Næring

Næring

Plaassja/Røros har et aktivt og variert næringsliv med lange tradisjoner knyttet til næring innenfor blant annet industri, matproduksjon, reiseliv og handel.

Næringsplan for 2017–2029 ligger til grunn for kommunens næringsarbeid.

SIST OPPDATERT: 19.02. 2024 - 11:39
[easy-social-share]

Næring i Røros kommune

Rossen tjïelte / Røros kommune er opptatt av å tilrettelegge for at eksisterende næringsliv kan videreutvikles samtidig som nyetableringer ønskes velkommen.

Vi har som mål å øke antall innbyggere, skape trygge og gode arbeidsplasser og en bærekraftig vekst gjennom et langsiktig perspektiv i næringsutviklingen. Næringsutvikling er et av tre satsningsområder i økonomiplan 2018-2020 for Røros kommune.

Variert næringsliv med sterke fagmiljøer

Innen næringslivet på Røros finner du høyteknologiske industribedrifter og et godt utvalg av tjenesteleverandører innen handel og reiseliv, tradisjonshåndverk, bygg og anlegg. Lokalmatproduksjonen står sterkt med et godt fagmiljø.

Verdiskaping – merkevaren Røros

I kommuneplanenes samfunnsdel 2016-2028 ble verdiskaping løftet frem som ett av fire satsningsområder i Røros kommune.

Rørosnavnet forbindes gjerne med god kvalitet – enten det er i forhold til håndverk og bevaring, bedrifter og enkeltprodukter, eller som reisemål. Omdømmet er møysommelig bygget opp gjennom mange år ved at man i felleskap har vært opptatt av lokalt særpreg og kvalitet, og er i dag et av de viktigste konkurransefortrinnene Røros har. Vekst og utvikling i Rørossamfunnet må skje på en måte som forsterker og ikke svekker dette omdømmet.

Næringsplan 2017 – 2029

Røros kommunestyre vedtok 31. august 2017 “Temaplan for næring”. Dette er en næringsplan som er utarbeidet i Komité for kultur og samfunnsutvikling, med saksordfører Knut Brathagen. Rørosregionen Næringshage as ved Sigrid M. Jansen har vært prosessleder.

Røros kommunes Temaplan for næring (2017 – 2029) er en strategisk næringsplan som skal peke ut en retning for kommunens næringsarbeid i planperioden. Den er et verktøy for å sikre at kommunestyrets strategiske føringer for samfunnsutviklingen omsettes til handling. Sammen med kommunedelplaner og øvrige temaplaner inngår temaplan for næring i beslutningsgrunnlaget for økonomiplanen.

X