Huseier i verdensarven

Huseier i verdensarven

På denne siden finner du nyttig informasjon for deg som eier eldre bygninger. Vedlikehold og reparasjon er den beste formen for bygningsvern.

SIST OPPDATERT: 29.01. 2024 - 15:02
[easy-social-share]

Huseier i verdensarven

Ved istandsetting ev eldre bygninger er det viktig å ta bevisste valg og dermed planlegge godt. Målsettingen med tiltaket er kanskje klart, men veien dit kan ofte fortone seg som vanskelig. For å få et godt resultat vil det lønne seg å rådføre seg med fagpersoner som har god erfaring fra istandsetting og arbeider på eldre bygninger. Husk at planleggingsfasen er like viktig som den praktiske utføringen!

Nedenfor er det samlet noen sentrale temaer knyttet til istandsetting og vedlikehold av eldre bygninger.

Huseier i Røros sentrum

Store deler av Røros sentrum er regulert til hensynssone Bevaring av kulturmiljø. Det meste av området ligger innenfor  Områdeplan for Røros sentrum.  Reguleringsplanen har egne bestemmelser for verneområdet. Disse finner du hovedsakelig i kapittel 12 i reguleringsplanen.

Småsetran

På samme måte som i Røros sentrum er det en del regler som huseiere og grunneiere må forholde seg til. Reguleringsbestemmelsene finner du her:

Historien om småsetran – jordbruksområde og setergrend

Småsetran er et jordbruksområde og ei setergrend rett utenfor bergstaden, på østsiden av Slegghaugan. Området ble regulert til bevaring gjennom en statlig reguleringsplan i 1989. Formålet med verneplanen er å bevare landskapets og miljøets særegne karakter og den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen.

Et attraktivt jordbruksområde

Formålet med vernet av Småsetran var å bevare det særegne og verdifulle kulturlandskapet med dyrka jord, lauer og seterbebyggelse. Reguleringsplanen legger til rette for at det kan drives et aktivt jordbruk i Småsetran, noe som er helt nødvendig for at dette verdifulle kulturlandskapet skal kunne bevares for framtida. Det har siden begynnelsen av 1990-tallet vært gjort et stort arbeid for å ta opp igjen driften av dyrka jorda i området. Det har bestått av grøfting, drenering og gjenoppdyrking av gjengrodde arealer. I dag drives jorda i Småsetran i hovedsak av 2 gårdsbruk. Innsatsen som disse gårdbrukerne gjør er avgjørende for at Småsetran skal kunne forvaltes på en god måte for framtida.

Valg av håndverker

Gamle bygninger er oppført etter andre byggemetode og materialer enn hus som bygges i dag. Feil materialbruk kan medføre omfattende skader på disse bygningene, samtidig som kulturhistoriske verdier kan gå tapt. Istandsetting og vedlikehold av disse bygningene krever derfor annen kompetanse fra håndverker.

Bygningsvernsentrene rundt omkring i Norge kan gi deg gode tips for istandsetting av bygninger og valg av håndverker. Det lokale senteret for Røros er Bygningsvernsenteret på Rørosmuseet

På nettsidene til Bygg og Bevar kan du lese mer om hvordan du finner riktig håndverker for istandsettingen av ditt hus.

Energisparing

For å bremse klimaendringene er vi avhengig av å kutte klimagassutslippene innenfor alle samfunnssektorer. Reduksjon av energiforbruk til blant annet oppvarming er en viktig del av dette. Eldre bygninger er i utgangspunktet en viktig ressurs siden belastningen med bygging allerede er tatt. Det er gode muligheter for å energieffektivisere eldre bygninger uten at det går på bekostning av verneverdiene. Her er det samlet noen linker til ulike nettsider hvor det blir gitt råd om eldre bygninger og energisparing.

Råd om istandsetting og vedlikehold

For å oppnå gode resultater ved istandsetting av eldre bygninger er det viktig å ha tilgang på kunnskap og gode råd om istandsetting, vedlikehold og ikke minst materialbruk.

Byantikvaren har utviklet en egen nettportal med filmer hvor du kan lære mer om istandsetting av verneverdige bygninger.

Det finnes flere ressursider med informasjon om istandsetting av eldre bygninger.

Eier av fredet hus?

Dersom du er eier at et hus som er fredet etter kulturminneloven er det henholdsvis Trøndelag- og Innlandet fylkeskommune som ansvarlig myndighet.

Veiledere

Her finner du ulike veiledere utarbeidet av Røros kommune.

Illustrasjonsfoto seminar skadehåndtering

Kontaktinformasjon

Røros kommune:

Byantikvar
Magnus Borgos
Tlf: 924 26 897
E-post: magnus.borgos@roros.kommune.no

 

Holtålen, Os og Tolga kommune:

Kulturminneforvalter

Sigrid Vadstein
Tlf: 468 78 705
E-post: sigrid.vadstein@roros.kommune.no

 

 

X