Høringer

Høringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen hvor det offentlige ber parter i saken om en skriftlig uttalelse før det fattes beslutning.

SIST OPPDATERT: 21.12. 2018 - 17:11

Medvirkning

Du har rett til å uttale deg i saker som gjelder kommunal planlegging. Kommunen tilstreber størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planarbeidet. Særlig har vi et ansvar for å sørge for å få innspill fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, slik som barn og unge. Tidlig i planprosessen gjennomgår kommunen hvordan denne medvirkningen skal skje.

Hvem kan delta?

I lovpålagte høringer opplyses det hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

Her finner du arealplaner på høring

Sluttvedtak mindre endring 132/737 Hyttefelt i Hånesåsen, planid 19970004

Plandokumentene finnes i planregister

Høring: Områdeplan for Røros sentrum, planid 20130009

Plankartet kan ses i kartinnsynsløsningen. Plandokumentene finnes også i kommunens planregister. Eventuelle merknader sendes Røros kommune innen fristen 14.9.2018

 

Her finner du del- og temaplaner på høring

Her finner du alle typer del og temaplaner som kommunen har lagt ut til offentlig ettersyn (høring). Røros kommune annonserer som oftest i lokale aviser i tillegg. Planene legges også ut på Servicetorget.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen er utløpt.

Her kan du se kommunens vedtatte planer.

 

Klima- og miljøplan

Høringsfrist 19. januar 2018

Her finner du økonomiplaner på høring

Her finner du økonomiplaner som kommunen har lagt ut til høring. Røros kommune annonserer som oftest i lokale aviser i tillegg. Planene legges også ut på Servicetorget.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen er utløpt.

Her kan du se kommunens vedtatte økonomiplaner.

Andre dokumenter på høring

Fylkesmannen legger søknad om endring av tillatelse for Røros flyplass ut på høring.  Saken ligger ute til offentlig gjennomsyn til 10.12.2018.

Avinor søker om revidert utslippstillatelse for lufthavnen.

Kommunedelplan for avfall og miljø for perioden 2019-2025

Kommunedelplan for avfall og miljø for perioden 2019-2025 er nå ute på offentlig høring.

Frist for innspill: 15. januar 2019. Klikk her for mer info.

Barnehageutredning 2018 – «Den gode Rørosbarnehagen» er ute til høring.

Frist for innspill er 9. januar 2019.

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

X