Omsorgsboliger

Omsorgsboliger

Kommunen har boliger til personer som har behov for særlig tilpasning, hjelpe- og vernetiltak på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.

SIST OPPDATERT: 08.05. 2023 - 10:38
[easy-social-share]

Omsorgsboliger

Røros kommune har total 57 boliger beregnet for mennesker som av ulike grunner har behov for tilrettelagt bolig.

Her finner du informasjon og søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Kriterier for tildeling
  • Søkere som har omfattende bistand fra helse- og omsorgstjenestene kan tildeles kommunal omsorgsbolig så framt boligen har betydning for et helhetlig tilbud.
  • Fysisk tilrettelegging og tilpasninger i opprinnelig bolig skal være forsøkt og funnet ikke mulig eller hensiktsmessig.
  • Tildeling av kommunal omsorgsbolig skal dekke et fysisk, psykisk eller sosialt behov.
  • Søkeren må ha minst 2 års sammenhengende folkeregistret botid i kommunen, med mindre særlige grunner foreligger.
  • Søker må være fylt 18 år.
  • Søkere som trenger hjelp for å mestre bosituasjonen, f.eks til å betale husleie eller å ta vare på leiligheten på en slik måte at den ikke forringes ut over det normale, må inngå et forpliktende samarbeid med tjenesteapparatet før tildeling kan skje.

Kommunal bolig

Kommunal bolig kan være et tilbud dersom du har problemer med å skaffe bolig på det private boligmarkedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold. Les mer hvordan du søker kommunal bolig og kriterier for tildeling her.

Illustrasjonsbilde eldre hender holder kaffekopp

Kontaktinformasjon

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester

Besøkstider

Torsdager kl. 09.00–15.00 på Øverhagaen 5

Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Postadresse
Røros kommune
v/Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester
Bergmannsgata 23
7374 Røros

X