Hvordan lage byggesøknad?

Hvordan lage byggesøknad?

Her får du hjelp til å lage byggesøknad. Du får svar på hvordan du selv kan søke på mindre byggeprosjekter. Hva du må ha med i søknaden, hvor du sender den og hvordan du får en ferdigattest.

Informasjonen på denne siden er også nyttig for byggetiltak der du må bruke fagfolk for å sende byggesøknad.

SIST OPPDATERT: 13.06. 2022 - 10:32

Søke selv

Det er flere mindre tiltak du kan søke om å bygge selv. Dette kalles “søknad uten ansvarsrett”. Finn ut om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg.

Kort om søkeprosessen

 • Før du starter må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom.
 • Noen ganger må du søke om dispensasjon fra planer eller lover.
 • Du må varsle naboer og gjenboere før du sender søknaden.
 • Du betaler et gebyr for å få saken behandlet i kommunen.

Bruk veiviseren – Fra ide til ferdig søknad

Direktoratet for Byggkvalitet har laget en veiviser for deg som skal søke om byggetillatelse selv. Den hjelper deg gjennom åtte steg fra ide til ferdig søknad:

Åpne veiviseren

Sjekk hvilke regler som gjelder for din eiendom

Finn planer og kart for din eiendom

Bruk veilederen: Finn planer og bestemmelser for din eiendom

planene som gjelder for din eiendom finner du regler og bestemmelser for hva du kan bygge, og hvor. Du trenger også et situasjonskart som viser eiendommen din i dag, og hva som er bygget på den.

Planene finner du i vår kartløsning. (Skriv inn adressen i søkefeltet oppe til venstre i kartet.) Du trenger:

 • kommuneplan med delplaner
 • reguleringsplan

Situasjonskart bestiller du fra servicetorget.

Hvor stor kan du bygge?

Bruk veilederen: Hvor stort kan du bygge?

Hvor stort du kan bygge, avhenger av tillatt grad av utnyttelse. Dette finner du i reguleringsplanen som gjelder for din eiendom.

I noen eldre reguleringsplaner er ikke tillat grad av utnyttelse oppgitt. Her er det omrisset av bygningen som er tegnet på kartet som bestemmer hvor stort du kan bygge.

Du kan bruke denne veiviseren for å beregne hvor stor du kan bygge.

Avstand til nabogrense

Du finner bestemmelsene for avstand til nabogrensen i reguleringsplanen eller i plan- og bygningsloven. Hvis det ikke er bestemt i reguleringsplanen, skal avstanden fra nabogrensen være minst like lang som byggets halve høyde og ikke under 4 meter. Mindre frittliggende bygg som er unntatt søknadsplikt, kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen.

Du måler avstanden til nabogrensen fra byggets yttervegg.

Hvis du ønsker å sette opp et bygg nærmere nabogrensen, enn det som er nevnt over, må du enten ha skriftlig samtykke fra nabo eller søke om dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Samtykket må være et signert dokument slik at det kan tinglyses. Du kan bruke dette skjemaet for nabosamtykke om avstandserklæring

Ligger eiendommen din i vernesonen?

Hvis du skal bygge nytt eller endre på bygninger som ligger innenfor vernesonen, trenger du en uttalelse fra byantikvaren. Vi anbefaler at du tar kontakt med byantikvar før du starter med byggesøknaden. Da får du avklart hva du kan gjøre på eiendommen tidlig i prosessen.

Må du søke om dispensasjon fra lover eller planer?

Bruk veilederen: Hva du må ta hensyn til

Hvis det du ønsker å bygge ikke er i tråd med plan- og bygningsloven eller lokale planer og bestemmelser for din eiendom, må du søke om dispensasjon. Søknaden om dispensasjon sender du inn sammen med byggesøknaden din.

Husk at du må varsle naboer og gjenboere om at du har søkt om dispensasjon.

Se når og hvordan du søker om dispensasjon

Lag tegninger og situasjonsplan

I søknaden må du legge med tegninger som gjør det enkelt å forstå hvordan bygningen din skal se ut. Tegningene må være fagmessig utført, i målestokk og målsatt.

Her får du hjelp til hvordan tegningene lages 

Andre nyttige veiledere:

Du må varsle naboene dine

Du må sende et nabovarsel slik at naboer og gjenboere får se planene dine. Naboliste kan du få fra servicetorget.

I veilederen får du svar på hvordan du sender nabovarsel: Orientere naboene og nabovarsel

Send søknaden med skjema og vedlegg

Bruk veilederene: Fyll ut søknad og send inn

Du kan sende inn byggesøknaden når fristen for nabovarselet har utløpt eller hvis alle naboene har samtykket til byggeplanene.

 • Fyll ut alle felter i søknadsskjemaet.
 • Sørg for at du legger ved alle dokumenter og vedlegg som kan være relevante for byggesøknaden din.

Her finner du søknadsskjema:

Søknaden sender du på e-post til postmottak@roros.kommune.no, eller til Røros kommune, Bergmannsgata 19, 7374 Røros.

Når du får svar på søknaden

Se veilederen: Få svar på søknaden

Når vi har mottatt søknaden din, får du en bekreftelse fra oss på at vi har mottatt søknaden. Brevet sendes digitalt via din Altinn.

Hvis søknaden din mangler dokumentasjon får du et brev med informasjon om hva som mangler. Saksbehandlingstiden begynner først å løpe når søknaden din er komplett.

Les mer om behandlingstid for byggesøknader

Har du fått byggetillatelse?

Byggetillatelsen gjelder i 3 år, og du må sette i gang arbeidene i løpet av de tre årene. Tillatelsen gjelder kun det du har søkt om.

Har du fått avslag?

Søk om ferdigattest

Veileder: Skaffe ferdigattest

Du må ha en ferdigattest før du begynner å bruke bygningen.

 • Når bygget er helt ferdig søker du kommunen om en ferdigattest.
 • Bruk blanketten 5167 Søknad om ferdigattest.
 • Det tar 3 uker å få svar på ferdigattest.

Ble bygget helt likt det du fikk tillatelse til? Da kan du fylle ut og sende inn blanketten uten vedlegg.

Ble bygget annerledes enn det du fikk tillatelse til?

Da må du finne ut om kommunen krever nytt nabovarsel, eller om endringen er så liten at den ikke har betydning for naboene. Legg med et vedlegg som viser avviket når du sender inn søknad om ferdigattest.

Hva betaler jeg for å søke

Du betaler må betale for å få byggesøknaden din behandlet hos kommunen. Prisen avhenger av hva du skal bygge eller rive.

Når vi har behandlet søknaden din, sender vi en faktura basert på de gebyrene som gjelder for det året søknaden er levert komplett.

Mer om priser for behandling av byggesøknad

X