Tjenester for hjemmeboende

Tjenester for hjemmeboende

Tjenester for hjemmeboende skal gi nødvendig helsehjelp i hjemmet slik at du kan bo lengst mulig i egen bolig og være mest mulig selvhjulpen. All hjelp tildeles etter en individuell, faglig vurdering hvor det tas hensyn til din helse og funksjonsevne

SIST OPPDATERT: 24.08. 2023 - 11:42
[easy-social-share]

Tjenester for hjemmeboende

Det er et formål at den enkelte skal bli mest mulig selvhjulpen i dagliglivet, og tjenesten skal hvis det er hensiktsmessig, gis som opplæring i dagliglivets praktiske gjøremål. Behov for tjenester meldes til kommunens forvaltningskontor.

Før oppstart av tjeneste fra oss, inviterer forvaltningskontoret til et samarbeidsmøte med deg og eventuelt pårørende, for å avklare dine behov og ressurser. Alle i hjemmesykepleien har taushetsplikt og vi møter deg med respekt og vennlighet.

Her finner du informasjon og søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Det tas betalt for tjenesten. Prisen regnes ut fra husstandens samlede inntekt.
Hjelpen ytes på dagtid mandag til fredag.

Avlastning i hjemmet

Avlastning gis til den eller de som har en særlig tyngende omsorgsoppgave.

Borgerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.
Formålet med ordningen er at brukeren skal få et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming.
Det konkrete hjelpebehovet vurderes på samme måte som praktisk og personlig hjelp.
Alle som mottar BPA fra Røros kommune skal ha vedtak med bakgrunn i en individuell og skjønnsmessig helhetsvurdering der BPA blir sett i sammenheng med andre pleie- og omsorgstjenester.
Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvaret for organisering og innhold i forhold til sine behov. En assitansegarantist kan ha denne funksjonen på vegne av brukere som ikke sjøl fullt ut kan greie å være arbeidsleder.
Innen de timerammer som kommunens vedtak angir kan brukeren i prinsippet styre hva han eller hun vil at assisten skal gjøre, når eller hvor hjelpen skal gis.
Kommunen kan selv velge om assistentene skal ansettes i kommunen eller om de praktiske sidene skal overlates til andelslag.

BPA er en betalingstjeneste på lik linje som praktisk bistand (hjemmehjelp).

Dagsenter

Dagsenter er helsefremmende og forebyggende.

 • Dagsenter er et lavterskeltilbud for hjemmeboende personer som har behov for aktivisering, omsorg og tilsyn i sin hverdag.
 • Dagsenter for demente er et lavterskeltilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom og som har behov for aktivisering, omsorg og tilsyn i sin hverdag.
 • Plass på dagsenter kan også tildeles som avlastning for samboende pårørende.

Plass på dagsenter skal bidra til å utsette behovet for heldøgns tjenester i bolig eller institusjon.

Dagaktivitetstilbud for eldre:
Tirsdag og torsdag

Dagaktivitetstilbud for personer med demens:
Mandag, onsdag og fredag

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp omfatter hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og tilknytning til husholdningen, f.eks. rengjøring, skift av sengetøy, vask av klær, forberedelse av måltider og hjelp til å bestille varer.

Det er et formål at den enkelte skal bli mest mulig selvhjulpen i dagliglivet, og tjenesten skal hvis det er hensiktsmessig, gis som opplæring i dagliglivets praktiske gjøremål.

Det tas betalt for tjenesten. Prisen regnes ut fra husstandens samlede inntekt.
Hjelpen ytes på dagtid mandag til fredag.

Begrensninger:
• Det tilbys bare hjelp til nødvendige praktiske gjøremål som du eller dine nærmeste ikke kan utføre.Vi tar ikke storrengjøring og vasker kun rom som er i daglig bruk.
• Vi pusser ikke vinduer.
• Vi gir ikke hjelp til hagearbeid og snømåking.
• Hjemmehjelp gis ikke på helligdager, dersom du er bortreist eller har pårørende på besøk.
• Bytte av dag skjer kun dersom du er borte av helsemessige årsaker.

Vilkår for å motta hjelp:
• Du må ha nødvendig og funksjonelt utstyr som vaskemidler, støvsuger, gulvkost og kluter.
• Gjenstander du er spesielt redd for må ryddes bort.
• Du må unngå overmøblering og redusere antall matter/tepper.
• Du må selv delta i husarbeidet dersom din helse tilsier at du kan det.
• Du må melde fra om du er borte eller har besøk på avtalt tid for hjelp.
• Om du røyker, må du lufte før vi kommer og ikke røyke mens vi jobber.
• Husdyr må holdes på eget værelse mens vi jobber.
• Adkomsten til huset må brøytes / strøs slik at vi kommer fram.

All hjelp tildeles etter en individuell, faglig vurdering hvor det tas hensyn til din helse og funksjonsevne.

Behovet for hjelp vurderes kontinuerlig. Du blir gjennom samtale også tatt med på råd dersom det er aktuelt å endre allerede tildelt hjelp. Det gis skriftlig melding om større endringer.

Alle i hjemmehjelpstjenesten har taushetsplikt og vi møter deg med respekt og vennlighet.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie kan være:

 • Sårbehandling, injeksjoner og prøvetaking for deg som ikke er i stand til å oppsøke legekontor.
 • Bistand til nødvendig administrasjon av legemidler.
 • Hjelp og tilrettelegging for å ivareta personlig hygiene og ernæring.
 • Råd og veiledning i forbindelse med sykdom og forebygging av sykdom.
 • Opplæring og trening/vedlikehold av ferdigheter slik at du kan ivareta egne behov.
 • Hjelpemiddeltilpasning i samarbeid med fysioterapeut/ergoterapeut.
 • Hjelp til stell og pleie av alvorlig syke og døende. Støtte og veiledning til deres pårørende.

Som hovedregel gjelder:

 • Hjelpen kan ytes hele døgnet.
 • Vi kan ikke avtale å gi hjelp på nøyaktig bestemte klokkeslett.
 • Vi har ikke mulighet til å følge/kjøre til undersøkelser, lege og tilsvarende.

Du får oppnevnt en primærkontakt (kontaktperson).

Vilkår for å motta hjelp:

 • Du må sørge for nødvendig utstyr som såpe, håndklær, kluter med mer.
 • Du må melde fra om du er borte eller har besøk på avtalt tid for hjelp.
 • Du må være villig til å ommøblere og/eller ta i mot hjelpemidler av hensyn til pleiernes arbeidsforhold.
 • Du må sørge for at adkomstvei er brøytet og strødd.
 • Husdyr må holdes på eget værelse når pleierne er der.
 • Røykere må lufte før pleierne kommer og ikke røyke mens de er der.

Tjenesten er gratis.

Matombringing

Matombringing er utkjøring av varm middag til dem som ikke greier å lage mat sjøl.

Middagene koster fra 1.1.2022 kr 105,- inklusiv frakt og betales månedsvis per porsjon og faktureres sammen med hjemmehjelp for dem som har det.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad kan tildeles til omsorgsytere uten omsorgsplikt, eller til foreldre som har omsorgsplikt overfor sine mindreårige barn med hjelpebehov ut over det barnets alder tilsier.
Omsorgsstønad kan vurderes uavhengig av alder på den hjelpetrengende og det er ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgslønn.
Formålet med ordningen er å bidra til best mulig omsorg for de som trenger hjelp i dagliglivet og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med denne oppgaven.

Rehabilitering og trening

Rehabilitering og trening er en tidsavgrenset tjeneste som ytes for å kunne gi assistanse/bistand til brukeren sin egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, likeverd, sosial og samfunnsmessig deltakelse.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et virkemiddel som brukes både i et helsefremmende,
sykdomsforebyggende og rehabiliterende perspektiv.
Personer uten rehabiliteringspotensiale f.eks på grunn av langt kommen degenerativ
sykdom, kognitiv svikt, demenssykdom eller personer i terminal sykdomsfase, er ikke aktuelle for hverdagsrehabilitering.

Støttekontakt for personer over 18 år

Støttekontakt kan søkes av personer som trenger bistand for å kunne delta i fritidsaktiviteter.

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm tildeles brukere som på grunn av helsemessige årsaker kan trenge rask hjelp og som ikke kan nyttiggjøre seg telefon. Leie av trygghetsalarm fra 01.01.2022 koster kr 340,- pr måned.

Slik søker du om en tjeneste

For å søke om en tjeneste fyller du ut et søknadsskjema som sendes til og behandles av kommunens forvaltningskontor.
All hjelp tildeles etter en individuell, faglig vurdering hvor det tas hensyn til din helse og funksjonsevne.

Betalingssatser 2022

Kommunen kan kreve vederlag av pasient og bruker som mottar tjenester fra kommunenes helse- og omsorgstjeneste, (Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2).

Tjenester det kan tas betaling for, er for eksempel rengjøring, klesvask, matlaging og annet praktisk arbeid i forbindelse med husholdning.

Vederlagets størrelse fastsettes etter husstandens samlede skattbare inntekt før særfradrag.

Husstander med samlet skattbar inntekt før særfradrag under 2 G, skal likevel per 1. januar 2022, ikke betale mer enn kr 215,- per måned. (Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10).

Fra og med januar 2015 har Røros kommune innført betaling med timesats inntil et maksbeløp for hver inntektsgruppe over 2 G. Betalingsordningen er dermed ikke lenger en abonnementsordning.

Timesatsen er per 1. januar 2022 kr 360,- per måned.

Maksbeløpene er som følger:

For inntekter inntil 2G                  kr   215,- per måned

For inntekter mellom 2G og 3G   kr   800,- per måned

For inntekter mellom 3G og 4G   kr 1330,- per måned

For inntekter mellom 4G og 5G   kr 1470,- per måned

For inntekter over 5G                     kr 2030,- per måned

1 G er per 1. mai 2021 kr 106 399,-.

Trygghetsalarm fra 01.01.2022 for brukere som leier trygghetsalarm av Røros kommune koster kr 340,- pr måned.

Satsen for Dagsenter er kr 410,- pr dag.

Illustrasjonsfoto for Helse og omsorg

Kontaktinformasjon

Dagtid: mandag-fredag 0730–1500

Ring: 48 05 60 90

Tlf på kveld, helg og helligdager: Ring Beredskapssenter på telefon: 72 41 94 00 for å bli satt over.

Dagsenter:
Tlf: 48 89 09 85

Virksomhetsleder for hjemmebasert omsorg: Nina Leer Harborg

Avdelingsleder:
Susanne Rugelsjøen Wæraas

Avdelingsleder:
Elisabeth Tamnes

Besøksadresse
Øverhagan 7
7374 Røros

X