Røros skole

Røros skole

Her finner du det du trenger å vite om Røros skole. Røros skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med elever fra 1. til 10. trinn. Elever fra skolene på Glåmos og i Brekken går ungdomsskolen på Røros skole.

SIST OPPDATERT: 13.02. 2023 - 14:27
[easy-social-share]

Om Røros skole

Røros skole er kommunens og regionens største skole og ligger i Røros sentrum. Vi har ca. 500 elever fordelt på 10 trinn.

Trinnene er delt inn ved tre avdelinger:
1-4. trinn m/SFO i Sundveien
5-7. trinn i mellomtrinnsbygget
8.-10. trinn i ungdomskolebygget/hovedbygget

Skoledagens organisering

Skoledagen begynner kl. 08.00 for alle trinn.

1-4. trinn:
Skoledagen slutter:
kl. 13.40 mandag, tirsdag, torsdag og fredag,
kl.12.35 onsdag.

5-7. trinn:
Slutter kl. 13.35 (med tilbud om leksehjelp noen dager).

8-10. trinn:
Slutter alle dager kl. 13.40.

Leksehjelp og fysisk aktivitet

LEKSEHJELP

Kommunen skal ha et tilbud om leksehjelp for elever på 1. til 10. trinn med

  • Til sammen 8 timers leksehjelp per uke

Kommunen kan velge hvordan timene med leksehjelp skal fordeles på de ulike trinnene.

I forarbeidene til bestemmelsen fremkommer det at departementet vurderer det slik at kommunen har handlefrihet til å åpne for at skolene kan velge å rette leksehjelpen inn mot noen elevgrupper på trinnet eller på tvers av trinn, dersom kommunen finner at dette er den mest hensiktsmessige bruken av ressurser. Departementet legger til grunn at kommunen finner fornuftige løsninger innenfor det totale antall leksehjelptimer som skal gis i henhold til forskrift til opplæringsloven.

Ved Røros skole er leksehjelpa lagt til:
3, 4, 5, 6 og 7. trinn med hovedvekt på 5-7. trinn.

FYSISK AKTIVITET

Elevene på 5.-7. årstrinn har rett til 76 timer med fysisk aktivitet, i tillegg til de timene som er knyttet til kroppsøvingsfaget.

Den fysiske aktiviteten skal tilrettelegges slik at alle elever, uavhengig av funksjonsnivå, skal kunne oppleve glede, mestring, fellesskap og variasjon i skoledagen. Utdanningsdirektoratet har i rundskriv orientert hvordan tilbudet kan organiseres og rammene for dette arbeidet.

Ved Røros skole er timene fordelt likt på 5.-7. trinn deler av skoleåret.

Ungdomstrinn

Alle ungdomstrinnselevene i Røros kommune, går ved ungdomstrinnet ved Røros skole.

Rådgiver

Opplæringsloven fastslår at elevene har rett til nødvendig rådgiving om ut­danning, yrkestilbud og yrkesvalg og om sosiale spørsmål.

Hva påvirker ungdommens utdannings- og yrkesvalg? Mange faktorer spiller inn, men skolen kan bidra til at elevene får selvtillit, at de oppdager nye muligheter og får bekreftelse på sine handlinger og tanker. Skolen kan gi elevene informasjon og kjennskap til hvor de kan hente mer informasjon, og skolen kan hjelpe dem til refleksjon og til å bli gode karriereplanleggere. Det er viktig at skolen også involverer foreldrene i denne prosessen.
Arbeidslivet blir stadig mer komplekst, og det er ikke lenger slik at elever utdanner seg til et yrke for livet. Dagens ungdom vil skifte yrke langt oftere enn foreldregenerasjonen, og dette stiller store krav til en fleksibel utdanning. For elevene er det viktig at de settes i stand til å reflektere over egne muligheter i kombinasjon med de muligheter og utfordringer arbeidslivet byr på. Yrkes- og utdanningsveilederen har et medansvar for å legge til rette for dette

Rådgiver ved Røros skole er:
Birgit Mølmann Riddervold

Fremmedspråk, fordypning og valgfag

Fremmedspråk, fordypning og arbeidslivsfag

Elever på ungdomstrinnet som følger ordinær fag- og timefordeling skal velge mellom fremmedspråk, fordypning i engelsk, norsk, samisk, matematikk eller opplæring i arbeidslivsfaget.

Når eleven har valgt enten fremmedspråk, fordypning eller arbeidslivsfag, skal eleven ha faget på hele ungdomstrinnet. Elevene kan likevel i samråd med skolen, gjøre omvalg i løpet av det første halvåret de har faget. Foreligger det særlige grunner kan også skolen tillate omvalg på et senere tidspunkt. Uansett når omvalget foretas, skal eleven ved slutten av 10.årstrinn bare vurderes i det nye faget og etter fastsatte kompetansemål etter 10.årstrinn.

Elevene må velge mellom de fagene som skolen tilbyr. Alle skoler skal minst tilby opplæring i:

  • Et av språkfagene tysk, fransk, spansk eller russisk
  • Fordypning i et av fagene norsk, engelsk, samisk eller matematikk
  • Skolen kan i tillegg tilby arbeidslivsfaget og flere språk.

Ved Røros skole tilbyr vi p.t følgende språk-/tilvalgsfag:
Arbeidslivsfag, tysk, spansk og samisk.

Valgfag

Alle elever i ungdomsskolen skal ha valgfag. Skolen skal tilby valgfag på alle trinn.

Det er skoleeier som velger hvilke valgfag den enkelte skole skal tilby. Skolen må tilby minst to ulike valgfag. Tilbudet kan variere fra år til år. Elevene må velge blant de valgfag skolen har å tilby og har ikke rett til samme valgfag flere år.

  • Skolens avgjørelse om hvilket valgfag den enkelte elev skal ha, er ikke et enkeltvedtak
  • Elevene kan velge samme valgfag på flere trinn, eller de kan velge nytt valgfag på hvert årstrinn.

P.t tilbyr Røros skole følgende valgfag:
Friluftsliv, fysisk aktivitet og helse, produksjon for scene, teknologi og design, praktisk håndverksfag og trafikk.

MOT

Røros  kommune er en MOT-kommune.
MOT er en ideell organisasjon som jobber for et bedre oppvekstmiljø. De driver holdningsskapende arbeid i skoler og på fritidsarenaer og bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet.

MOT tror på arbeid i forkant og skaper robuste ungdommer og trygge oppvekstmiljø.

MOT`s skoleprogram og aktiviteter bevisstgjør og dyrker ungdoms MOT.
MOT til å leve
MOT til å bry seg
MOT til å si nei

MOT-koordinator er Birgit Mølmann.

MOT-Coacher er Birgit Mølman og Mats Indset.

Illustrasjonsfoto av hjerte laget av elementer fra naturen

Kontaktinformasjon

Røros skole
Tlf. sentralbord: 72 40 93 00 / 477 97 567
E-post: rorosskole@roros.kommune.no

Virksomhetsleder:
Ingvild Prøsch-Moen
Tlf: 92442975
E-post: ingvild.prosch-moen@roros.kommune.no

Avdelingsleder 1.-4.trinn og
Faageåjvie, Samien goevtese/ Fagleder Samisk avdeling:
Alfhild Myre
Tlf: 408 57 024
E-post: alfhild.myre@roros.kommune.no

Avdelingsleder 5.-7.trinn:
Geir Tønnessen
Tlf: 99 73 45 23
E-post: geir.tonnessen@roros.kommune.no

Avdelingsleder ungdomstrinnet:
Bodil Moseng
Tlf: 94 15 91 07
E-post: bodil.moseng@roros.kommune.no

Postadresse:
Røros skole
Postboks 234
7361 Røros

Besøksadresse:
 1.-4. trinn
Sundveien 7, 7374 Røros

5. – 7. trinn
Peder Hiortgata 18, 7374 Røros

8. – 10. trinn
Peder Hiortgata 19, 7374 Røros

Fakturaadresse

X