Næring

Næring

Røros har et aktivt og variert næringsliv med lange tradisjoner knyttet til næring innenfor blant annet industri, matproduksjon, reiseliv og handel.

SIST OPPDATERT: 19.04. 2021 - 09:36

Om koronasituasjonen for næring

Få bistand i forbindelse med koronasituasjonen

Vi er opptatt av at lokalt næringsliv kommer seg godt igjennom koronakrisen, og at dere kan gjenåpne næringsvirksomheten – lønnsomt og med gode smitteverntiltak.

Røros kommune bistår næringslivet i denne situasjonen, sammen med flere gode støttespillere. Uansett hvilke spørsmål dere har – ta kontakt:

Det finnes flere tiltak dere kan benytte

Godt smittevern er et viktig tiltak for å trygge både kunder og ansatte

Sjekk råd om smittevern fra din bransjeforening eller kjedetilknytning. Sjekk også Helsedirektoratets veileder for næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø.

Du kan også ta utgangspunkt i smittevernveilederen fra Folkehelseinstituttet. Dette er en mal for tjenester og aktiviteter som kan brukes av flere virksomheter og bransjer.

Planlegger du et større arrangement?

Planlegger du et arrangement i Røros kommune? Her finner du retningslinjene som gjelder for deg som er arrangør.

Andre nyttige råd

Hold deg oppdatert om råd og retningslinjer

Næring i Røros kommune

Røros kommune er opptatt av å tilrettelegge for at eksisterende næringsliv kan videreutvikles samtidig som nyetableringer ønskes velkommen.

Vi har som mål å øke antall innbyggere, skape trygge og gode arbeidsplasser og en bærekraftig vekst gjennom et langsiktig perspektiv i næringsutviklingen. Næringsutvikling er et av tre satsningsområder i økonomiplan 2018-2020 for Røros kommune.

Variert næringsliv med sterke fagmiljøer

Innen næringslivet på Røros finner du høyteknologiske industribedrifter og et godt utvalg av tjenesteleverandører innen handel og reiseliv, tradisjonshåndverk, bygg og anlegg. Lokalmatproduksjonen står sterkt med et godt fagmiljø.

Verdiskaping – merkevaren Røros

I kommuneplanenes samfunnsdel 2016-2028 ble verdiskaping løftet frem som ett av fire satsningsområder i Røros kommune.

Rørosnavnet forbindes gjerne med god kvalitet – enten det er i forhold til håndverk og bevaring, bedrifter og enkeltprodukter, eller som reisemål. Omdømmet er møysommelig bygget opp gjennom mange år ved at man i felleskap har vært opptatt av lokalt særpreg og kvalitet, og er i dag et av de viktigste konkurransefortrinnene Røros har. Vekst og utvikling i Rørossamfunnet må skje på en måte som forsterker og ikke svekker dette omdømmet.

Næringsplan 2017 – 2029

Røros kommunestyre vedtok 31. august 2017 “Temaplan for næring”. Planen er utarbeidet i Komité for kultur og samfunnsutvikling, med saksordfører Knut Brathagen. Rørosregionen Næringshage as ved Sigrid M. Jansen har vært prosessleder.

Røros kommunes Temaplan for næring (2017 – 2029) er en strategisk plan som skal peke ut en retning for kommunens næringsarbeid i planperioden. Den er et verktøy for å sikre at kommunestyrets strategiske føringer for samfunnsutviklingen omsettes til handling. Sammen med kommunedelplaner og øvrige temaplaner inngår temaplan for næring i beslutningsgrunnlaget for økonomiplanen.

Kompetanseløft Lokalmat – Reiseliv

Kompetanseløft lokalmat og reiseliv er et 5-årig utviklingsprosjekt for kompetanseheving og økt verdiskaping innen lokalmat og reiseliv i kommunene Røros og Holtålen. Les mer om prosjektet i prosjektbeskrivelsen.

Prosjektleder for Kompetanseløft lokalmat og reiseliv er Rørosregionen næringshage. På næringshagen sine sider finner du nyhetsbrevene og ellers siste nytt om prosjektet. Styringsgruppa består av Jan Håvard Refsethås (leder), Marius Jermstad, Hans Vintervold, Kjersti Forbord Jensås og Odd Arne Bratland.

Illustrasjonsfoto for Næring

Kontaktinformasjon

Næringssjef Fjellregionen
Ole-Kjetil Lagaard
Tlf: 988 58 755
E-post: ole-kjetil.lagard@roros.kommune.no

Ordfører
Isak Veierud Busch
Tlf: 452 07 674
E-post: isak.busch@roros.kommune.no

Epostadresse for næringslivet – for spørsmål og hjelp knyttet til koronasituasjonen:

korona.bedrift@roros.kommune.no

FØRSTELINJETJENESTE LANDBRUK
Landbruksforvaltningen Røros, Os og Holtålen

FØRSTELINJETJENESTE ØVRIG NÆRING
Rørosregionen Næringshage
Ol-kanelesaveien 2
E-post: post@roroshagen.no
Tlf: 936 67 540

Se den nye brosjyren om kommunen vår her:

X