Avfall og renovasjon

Avfall og renovasjon

Her finner du informasjon om avfall og renovasjon i Røros kommune. Disse oppgavene ivaretas av Uteseksjonen i samarbeid med FIAS. Tjenesten sørger for en ren og ryddig Bergstad til glede for både fastboende og besøkende.

SIST OPPDATERT: 01.02. 2018 - 09:54

Et rent og ryddig verdensarvsted

I samarbeid med FIAS innhenter Uteseksjonen i Røros kommune ca. 2026 tonn med søppel årlig. Mesteparten av avfallet innhentes på faste ruter i kommunen, mens noe blir levert til gjenvinningstasjonen i Gjøsvika.

2026 tonn levert FIAS sitt mottak på Eid i Tolga kommune, er 2026000 kg avfall naturen skånes for. Deretter går avfallet til gjenvinning i form av varme eller til nye produkter.

Gjenvinningsstasjon/Returpunkter

Kildesortering er miljøvennlig!

Avfall som ikke avhentes gjennom rutene som Røros kommune kjører rundt om i kommunen, skal enten sorteres på returpunktene i kommunen (Glåmos, Småsetran, Brekken) eller ved gjenvinningstasjonen i Gjøsvika.

Ved å kildesortere avfallet etter type, vil renovasjonstjenesten bli mer effektiv og miljøvennlig. Røros kommune innhenter avfall i følgende fraksjoner (typer søppel):

 • Restavfall (det som blir igjen etter at man har sortert)
  • Matavfall
  • Konvolutter og innpakningspapir
  • Bleier, bind og lignende
  • Tuber til pålegg, tannkrem, salver/kremer og skokrem
  • Støvsugerpose
 • Ikke restavfall:
  • Glødende avfall og eksplosiver (kontakt forhandler eller politiet)
  • Store gjenstander (over 0,7 m i en retning) er grovavfall
  • Alt farlig avfall
  • Elektrisk og elektronisk avfall
  • Flytende avfall og latrineavfall
  • Plastemballasje
 • Husholdningsplast
 • Papir

 

Gjenvinningsstasjonen i Gjøsvika har adresse Osloveien 34, og tar imot følgende typer avfall: Batterier, bygge og rivningsavfall, bølgepapp, dekk, drikkekartong, elektronisk avfall, kartong, glass og metall, grovafall, hageavfall, impregnert avfall, restavfall og trevirke.

Åpningstider er mandager og torsdager fra 11 – 19.

I tillegg har Røros kommune 3 ubemannede returpunkter hvor man kan levere restavfall, glass/metall, papp, papir og plast. Disse er lokalisert på Glåmos, på Småsetran og i Brekken.

For utfyllende informasjon om gjenvinningstasjon og kildesortering: FIAS

For kart over alle leveringspunkter

Renovasjonsgebyrer

Innhenting og bearbeiding av avfall er ikke gratis. For 2017 gjelder følgende satser for de ulike renovasjonstjenestene:

Boligrenovasjon – sekkelevering 3 455,15
Boligrenovasjon – dunk 3 655,15
Renovasjon – container 2 539,93
Renovasjon – fritidsbolig 1 422,20
Renovasjon – miniabonnement 2 743,65
Renovasjon – bedrift pr enhet 3 455,15
Renovasjon seter 1 066,00

Alle priser er årlig kostnad inkl. mva.

For spørsmål om fritak for – eller endring av gjeldende abonnement, kontakt servicetorget.

Tømmeplan

Røros kommune henter jevnlig de ulike typene avfall.

Restavfall hentes hver andre uke, mens plast og papir hentes hver fjerde. Klikk på linken for fullstendig tømmekalender med ruteoversikt

Avfallssekker/beholdere

Avfallssekker kjøres ut i henhold til abonnement i løpet av mai måned hvert år. Dersom du går tom for restavfallsekker, kan ekstra sekker kjøpes på servicetorget. Ekstra sekker til emballasjeplast og papir er gratis for husholdninger.

Dunk kan bestilles og kjøres ut én gang i halvåret. Kontakt servicetorget for bestilling av dunk.

Næringsavfall

Røros kommune henter jevnlig de ulike typene avfall.

Restavfall hentes hver andre uke, mens plast og papir hentes hver fjerde. Klikk her for fullstendig tømmekalender med ruteoversikt.

Sentrale forskrifter

Fagområdet renovasjon og avfall omfattes av en rekke forskrifter, både lokale og statlige.

Den viktigste loven som regulerer renovasjonstjenestene i Norge, er Forurensingsloven.

Blant de viktigste bestemmelsene her er:

 • Kommunene skal beregne renovasjonsgebyret slik at det dekker alle kostnadene med innsamling og behandling av avfall, men heller ikke mer. Det betyr blant annet at kommunen kan ikke bruke penger fra renovasjonsgebyret til andre formål enn renovasjon (§34).
 • Kommunen har plikt til å samle inn og håndtere avfall fra private husholdninger i kommune (§30).

Lokalt har Røros kommune selv utarbeidet en renovasjonsforskrift som omtaler rettigheter og plikter for både innbygger og kommune som tjenestetilbyder innad i Røros kommune.

Bygge og bo

 KONTAKTINFORMASJON

Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23

7374 Røros
Tfl: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Avd.leder for kommunalteknikk:

Kristian Horten
Tlf: 976 59 619
E-post: kristian.horten@roros.kommune.no

X