Høringer

Høringer

Her finner du alle planer som er til høring eller til offentlig ettersyn, med frist for å gi innspill.

SIST OPPDATERT: 24.03. 2023 - 09:05
[easy-social-share]

Planer som er til høring

Innspill til høringer sendes til postmottak@roros.kommune.no, eller per post til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros. Planene kan du også få hjelp av servicetorget til å finne.

Arealplaner

Her finner du arealplaner som er til høring. Arealplaner er planer som sier hvordan et geografisk område kan brukes.

Her finner du varsler om oppstart, høringer og vedtak om regulerings- og kommunedelplaner.

Reguleringsplaner og kommunedelplaner som er i arbeid finner du her: varsler om oppstart, høringer og vedtatte planer

Andre høringer

Her finner du andre type planer og rapporter som er til høring.

Helårs gågate i Kjerkgata.
Frist for å gi innspill: 20. mai 2023. Alle kan gi innspill.

Hva er en høring?

Den som er særlig berørt av en offentlig beslutning, skal høres. Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp. Høring er prosessen der det offentlige ber parter i saken om en skriftlig uttalelse før det fattes beslutning.

Du har rett til å uttale deg

Du har rett til å uttale deg i saker som gjelder kommunal planlegging. Kommunen tilstreber størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planarbeidet. Særlig har vi et ansvar for å sørge for å få innspill fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, slik som barn og unge. Tidlig i planprosessen gjennomgår kommunen hvordan denne medvirkningen skal skje.

Hvem kan gi innspill?

I en lovpålagt høring blir det opplyst om hvem som er formelle høringsinstanser og parter.

Når en høringen ikke er lovpålagt er det i utgangspunktet åpent for alle å gi innspill. Parter som er spesielt berørte parter kan bli oppfordret til å delta.

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

X