmålet med å opprette verneområder er å sikre et representativt utvalg av Norges naturtyper og landskap for kommende generasjoner. Vern skal også bidra til å sikre områder av spesiell verdi for planter og dyr.

SIST OPPDATERT: 05.10. 2023 - 14:46
[easy-social-share]

Verneområder

Vern av natur får ulike kategorier ut fra hva som skal vernes og hvor strengt vernet skal være. I Norge skiller vi mellom nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservat, biotopvernområder og marine verneområder. Hvert enkelt verneområde har sin egen verneforskrift. Hvem som har ansvaret for å forvalte det enkelte verneområde varierer mellom verneområdestyrer, kommuner og Statsforvalter. Røros kommune har 17 verneområder og ca 26% av arealet er vernet etter naturmangfoldloven.

Her kan du finne mer info om verneområder som finnes i Røros kommune:

Femundsmarka nasjonalpark

Formålet med opprettelsen av Femundsmarka nasjonalpark er:

– å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt skog- og fjellområde

– å bevare landskapsformer med blant annet det særpregede dødislandskapet med blokkmark, morenerygger, sjøer og vannsystemer

– å bevare det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Kulturminner i nasjonalparken skal sikres mot skade. Området skal kunne nyttes til reindrift. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse.

Her kan du lese mer om Femundsmarka nasjonalpark og Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia.

Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna nasjonalpark har ikke arealer i Røros kommune. Men Røros kommune er likevel med i forvaltningen av parken og landskapsvernområdene rundt. Dette med bakgrunn i at Øyongen landskapsvernområde strekker seg inn i Røros kommune nord i Kjurrudalen, mot Hessdalen.

Formålet med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er:

  • Å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde
  • Å bevare i naturlig tilstand landskapsformer og det biologiske mangfoldet med en variert vegetasjon med stort innslag av kravfulle plantearter og et rikt dyreliv med en høyproduktiv villreinstamme
  • Å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag.

Her kan du lese mer om Forollhogna nasjonalpark og Nasjonalparkstyret  for Forollhogna.

Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde

Formålet med Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde er å ta vare på et større naturområde som er relativt lite påvirket av tyngre tekniske inngrep, med det biologiske mangfold som preger landskapet.

Den urørte vassdragsnaturen knyttet til Glommas kilder er her av særlig verdi. Fjellbjørkeskogen skal ivaretas som en viktig del av landskapsbildet. Vernet omfatter også verdifulle innslag av kulturlandskap, kulturminner og sammenhengen mellom disse, særlig de tallrike samiske kulturminner.

Allmennheten skal gis anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Her kan du lese mer om verneområdestyret som forvalter områdene Skardsfjella og Hyllingsdalen.

Langtjønna landskapsvernområde

Formålet med opprettelsen av Langtjønna landskapsvernområde er å ta vare på et særegent natur- og kulturlandskap i tilknytning til Femundsmarka nasjonalpark, med kulturlandskapselementer blant annet knyttet til fløtningsanlegget mellom Femund og Feragen.
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging Området skal kunne nyttes til reindrift. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse.

Her kan du lese mer om forvaltningsstyret for Femundsmarka og Gutulia, som er forvaltningsmyndighet for Langtjønna.

Øyongen landskapsvernområde

Formålet med opprettelsen av Øyungen landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, der seterlandskapet med seterbebyggelse, setervoller og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.

Her kan du lese mer om Nasjonalparkstyret for Forollhogna, som er forvaltningsmyndighet for Øyungen.

Kvitsanden landskapsvernområde

Formålet med vernet er å bevare et spesielt flygesandområde, med både stabiliserte og mobile sanddyner, som er enestående i denne delen av Midt-Norge, samt å bevare sanddynene som del av kulturlandskapet ved Røros.

Forvaltningsmyndighet for Kvitsanda landskapsvernområde er Røros kommune (fom 2016).

Her kan du finne mer informasjon, kart og verneforskrift for Kvitsanda landskapsvernområde.

Sølendet naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et større slåttemyrområde med en særlig rik og egenartet vegetasjon og flora som har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning, samt å bevare enkelte plantearter som er sjeldne eller som har særlig plantegeografisk interesse.

Forvaltningsmyndighet for Sølendet naturreservat er Røros kommune.

Her kan du finne mer informasjon, kart og verneforskrift for Sølendet.

Djuptjønna naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et urørt og spesielt våtmarksområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har også særskilt vitenskapelig betydning som referanseområde og er egenartet i form av et rikt fugleliv knyttet til vann og våtmark.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Forvaltningsmyndigheten for området er Skardsfjella – Hyllingsdalen verneområdestyre.

Finnfloen naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et stort, variert myrsystem i Rørosregionen, med et rikt plante- og dyreliv.

Forvaltningsmyndighet for Finnfloen er verneområdestyret for Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde.

Flensmarka naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et relativt urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området er egenartet i form av sin størrelse og er representativt for de fattige furuskoger i regionen. Et stort innslag av blokkmark og de mange små vann og tjern er karakteristiske trekk ved området. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Forvaltningsmyndighet er Statsforvalteren i Trøndelag.

Her kan du finne mer informasjon, kart og verneforskrift.

Lille Korssjøen naturreservat

Formålet med vernet er å bevare en skogtype med gammel, grov furuskog på relativt næringsrik mark.

Verneområdet er delt mellom to fylker og forvaltningsmyndighet er dermed delt mellom Røros kommune og Statsforvalteren i Innlandet. Røros kommune forvalter den delen som ligger i Trøndelag.

Her finner du mer informasjon, kart og verneforskrift.

Litlrien naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et urørt og spesielt våtmarksområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har også særskilt vitenskapelig betydning som referanseområde og er egenartet i form av rik forekomst av eutrofe (næringsrike) vierkratt og et rikt fugleliv.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Forvaltningsmyndigheten for Litlrien er verneområdestyret for Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde.

Molinga naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

Forvaltningsmyndighet for Molinga naturreservat er Røros kommune.

Her finner du mer informasjon, kart og verneforskrift.

Mølmannsdalslia naturreservat

Formålet med Mølmannsdalslia naturreservat er å bevare et tilnærmet urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området er egenartet i form av at det har gammel furuskog, som i kombinasjon med ultrabasiske bergarter (serpentin) gir en særpreget flora, og hvor næringsrikt sig gir grunnlag for kalk-lågurtfuruskog, som er en sjelden vegetasjonstype i dette høydelaget.

Ivaretakelsen av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse.

Forvaltningsmyndighet for Mølmannsdalslia naturreservater Røros kommune.

Her finner du mer informasjon, kart og verneforskrift.

Sakrisodden plantefredningsområde

Formålet med fredningen Sakrisodden plantefredningsområde er å verne sibirstjernens, Aster sibiricus, eneste sikre naturlige voksested i Vest-Europa. Arten regnes egentlig som utdødd, men overlever her gjennom skjøtsel og tilrettelegging.

Forvaltningsmyndighet er Røros kommune.

Mer informasjon, kart og verneforskrift finner du.

Tjerråøyan naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et urørt og spesielt våtmarksområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har også særskilt vitenskapelig betydning som referanseområde og er egenartet i form av rik forekomst av eutrofe (næringsrike) vierkratt og et rikt fugleliv.
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Forvaltningsmyndighet for Tjerråøyan er verneområdestyret for Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde

Viglåa naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et tilnærmet urørt bjørkeskogsområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har også særskilt vitenskapelig betydning som referanseområde og er egenartet i form av at det er et av de mest urskogsnære bjørkeskogsområder i Rørosdistriktet.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Forvaltningsmyndighet for Viglåa er verneområdestyret for Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde.

Kontaktinformasjon

Ragnhild Trønnes
Tlf. 911 98 870
E-post: Ragnhild.Tronnes@os.kommune.no

X