Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Her finner du informasjon om eiendomsskatt og utskriving av eiendomsskatt i Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 30.01. 2023 - 12:18
[easy-social-share]

Boliger

Fra og med 2021 gikk Røros kommune over til å benytte Skatteetatens beregnede markedsverdi for boliger (boligverdi) som grunnlag for beregning av eiendomsskatt på boliger. Det betyr at du må ta kontakt med Skatteetaten hvis du har spørsmål om hvordan verdien på din boligeiendom er beregnet.

Noen boligeiendommer fikk en endring i eiendomsskatten sin i 2022. Noen fikk en reduksjon, og noen fikk en økning. Årsaken til dette er at markedsverdien som Skatteetaten har beregnet for din bolig (boligverdien), kan være en annen enn den verdien kommunen har brukt tidligere år. Eiendomsskatten beregnes av 70 % av boligverdien.

Boligverdien fra Skatteetaten som gjelder for 2023 har i gjennomsnitt økt med ca. 7-8 %. Det betyr at eiendomsskatten også øker. Dette vil du se på skattesedlene som kommer i februar.

Øvrige eiendommer

Næringseiendommer, fritidseiendommer og ubebygde tomter er taksert av kommunen på samme måte som tidligere år (se Lov om eigedomsskatt kapittel 3). Det gjelder også nyere boliger som ennå ikke har fått fastsatt boligverdi fra Skatteetaten.

Fritidseiendommer: Fritidseiendommer vil få samme takst som i fjor, med mindre det har skjedd endringer på eiendommen, som f.eks. arealutvidelser.

Næringseiendommer: Det er ingen endring av eiendomsskatten for næringseiendommer.

Se hva du betaler i eiendomsskatt på Min side

Min side kan se hva du betaler i eiendomsskatt. Du kan også se hva du har betalt i eiendomsskatt de tre siste årene.

 1. Klikk deg inn på Min side og velg Mine eiendommer. Her logger du inn med din BankID.
 2. Min eiendom, velger du eiendommen du vil ha informasjon om.
 3. Deretter klikker du deg inn på Eiendomsgebyr:
  – Under Gjeldende gebyr ser du hvilke gebyrer du betaler nå, inkludert hva du betaler i eiendomsskatt.
  – Under Fakturert 3 siste år kan du se hva du har betalt i eiendomsskatt tre år tilbake i tid.
Hva må jeg betale i eiendomsskatt?

Skattesatser for 2023

 • Bolig- og fritidseiendommer: 4 ‰ av eiendomsskattegrunnlaget.
 • Andre eiendommer og anlegg: 4,75 ‰ av eiendomsskattegrunnlaget.

Fra og med 2020 ble eiendomsskattegrunnlaget for boliger og fritidsboliger redusert med 30 %. Denne reduksjonen gjelder for både kommunens egne takster, og for boligverdien (formuesgrunnlaget) som kommer fra Skatteetaten.

Det er eiendommens markedsverdi som danner grunnlaget for skatteberegningen. Verdien fastsettes i en egen eiendomsskattetakst. Kommunestyret fastsetter hvert år størrelsen på skattesatsen. Skattesatsen skal ligge mellom 1 og 7 ‰. For bolig- og fritidseiendommer er maks skattesats 4 ‰.
Endring i skattesats og andre generelle endringer informeres ved kunngjøring i lokalavisa og/eller på kommunens hjemmeside. Skattelister legges ut til offentlig ettersyn senest 1. mars i skatteåret.

Fra når skal det betales eiendomsskatt?

Endringer på bygg og tomt som medfører omtaksering blir gjort gjeldende fra 1. januar året etter. Det er med andre ord situasjonen pr. 1. januar i skatteåret som ligger til grunn for utskriving av eiendomsskatten.
Når kan man se skattelistene for eiendomsskatt? Eiendomsskattelistene legges ut til offentlig ettersyn hvert år – senest 1. mars i skatteåret. Skattelisten blir tilgjengelig for publikum på servicetorget, Bergmannsgata 23, samt på kommunens nettsider.

Når betaler jeg eiendomsskatten?

Eiendomsskatten betaler du sammen med andre kommunale avgifter.

Mottar du faktura hver måned, fordeles beløpet på 12 måneder. Du får faktura fra den 25. i hver måned.

Mottar du kvartalsvise fakturaer, fordeles beløpet på fire terminer. Du får faktura fra oss 25. januar, 25. april, 25. juli og 25. oktober.

Slik endrer du grunnlaget for eiendomsskattet

Hvis du mener at grunnlaget for eiendomsskatt er feil, kan du selv endre dette. Dette gjør du i skattemeldingen. Få hjelp til å endre grunnlaget her.

Hvem skal betale eiendomsskatt?

I Røros kommune skrives det ut eiendomsskatt på all fast eiendom; bolig-, fritids- og næringseiendommer.

Det er den som eier eiendommen (tinglyst hjemmelshaver) som er ansvarlig for eiendomsskatten.

Unntak kan være:

 • hvis det finnes en langvarig festeavtale
 • hvis et ikke tinglyst eierskifte kan dokumenteres med kjøpekontrakt
 • hvis det er flere eiere blir én av dem satt som kontaktperson
Hvem er fritatt for eiendomsskatt?

Kommunestyret kan frita spesielle eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt. Dette gjøres som vedtak en gang i året, normalt i forbindelse med budsjettbehandlingen. (se eiendomsskattelovens § 7)

Eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt:

I henhold til eiendomsskatteloven § 5 er det en del skatteobjekter som skal fritas for eiendomsskatt. Herunder kommunens egne eiendommer, visse eiendommer som staten eier, landbrukseiendommer (våningshus og fritidsboliger takseres på ordinær måte) m.m. Eiendomsskattekontoret lager oversikt over de eiendommene som oppfyller kriteriene for fritak etter § 5. Vedtak gjøres av den politisk utnevnte eiendomsskattenemnden. Informasjon om fritak etter § 5 gis ved offentlig ettersyn, og ved utsendelse av takstmelding for nye eller endrede eiendommer.

Eiendommer som kan fritas for eiendomsskatt:

I henhold til eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret vedta å gi eiendommer som oppfyller vilkårene i lovparagrafen helt eller delvis fritak for eiendomsskatt. Skattyter har dog ikke krav på fritak fra eiendomsskatt selv om vilkårene i § 7 er oppfylt. Kommunestyret står fritt i spørsmålet om det vil bruke sin myndighet etter eiendomsskatteloven § 7, og kan for eksempel beslutte at det bare innvilges fritak etter enkelte av lovens alternativer, eller bare for visse grupper innen de enkelte alternativer. For Røros kommune er det gjort vedtak om fritak etter § 7 a og b. Vilkåret for fritak etter § 7 b, er at det fremlegges et fredningsvedtak fra Riksantikvaren.

Gjeldende vilkår for å få fritak for eiendomsskatt etter § 7 (a-b) kan forenklet beskrives slik:

 • Bygninger, eller eiendommer fredet av Riksantikvaren.
 • Eiendommene må være eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å være til nytte for kommunen, fylket eller staten.
 • Av disse igjen er det kun eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeider innenfor livssyn, helse, sosialt arbeid, oppvekst, idrett, og kultur som gis fritak etter § 7
 • All kommersiell virksomhet skal betale skatt på vanlig måte.

Det er hjemmelshaver som må søke om fritak etter § 7, dersom man mener eiendommen oppfyller vilkårene nevnt ovenfor. Røros kommune har tidligere, på eget initiativ, gitt fritak etter § 7 for eiendommer som åpenbart faller innenfor vilkårene, men det gjøres oppmerksom på at ikke alle fritaksberettigede eiendommer fanges opp av dette.

Søknaden må inneholde:

 • Begrunnelse på hvorfor eiendommen er berettiget til fritak etter § 7 (a-b)
 • Kopi av vedtekter/regnskap e.l. som viser at stiftelsen/institusjonen er ikke-kommersiell

Søknad sendes til:

Røros kommune
Eiendomsskattekontoret
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Juridisk grunnlag

Det er eiendommens verdi som danner grunnlaget for skatteberegningen. Eiendomsskattetaksering skjer i henhold til kapittel 3 i eigedomsskattelova. Verdien av eiendommen skal settes til «det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal«. I 2018 takserte Røros kommune alle skattepliktige eiendommer på nytt. De nye takstene gjelder fra og med skatteåret 2019, og vil i utgangspunktet gjelde i 10 år. På eiendommer der det skjer endringer som har relevans for eiendomsskatten, f.eks. tilbygg/påbygg, nybygg, seksjonering o.l., utføres en omtaksering. Det er verdt å merke seg at verdien skal tilsvare markedsverdi ved siste alminnelige omtaksering. Eiendomsendringer som medfører omtaksering blir gjort gjeldende fra 1. januar året etter at endringene er utført – med mindre det er snakk om endringer som skyldes faktiske feil som ligger på eiendommen. Det er med andre ord situasjonen pr. 1. januar i skatteåret som ligger til grunn for utskriving av eiendomsskatten. Etter ti år har kommunen anledning til å gjøre en såkalt kontorjustering. Det vil si at alle takster kan endres med en fast prosentsats. I Røros kommune vedtas eiendomsskattetakstene av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt (SNE). SNE er oppnevnt av kommunestyret, og sitter for én kommunestyreperiode av gangen. Dette er i tråd med § 8 A-3 pkt 4 i eigedomsskattelova.

Vedtaket om eiendomsskatt i Røros kommune

Kommunestyret i Røros kommune vedtok i 2008 å innføre eiendomsskatt for hele kommunen. Pr. dato er det i overkant av 6000 eiendommer som betaler eiendomsskatt i kommunen.

Endringene i 2021: Kommunestyret vedtok at eiendomsskatt for boliger skal bergenes av Skatteetatens boligverdi, 26. november 2020 i sak 96/20. Du kan lese mer om endringene i ordningen for eiendom på side 5 til 7 i saksdokumentet.

Eiendomsskattelister 2023 – offentlig ettersyn

Om eiendomsskattelistene og klagerett

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig ettersyn i tre uker fra i dag, 08.02.22. Listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer) skattetakst, skattenivå og promillesats, samt beregnet eiendomsskatt. I tillegg utlegges lister for eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven §§ 5 og 7. Skattelistene er også tilgjengelig på servicetorget i Bergmannsgata 23.
Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatten dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn.

Eiendomsskattekontoret har adresse:
Røros kommune
Eiendomsskattekontoret
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Takseringen – hvordan fungere den?

Hvert år endres taksten for eiendommer hvor det er gjort endringer. For eksempel nye bygg, tilbygg, revet bygg, fradeling, sammenslåing, areal-endringer og annet. I tillegg foretas det en kontinuerlig kvalitetsheving av eksisterende eiendomsdata. Disse endringene blir i all hovedsak besiktiget/kontrollert på hver enkelt eiendom. Kommunen har egne ansatte som gjør denne jobben og de vil alltid ha kommunal bekledning og ID.
Skattetaksten bygger på faktaopplysninger, og i liten grad skjønnsmessige vurderinger. Faktaopplysninger på tomter og bygninger blir i all hovedsak hentet fra godkjente bygningstegninger og det nasjonale eiendomsregisteret, matrikkelen. Arealsatsene som kommune benytter for å fastsette skattetaksten bygger på data hentet fra SSB og eiendomsmeglerer i Røros-regionen. Alle eiendommer blir besiktiget, dette, bl.a. for å avdekke forhold ved en eiendom som kan ha innvirkning på taksten. For detaljopplysninger om eiendomsskatt på egen eiendom, må man fremdeles kontakte eiendomsskattekontoret.

Kan jeg klage på takster som kommunen har vedtatt?

De som får nye, eller endret eiendomsskattetakst fra kommunen, får melding om dette i eget brev før fakturering av 1. termin i skatteåret. Dersom du mener at taksten er feil kan du klage på denne. Du må klages skriftlig innen seks uker etter at melding om takst er mottatt.

Klagen sender du til:

Røros kommune
Eiendomsskattekontoret
Bergmannsgata 23
7374 RØROS

Klagen behandles av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. En klage som ikke blir tatt til følge, helt eller delvis, blir automatisk oversendt til sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt. Begge nemndene er oppnevnt av kommunestyret, og sitter for én kommunestyreperiode av gangen.

Faktura for eiendomsskatt må vanligvis betales selv om klagen ikke er behandlet før forfallsdato. Dersom klagen tas til følge, vil eventuelt for mye innbetalt eiendomsskatt bli refundert.

X