Barnehage

På denne sida kan du søke barnehageplass i en av våre barnehager – kommunal eller privat. Siden inneholder felles informasjon for barnehagetilbudet i Rossen tjïelte / Røros kommune, og en kortfattet presentasjon av hver barnehage.

FORESATTPORTALEN

Søknad om barnehageplass, endring, oppsigelse og søknad om redusert betaling/gratis kjernetid skjer i foresattportalen.

  1. FORESATTPORTALEN.
  2. Logg inn med elektronisk id, fyll ut skjema.
  3. Bekreftelse på at Røros kommune har mottatt din søknad, kommer på e-post.
  4. Svar på søknad mottar du i din digitale postkasse: Digipost eller e-Boks.
  5. Du svarer på tilbud i foresattportalen.

Ved behov kan du få hjelp til å legge inn søknad manuelt ved å kontakte servicetorget, virksomhetsleder eller styrer i en av barnehagene. Dersom du ikke har registrert digital postkasse, sendes utskrift av brev i posten.

SIST OPPDATERT: 23.08. 2023 - 10:56
[easy-social-share]

Barnehager i Røros kommune

Røros kommune eier og driver fem barnehager. Tre lokalisert på Røros og to som er del av oppvekstsentrene i Brekken og på Glåmos. I tillegg er det to private barnehager; Stenbråttet på Røros og Galåen naturbarnehage i Galåen.
Barnehagens bemanning består av barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter.

Barnehageopptak

Hovedopptak – søknadsfrist 1. mars.

Barnehageåret starter 15. august og avsluttes 14. august året etter.

Hovedopptaket gjelder barn som har lovfestet rett til barnehageplass og som står uten barnehageplass, og barn som søker endring av oppholdstid.

Overflyttingsopptak – søknadsfrist 1. februar

Overflyttingsopptak gjelder for barn som har en barnehageplass i Røros, og som søker plass i en annen barnehage fra 15. august.

Supplerende opptak

Det blir fortløpende foretatt opptak når det blir ledige plasser i løpet av året. Dette opptaket gjelder for barn med og uten barnehageplass som søker utenom fristen for hovedopptak.

Kommunale barnehager tilbyr kun 50% og 100% plass.

Samordnet opptak

Søknad om barnehageplass skjer gjennom foresattportalen. Dersom du av årsaker ikke benytter/eller ikke har tilgang til internett, kontakt servicetorget, styrer i en av barnehagene eller virksomhetsleder for hjelp.

Opptakskriteriene er hjemlet i Lov om barnehager og i barnehagenes vedtekter.

Øya barnehage

Øyaveien 1
7374 Røros
Styrer: Ingrid Ødynn
Tlf: 482 34 825
E-post: ingrid.odynn@roros.kommune.no

Åpningstid: 07:15 – 16:15

Bilde Øya barnehage

Øya barnehage har 3 avdelinger med barn i alderen 0 – 6 år, fordelt på Klinken, Solskinnet og Quintus. Vi har en erfaren
personalgruppe og god pedagogdekning på alle avdelinger, mange fagarbeidere og erfarne assistenter.

Klinken er en småbarnsavdeling, mens Solskinnet og Quintus har aldersblandede grupper.

Med denne inndelinga sikres barnets progresjon og barna får følge sine jevnaldrende venner oppover barnehageårene. Det viktigste for barn
er å ha venner, og vår erfaring er at de fleste barna velger/ønsker kamerater på noenlunde samme alder.

Barnehagens egen visjon:

“En god start på livet” Med dette ønsker vi å ha noe å strekke oss etter, samtidig som den gir retning og energi i arbeidet vært med
barna. Med utgangspunkt i visjonen vil vi tilrettelegge for læring, mestring og sosial kompetanse.

Ysterhagan barnehage, Luvlege maanagïerte

Ysterhagaveien 25
7374 Røros

Styrer: Sigrid Frostvoll
Tlf: 482 82 649
E-post: sigrid.frostvoll@roros.kommune.no

Åpningstid: 07:15 – 16:15

Barnehagen ligger ved Ulvstugguhaugen på Hagaen, og stod ferdig i 1986. Barnehagen har 2 avdelinger hvorav den ene fra 2016 er samisk avdeling.

Gruppesammensetningen varierer etter alderen på barna som søker seg inn hvert år. Navnet på avdelingene er hentet i nærområdet. «Rauhåmmårn» er et fjell hvor de tidligste gruvene i Rørosdistriktet var på 1600-tallet. Den samiske avdelingen heter «Svaale», som betyr fjellrev. Svaale vektlegger sørsamisk språk og kultur, og skal bidra til å styrke barnas sør-samiske identitet. De 2 avdelingene samarbeider tett hvor gruppeaktiviteter og lek der barnas innspill og ideer blir tatt med i valg av aktiviteter. Hele barnehagen preges av at Røros er blitt forvaltningskommune for sør-samisk språk og kultur. Vi ser at vårt arbeid med å innlemme samisk språk og elementer fra samisk kultur i våre aktiviteter bidrar til å skape økt forståelse og anerkjennelse for samisk språk og kultur bland barna og de voksne. Vi ser og hører samisk i bruk spesielt på Svaale og i tillegg også på de øvrige avdelingene. Det skal vi fortsette med.

Barnehagen ligger idyllisk til med natur, skiløyper og med det vernede seterområdet Småsetran som nærmeste nabo, skjermet fra støy og trafikk. Området er et spennende mål for turer og aktiviteter og brukes mye, spesielt i sommerhalvåret. I Svorenråa har barnehagen egen bålplass, med taudisser, balanseaktiviteter, edderkoppnett, revehi, trehytter etc. Vinterstid er Ulvstugguhaugen en eneste stor akebakke og skiløypa ligger like inntil barnehagen, noe vi drar nytte av. Barnehagen ligger midt i verdensarven med gangavstand til en rekke fasiliteter. Sykehjemmet er nærmeste nabo, noe som skaper muligheter for samarbeid på tvers av generasjoner. Nå har vi et prosjekt gående i samarbeid med kulturskolen hvor vi deltar på sangstunder sammen med beboerne på sykehjemmet jevnlig.

Barnehagen har disse satsingsområdene:

 • Lokale fotavtrykk
 • Samisk språk og kultur
 • Prosjektet «Den gode Rørosbarnehagen»

SAMISK AVDELING, SVAALE

Barnehagens formål er å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Barnehagen skal bidra til at samiske barn kan utvikle sin samiske identitet og oppleve trygghet og glede i sin egen kultur og til sitt språk.

Rammeplan for barnehager fremhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Konkretiseringen av barnehagens arbeid nedfelles i årsplan som danner grunnlaget for avdelingenes planer. Vi formidler samisk kultur med ønske om at samiske barn skal være stolte av sin tilhørighet, og slik at barn og voksne som ikke tilhører denne kulturen tilegner seg kunnskap som danner grunnlaget for økt forståelse for og verdien av den samiske kulturen. Barnehagen skal jobbe ut fra virkeligheten som samene lever i. Det betyr blant annet å synliggjøre mangfoldet, frodigheten og variasjonene i kulturen. De åtte årstider danne grunnlagt for planleggingen av aktiviteter på samisk avdeling.

Med endringer i det samiske samfunn må dagens barn få del i og være med på å skape nye positive elementer i det moderne samfunnet. Vårt ansvar er å formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar, og representere et miljø som bygger opp om forståelse og respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. Dette være seg samisk avdeling og barnehagen forøvrig.

Kvitsanden barnehage

Sundveien 3
7374 Røros

Styrer: Nina Broen
Tlf: 980 29 093
E-post: nina.broen@roros.kommune.no

Åpningstid: 07:15 – 16:15

Ligger i Sundveien. Barnehagen ble utvidet med et modulbygg høsten 2018 og har nå 6 avdelinger. 3 småbarnsavdelinger som ligger i modulbygget. De største barna holder til i det eldste bygget.

Barnehagens visjon er «Trygge barn, gode minner». I det legger vi at trygghet er grunnlaget for å kunne gi ungene gode og allsidige opplevelser. Vi legger vekt på omsorg, respekt og mangfold.

For oss er lek ungenes viktigste læringsarena. Vi ønsker å legge til rette for at alle har noen å være sammen med og at hvert barn skal trives i barnehagen og få positive opplevelser, erfaringer og føle mestring og at de har mulighet til å påvirke hverdagen i barnehagen.

Barnehagen ligger i gangavstand til både sentrum og friluftsområder, og det gir oss muligheter til å gi ungene allsidige opplevelser.

Opplevelser og erfaringer tilrettelegges ut ifra ungenes alder. Vi møter ungene der de er og gir støtte til mestring og utvikling. De får da en naturlig progresjon.

Glåmos barnehage

Glåmosveien 27
7372 Glåmos

Styrer: Siv Anita Sorken
Tlf: 950 55 724
E-post: siv.sorken@roros.kommune.no

Åpningstid: 06:45 – 15:45

Glåmos barnehage har en avdeling for barn fra 0 – 6 år. Barnehagen ligger bare 10 min med bil nord for Røros sentrum og er en del av Glåmos oppvekstsenter.

Barnehagen flyttet i februar 2011 inn i nye og lyse lokaler med ny og moderne innredning. Vi har gymsal vegg i vegg som vi bruker jevnlig. Vi har et stort uteområde med blant annet gapahuk og bålplass og fin natur i umiddelbar nærhet som vi bruker både sommer og vinter. I tillegg er det et lite og trygt miljø.

Barnehagens visjon er:
Vi vil danne et godt grunnlag for barna
gjennom trygge rammer, et godt språkmiljø, lek og vennskap. Dette er grunnlaget for planlegging, refleksjon, og barnas progresjon i hverdagen. Hos oss skal barna oppleve mestring, medmenneskelighet, ansvar og tilhørighet.»

Brekken barnehage

Borgosveien 2
7370 Brekkebygd

Styrer: Signy Thorsvoll
Tlf: 922 24 907
E-post: Signy.thorsvoll@roros.kommune.no

Åpningstid: 06:30 – 16.30

Brekken barnehage er en enavdelings barnehage med 24 plasser til barn i alderen 0-6 år. Visjon:”Med et rikt språk og mange venner, inn i fremtiden/ Voelpigujmie, eensi gïeline, båetije biejjide”.

Bemanning: På avdelingen er det styrer, pedagogisk leder, barnehagelærer, barne- og ungdomsarbeider og fagarbeider, med tilgang til samisk språkstimulering.

Uteområdet: Vi har et allsidig uteområde i nærmiljøet, som gir muligheter for mange ulike aktiviteter både sommer og vinter. I barnehagen har vi en lavvo, som brukes flittig året rundt. Vi har en fast utedag hver uke.

Mat: Varm mat 3- 4 ganger hver uke.

Målsetting:
-Å bidra til at barna opplever trygghet, trivsel og tillit.

Galåen naturbarnehage

Finneveien 70
7374 Røros

Tlf: 918 03 515
E-post: galaaenbarnehage@roros.net

Åpningstid: 07:30 – 16:30

Privat 1-avdelings naturbarnehage med 24 plasser for barn mellom 0 – 6 år. Barnehagen ligger i Galåen, 8 km sør-vest for Røros sentrum.
Vi har stort areal både inne og ute, og vi ligger i naturskjønne omgivelser som gir gode muligheter for natur og friluftsliv. Vi har fotballbane, skøytebane, gymsal og besøksgårder i umiddelbar nærhet.
Vi har et strekt fokus på personaltetthet og kvalitet i barnehage. Variert fysisk aktivitet er av stor betydning for utvikling av
motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse.  Aktiv bruk av nærmiljøet gir inspirasjon og mange muligheter.
“En god og lykkelig barndom er grunnmuren for videre vekst og utvikling.”

Stenbråttet barnehage

Stenbråttveien 5
7374 Røros

Styrer: Ann Kristin Nymoen
Tlf:  911 45 943
E-post: post@stenbrottet.no

Åpningstid: 06:30-16:45.

Stenbråttet barnehage er en privat barnehage med to avdelinger. Barnehagen ligger i Gjøsvika med nærhet til naturen.

I Stenbråttet barnehage har vi valgt å jobbe temabasert. Det vil si at vi velger ut et tema i fellesskap som følger oss som en rød tråd gjennom hele barnehageåret. Ved å jobbe temabasert får barna god tid til å gå i dybden på temaet, tilegne seg erfaringer, ferdigheter, kunnskap og opplevelser. Alle barn er forskjellige og lærer på ulik måte. Derfor er det viktig at temaet lekes, studeres, synges, danses, telles, sorteres, males, dramatiseres, formes, leses om, snakkes om og sanses generelt.
Hovedmål:
Vi ønsker at alle i barnehagen vår skal føle tilhørighet.
Visjon:
Glede-for barn og voksne. Vi ønsker at barnehagen vår skal være et sted hvor det er trivsel, tillit, trygghet og kreativitet.

SVAALE, samisk barnehageavdeling

16. august 2016 ble Røros kommunes sørsamiske barnehageavdeling, Svaale (Fjellrev) åpnet på Ysterhagan barnehage – Luvlege maanagierte.

SAEMIEN GOEVTESE, SVAALE

Mïetsken 16.b. 2016 Rørosen tjïelten åarjelsaemien maanagïertegoevtese rïhpesti Ysterhagan maanagïertesne – Luvlege maanagïerte.

Goevtesen nomme Svaale jïh saemien barkoegïeline nuhtjie.

Eejhtegh mah saemien lïerehtimmiem sijjen maanese sijhtieh maanagïertefaalenassesne, tjuerieh dan åvteste sijjiem ohtsedh Luvlege maanagïertesne.

Maanagïerten ulmie lea maanide mah eah leah skuvlem annje aalkeme, hijven evtiedimmie- jïh darjomenuepieh vedtedh. Maanagïerte edtja viehkiehtidh guktie saemien maanah maehtieh sijjen saemien identiteetem evtiedidh jïh jearsoesvoetem jïh aavoem dååjredh jïjtsh kultuvresne jïh gïelesne.

Maanagïerti mieriesoejkesje vihkelesvoetem tjïerteste geerve almetji leah vuajnoeh, daajroeh jïh maahtoe maanide dåastodh, guarkedh jïh bijjiedidh guktie dah eadtjohke meatanårroejinie sjidtieh demokraateles seabradahkesne. Guktie maanagïerte edtja daam barkoem rïektesisnie darjodh jaepiesoejkesjisnie tjåådtje mij  våaroeminie sjædta goevtesi soejkesjidie. Mijjieh saemien kultuvren bïjre bievnebe dejnie sjaavnjojne saemien maanah edtjieh sijjen ektiedimmiem garmerdidh, jïh maanah jïh geerve almetjh mah eah daan kultuvrese govlesovvh, vielie daajroem saemien kultuvren bïjre åadtjoeh jïh guarkoeh man stoerre aarvoe kultuvren lea.

Maanagïerte edtja dan rïektesvoeten mietie barkedh man sisnie saemieh jielieminie. Edtja gaskem jeatjah gellievoetem, ræjhkoesvoetem jïh jeerehtisidie kultuvresne våajnoes darjodh. Doh gaektsie jaepieboelhkh edtjieh våaroeminie årrodh darjoemidie soejkesjidh saemien goevtesisnie.

Jarkelimmiejgujmie saemien seabradahkesne daan beajjetje maanah tjuerieh åadtjodh meatan årrodh orre positijve biehkieh sjugniedidh daajbaaletje seabradahkesne. Mijjen dïedte lea vihkeles aarvoej bïjre bievnedh goh ektievoete, hokse jïh meatandïedte jïh tjirkijinie årrodh akten byjresen åvteste mij almetje-aarvoem jïh reaktam joekehts årrodh guarkoe jïh ååktoe. Daate faamosne dovne saemien goevtesisnie jïh abpe maanagïertesne.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et prosjekt Røros kommune i samarbeid med bl.a. helsedirektoratet jobber med for å bli bedre til å ivareta barn, unge og deres foreldre.

En elektronisk stafettlogg skal hjelpe oss i dette arbeidet. Loggen skal være et verktøy for oss som jobber i kommunen sammen med foreldrene , slik at vi kan kommunisere og dokumentere bedre de tiltakene vi gjør for å hjelpe barnet/ungdommen.

Les mer om BTI

Betalingssatser

Betalingssatser kommunale barnehager:
Kr 3 000,00 for 100% plass fra 01.01.2023.

Kostpenger kr 220,00 for 100% plass.

Vi tilbyr 50 og 100% plasser.

• Juli måned er betalingsfri.
• Kjøp av enkeltdag: For ett barn kr 350,-. For søskenpar kr 500,-.

Her finner du oversikt over gebyrene.

Moderasjonsordninger

Moderasjonsordninger – både kommunale og private barnehager:
1. Søskenmoderasjon :  Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023. Samme moderasjon gis også dersom en familie har barn både i kommunal og privat barnehage.

2. Barn med utsatt skolestart gis halv moderasjon, dvs. at det betales for halvparten av hva barnehagetilbudet koster.

3. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

4. Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Les mer om foreldrebetaling og moderasjonsordninger her

SØKNAD SENDES I FORESATTPORTALEN

Prosjekt: Den gode Rørosbarnehagen

Behovet for nye barnehager i sentrum har vært et tema gjennom mange år. I oktober 2019 vedtok kommunestyret å bygge to nye og moderne barnehagebygg, med nok plasser i årene som kommer.

Du kan følge prosessen på Den gode Rørosbarnehagens prosjektside.

X