Høringer

Høringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen hvor det offentlige ber parter i saken om en skriftlig uttalelse før det fattes beslutning.

SIST OPPDATERT: 17.12. 2019 - 14:33

Medvirkning

Du har rett til å uttale deg i saker som gjelder kommunal planlegging. Kommunen tilstreber størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planarbeidet. Særlig har vi et ansvar for å sørge for å få innspill fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, slik som barn og unge. Tidlig i planprosessen gjennomgår kommunen hvordan denne medvirkningen skal skje.

Hvem kan delta?

I lovpålagte høringer opplyses det hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

Her finner du arealplaner på høring

Reguleringsplaner til høring

Detaljregulering Røros Folkehøgskole, varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram. Høringsfrist 27.1.2020

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

Planprogram

Varslingsbrev

Plandokumenter

Sluttvedtak mindre endring 132/737 Hyttefelt i Hånesåsen, planid 19970004

Plandokumentene finnes i planregister

2. gangs høring: områdeplan for Røros sentrum, planid 20130009

Plankartet kan ses i kartinnsynsløsningen. Plandokumentene finnes også i kommunens planregister. Eventuelle merknader sendes Røros kommune innen fristen 8. mars 2019

 

REGULERINGPLAN FOR KREFTINGSVOLLEN – OFFENTLIG ETTERSYN

Utvalg for plansaker vedtok i møte den 7.2.2019, saknr. 6/19 å legge forslag til reguleringsplan for Kreftingsvollen, planid 20180005, ut til offentlig ettersyn.
Reguleringsplanforslaget er en endring/utvidelse av eksisterende reguleringsplan for Kreftingsvollen, og legger til rette for bygging av 6 fritidsboliger med samlet BYA på maks. 180 m2 hver. Planområdet ligger i Hånesåsen.
Dersom du har merknader, sender du disse til Røros kommune innen fristen 2.8.2019.

Planbeskrivelse 
Planbestemmelser
Plankart

Her finner du del- og temaplaner på høring

Her finner du alle typer del og temaplaner som kommunen har lagt ut til offentlig ettersyn (høring). Røros kommune annonserer som oftest i lokale aviser i tillegg. Planene legges også ut på Servicetorget.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen er utløpt.

Her kan du se kommunens vedtatte planer.

 

Her finner du økonomiplaner på høring

Her finner du økonomiplaner som kommunen har lagt ut til høring. Røros kommune annonserer som oftest i lokale aviser i tillegg. Planene legges også ut på Servicetorget.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen er utløpt.

Her kan du se kommunens vedtatte økonomiplaner.

Andre dokumenter på høring

Barnehageutredning 2018 – «Den gode Rørosbarnehagen» er ute til høring.

Frist for innspill er 9. januar 2019.

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

X