Skal du bygge?

Skal du bygge?

Her finner du en samlet oversikt over temaet byggesak og utslipp fra separate avløpsanlegg. Om du skal bygge eller skille ut en tomt finner du informasjon og veiledning om hva som er søknadspliktig og hva du kan gjøre uten å søke.

SIST OPPDATERT: 07.09. 2021 - 10:33

Bygge- og delesak

Ønsker du å sette i gang et tiltak på eiendommen din, må du som hovedregel søke kommunen om tillatelse. Dette går fram av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1. Du kan lese mer om lover og forskrifter her

Gjør deg kjent med hvilke tiltak som er unntatt og hva du må søke om.

Enkelte små byggetiltak krever ikke søknad om tillatelse. Oppføring av bygg eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt må meldes inn til kommunen (bruk byggblankett 5188).

For andre tiltak må kommunen gi tillatelse. Noen tiltak kan du søke om og utføre selv. Vi anbefaler likevel at du bruker lokale foretak til å søke på dine vegne.

Søknaden avgjøres på bakgrunn av bestemmelsene i kommuneplanens arealdel eller den reguleringsplan som din eiendom er omfattet av, og plan- og bygningslovgivningen forøvrig.

Dersom du går med tanker om grensejustering, anbefaler vi å ta kontakt med oppmåling først.

Før søknad sendes inn må du ta stilling til om tiltaket krever dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, kommuneplan, evt. plan- og bygningsloven. Hjemmel for å søke om dispensasjon er pbl. § 19-1. Dispensasjonssøknaden må begrunnes. Her kan du lese mer om dispensasjon.

Berørte naboer skal også varsles om tiltaket før søknaden sendes inn. Evt merknader fra naboer skal kommenteres og vedlegges søknaden. Her kan du lese mer om nabovarsel.

Dersom du er i tvil om tiltaket kan gjennomføres på bakgrunn av gjeldende bestemmelser eller ønsker en nærmere orientering kan du ta uformell kontakt med  Servicetorget, eller du kan formelt be om forhåndskonferanse som er en gebyrlagt tjeneste.

Søknad om tiltak må være fullstendig utfylt. Sammen med søknaden må det også sendes inn målsatte tegninger av tiltaket og situasjonskart hvor tiltaket er tegnet inn. For tiltak som krever bruk av ansvarlig foretak,  må gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett også sendes inn sammen med søknaden om tiltaket.

Når tiltaket er ferdig og før det tas i bruk skal det innhentes ferdigattest fra kommunen.

Send gjerne spørsmålet ditt på e-post til postmottak. Vi besvarer forespørselen så snart vi har anledning.

Hvordan lage en byggesøknad?

Informasjonen på denne siden er tilpasset søknad om tiltak uten ansvarsrett, dvs. der du som privatperson selv står ansvarlig for arbeidet, men kan også være et godt utgangspunkt for mer kompliserte søknader.

 • Merk at sjekklistene  til situasjonsplan og tegninger er minimumskrav. Kravene må oppfylles dersom du ønsker søknaden din behandlet.

Når du har jobbet deg igjennom punktene under så vil du være klar til å sende inn søknaden. I noen tilfeller må det innhentes tillatelser eller uttalelser fra andre myndigheter. Du får mindre gebyr og raskere behandling dersom du på forhånd har innhentet alle nødvendige tillatelser og uttalelser. Hvis du står fast eller lurer på noe under veis, så ta kontakt med eller stikk innom servicetorget. Du har også anledning til å bestille en forhåndskonferanse.

1. Plangrunnlag: For at du skal få oversikt over hva som kan gjøres på din eiendom så er det viktig at du setter deg inn i plangrunnlaget, dvs. hvilke forutsetninger og begrensninger som er lagt på din eiendom. Denne informasjonen kan du hente ut ved hjelp av kommunens kartløsning.

2. Kart: I søknaden må du vedlegge et kartutsnitt med tiltaket inntegnet. Dette kalles en situasjonsplan. Kartutsnittet kan du hente ut selv ved hjelp av kommunens kartløsning eller ved å henvende deg til Servicetorget. Det er kun kommunens kart som kan brukes som grunnlag for situasjonsplan.

Kartutsnitt er ikke nødvendig for innvendige arbeider eller ved fasadeendringer som ikke endrer arealet på byggverket.

3. Tegninger: Tegningene skal fortrinnsvis være i målestokk 1:100 og være fagmessig utført. Aktuelle tegninger er plan-, snitt- og fasadetegninger. Alle berørte fasader må vises. Ved tilbygg må denne tegnes sammen med eksisterende bygning. Husk at også eventuelle endringer i terrenget må vises på tegningene. Du må også sende med tegninger som viser eksisterende  situasjon. Dersom eksisterende situasjon avviker fra det som er godkjent tidligere, må det også sendes inn tegninger som viser hvordan forholdene er i dag. Eksisterende fasadetegninger kan eventuelt erstattes eller suppleres med bilder.

4. Dispensasjon: Hvis tiltaket forutsetter dispensasjoner fra plan- og bygningslovgivningen (f.eks. avstand til vei, grad av utnytting, byggegrense, gjeldende reguleringsbestemmelser o.l.) må søknad om dette vedlegges byggesøknaden som et eget skriv.

5. Samtykke fra nabo: Hvis du ønsker å oppføre et nybygg eller tilbygg nærmere felles nabogrense enn 4 meter, må du enten ha skriftlig samtykke fra nabo eller søke om dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Samtykket må kunne tinglyses. Dette er ikke nødvendig for frittstående byggverk under 50 m².

6. Nabovarsling: Du må varsle alle berørte naboer og gjenboere ved at de mottar nabovarsel. Naboliste/eierliste over aktuelle naboer kan du bestille via Infoland. DIBK har i en tilbakemelding til en av våre kunder opplyst at du kan bruke Digipost for å gjennomføre nabovarsling.

7. Tilknytning til infrastruktur: Eventuell vannforsyning, bortleding av avløpsvann og atkomst må sikres og dokumenteres ved innsending av søknaden, se pbl. kap. 27. Dersom det mangler infrastruktur eller denne ikke er i samsvar med plan, kan kommunen stille krav til at du etablerer/utbedrer denne, se pbl. § 18-1 og pbl. § 18-2. I regulerte områder må nødvendig infrastruktur som oftest være på plass før du søker om deling av grunneiendom eller oppføring av byggverk.

8. Uttalelse fra byantikvaren: Hvis tiltaket eller plangrunnlaget tilsier at det må innhentes uttalelse fra byantikvaren, anbefales det at denne vedlegges søknaden.

9. Søknadsskjema: I skjemaet oppgir du relevante opplysninger og beskriver hva du skal gjøre. Legg ved et følgebrev hvis det blir liten plass i blanketten.

Dette kan du bygge uten å søke

Flere byggearbeider er nå unntatt søknadsplikt og det er gjort enklere for folk å bygge enkelte mindre nybygg. Det betyr samtidig at den enkelte selv må ta ansvar for å avklare at det som skal gjøres er i tråd med arealplaner, reglene i plan- og bygningslovgivningen og annen offentligrettslig lovgivning som veglov, jernbanelov med videre. Det er også utbyggers ansvar å sjekke at det ikke bygges over ledninger i grunnen.

Når søknadsplikten nå blir fjernet for flere mindre byggverk betyr det at du heller ikke trenger å sende formell nabovarsel. Kommunen vil heller ikke fatte vedtak som naboer kan klage på i disse sakene.

Forutsetninger for unntak

For at byggetiltaket skal være unntatt søknadsplikt, må noen forutsetninger være oppfylt.

 • Bestemmelser som følger av kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan gjelder selv om byggeprosjektet i utgangspunktet er unntatt fra saksbehandlingsreglene.
 • Tiltakene må tilfredsstille plan- og bygningsloven og forskriftene som hører til. Tiltakene må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk. Dersom tiltaket er i strid med plan, lov eller forskrift må du søke om dispensasjon!

Planbestemmelsene finner du på kommunens kartløsning.  Det gjelder spesielle regler innenfor det som kalles vernesona. Ta kontakt med servicetorget eller byantikvar for å få en egen vurdering av om tiltak innenfor vernesona er søknadspliktig eller ikke. Se også kommunens informasjonsfolder til huseiere innenfor vernesona.

Hvor stort kan jeg bygge?

Størrelsen på bebyggelse som tillates oppført avhenger av planene for din eiendommen. Alle reguleringsplaner skal ha slike opplysninger om utnyttingsgrad. I denne veiviseren, får du hjelp til å beregne de mest vanlige former for utnyttelse.

Før du bruker veiviseren må du avklare planstatusen for eiendommen din. Dette får du avklart i vår kartløsning. Skriv inn adressen eller gårds- og bruksnummeret, huk av for reguleringsplan eller kommuneplan (under kommunevåpenet ) og trykk på eiendommen.

 • Er eiendommen regulert?

Hvis det finnes en reguleringsplan så er eiendommen regulert.

 • Står det noe om tillatt grad av utnytting i reguleringsplanen eller kommuneplanen?
 • Står det noe i kommuneplanen og/eller kommunedelplanen om at den gjelder foran reguleringsplanen?
 • Hvor mye areal er låst til parkering?

Hvis det ikke er et tallfestet krav i reguleringsplanen så kan man for boligeiendommer bruke 18 m2 (3×6) pr. plass i veiviseren.

 • Hvor stor er eiendommen?

Dette kan man også få svar på i vår kartløsning. Det er også mulig å finne arealet på: www.seeiendom.no.

Skilting

Det er utarbeidet egen vedtekt for skilting, reklameinnretninger og lignende.

Innenfor antikvarisk og kulturhistorisk område i stadfestede reguleringsplaner for Røros sentrum må skilt, reklameinnretninger og lignende ikke settes opp uten at kommunen på forhånd har gitt samtykke. Samtykke kan bare gis inntil videre eller for et begrenset tidsrom. Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge, og skal harmonere med bygningen og miljøet for øvrig. Det skal ikke være mer enn 2 skilt for hver virksomhet.
Skilt, reklameinnretninger og lignende skal begrenses mest mulig og plasseres/utformes slik at det ikke medfører negativ uheldig virkning for fasaden og for gatebildet.

Reklame på fredede bygninger tillates ikke.

Mer informasjon om forskjellige byggetiltak

Her kan du finne informasjon om ulike byggetiltak fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) som gir veiledning og informasjon for den som skal bygge. Informasjonsarkene gir en sammenstilling av byggereglene og søknadstype for ulike byggetiltak.

Om du skal bygge langs fylkesveg se her

Søknad om utslippstillatelse

Dersom du ønsker innlagt vann i ny eller eksisterende bebyggelse, og ikke har mulighet til å koble utslippet til offentlig kloakknett, må du ha egen utslippstillatelse for avløpsvannet. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvann). Utslippstillatelse kan bare gis i spredtbygde strøk. Valg av løsning er avhengig av jordkvalitet, vassdrag og topografi. Slike anlegg er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven og må planlegges og bygges av kvalifiserte foretak. Nærmere opplysninger fås ved servicetorget.

Se også avlop.no for nærmere beskrivelse anleggsløsninger med mer.

Slik velger du seriøse håndverkere

Det skal være enkelt for deg å velge seriøse håndverkere når du skal bygge eller pusser opp. I veilederen Tettpå får du en sjekkliste og tips om hvordan du velger seriøse håndverkere. Du får informasjon om:

 • hva du bør sjekke hos håndverksbedrifter
 • hvor og hvordan du sjekker åpne næringslivsdata
 • fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft
 • hvilke plikter og rettigheter du har som byggherre

Å sjekke håndverksbedriftene før du skriver kontrakt, gir deg trygghet i byggeprosjektet. Samtidig er du med på å forebygge arbeidslivskriminalitet og vil bidra til et sunt og godt arbeidsliv

Tettpå er et tiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tiltaket er implementert i mange av landets største by- og hyttekommuner.

Et serviceteam fra Skatteetaten ringer til forbrukere som har søkt om byggetillatelse eller kjøpt bolig- eller fritidseiendom i vår kommune for å dyktiggjøre oss i valget av håndverkere.

Du kan lese mer om Tettpå på Skatteetatens nettside.

Illustrasjonsfoto for Bygge og bo

Trenger du hjelp?

Dersom du ikke har sendt inn søknaden og står fast eller lurer på noe, så kan du ta kontakt med våre flinke medarbeidere på Servicetorget. Du må selv fylle ut  søknaden, men vi svarer på spørsmål slik at du kommer i mål.

Servicetorget skriver også ut situasjonskart, liste over naboer og gjenboere til eiendommen, skaffer planopplysninger, og er behjelpelige med skjema for byggesak. Har du ikke kopi av tidligere tillatelser eller godkjente tegninger, vil Servicetorget også hjelpe deg med dette.

Dersom du har fått tilbakemelding på allerede innsendt søknad fra en av våre saksbehandlere på byggesak, kan du rette dine spørsmål til din saksansvarlig via Servicekontoret. Saksansvarlig stiller også opp dersom du ønsker et kort møte for å gå gjennom tilbakemeldingen du har fått.

Postadresse
Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23

7374 Røros
Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Besøksadresse
Servicetorget i Bergmannsgata 23

X