Bevillinger

Bevillinger

Her finner du informasjon om ulike typer bevillinger. Du finner også informasjon om hva som kreves og hvordan lovverket styrer behandlingen av søknader om bevillinger.

SIST OPPDATERT: 23.10. 2023 - 15:20
[easy-social-share]

Bevillinger

Det kreves skriftlig søknad for alle type bevillinger.

Fornyelse av salgs- eller skjenkebevilling.
Har du salgs- eller skjenkebevilling må den fornyes hvert fjerde år.

Nyetableringer
Nyetableringer må søke om skjenkebevilling før oppstart av virksomheten. Søknader om skjenkebevilling skal opp til politisk behandling. Dette kan dermed ta litt tid. Søk derfor i god tid før oppstart.

Har du spørsmål knyttet til søknad om bevilling kan du ta kontakt med kommunens servicetorg.

Salgsbevilling

Driver du butikk og skal selge alkoholholdig drikke til forbruker, må du søke kommunen om salgsbevilling jfr. alkohollovens § 1-4a (lovdata.no). Du får ikke bevilling dersom du driver kiosk eller bensinstasjon.

Kommunen kan gi salsgbevilling for inntil fire år. Når bevillingsperioden utløper, må du søke om fornyelse. Du kan også søke bevilling for en bestemt del av året eller for en enkelt anledning.

Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder. Forutsetningen er at kommunen har fått beskjed om dette, og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Les mer på Helsedirektoratet.no

Serveringsbevilling

For å drive et serveringssted må du ha serveringsbevilling gitt av kommunen (se serveringsloven § 3), og ha bestått etablererprøven for serveringssted.

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat og/eller drikke og hvor gjestene kan spise og/eller drikke på stedet. Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og også for selvbetjeningsservering.

Det må foreligge godkjenning fra kommunens byggesaksavdeling for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning.

Serveringsvirksomheten må registreres hos Mattilsynet (Region Midt).

Fast skjenkebevilling

Skal du drive drive hotell, restaurant eller skjenkested og ønsker å servere/skjenke alkohol må du søke om fast (alminnelig) skjenkebevilling fra kommunen.

Kommunen kan gi bevilling for inntil fire år, og når bevillingsperioden utløper, må du søke om fornyelse. Du kan også søke bevilling for en bestemt del av året eller for en enkelt anledning.

Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling, må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges / skjenkes.

Gebyrsatser ved salg og skjenking for 2022 er:

0,54 kr. pr. vareliter for skjenking alkoholholdig drikk gruppe 1
1,41 kr. pr. vareliter for skjenking alkoholholdig drikk, gruppe 2
4,65 kr. pr. vareliter for skjenking alkoholholdig drikk, gruppe 3

Gebyret for omsetning ved salg kr. 0,23 pr.vareliter i gruppe 1 ( 4,7 volumprosent).

Enkeltanledning / ambulerende skjenking

Ønsker du å servere alkohol i forbindelse med en bestemt begivenhet (enkeltanledning) eller et lukket selskap (ambulerende)? Da må du søke kommunen om skjenkebevilling i skjemaet over.

Gebyret for skjenkebevilling ved en enkelt anledning eller ambulerende skjenkebevilling er 425,-

Skjenkestyrer

Det er vertskapet for arrangementet / selskapet som skal søke om bevilling. Det skal utpekes en skjenkestyrer som må godkjennes av den som innvilger bevilling. Skjenkestyrer må være over 20 år.

Ved bevilling for en enkelt anledning / ambulerende bevilling er det ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

 

Definisjoner

En enkelt anledning: Skjenkebevilling for en enkelt anledning må knyttes til en bestemt begivenhet som er åpent for allmenheten. For eksempel festival, fest i et samfunnshus, konsert eller kunstutstilling.

Ambulerende skjenkebevilling: Ambulerende skjenkebevilling gjelder for arrangementer eller selskaper som er lukket. Lukkede arrangementer har en bestemt gjesteliste/deltakerliste. En forutsetning for krav om bevilling er at det tas betaling for alkoholserveringen. Hvis bryllup, jubileer, fødselsdager eller lignende ikke tar betaling for alkoholen, er det ikke nødvendig med skjenkebevilling.

Etablererprøve for serveringssted

Etablererprøven skal sikre at du som ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning som kreves for å drive stedet.

Etablererprøven er digital og du kan avlegge prøven på servicetorget. Det er lov å ha med lovverket og du har 90 minutter til rådighet. Du ringer servicetorget for å få bestilt time for å ta etablererprøven.

Etablererprøven koster 400.-

Kunnskapsprøve i alkoholloven

Skal du ha daglig ansvar for salg eller skjenking av alkohol, må du avlegge en kunnskapsprøve i alkoholloven. Både styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapspøven før virksomheten kan få alkoholbevilling.

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en nettbasert flervalgsprøve som du tar i lokalene til kommunens servicetorg. Ta kontakt med servicetorget for å avtale tidspunkt for kunnskapsprøven.

Kunnskapsprøven koster kr. 400.-

Ruspolitisk handlingsplan 2016-2020

Kommunen er ansvarlig for bevillingspolitikken og for kontroll av salgs- og skjenkesteder, etter den alkohollovgivningen som til enhver tid er gjeldende.

Planen er utformet slik at den balanserer næringslivet sine interesser med sosiale og helsepolitiske hensyn. Alkoholloven gjør det mulig for kommunene å utforme lokal alkoholpolitikk innen lovverket.

Komite for Helse og omsorg i Røros kommune jobbet våren 2016 med revidering av ruspolitisk handlingsplan. Planen ble behandlet og vedtatt kommunestyret 26.05.2016.

Lokal alkoholforskrift ble behandlet og vedtatt i kommunestyret 21.06.2016

tappekraner for øl

Kontaktinformasjon

Røros kommune, servicetorget

Postadresse
Bergmannsgata 23, 7374 Røros

Besøksadresse
Bergmannsgata 23, 1.etg.

Telefon:
72 41 94 00

E-post:
postmottak@roros.kommune.no

Åpningstider
10.00-14.00

X