Behandlingstid for byggesaker

Behandlingstid for byggesaker

Her får du svar på hvor lang tid det tar å behandle byggesøknader, søknader om å rive og søknader om fradeling av eiendom.

SIST OPPDATERT: 22.02. 2022 - 11:55

Hvor lang tid tar det?

Som hovedregel er behandlingsfristen vår 12 uker, og i noen tilfeller 3 uker. Dersom saken krever dispensasjon kan behandlingstiden være mer enn 12 uker.

Tidsfrister for saksbehandling

2 uker:

  • forhåndskonferanser

3 uker:

  • igangsettingstillatelse
  • midlertidig brukstillatelse
  • ferdigattester
  • byggetiltak der det du søker om er i samsvar med godkjente planer, plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter, der det ikke er protester fra naboer eller gjenboere, og der det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra andre myndigheter

12 uker:

  • omfattende tiltak
  • saker der det er kommet merknader fra naboer
  • rammetillatelse for omfattende tiltak
  • saker med dispensasjon fra plan og lovverk
  • søknader i LNFR-områder og søknader som skal behandles etter jordloven, og som sendes landbrukskontoret for uttalelse.
Når starter saksbehandlingstiden?

Vi regner saksbehandlingstiden fra vi har mottatt en komplett søknad fra deg. Søknaden er komplett når all nødvendig dokumentasjon er sendt til oss.

Dersom søknaden din mangler opplysninger får du et brev fra oss om hva som mangler. Ved større mangler vil vi ta kontakt med deg på telefon. Når du har sendt oss dokumentasjon som gjør søknaden komplett, starter vi saksbehandlingen.

Saksbehandlingstiden løper heller ikke mens en dispensasjonssøknad ligger til uttalelse hos andre myndigheter. Det tar normalt inntil 4 uker å få svar på slike uttalelser.

Dersom det er nødvendig å behandle saken etter jordloven, skal landbrukskontoret gi en uttalelse før byggesaken kan behandles ferdig av kommunen. Saksbehandlingstiden løper mens landbrukskontoret behandler saken. Landbrukskontoret skal gi sitt svar innen 4 uker, men enkelte saker kan dette ta lengre tid.

Ikke start før du har fått svar på søknaden

Som klar hovedregel kan du ikke starte arbeidet før søknaden din er godkjent.

Dersom du begynner arbeidet med et søknadspliktig tiltak uten at du har fått tillatelse, kan kommunen gi bøter, inndrag ansvarsrett og ved overtredelse av plan- og bygningslovgivningen anmelde forholdet til politiet.

Aktuelt lovverk om tidsfrister for behandling av byggesøknader

Tidsfrister for behandling av søknader om byggetillatelse er beskrevet i plan- og bygningsloven § 21-7

Illustrasjonsfot Bygge og bo

Har du spørsmål?

Da kan du ta kontakt med oss på:
Telefon: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no
Adresse: Bergmannsgata 23, 7374 Røros

X