Vann og avløp

Vann og avløp

Her finner du informasjon om vann og avløp i Røros kommune. Det er avdeling for kommunalteknikk som ivaretar vannforsyning og avløpshåndtering. Dette omfatter nyanlegg, drift og vedlikehold av hovedledninger for drikke- og avløpsvann, vannbasseng, pumpestasjoner og renseanlegg.

SIST OPPDATERT: 13.02. 2018 - 18:01

Vann og avløp i Røros kommune

Det driftes og vedlikeholdes 81900 m vann- og avløpsrør, 3 høydebassenger,  3 vannverk og 4 renseanlegg, henholdsvis på Røros, Glåmos, Galåen og Brekken. Denne infrastrukturen ivaretar behovene til ca. 2600 abonnenter. Årlig produserer Røros kommune ca 990000 m3 vann og renser 600000 m3 avløpsvann.

Vedlikeholdsansvar vann og avløpsrør

Kommunale vann- og avløpsrør
Røros kommune eier, og har ansvaret for drift- og vedlikehold av de kommunale vann- og avløpsrørene.

Private vann- og avløpsrør
Vann- og avløpsrør som er tilknyttet de kommunale rørene, er private. Dette gjelder til og med anboringsklamme på kommunalt rør. Det er eier eller eierne av de private vann- og avløpsrørene som har vedlikeholdsansvar for disse.

Én eier
Hvis et vann- eller avløpsrør går inn til kun én eiendom, eies dette av huseier. Denne alene har ansvaret for drift og vedlikehold av rørene. Dette kalles en privat stikkledning.

Flere eiere
Hvis et vann- eller avløpsrør går til flere eiendommer, kalles dette en privat fellesledning. Da har hver eier et solidarisk ansvar for drift og vedlikehold av den delen av røret som huseier benytter seg av. Dette gjelder så lenge det ikke foreligger en avtale mellom huseierne om annen ansvarsdeling.

Figuren viser ansvarsforholdet mellom kommunale ledninger, private fellesledninger og private stikkledninger.

Dovett

Det er lett å tenke at det som skylles ned i do er borte og en miljøvennlig måte å kvitte seg med søppel på. Faktum er at folks dovaner skaper merarbeid og økte kostnader for hver enkelt innbygger pga. tette rør og avløpspumper som stopper.

Det er vel lett å tenke seg hva som er greit å ha i avløpsrørene, men følgende skal altså IKKE i do:

  • Fett
  • Olje
  • Våtservietter
  • Bleier
  • Q – tips
  • Matrester
  • Vaskefiller

Les mer om dovettregler

Vann og avløpsgebyrer

For 2018 gjelder følgende gebyrsatser:

Vann

Vannavgift kr 12,83 pr m3
Fastgebyr vann kr 642,43
Tilkoblingsavgift grunnsats kr 17 093,00
Tilkoblingsavgift tillegg kr 45,53 pr m2 bruksareal

Avløp

Avløpsgebyr kr 26,68 pr m3
Fastgebyr avløp kr 1 333,80
Tilkoblingsavgift grunnsats kr 25 057,50
Tilkoblingsavgift tillegg kr 72,25 pr m2 bruksareal

Alle satser er inkl. mva.

Graving og tilkobling vann og avløp

Tilkobling til offentlig VA – nett krever godkjennelse fra Røros kommune. Plan for tilkobling sendes sammen med byggesøknad. Det kreves påkoblingsavgift for alle påkoblinger i Røros kommune.

Sentrale forskrifter

Området vann og avløp omfattes av mange lover og forskrifter, lokale som nasjonale. Reglene sørger for en lik praksis i hele landet. De mest sentrale forskriftene er listet opp under:

Drikkevannsforskriften

Forurensningsforskriften

Bygge og bo

KONTAKTINFORMASJON

Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23

7374 Røros

Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Avd.leder kommunalteknikk:
Kristian Horten
Tlf: 976 59 619
E-post: kristian.horten@roros.kommune.no

X