Kommunestyret

Kommunestyret

Kommunestyret er Røros kommunes høyeste politiske organ, og består av 27 representanter som er valgt av befolkningen.

SIST OPPDATERT: 24.09. 2021 - 20:55

Kommunestyret

Vi viser livesendinger fra kommunestyrets møter på våre nettsider. Nedenfor finner du også et arkiv med redigerte opptak av kommunestyremøtene avholdt det siste året.

Kommunestyret er valgt av befolkningen gjennom kommunevalg, etter reglene i valgloven og kommuneloven.

Ordføreren leder møtene i kommunestyret og har ansvaret for at møtene skjer i samsvar med vedtatt reglementer, samt at det blir truffet gyldige vedtak.

Kommunestyret er arbeidsgiver for kommunens ansatte.

Kommunestyrets representanter finner du på en egen side.

Kommunestyrets arbeids- og ansvarsområde

Kommunestyret har overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Etter kommuneloven er all kommunal myndighet lagt til kommunestyret, som treffer vedtak på vegne av kommunen, så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak.

Kommunestyret fungerer som klagenemnd.

I praksis er kommunestyrets oppgaver konsentrert rundt overordnede og prinsipielle spørsmål.

Delegering av myndighet

Kommunestyret delegerer myndighet til underliggende utvalg, ordfører og administrasjon, slik at det blir lagt til rette for en forsvarlig saksbehandling, raske og riktige avgjørelser og en effektiv organisasjon. Avgjørelser i enkeltsaker skal delegeres slik at avgjørelsen tas av et organ nærmest mulig den/de den vedkommer. De hensyn som må avveies i den forbindelse er:

Rettssikkerhet for innbyggere som har saker til behandling.
Effektiv ressursbruk
Service og saksbehandlingstid
At enkeltavgjørelser skal være i samsvar med så vel sentrale som lokale politiske mål og retningslinjer.

For å se en fullstendig beskrivelse av forholdet mellom de politiske organene i Røros kommune kan du gå inn på kommunens delegeringsreglement.

Kommunestyret vedtar

Kommunestyret vedtar blant annet:

Kommuneplan.
Kommunedelplaner.
Kommunale forskrifter.
Kvalitet og omfang på tjenesteyting og andre prinsipielle forhold til innbyggerne.
Opprettelse av nye, nedleggelser eller endringer av kommunens tjenestetilbud.
Reguleringsplaner.
Skatter, avgifter og andre betalingssatser.
Økonomiplan og årsbudsjett.
Årsmelding, årsregnskap og tertialrapporter

Etiske retningslinjer for folkevalgte

Etiske retningslinjer for folkevalgte

Folkevalgte i Røros kommune skal arbeide for felleskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. Vi opptrer på en måte som fremmer tillit, og som ivaretar et godt forhold mellom innbygger og kommune. Vi er redelige, ærlig og åpne i enhver sammenheng.

Du finner vedtatt etiske retningslinjer for folkevalgte ved å trykke på Pdf linken under.

Opptak av det siste årets kommunestyremøter
Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Ordfører
Isak Veierud Busch
Tlf: 72 41 94 20 / 452 07 674
E-post: isak.busch@roros.kommune.no

Røros kommune, servicetorget
Bergmannsgata 23, 7374 Røros
Tlf: 72 41 94 00
E-postadresse: postmottak@roros.kommune.no

Besøksadresse
Bergmannsgata 23, 1.etg.

Åpningstider
10.00-14.00

X