Formannskap og andre utvalg

Formannskap og andre utvalg

Her finner du informasjon om råd og utvalg. Det er kommunestyret som velger råd og utvalg. De fleste råd og utvalg følger valgperioden, men noen har kortere funksjonstid.

SIST OPPDATERT: 04.11. 2021 - 22:28

Formannskap og andre utvalg

Nedenfor finner du sentrale politiske utvalg i kommunen.

Kommunestyret

Medlemmer i kommunestyret finner du på egen side. Kommunestyrets medlemmer

Formannskap

Formannskapet er lovpålagt og er Røros kommunes øverste politiske organ mellom kommunestyremøtene. Formannskap velges for 4 år blant kommunestyrets medlemmer.

Formannskapet er også kommunens planutvalg, valgutvalg og administrasjonsutvalg. I administrasjonsutvalg deltar i tillegg to representanter for de ansatte.

Ordføreren leder møtene i formannskapet, og har ansvaret for at møtene skjer i samsvar med vedtatte reglementer, samt at det blir truffet gyldige vedtak.

Du kan lese om formannskapets myndighet i delegeringsreglement for Røros kommune.

Faste medlemmer

AP
Isak V. Busch (ordfører) (permisjon i perioden 16.08.21-28.12.21)
Hilde Fjorden (fungerende varaordfører i perioden 15.09.21-28.12.21)
Liv Hanne Tønset – gruppeleder

SP
Guri Heggem – gruppeleder
Kristoffer Tamnes

SV
Christian Elgaaen – gruppeleder (fungerende ordfører i perioden 16.08.21-28.12.21)

H
Rob Veldhuis – gruppeleder

Varamedlemmer

AP
Henrik Grønn (fast settemedlem i perioden 16.08.21-28.12.21)
Oskar Tørres Lindstad
Stein Egil Selboe
Sadmira Buljubasic

SP/V
Stein Petter Haugen
Sigrid Meli Simensen
Per Arne Gjelsvik
Tove Iren Gløtheim Ryttervold

SV
Hanne Hauge
Hilde Marie Danielsen
Marianne, Moseng, Breigutu

H
Kjell Magnus Krog
Anette Trønnes

Utvalg for helse og omsorg

Utvalg for helse- og omsorg
Medlemmer
Hanne Hauge, leder (SV)
Oskar Tørres Lindstad, nestleder (AP)
Stein Egil Selboe (AP)
Erling Sven Busch (AP)
Stein Petter Haugen (SP)
Per Arne Gjelsvik (H/V)

Varamedlemmer
Jon Are Dahl (SV)
May Irene Arnevik Løseth (SV)
Elin Tamnes (AP)
Anita Sivertsgård (AP)
Knut Brandstorp (AP)
Gudbrand Rognes (SP)
Stig Arvid Leinum (SP)
Marit Riddervold (H/V)
Kari Reiten (H/V)

Utvalg for kultur og samfunnsutvikling

Utvalg for kultur og samfunnsutvikling
Medlemmer
Henrik Grønn (AP)
Arne Drøyvollsmo  (AP)
Hilde Marie Gaebpie Danielsen (SV)
Tove Iren Gløtheim Ryttervold (SP/V)
Sophie Gjesdahl Noach (SP/V) (settemedlem til og med 01.08.20)
Kjell Magnus Krog (H)
Reidun Roland (RL)

Varamedlemmer
Hans Wendelbo (AP)
Bjørg Figenschou (AP)
Tor Kjøsen (AP)
Berit Konstad Graftås (SV)
Olin Steinsvik (SV)
Bjørn Salvesen (SV)
Sophie Gjesdahl Noach (SP/V)
Atle Femundshytten (SP/V)
Olav Sæter (H)
Elin Norvik (H)
Rune Kurås (RL)

Utvalg for oppvekst

Utvalg for oppvekst
Medlemmer
Jon Anders Kokkvoll, leder (AP)
Sadmira Buljubasic (AP)
Rune Tørresvold (AP)
Marianne Moseng Breigutu, nestleder (SV)
Sigrid Meli Simensen (SP)
Anette Trønnes (H)

Varamedlemmer
Kristin Ødegård (AP)
Paula Blomli (AP)
Ivar Østby (AP)
Charlotte Elisabeth Hicks (SV)
Ståle Lund (SV)
Per Albert Sødahl (SP/V)
Stein Bjørnli (SP/V)
Torgrim Torpet (H)
Odd Erik Trønnes (H)

Andre utvalg i kommunen

Nedenfor finner du en oversikt over andre kommunale utvalg.

Arbeidsmiljøutvalg

Medlemmer og varamedlemmer i AMU:
Frode Skogås (leder fram tom 2021) – vara Jan Roger Wold
Kjersti Forbord Jensås – vara Elisabeth Wikan Heidtmann
Sindre Oterhals – vara Anna Damps
Inge Aas – vara Nina Leer Harborg
Terje Riseth Larsen – vara Astrid Øren
Siw Kokkvoll – vara Jo Inge Indset
Christopher Feragen – vara Frode Bukkvoll
Mari Lien – vara Mary Amundsen

Fjellstyrer

RØROS FJELLSTYRE

Medlemmer:
Ole Ragnar Langen, leder
Liv Gunrid Valseth, nestleder
Oskar Tørres Lindstad
Per Arne Gjelsvik
Eva Nordfjell

Varamedlemmer:
Tom Johansen
Nils Petter Aas
Jon Ivar Telebond
Ole Jørgen Kjellmark
Bjarne Haugen

AURSUNDEN FJELLSTYRE

Medlemmer:
Francis Konow, leder
Rune Kurås, nestleder
Tove Irene Gløtheim Ryttervold
Per Albert Sødal
Nils Morten Jonassen

Varamedlemmer:
Elin Tamnes
Nina Liff
Inger Brynhildsvold
Jan Kurås
Bjarne Haugen

FERAGEN FJELLSTYRE

Medlemmer:
Lars Erik Sundt, leder
Mona Fjellheim, nestleder
Torill Skjervagen Melien
Kjell Olav Feragen
Rune Johnsen

Varamedlemmer:
Arne Jørgen Melien
Jon Brekkfjell
Hilde Feragen Håkonsrud
Christopher Feragen
Johanne Stensaas

Forhandlingsutvalg

Forhandlingsutvalg
Medlemmer
Hans Vintervold
Bjørn Salvesen
Mona Slettum

Klagenemnd

Formannskapet fungerer som klagenemnd

Sakkyndig nemnd for Eiendomskatt

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt
Medlemmer
Stein Egil Selboe, leder
Jan Kurås, nestleder
Thorleif Thorsen

Varemedlemmer
Jens Ivar Tronshart
May Irene Arnevik Løseth
Atle Femundshytten

Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt

Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt
Medlemmer
Odd Erik Trønnes, leder
Arne Drøyvollsmo, nestleder
Kar Reiten

Varamedlemmer
Ola Sandnes
Trond Helge Dalseg
Reidun Roland

Røros kommunes representanter

Røros kommunes representanter:

Forstanderskapet i Røros Sparebank
Representanter

Vararepresentanter

Kommunal HV-nemnd
Kommunens representanter
Jo Inge Indset
Lise Bekkos

Plan- og bygningslovens § 9-1 Styrking av barn og unges interesser i planleggingen
Representant
Ivar Østby
Vararepresentant

Referansegruppe for uthusprosjektet
Representanter

Regionråd Trøndelag sør
Representanter

 

 

Småhagene Borettslag
Frem til generalforsamling i 2020
Representant
Inga Ryen Evavold

Vararepresentant
Isak Veierud Busch

Stiftelsen Rørosmuseet
Representant
Henrik Grønn

Vararepresentant
John Helge Andersen

Styringsgruppa for Aajege- samisk språk og kompetansesenter
Representant
Sindre Oterhals

Vararepresentant
Unni Fjellheim

Domsmenn

Domsmenn

Trafikksikkerhetsutvalget

Leder og politisk representant:

Jon Anders Kokkvoll

Råd i kommunen

Nedenfor finner du en oversikt over råd i Røros kommune, og reglementer for de ulike rådene.

Eldrerådet

Fra pensjonistforeningene:

Medlemmer:

Jostein Løkken (Røros)

Tordis Hunnes (Røros)

Signy Solrun Kokkvoll (Brekken)

Gunhild Døhl (Seniorklubben)

Varamedlemmer:

Øystein Brøndbo (Røros)

Lilly Svendsen Ødegård (Røros)

Kari Waldahl Borgos (Brekken)

Ruth Jorun Amundsen (Seniorklubben)

 

Politiske representanter:

Medlemmer:

Bjørg Figenschou

Paula Blomli

Lars Frisvold

Varamedlemmer:

Jens Ivar Tronshart

Hanne Hauge

Ola Sandnes

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Funksjonshemmedes organisasjoner:

Medlemmer:

Estrid Løkken (FFO Røros)

Reidun Roland (FFO Røros)

Stein Ødegård (Norges Blindeforbund)

Personlige varamedlemmer

Gunhild Døhl (FFO Røros)

Liv Berit Luksengård (FFO Røros)

Lene Gullikstad (Handicapforbundet)

 

Politiske representanter:

Medlemmer:

Anne Grethe Beck Andersen

Einar Aasen

Marit Riddervold

Varamedlemmer:

Marit Ose

Kjell Olav Feragen

Gunnar Berg

Ungdomsrådet

Et ungdomsråd et er et lokalt hørings- og innflytelsesorgan. Ungdom fremmer ungdoms saker overfor lokalpolitikerne. Et Ungdomsråd skal fremme ungdoms interesser og saker, og jobbe for at kommunen blir et bedre sted for unge å leve. Ungdomsrådet har en stemme – og rett til å bli hørt!
Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt i både FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning.

Leder : Martin Hage Stjern
98488063
m.hage.stjern@gmail.com

Halvor Joon-ha Sirnes
halvorsirnes@hotmail.com
Tlf: 94250487

Jørgen Borgos
Tlfnr: 93664343
Mail: borgos42@gmail.com

Sara Martine Ramsfjell
Tlf: 40642845
Mail: S.ramsfjell@outlook.com

Ella Kristine Gunnes Kverneng
Tlf: 45404256
Mail: Ella.Kristine@icloud.com

Voksenkontakt: Haldor Bromstad
Tlf: 99559914
Mail: halbr@trondelagfylke.no

Haldor Bromstad, klubbmedarbeider UH, følger opp rådet fra Ungdommens Hus Røros.

Politisk fadder/veileder: Oskar Tørres Lindstad Tlf: 476 61 444
-post: oskar.lindstad@rorospolitiker.no

Reglement for Røros ungdomsråd

Internasjonalt råd

Internasjonalt råd Røros 2021-2023

Politisk medlem: Sadmira Buljubasic
Varamedlem: Stein Petter Haugen

Innvandrere:
Fadi Alzidan
Vaida Banceviciene
Vara: Amena Alshami
Vara: Leila Haghighi Sundt

Næringslivet:
Hans Petter Kvikne
Vara: Kristin Bendixvold

Frivillig idrett- og kulturliv:
Hanne Mari Hindklev
Vara: Carl Georg Konow

Regionale råd og utvalg

Nedenfor finner du en oversikt over regionale råd og utvalg

Interkommunalt politisk råd Trøndelag Sør

Interkommunalt politisk råd Trøndelag Sør er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Holtålen, Røros, Midtre Gauldal, Rennebu, Melhus og Oppdal. Rådet ble etablert i 2017 med mål om å stimulere til økt bosetting og næringsutvikling i regionen.

Besøk Interkommunalt politisk råd Trøndelag Sør

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Postadresse:
Bergmannsgata 23

Besøksadresse:
Bergmannsgata 23, 1. etg.

E-postadresse:
postmottak@roros.kommune.no

Telefon:
72 41 94 00

Åpningstider
10:00 – 14:00

X