Avfall og renovasjon

Avfall og renovasjon

Her finner du informasjon om avfall og renovasjon i Røros kommune. Disse oppgavene ivaretas av Uteseksjonen i samarbeid med FIAS. Tjenesten sørger for en ren og ryddig Bergstad til glede for både fastboende og besøkende.

SIST OPPDATERT: 05.01. 2021 - 11:50

Et rent og ryddig verdensarvsted

I samarbeid med FIAS henter uteseksjonen i Røros kommune ca. 2026 tonn med søppel årlig. Mesteparten av avfallet innhentes på faste ruter i kommunen, mens noe blir levert til gjenvinningstasjonen i Havsjøveien industriområde.

2026 tonn levert FIAS sitt mottak på Eid i Tolga kommune, er 2026000 kg avfall naturen skånes for. Deretter går avfallet til gjenvinning i form av varme eller til nye produkter.

Ny ordning for avfall fra 1. september 2020

1. september endres avfallshåndteringen for husholdning og hytte. Her kan du lese mer om den nye ordningen.

Gjenvinningsstasjon og returpunkter

Kildesortering er miljøvennlig!

Avfall som ikke avhentes gjennom rutene som Røros kommune kjører rundt om i kommunen, skal enten sorteres på returpunktene i kommunen (Glåmos, Småsetran, Brekken) eller ved gjenvinningstasjonen i Havsjøveien industriområde.

Ved å kildesortere avfallet etter type, vil renovasjonstjenesten bli mer effektiv og miljøvennlig. Røros kommune innhenter avfall i følgende fraksjoner (typer søppel):

 • Restavfall (det som blir igjen etter at man har sortert)
  • Matavfall
  • Konvolutter og innpakningspapir
  • Bleier, bind og lignende
  • Tuber til pålegg, tannkrem, salver, kremer og skokrem
  • Støvsugerpose
 • Ikke restavfall:
  • Glødende avfall og eksplosiver (kontakt forhandler eller politiet)
  • Store gjenstander (over 0,7 m i en retning) er grovavfall
  • Alt farlig avfall
  • Elektrisk og elektronisk avfall
  • Flytende avfall og latrineavfall
  • Plastemballasje
 • Husholdningsplast
 • Papir

Gjenvinningsstasjonen i Havsjøveien industriområde tar imot: batterier, bygge og rivningsavfall, bølgepapp, dekk, drikkekartong, elektronisk avfall, kartong, glass og metall, grovavfall, hageavfall, impregnert avfall, restavfall og trevirke.

Åpningstider er mandag og torsdag fra 1119, og onsdag fra 14–18.

I tillegg har Røros kommune 3 ubemannede returpunkter hvor du kan levere restavfall, glass/metall, papp, papir og plast. Disse ligger på Glåmos, på Småsetran og i Brekken.

For utfyllende informasjon om gjenvinningstasjon og kildesortering: FIAS

For kart over alle leveringspunkter i Røros kommune

Renovasjonsgebyrer

Innhenting og bearbeiding av avfall er ikke gratis. For 2020 gjelder følgende satser for de ulike renovasjonstjenestene:

Boligrenovasjon –  kr.  3 879,09
Miniabonnement – kr. 3 080,28
Containerrenovasjon – kr. 2 851,57
Fritidsrenovasjon – kr. 1 596,69
Bedriftsrenovasjon – kr. 3 879,09
Renovasjon seter – kr. 1 177,17

Alle priser er årlig kostnad inkl. mva.

For spørsmål om fritak for – eller endring av gjeldende abonnement, kontakt servicetorget.

Tømmeplan

Røros kommune henter jevnlig de ulike typene avfall.

Restavfall hentes hver andre uke, mens plast og papir hentes hver fjerde. https://www.fias.no/

Næringsavfall

Røros kommune henter jevnlig de ulike typene avfall.

Restavfall hentes hver andre uke, mens plast og papir hentes hver fjerde. Klikk her for fullstendig tømmekalender med ruteoversikt.

Sentrale forskrifter

Fagområdet renovasjon og avfall omfattes av en rekke forskrifter, både lokale og statlige.

Den viktigste loven som regulerer renovasjonstjenestene i Norge, er Forurensingsloven.

Blant de viktigste bestemmelsene her er:

 • Kommunene skal beregne renovasjonsgebyret slik at det dekker alle kostnadene med innsamling og behandling av avfall, men heller ikke mer. Det betyr blant annet at kommunen kan ikke bruke penger fra renovasjonsgebyret til andre formål enn renovasjon (§34).
 • Kommunen har plikt til å samle inn og håndtere avfall fra private husholdninger i kommune (§30).

Lokalt har Røros kommune selv utarbeidet en renovasjonsforskrift som omtaler rettigheter og plikter for både innbygger og kommune som tjenestetilbyder innad i Røros kommune.

Bygge og bo

 KONTAKTINFORMASJON

Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23

7374 Røros
Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Avdelingsleder for kommunalteknikk:

Kristian Horten
Tlf: 976 59 619
E-post: kristian.horten@roros.kommune.no

X