Skal du bygge?

Skal du bygge?

På denne siden finner du informasjon relatert til byggesak og utslipp fra separate avløpsanlegg. Om du skal bygge finner du informasjon og veiledning om hva som er søknadspliktig og hva du kan gjøre uten å søke.

 

SIST OPPDATERT: 25.09. 2018 - 11:22

Hvordan lage en byggesøknad

Hvordan lage en byggesøknad?

Informasjonen på denne siden er tilpasset søknad om tiltak uten ansvarsrett, dvs. der du som privatperson selv står ansvarlig for arbeidet, men kan også være et godt utgangspunkt for mer kompliserte søknader.

Når du har jobbet deg igjennom punktene under så vil du være klar til å sende inn søknaden. Hvis du står fast eller lurer på noe under veis, så ta kontakt med eller stikk innom Servicetorget. Du har også anledning til å bestille en forhåndskonferanse.

1. Plangrunnlag: For at du skal få oversikt over hva som kan gjøres på din eiendom så er det viktig at du setter deg inn i plangrunnlaget, dvs. hvilke forutsetninger og begrensninger som er lagt på din eiendom. Denne informasjonen kan du hente ut ved hjelp av kommunens kartløsning.

2. Kart: I søknaden må du vedlegge et kartutsnitt med tiltaket inntegnet. Dette kan du hente ut selv ved hjelp av kommunens kartløsning eller ved å henvende deg til Servicetorget. Husk å tegne på avstand til nabogrense(r), veier og andre bygninger. Kartutsnitt er ikke nødvendig for innvendige arbeider eller ved fasadeendringer som ikke endrer arealet på byggverket.

3. Tegninger: Tegningene skal fortrinnsvis være i målestokk 1:100 og være fagmessig utført. Aktuelle tegninger er plan-, snitt- og fasadetegninger. Alle berørte fasader må vises. Ved tilbygg må denne tegnes sammen med eksisterende bygning. Husk at også eventuelle endringer i terrenget må vises på tegningene. I enkelte tilfeller kan det være lurt å sende med tegninger som viser eksisterende situasjon, slik at det blir enklere for saksbehandler å se hva som blir endret. Eksisterende fasadetegninger kan eventuelt erstattes eller suppleres med bilder.

4. Dispensasjon: Hvis tiltaket forutsetter dispensasjoner fra plan- og bygningslovgivningen (f.eks. avstand til vei, grad av utnytting, byggegrense, gjeldende reguleringsbestemmelser o.l.) må søknad om dette vedlegges byggesøknaden som et eget skriv. Vi gjør oppmerksom på at hvis du må søke om dispensasjon så vil saksbehandlingsfristen bli lengre enn 3 uker.

5. Samtykke fra nabo: Hvis du ønsker å oppføre et nybygg eller tilbygg nærmere felles nabogrense enn 4 meter, må du enten ha skriftlig samtykke fra nabo eller søke om dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Dette er ikke nødvendig for byggverk under 50 m².

6. Nabovarsling: Du må varsle alle berørte naboer og gjenboere ved at de mottar nabovarsel. Naboliste/eierliste over aktuelle naboer kan du bestille via Infoland.

7. Tilknytning til infrastruktur: Eventuell vannforsyning, bortleding av avløpsvann og atkomst må sikres og dokumenteres ved innsending av søknaden.

8. Uttalelse fra byantikvaren: Hvis tiltaket eller plangrunnlaget tilsier at det må innhentes uttalelse fra byantikvaren, anbefales det at denne vedlegges søknaden.

9. Søknadsskjema: I skjemaet oppgir du relevante opplysninger og beskriver hva du skal gjøre. Legg gjerne ved et følgebrev hvis det blir liten plass i skjemaet. Noen skjemaer finner du her.

Tidsfrister og gebyrer

Tidsfristene for vår saksbehandling avhenger av flere forskjellige forhold. Det kan være om tiltaket medfører dispensasjon, om det foreligger nabomerknader og om det er nødvendig å innhente uttalelse fra andre myndigheter. Les mer her.

Byggesaksbehandling er gebyrbelagt. Her finner du våre priser.

.

Dette kan du bygge uten å søke

Flere byggearbeider er nå unntatt søknadsplikt og det er gjort enklere for folk å bygge enkelte mindre nybygg. Det betyr samtidig at den enkelte selv må ta ansvar for å avklare at det som skal gjøres er i tråd med arealplaner, reglene i plan- og bygningslovgivningen og annen offentligrettslig lovgivning som veglov, jernbanelov med videre. Det er også utbyggers ansvar å sjekke at det ikke bygges over ledninger i grunnen.

Når søknadsplikten nå blir fjernet for flere mindre byggverk betyr det at du heller ikke trenger å sende formell nabovarsel. Byggesakskontoret vil heller ikke fatte vedtak som naboer kan klage på i disse sakene.

Det kan være vanskelig å tolke nye krav og regler knyttet til et konkret byggetiltak på egen tomt. Byggesakskontoret tilbyr derfor å vurdere søknadsplikten ved at du enten sender inn forespørsel om søknadsplikt og legger ved tegninger av det du ønsker bygd, eller at du tar med deg tegningene til servicetorget i Bergmannsgata 23. Vurdering av et ønsket byggetiltak vil bli arkivert i kommunens arkiv. Vi kan ikke love deg svar på dagen, men skal gjøre vårt beste for at du skal få et raskt svar.

Forutsetninger for unntak

For at byggetiltaket skal være unntatt søknadsplikt, må noen forutsetninger være oppfylt.
•Bestemmelser som følger av kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan gjelder selv om byggeprosjektet i utgangspunktet er unntatt fra saksbehandlingsreglene.

Informasjon om dette finner du på kommunens kartløsning.  Samtidig gjelder det også spesielle regler innenfor det som kalles vernesona. Ta kontakt med servicetorget eller byantikvar for å få en egen vurdering av om tiltak innenfor vernesona er søknadspliktig eller ikke. Se også kommunens informasjonsfolder til huseiere innenfor vernesona.

Det vil si at om om en plan sier at det ikke skal være levegger i et område, må du søke om dispensasjon fra reguleringsplanen.
•Selv om tiltakene er unntatt fra saksbehandlingsreglene, må de tilfredsstille plan- og bygningsloven og forskriftene som hører til. Tiltakene må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk.

Et byggverk kan for eksempel ikke plasseres slik at risikoen for brannspredning mellom bebyggelse øker.

Søknadspliktige tiltak i plan- og bygningsloven (pbl)

Plan- og bygningsloven beskriver hvilke tiltak som er søknadspliktige og hvilke som ikke er det. Grovt sett er byggeprosjekter delt inn i 3 typer:

1. Tiltak som krever søknad og tillatelse
Tiltak som er nevnt i pbl. § 20-1 er i utgangspunktet søknadspliktige og skal prosjekteres og gjennomføres av ansvarlige foretak.

2. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver
I pbl. § 20-4 er det angitt tiltak som kan gjennomføres av eier eller bruker selv. Tiltaket krever søknad og tillatelse av kommunen før det kan bygges. For disse tiltakene skal det altså ikke godkjennes ansvarlige foretak for rollen som søker, prosjekterende og utførende.

3. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Pbl. § 20-5 beskriver tiltak som verken krever søknad eller tillatelse.

Hvor stort kan jeg bygge?

I veiviseren får du hjelp til å beregne:
• Bruksareal – BRA
• Prosent eller antall kvadratmeter BRA – %-BRA
• Bebygd areal – BYA. Se etter prosent BYA eller antall kvadratmeter BYA
• Tillatt bruksareal – T-BRA
• Tomteutnyttelse – TU
• Prosent tomteutnyttelse – %-TU
Her finner du veiviseren.
Før du bruker veiviseren må du avklare planstatusen for eiendommen din. Dette får du avklart i vår kartløsning. Skriv inn adressen eller gårds- og bruksnummeret, huk av for reguleringsplan eller kommuneplan ( under kommunevåpenet ) og trykk på eiendommen.
 Er eiendommen regulert?
Hvis det finnes en reguleringsplan så er eiendommen regulert.
• Står det noe om tillatt grad av utnytting i reguleringsplanen eller kommuneplanen?
Merk! Dette må stå oppgitt som en av følgende:
o BYA eller %BYA
o BRA eller %BRA
o %TU
o T-BRA
Hvis dette mangler kan du ikke bruke veiviseren.

• Står det noe i kommuneplanen og/eller kommunedelplanen om at den gjelder foran reguleringsplanen?
I kommuneplanens bestemmelse står det om forholdet til kommunedelplaner og reguleringsplaner.

• Hvor mye areal er låst til parkering?
Hvis det ikke er et tallfestet krav i reguleringsplanen så kan man for boligeiendommer bruke 18 m2 (3×6) pr. plass i veiviseren.
 Hvor stor er eiendommen?
Dette kan man også få svar på i vår kartløsning. Det er også mulig å finne arealet på: www.seeiendom.no.

Skilting

Det er utarbeidet egen vedtekt for skilting, reklameinnretninger og lignende.

Innenfor antikvarisk og kulturhistorisk område i stadfestede reguleringsplaner for Røros sentrum må skilt, reklameinnretninger og lignende ikke settes opp uten at kommunen på forhånd har gitt samtykke.
Samtykke kan bare gis inntil videre eller for et begrenset tidsrom.
Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge, og skal harmonere med bygningen og miljøet for øvrig.
Det skal ikke være mer enn 2 skilt for hver virksomhet.
Skilt, reklameinnretninger og lignende skal begrenses mest mulig og plasseres/utformes slik at det ikke medfører negativ uheldig virkning for fasaden og for gatebildet.

Reklame på fredede bygninger tillates ikke.

 

Søknad om utslippstillatelse

Dersom du ønsker innlagt vann i ny eller eksisterende bebyggelse, og ikke har mulighet til å koble utslippet til offentlig kloakknett, må du ha egen utslippstillatelse for avløpsvannet. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvann). Utslippstillatelse kan bare gis i spredtbygde strøk. Valg av løsning er avhengig av jordkvalitet, vassdrag og topografi. Slike anlegg er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven og må planlegges og bygges av kvalifiserte foretak. Nærmere opplysninger fås ved servicetorget.

Se også avlop.no for nærmere beskrivelse anleggsløsninger med mer.

Søknadspliktige tiltak etter § 20-1 i plan- og bygningsloven

§ 20-1.Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene
Følgende tiltak omfattes av byggesaksbestemmelsene i denne lov:

a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg

b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a

c) fasadeendring

d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a

e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a

f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig

h) oppføring av innhegning mot veg

i) plassering av skilt- og reklameinnretninger

j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

k) vesentlig terrenginngrep

l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. matrikkellova.

Bygge og bo

Kontaktinformasjon

Postadresse
Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23

7374 Røros
Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Besøksadresse
Servicetorget i Bergmannsgata 23

X