Høringer

Høringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen hvor det offentlige ber parter i saken om en skriftlig uttalelse før det fattes beslutning.

SIST OPPDATERT: 06.03. 2019 - 09:16

Medvirkning

Du har rett til å uttale deg i saker som gjelder kommunal planlegging. Kommunen tilstreber størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planarbeidet. Særlig har vi et ansvar for å sørge for å få innspill fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, slik som barn og unge. Tidlig i planprosessen gjennomgår kommunen hvordan denne medvirkningen skal skje.

Hvem kan delta?

I lovpålagte høringer opplyses det hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

Her finner du arealplaner på høring

Sluttvedtak mindre endring 132/737 Hyttefelt i Hånesåsen, planid 19970004

Plandokumentene finnes i planregister

2. gangs høring: områdeplan for Røros sentrum, planid 20130009

Plankartet kan ses i kartinnsynsløsningen. Plandokumentene finnes også i kommunens planregister. Eventuelle merknader sendes Røros kommune innen fristen 8. mars 2019

 

Her finner du del- og temaplaner på høring

Her finner du alle typer del og temaplaner som kommunen har lagt ut til offentlig ettersyn (høring). Røros kommune annonserer som oftest i lokale aviser i tillegg. Planene legges også ut på Servicetorget.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen er utløpt.

Her kan du se kommunens vedtatte planer.

 

Klima- og miljøplan

Høringsfrist 19. januar 2018

Her finner du økonomiplaner på høring

Her finner du økonomiplaner som kommunen har lagt ut til høring. Røros kommune annonserer som oftest i lokale aviser i tillegg. Planene legges også ut på Servicetorget.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen er utløpt.

Her kan du se kommunens vedtatte økonomiplaner.

Andre dokumenter på høring

Barnehageutredning 2018 – «Den gode Rørosbarnehagen» er ute til høring.

Frist for innspill er 9. januar 2019.

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

X