Næringsliv og jobbmuligheter

Næringsliv og jobbmuligheter

Her finner du informasjon om næringslivet og jobbmuligheter i Røros kommune. Du finner også lenker til aktuelle jobbmuligheter i Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 25.11. 2022 - 08:35
[easy-social-share]

Næringsliv og jobbmuligheter i Røros kommune

Røros har et aktivt og variert næringsliv med mange dyktige aktører. Det er sterke fagmiljøer som spiller på lag og utfyller hverandre.

God infrastruktur er viktig. Vi har gode buss – og togforbindelser

Industri

Industrien har lange tradisjoner på Røros. Det er et stort spenn, alt fra små – og mellomstore spesialiserte håndverksbedrifter, til store høyteknologiske bedrifter som også har et stort internasjonalt marked.

Landbruk og reindrift

Røros kommune har et allsidig næringsliv. Antall personer sysselsatt i landbruket utgjør ca 5 % , og er forholdsvis lavt i forhold til den totale arbeidsstyrken i Røros. Det må likevel fremheves at Røros kommune er en betydelig jordbrukskommune, jevnfør for eksempel dyre- og arealtall fra våre nabokommuner. Melk er som ellers i regionen den dominerende produksjonen, etterfulgt med sau, ammeku, verpehøns, hjort og slaktegris. De store utmarksressursene i Røros har et stort potensiale for utvidelse av landbruket i kommunen.

Røros kommune er landets største sørsamiske kommune. Reindriften er en sentral samisk næring og samisk kulturbærer. Reindriften reguleres av Reindriftsloven. I tillegg er det andre lover og forskrifter som direkte eller indirekte berører reindriftsnæringen. Fylkesmannen i Trøndelag har forvaltningsansvaret for reindrift i våre kommuner.

Les mer om reindrift på Landbruksdirektoratet sine sider.

Handel og service

Handel og servicenæringen omfatter et mangfold. Det er tildels hard konkurranse samtidig som det samarbeides på tvers. Kommunen har gjennom strategisk næringsplan, fokus på å utvikle det historiske sentrum som en levende arena for handel, tjenester, og restaurant og kafè.

Røros handelsstand har en egen nettside hvor du blant annet kan få informasjon om mangfold av butikker i sentrum, åpningstider og arrangement som skal skje.
Røros handelsstand

Huseierforeninga for Røros sentrum har i samarbeid med Rørosregionen Næringshage utarbeidet et dokument: Næringslivsprofil. Dokumentet ble utarbeidet i 2015 og omhandler Røros sentrum med næringsdrift, parkering, kart over området. Dokumentet finner du på nettsiden til huseierforeninga.

Reiseliv

Destinasjon Røros er et felles destinasjonsselskap for kommunene Alvdal, Holtålen, Os, Røros, Tolga og Tynset med hovedkontor på Røros. Destinasjon Røros er hovedansvarlig for salg og markedsføring av Rørosregionen som reisemål inkludert drift av Turistkontor.

Destinasjon Røros administrasjon er lokalisert i samme bygg som Røros Turistkontor.

Destinasjon

Tjenesteyting
Nøkkeltall for næringslivet på Røros.

Det totalt ca 3330 arbeidsplasser i kommunen. De fleste arbeidsplassene finner vi i offentlig sektor tilknyttet helse- og sosialtjenester (18,3 %), og sysselsetting innen kategoriene industri og bergverksdrift (16,7 %).

Det er også forholdsvis høy sysselsetting innen kategoriene varehandel og motorvognreparasjoner (12,9 %), og bygge- og anleggsvirksomhet (9,8 %).

I bransjen overnattings- og serveringsvirksomhet er det (7,4%).

Ca. halvparten av de registrerte bedriftene er enkeltmannsforetak og små og mindre bedrifter. Men vi har også 28 bedrifter som har mellom  20 og 49 ansatte, 11 bedrifter med opp til 100 ansatte, og 3 bedrifter med mer enn 10 ansatte. 814 pendler inn til kommunen og 489 pendler ut av kommunen.

Tallene er hentet fra Rørosregionen Næringshage,
nøkkeltall for næringslivet på Røros.

X