Omsorgsboliger

Omsorgsboliger

Kommunen har boliger til personer som har behov for særlig tilpasning, hjelpe- og vernetiltak på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.

SIST OPPDATERT: 24.10. 2022 - 13:57
[easy-social-share]

Omsorgsboliger

Røros kommune har total 57 boliger beregnet for mennesker som av ulike grunner har behov for tilrettelagt bolig.

Du finner søknadsskjema og kontaktinformasjon på forvaltningskontoret sine sider.

Kriterier for tildeling
  • Søkere som har omfattende bistand fra helse- og omsorgstjenestene kan tildeles kommunal omsorgsbolig så framt boligen har betydning for et helhetlig tilbud.
  • Fysisk tilrettelegging og tilpasninger i opprinnelig bolig skal være forsøkt og funnet ikke mulig eller hensiktsmessig.
  • Tildeling av kommunal omsorgsbolig skal dekke et fysisk, psykisk eller sosialt behov.
  • Søkeren må ha minst 2 års sammenhengende folkeregistret botid i kommunen, med mindre særlige grunner foreligger.
  • Søker må være fylt 18 år.
  • Søkere som trenger hjelp for å mestre bosituasjonen, f.eks til å betale husleie eller å ta vare på leiligheten på en slik måte at den ikke forringes ut over det normale, må inngå et forpliktende samarbeid med tjenesteapparatet før tildeling kan skje.
Søke om omsorgsbolig

Søknadsskjema fylles ut og sendes forvaltningskontoret i Røros kommune. Skjema finner du lengre ned på siden.

Kommunal bolig

Kommunal bolig kan være et tilbud dersom du har problemer med å skaffe bolig på det private boligmarkedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold. Les mer hvordan du søker kommunal bolig og kriterier for tildeling her.

Helseplattformen og HelsaMi

Når vi tar i bruk Helseplattformen, kan ventetiden før og etter 12. november bli lengre for deg som venter på:

  • ny time eller oppstart av behandling, hos helsestasjonen, fysioterapeut, ergoterapeut eller psykisk helse og rustjeneste
  • svar på søknad om helsetjenester
  • legekontoret og fastlegene tar ikke i bruk systemet før i 2023

Beboere på institusjon og de som mottar hjemmetjenester får i utgangspunktet tjenester som normalt i denne perioden.

Les mer om HelsaMi og overgangen til Helseplattformen

Illustrasjonsbilde eldre hender holder kaffekopp

Kontaktinformasjon

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester

Besøkstider

Torsdager kl. 09.00–15.00 på Øverhagaen 5

Besøkende må følge smittevernreglene i omsorgsboliger og hos hjemmeboende.

Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Postadresse
Røros kommune
v/Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester
Bergmannsgata 23
7374 Røros

X