Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et prosjekt Røros kommune i samarbeid med blant andre helsedirektoratet jobber med for å bli bedre til å ivareta barn, unge og deres foreldre.

SIST OPPDATERT: 18.04. 2017 - 09:48

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell som har til hensikt å fremme tidlig innsats overfor barn, unge og familier. Modellen har også til hensikt å bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med barn og unge.
Det overordnede formålet med samhandlingsmodellen er å bidra til at barn, unge og deres familier  får nødvendig hjelp så tidlig som mulig. Modellen har tre grunnleggende formål:

 • Bedre samordning av kommunalt (og statlig) tjenestetilbud
 • Medvirkning
 • Tidlig intervensjon
Mer om Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Hvorfor?

Voksne kan være en avgjørende forskjell for barn og unge som har ekstra behov for hjelp og støtte. Det er viktig at ansatte handler raskt, i samarbeid med den det gjelder og foreldrene. Dette gjelder blant annet barnehager, skoler, helsestasjon, PPT og barnevern. Der det er behov for innsats fra flere instanser skal det koordineres godt, slik at familien ikke opplever å falle mellom flere stoler. I Røros kommune lager vi rutiner som er felles for alle som arbeider med barn og unge. På denne måten skal det bli oversiktlig og trygt for familien- samt de ansatte.

Hvem?

Målgruppen for BTI- modellen er barn og unge som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder. Modellen skal omfatte alle ansatte i Røros kommune som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og unge. Skolene, barnehagene og de andre instansene kan bidra til en avgjørende forskjell for disse barna og ungdommene.

Hva?

Gjennom «Bedre tverrfaglig innsats» lager vi rammene for en tidlig og god innsats for å sikre tidlig indentifisering og forebygge at de utfordringene barn og unge har, vokser seg større. Foreldrene skal alltid involveres i en tidlig fase

Hvordan?

Gjennom den elektroniske Stafettloggen, som er et elektronisk verktøy for samhandling ønsker man å sikre en tidlig og god samhandling med foreldrene og barnet/ ungdommen, kalle inn til samarbeidsmøter ved behov, og sette i verk tiltak. Familien kan også be om at det opprettes en stafettholder ( ansvarlig for stafettloggen) og en stafettlogg dersom de ønsker at det jobbes systematisk med deres situasjon.

Til foreldre

Røros kommune startet høsten 2013 opp arbeidet med bedre tverrfaglig innsats gjennom prosjektet med samme navn.
«Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) skal øke bevisstheten hos de ansatte i Røros kommune som jobber med barn og unge. Noen av disse barna eller ungdommene har behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengere perioder av livet. BTI skal sikre en tidlig innsats og medansvar for disse barna. Modellen består av rutiner, prosedyrer, Stafettholder og stafettlogg – samt ulike verktøy.
Vi ønsker med dette å øke kvaliteten på det arbeidet med barn og unge i kommunen, slik at de som trenger det skal få den hjelpen de har behov for.For at det skal bli tydelig hvem som har ansvaret for å koordinere arbeidet rundt barnet/ungdommen innfører vi begrepet «Stafettholder». Stafettholderen skal være en person som står nærmest barnet/ungdommen og familien i hverdagen. Dette kan f.eks. være helsesøster, pedagogisk leder i barnehagen og kontaktlærer på skolen.
For å sikre at vi som jobber rundt barnet og dere foreldre til enhver tid vet hva vi skal jobbe med, oppretter vi en elektronisk stafettlogg som kan følge barnet. Stafettloggen opprettes etter samtykke fra foreldre (og ungdom).

Til ansatte

Målsettingen med samarbeidsmodellen Bedre tverrfaglig innsats er å sikre helhetlig og koordinert innsats, uten oppfølgingsbrudd til barn, unge og familier som trenger det. Målgruppen er barn, unge og familier som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengere perioder i livet.

For at vi skal komme i mål med dette er det nødvendig at alle fagpersoner som jobber med målgruppen i kommunen, har en felles tilnærming til hvordan man skal samarbeide for barn, unge og familier.

Pålogging til Stafettloggen

Den elektroniske stafettloggen skal benyttes av fagpersoner som arbeider med barn og unge og deres foreldre i Røros kommune. Gjennom rollen som stafettholder, og bruk av denne elektroniske stafettloggen ønsker vi å sikre en tidlig og god samhandling med foreldre og/ eller ungdom, kalle inn til samarbeidsmøter og ansvarsgruppe-møter ved behov, og sette i verk tiltak. Foreldre / ungdom kan også be om at det opprettes en stafettholder og en stafettlogg dersom de ønsker at det arbeides systematisk med deres situasjon.

I stafettloggen finnes de verktøy/ skjema man trenger for å opprette stafettlogg.

Forebygging og tidlig innsats

forebygging.no/tidliginnsats (tidligere tidligintervensjon.no) finner du fagstoff, beskrivelser av aktuelle tiltak, tjenester og praksiserfaringer rettet mot tidlig innsats.

Foreldrekurs ``De utrolige årene``

Synes du oppdragerrollen er vanskelig til tider?
Strever du med:

 • Leggerutiner
 • Måltider
 • Å gå i butikken med barnet ditt
 • Følelsen av at du må mase/ kjefte for at barnet ditt skal høre på deg
 • At barnet ditt slår/ biter osv
 • At barnet ditt oppfører seg aggressivt
 • Å få barnet ditt til å konsentrere seg/ holde fokus
 • At de voksne i familien er uenige om oppdragelsen

Dette er du ikke alene om!

Røros kommune tilbyr et foreldrekurs i positivt samspill mellom foreldre og barn.

Kurset er rettet mot foreldre/ foresatte som synes grensesetting og samarbeid kan være utfordrende og vanskelig, og som ønsker å lære mer. Kurset har blant annet fokus på hvordan man kan møte dagligdagse utfordringer.

Alle foreldre ønsker det beste for barnet sitt. De har et ønske om å være gode omsorgspersoner. I tillegg til generelle råd og veiledning, får men gjennom kurset konkrete «verktøy» til hvordan man best mulig kan utøve foreldrerollen, og løse daglige utfordringer og konflikter

Kurset bygger på forskning og utviklingsarbeid gjort av Carolyn Webster Stratton. Gjennom dette har hun utviklet «De utrolige årene», som er både et foreldre-, barn- og lærerprogram.

Foreldrekurset vektlegger foreldreferdigheter som fremmer selvtillit og samarbeid hos barn i alder 3-6 år/ 6-12 år. Programmet har gjennom forskning vist at det

 • Styrker foreldreferdigheter
 • Øker barnets sosiale kompetanse
 • Reduserer uønsket atferd

Samlingene består av kursopplegg for foreldre/ foresatte til ca. 6 barn. Aleneforeldre kan hvis de ønsker ta med seg besteforeldre, en venn eller annen voksenperson som står barnet nær.

Det starter med bevisstgjøring i hvordan foreldre kan bygge gode relasjoner til barnet sitt gjennom lek, positiv oppmerksomhet, ros og belønning. Programmet omhandler også grensesettingsstrategier.

Foreldregruppen møtes en kveld pr. uke i 16-18 uker.

Kurset er gratis.

Programmet består av gruppediskusjon, praktiske øvelser, videoeksempler og hjemmeoppgaver. Boka «de utrolige årene» hører med til kursopplegget og dere får den utdelt første kurskveld. Gruppen blir ledet av fagpersoner i Røros kommune.

Foreldreuttalelser:

«Veldig lærerikt, og burde vært obligatorisk for alle foreldre.»

«Det er utrolig at det å ha fokus på positiv oppmerksomhet kan forandre så mye på så kort tid.»

«Nå ser jeg at jeg har en fått en verktøykoffert, som jeg kan bruke så lenge barna bor hjemme.»

«Så fint å møte og diskutere med andre foreldre i samme situasjon.»

De utrolige åren er en programserie med åtte utviklingsstøttende programmer som fremmer positivt samspill mellom barn – og mellom barn og voksne. Du kan lese mer om dette her.

Illustrasjonsfoto av jente med bamse brukt i prosjektet for Bedre tverrfaglig innsats

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Røros, Os og Holtålen / kontaktperson Røros kommune
Sigrun Aa Engzelius, helsesøster
Tlf: 95 26 65 20
E-post: sigrun.aa@os.kommune.no

Verktøy for Bedre Tverrfaglig Innsats

X