Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen er et frivillig tilsyn- og aktivitetstilbud for barna i 1. til 4. trinn. SFO skal legge til rette for lek, omsorg, allsidige aktiviteter og sosial læring med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser.

SIST OPPDATERT: 18.12. 2020 - 14:44

Skolefritidsordningen (SFO)

Trenger barnet ditt et sted å være før og etter skoletid, kan du melde det på SFO som er skolens fritidsordning. På SFO får barnet en trygg oppholdsplass med omsorgsfulle voksne rundt seg. Her kan barnet leke både ute og inne, og delta i kultur- og fritidsaktiviteter tilpasset sitt behov.

SFO er et frivillig tilbud til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn. SFO ved grunnskoler med barnetrinn drives i samsvar med Opplæringsloven § 13-7.

Betalingssatser fra 01.01.2021

100% plass kr 2.887,00
60% plass kr 2.075,00
40% plass kr 1.440,00

Kostpenger
100% plass kr 225,00
60% plass kr 135,00
40% plass kr 90,00

Det gis 12,5 % søskenmoderasjon.
Juli måned er betalingsfri.

Kjøp av enkeltdag
For et barn kr 250,00.
For søskenpar kr 469,00
(inkl. 12,5% søskenmoderasjon)

Åpningstider

Mandag–fredag, kl.06.45- 16.30

 

På skolens fridager er det åpent etter påmelding.

SFO holder helt stengt de to siste ukene i juli og første uke i august.

Åpningstider Glåmos SFO :
Mandag – fredag 07.00-15.30

Vedtekter

§1 Retningslinjer
Skolefritidsordningene (heretter benevnt som SFO) i kommunen drives etter de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret.

§2 Definisjon og formål
SFO er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1.- 4. trinn. Innhold og virksomheter skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring.

§3 Ansvarlig styringsorgan
Hovedutvalg for oppvekst er ansvarlig styringsorgan.

§4 Styring og ledelse
– SFO er administrativt underlagt oppvekstsjefen
– SFO skal ha daglig leder. Til denne personen stilles krav om pedagogisk bakgrunn.
– Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvar for ordningen ved den enkelte skole.
– Daglig leder ved SFO bør delta i skolens informasjonsmøter.
– Den enkelte SFO etablerer et styre bestående av daglig leder, rektor og 2 foreldrerepresentanter med vararepresentanter.
– Dersom skolens foreldreråd finner det ønskelig, kan arbeidsutvalget suppleres med en av foreldrene som har barn i SFO. Denne representanten velges blant foreldrene i allmannamøte.
– Dersom samarbeidsutvalget finner det ønskelig, kan daglig leder av SFO møte med talerett.

§5 Bemanning
– SFO bemannes i henhold til vedtatte bemanningsplan
– I forhold til barn med spesielle behov, kan det søkes om ekstra bemanning. Søknaden skal dokumenteres av sakkyndig instans.

§6 Inntak av barn
– Orientering om påmelding kunngjøres i lokalavisene, samt ved innskriving og foreldremøter for de nye 1.trinn-elevene.
– Skolen sender brev med informasjon om SFO.
-Søknad om plass i SFO kan også sendes elektronisk ved å benytte seg av søknadsskjemaet som en finner på Røros kommunes hjemmesider
– Barnet skal i regelen gå i SFO i den skolekrets barnet tilhører.
– Målgruppe for inntak i SFO er til enhver tid den aldersgruppen kommunestyret har gjort vedtak om.
– Hovedinntak av barn skjer i vårsemesteret etter skriftlig bindende påmelding og gjelder til barnet har oppnådd maksimal alder etter vedtak (d.v.s. fram til 14.08.etter 4. trinn) , eller til plassen sies opp.
Oppstart for 1-trinn-elevene skjer 15.08.
Barn kan også meldes inn i SFO i løpet av året, etter skriftlig påmelding.
– Plassen kan sies opp/endres med en måneds skriftlig varsel, beregnet fra den 01. i påfølgende måned.
– Barn kan få tilbud om kortere opphold i SFO dersom det er særlige grunner til dette (sykdom i hjemmet o.a.)

§ 7 Oppholdstid.
Det gies mulighet til å velge mellom 40%, 60% og 100% plass.
Evt. skifte av oppholdsdager må avtales med daglig leder.
Barnet skal i løpet av SFO-året ha 4 ukers ferie, derav 3 uker sommerferie.
§8 Måltider
Den enkelte SFO gjør avtale med foreldrene i felles foreldremøte om evt. måltider.
§9 Betaling
– Det betales for opphold i henhold til de betalingssatsene og retningslinjene som til enhver tid er vedtatt av kommunestyret.
– Ved oppstart i SFO mellom den 01. og 14. i måneden, betales for full måned . Skjer oppstarten mellom den 15. og siste i måneden, betales for halv måned.
– På betalingssatsen innrømmes 12,5 % søskenmoderasjon ved flere barn i SFO.
– Juli måned er betalingsfri.
– I tillegg betales det for evt. måltider etter satser som vedtas i foreldremøte etter innstilling fra daglig leder.
– Ved manglende betaling vil økonomiavdelingen etter en måned sende varsel om at plassen sies opp og at det utestående innfordres.
– Når enkeltelever ved gjentatte ganger hentes for sent (etter stengetid), vil krav om overtidsbetaling for ansatt bli sendt foreldrene.
– For de av elevene som har fast plass, men mindre enn 100% oppholdstid, gies det mulighet til å kjøpe enkeltdager ved behov.

§10 Åpningstider
– SFO holdes åpent mandag – fredag fra kl. 06.45 – skolestart og fra skoleslutt – kl. 16.30
– På skolens fridager er åpningstida kl. 06.45 – 16.30.
– Det holdes stengt 5 dager i året. Dette er planleggingsdager for personalet og gir ikke grunnlag for betalingsfritak.
– I julen og påsken har SFO åpent dersom 8 barn eller mer melder sitt behov. Dette gjelder SFO Røros. Når det gjelder SFO ved Glåmos og Brekken skoler må dette avtales med leder for SFO. Jule- og nyttårsaften samt onsdag før skjærtorsdag er SFO ved alle skolene stengt.
– SFO holdes stengt de to siste uker i juli og første i august måned.

§11 Budsjett
Budsjett utarbeides av daglig leder i samarbeid med rektor med utgangspunkt i rammer vedtatt av hovedutvalg for oppvekst.

§12 Gyldighet
Endringer i disse vedtekter må vedtas av hovedutvalg for oppvekst.

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Kontaktinformasjon

SFO Røros skole
Tlf: 72 40 93 27
Tlf. 1. trinn: 464 90 173
Tlf. 2. – 4. trinn:  454 67 874

Leder
Anne-Britt Aasberg
Tlf: 913 89 050
E-post: anne.britt.aasberg@roros.kommune.no

Adresse
Sundveien 7
7374 Røros

SFO Brekken Oppvekst- og lokalsenter
Tlf: 477 56 159
E-post: brekkenskole@roros.kommune.no
Borgosveien 2
7370 Brekkebygd

SFO Glåmos oppvekstsenter
Leder
Aashild Sandvik
Tlf: 951 57 790
E-post: aashild.sandvik@roros.kommune.no

Adresse
Glåmosveien 25
7372 Glåmos

X