Lage tegninger og situasjonsplan

Lage tegninger og situasjonsplan

Her får du hjelp til hvordan du lager tegninger og situasjonskart til byggesøknaden din.

SIST OPPDATERT: 22.02. 2022 - 11:54

Tegninger og situasjonsplan

Når du skal bygge er det viktig at du lager tegninger som gjør det enkelt å forstå hvordan bygningen din skal se ut. Tegningene må være fagmessig utført, i målestokk og målsatt. Detaljnivået som kreves varierer fra prosjekt til prosjekt, det samme gjelder hvilke tegninger man må lage.

Tegningene og situasjonsplan skal legges ved byggesøknaden din.

Her er de viktigste tegningene kommunen normalt trenger:

Plantegninger
 • Plantegningene må vise alle etasjer med etasjebetegnelse (for eksempel kjeller/ 1. etasje).
 • Oppgi hvor store rommene er og hva de brukes/skal brukes til.
 • Selv om du søker om tilbygg/påbygg må hele plantegningen vises. Merk tydelig av hva som er tilbygget/påbygget.
 • Ved bruksendring må du levere to tegninger, en som viser dagens bruk og en som viser bruken du nå søker om.

Se eksempel på plantegning

Snittegninger
 • Tegningene skal vise snittet på bygningen både på langs og på tvers
 • Oppgi høyden på etasjene
 • Oppgi møne- og gesimshøyde
 • Byggets høydeplassering i meter over havet (kotehøyde)
 • Vise eksisterende og nytt terreng
 • Takvinkel med angitt grad

Se eksempel på snittegning

Fasadetegninger
 • Tegningene skal vise alle fasadene
 • Påført mål for gesims- og mønehøyde
 • Vise eksisterende og nytt terreng
 • Vise materialvalg og utseende
 • Dersom tiltaket omfatter en fasadeendring må du levere tegninger som viser fasaden både før og etter tiltaket

Se eksempel på fasadetegning

Situasjonsplan

På situasjonskartet for din eiendom må du:

 • Tegne inn det som skal bygges, eventuelt markere det som skal rives
 • Oppgi avstander til nærmeste bygg og nabogrense
 • Oppgi avstand til vassdrag, vei, VA-ledninger (hvis det er relevant)
 • Tegne inn avkjørsel og frisiktslinjer

Situasjonskart bestiller du fra servicetorget.

Illustrasjonsfot Bygge og bo

Har du spørsmål?

Da kan du ta kontakt med oss på:
Telefon: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no
Adresse: Bergmannsgata 23, 7374 Røros

X