Formannskap og andre utvalg

Formannskap og andre utvalg

Her finner du informasjon om råd og utvalg. Det er kommunestyret som velger råd og utvalg. De fleste råd og utvalg følger valgperioden, men noen har kortere funksjonstid.

SIST OPPDATERT: 17.01. 2024 - 12:13
[easy-social-share]

Formannskap og andre utvalg

Nedenfor finner du sentrale politiske utvalg i kommunen.

Kommunestyret

Medlemmer i kommunestyret finner du på egen side. Kommunestyrets medlemmer

Formannskap

Formannskapet er lovpålagt og er Røros kommunes øverste politiske organ mellom kommunestyremøtene.

Formannskapet er også kommunens utvalg for plansaker, klagenemnd, valgutvalg og administrasjonsutvalg. I administrasjonsutvalg deltar i tillegg to representanter for de ansatte. Dette er Mari Lien (Fagforbundet) og Laila Agnor-Grøtådal (Utdanningsforbundet).

Ordføreren leder møtene i formannskapet, og har ansvaret for at møtene skjer i samsvar med vedtatte reglementer, samt at det blir truffet gyldige vedtak.

Du kan lese om formannskapets myndighet i delegeringsreglement for Røros kommune.

Faste medlemmer

Arbeiderpartiet
Isak V. Busch – ordfører
Sadmira Buljubasic – gruppeleder
Elin Louise Silderen Tamnes

Høyre/Senterpartiet/Venstre
Kjell Magnus Krog (H) – gruppeleder
Mona Waldahl Slettum (H)
Kristoffer Tamnes (SP) – gruppeleder

Sosialistisk Venstreparti
Christian Elgaaen – varaordfører

 

Varamedlemmer

AP
Henrik Grønn
Jon Anders Kokkvoll
Oskar Tørres Lindstad
Per Erik Sandnes
Christer Tamnes Tronsmed

H/SP/V
Per Arne Gjelsvik (V)
Anette Trønnes (H)
Tove I. G. Ryttervoll (SP)
Gunn Merethe Prytz (V)
Linn-Eva Kolstad (SP)

SV
Hilde M. G. Danielsen
Rune Hansén Steinnes

Utvalg for helse og omsorg

Medlemmer
Hilde M. G. Danielsen, SV – leder
Oskar Tørres Lindstad, Ap – nestleder
Jon Anders Kokkvoll, Ap
Linn-Eva Kolstad, H
Gunn Merethe Prytz, V
Stein Petter Haugen, Sp

Varamedlemmer
Jon Are Dahl, Sv
Hanne Hauge, Sv
Jacob Dille, Sv
Kjell Morten Hansen, Ap
Ida Sofie Bengtsson Skott, Ap
Anita Tustervatn, Ap
Ingerd Sandvik, Ap
Jørgen Berg, H
Kari Reiten, H
Per Morten Hoff, V
Runar Aune, V
Atle Fæmundshytten, Sp
Gudbrand Rognes, Sp

Utvalg for kultur og samfunnsutvikling

Medlemmer
Erling Sven Busch, Ap – leder
Henrik Grønn, Ap
Anette Trønnes, H – nestleder
Mattis Danielsen, RL
Per Arne Gjelsvik, V
Stig Arvid Leinum, R

Varamedlemmer
Bjørg Figenschou, Ap
Thor Kjøsen, Ap
Knut Brandstorp, Ap
Lars Eric Granqvist, H
Ole Jørgen Kjellmark, H
Reidun Roland, RL
Rune Kurås, RL
Rolf J. Feragen, V
Hans Petter Kvikne, V
Lisa Marit Pentha-Stavsøien, R
Astrid Reistad, R

Utvalg for oppvekst

Medlemmer
Per Erik Sandnes, Ap – leder
Jakob Tidemann, Ap
Ingvild Feragen Sæther, Ap
Christer T. Tronsmed, Ap
Rune H. Steinnes, SV – nestleder
Tove I. G. Ryttervoll, Sp

Varamedlemmer
Lone Sundt Kokkvoll, Ap
Tonje Tronsvang-Sandnes, Ap
Hans Wendelbo, Ap
Lene Gullikstad, Ap
Marianne Moseng Breigutu, Sv
Torfinn Rohde, Sv
Ida Østby, Sv
Ellen Ingrid Sødal, Sp
Håkon Dille, Sp

Kontrollutvalg

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet følger av kommunelovens § 23-2. Dette inkluderer å påse at:

  • Kommunes regnskaper blir revidert på en betryggende måte
  • Det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • Det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i, jf. § 23-3
  • Det utføres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper, jf. § 23-4
  • Vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter blir fulgt opp

Medlemmer
John Helge Andersen (Ap) – nestleder
Paula Blomli (Ap)
Signe Johanne Nordermoen (SV)
Rob Veldhuis (H/Sp/V) – leder
Roy Jevard (H/Sp/V)

Varamedlemmer
Rune Mortensen, Ap
Eva Nordfjell, Ap
Berit Konstad Graftås, Sv
Martin Røsand, Sv
Sophie Gjesdahl Noach, H/Sp/V
Kari Reiten, H/Sp/V
Knut Brathagen, H/Sp/V

Sekretariat
Konsek Trøndelag IKS er sekretariat for kontrollutvalget.
Lenke til kontrollutvalgets møtekalender.

Andre utvalg i kommunen

Nedenfor finner du en oversikt over andre kommunale utvalg.

Arbeidsmiljøutvalg

Medlemmer og varamedlemmer i AMU:
Siw Kokkvoll (leder fram t.o.m. 2023) – vara Jo Inge Indset
Frode Skogås  – vara Frode Bukkvoll
Kjersti Forbord Jensås – vara Hanna Tollan
Bjørn Are Wigtil – vara Vivian Solbakken
Inge Aas – vara Nina Leer Harborg
Terje Riseth Larsen – vara Astrid Øren
Laila Agnor-Grøtådal – vara Alfhild Myre
Mari Lien – vara Mary Amundsen

Fjellstyrer

RØROS FJELLSTYRE

Medlemmer:
Ole Ragnar Langen, leder
Liv Gunrid Valseth, nestleder
Oskar Tørres Lindstad
Per Arne Gjelsvik
Eva Nordfjell

Varamedlemmer:
Tom Johansen
Nils Petter Aas
Jon Ivar Telebond
Ole Jørgen Kjellmark
Bjarne Haugen

AURSUNDEN FJELLSTYRE

Medlemmer:
Francis Konow, leder
Rune Kurås, nestleder
Tove Irene Gløtheim Ryttervold
Per Albert Sødal
Nils Morten Jonassen

Varamedlemmer:
Elin Tamnes
Nina Liff
Inger Brynhildsvold
Jan Kurås
Bjarne Haugen

FERAGEN FJELLSTYRE

Medlemmer:
Lars Erik Sundt, leder
Mona Fjellheim, nestleder
Torill Skjervagen Melien
Kjell Olav Feragen
Rune Johnsen

Varamedlemmer:
Arne Jørgen Melien
Jon Brekkfjell
Hilde Feragen Håkonsrud
Christopher Feragen
Johanne Stensaas

Forhandlingsutvalg

Forhandlingsutvalg
Medlemmer
Hans Vintervold
Bjørn Salvesen
Mona Slettum

Klagenemnd

Formannskapet fungerer som klagenemnd

Sakkyndig nemnd for Eiendomskatt

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt
Medlemmer
Per Erik Sandnes – leder
Odd Erik Trønnes – nestleder
Thorleif Thorsen

Varemedlemmer
Jens Ivar Tronshart
Jacob Dille
Trond Helge Dalseg

Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt

Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt
Medlemmer
Jan Kurås – leder
Arne Drøyvollsmo – nestleder
Per Morten Hoff

Varamedlemmer
Gard Erik Sandbakken
Reidun Roland
Sophie Noach

Røros kommunes representanter

Røros kommunes representanter:

Forstanderskapet i Røros Sparebank
Representanter
Kjell Morten Hansen
Laila Myran
Anne Grethe Beck Andersen
Gudbrand Rognes

Vararepresentanter
Torleif Thorsen
Rune Kurås

 

Plan- og bygningslovens § 9-1 Styrking av barn og unges interesser i planleggingen
Representant
Elisabeth Undhjem
Vararepresentant
Caroline Søberg 

Referansegruppe for uthusprosjektet
Representanter
Rune Tørresvold og Kjell Magnus Krog.

 

Småhagene Borettslag
Representant
Rolf J. Feragen

Vararepresentant
Reidun Roland

Stiftelsen Rørosmuseet
Representant
Christer Tronsmed

Vararepresentant
Mattis Danielsen

Styringsgruppa for Aajege- samisk språk og kompetansesenter
Representant
Hilde M. G. Danielsen

Vararepresentant
Johnny Johansen

Domsmenn

Domsmenn

Trafikksikkerhetsutvalget

Leder og politisk representant:

Jon Anders Kokkvoll

Råd i kommunen

Nedenfor finner du en oversikt over råd i Røros kommune, og reglementer for de ulike rådene.

Eldrerådet

Fra pensjonistforeningene:

Medlemmer:

Jostein Løkken (Røros)

Tordis Hunnes (Røros)

Aud Elin Grønning  (Brekken)

Gunhild Døhl (Seniorklubben)

Varamedlemmer:

Øystein Brøndbo (Røros)

Lilly Svendsen Ødegård (Røros)

Kirsten Ryttervoll  (Brekken)

Ruth Jorun Amundsen (Seniorklubben)

 

Politiske representanter:

Medlemmer:

Bjørg Figenschou

Paula Blomli

Lars Frisvold

Varamedlemmer:

Jens Ivar Tronshart

Hanne Hauge

Ola Sandnes

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Funksjonshemmedes organisasjoner:

Medlemmer:

Estrid Løkken (FFO Røros)

Reidun Roland (FFO Røros)

Stein Ødegård (Norges Blindeforbund)

Personlige varamedlemmer

Gunhild Døhl (FFO Røros)

Liv Berit Luksengård (FFO Røros)

Lene Gullikstad (Handicapforbundet)

 

Politiske representanter:

Medlemmer:

Anne Grethe Beck Andersen

Einar Aasen

Marit Riddervold

Varamedlemmer:

Marit Ose

Kjell Olav Feragen

Gunnar Berg

Ungdomsrådet

Et ungdomsråd et er et lokalt hørings- og innflytelsesorgan. Ungdom fremmer ungdoms saker overfor lokalpolitikerne. Et Ungdomsråd skal fremme ungdoms interesser og saker, og jobbe for at kommunen blir et bedre sted for unge å leve. Ungdomsrådet har en stemme – og rett til å bli hørt!
Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt i både FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning.

Leder: Jakob Dille
Tlf: 40742015
jacdille@gmail.com

Nestleder: Viktoria Sandnes
Tlf: 41264930
Mail: victoria.04.sandnes@gmail.com

Anja Hegseth Leinum
Tlf: 90922542
Mail: anja.hegseth.leinum@gmail.com

Konrad Aspaas
Tlf: 97695160
Mail: konradaspaas@icloud.com

Helmer Sandnes Lundal
Tlf: 46281773
Mail: helmerslundal@gmail.com

Voksenkontakt: Haldor Bromstad
Tlf: 99559914
Mail: halbr@trondelagfylke.no

Haldor Bromstad, klubbmedarbeider UH, følger opp rådet fra Ungdommens Hus Røros.

Politisk fadder/veileder: Oskar Tørres Lindstad Tlf: 476 61 444
-post: oskar.lindstad@rorospolitiker.no

Reglement for Røros ungdomsråd

Internasjonalt råd

Internasjonalt råd Røros 2021-2023

Politisk medlem: Sadmira Buljubasic
Varamedlem: Stein Petter Haugen

Innvandrere:
Fadi Alzidan
Vaida Banceviciene
Vara: Amena Alshami
Vara: Leila Haghighi Sundt

Næringslivet:
Hans Petter Kvikne
Vara: Kristin Bendixvold

Frivillig idrett- og kulturliv:
Hanne Mari Hindklev
Vara: Carl Georg Konow

Regionale råd og utvalg

Nedenfor finner du en oversikt over regionale råd og utvalg

Interkommunalt politisk råd Trøndelag Sør

Interkommunalt politisk råd Trøndelag Sør er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Holtålen, Røros, Midtre Gauldal, Rennebu, Melhus og Oppdal. Rådet ble etablert i 2017 med mål om å stimulere til økt bosetting og næringsutvikling i regionen.

Besøk Interkommunalt politisk råd Trøndelag Sør

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Postadresse:
Bergmannsgata 23

Besøksadresse:
Bergmannsgata 23, 1. etg.

E-postadresse:
postmottak@roros.kommune.no

Telefon:
72 41 94 00

Åpningstider
10:00 – 14:00

X