Barneverntjenesten

Barnevern

Her finner du informasjon om den  interkommunale barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os kommuner.

SIST OPPDATERT: 11.09. 2020 - 17:11

Barneverntjenesten

Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Ønsker du å vite mer om barnevernet, kan du lese det her: for barn/ungdom eller  for foreldre/foresatte og gangen i en barnevernssak.

Bekymringsmelding fra offentlig ansatt

Dersom du er en offentlig ansatt og ønsker å sende bekymringsmelding kan du laste ned og skrive ut meldingsskjema, og sende det/levere det til barneverntjenesten (se kontaktinformasjon).

Du kan lese mer om å sende bekymringsmelding her.

Bekymringsmelding fra privatperson

Dersom du er en privatperson og ønsker å sende bekymringsmelding kan du laste ned og skrive ut meldingsskjema, og sende det/levere det til barneverntjenesten (se kontaktinformasjon).

Du kan lese mer om å sende bekymringsmelding her.

Oppdrag som tilsynsperson

Alle fosterhjem skal ha en tilsynsperson. Det er barneverntjenesten som har ansvar for å oppnevne tilsynspersoner. Tilsynspersoner bør være personer som barnet har eller kan få tillit til, og som har gode forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaven i forhold til det enkelte barnet. Tilsynspersonen bør ha en mest mulig uavhengig rolle i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene, men skal samarbeide med barneverntjenesten til barnets beste.
En tilsynsperson passer på at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet. Tilsynspersonen skal være en person som barnet skal kunne ta opp eventuelle problemer med, for eksempel problemer knyttet til plasseringen eller barneverntjenesten. Tilsynspersonen skal skrive rapport som sendes til kommunen etter hvert tilsynsbesøk.

  • Tilsyn skal utføres så lenge barnet bor i fosterhjem, eller fram til barnet er 18 år.
  • Det skal føres tilsyn så ofte som forholdene i det enkelte tilfelle gjør det nødvendig, men minst 4 ganger i året.
  • Tilsynets varighet er vanligvis inntil 4 timer per besøk, inkludert kjøring og rapportskriving.
  • Tilsynspersonen mottar opplæring og veiledning fra saksbehandler i barneverntjenesten.

Ønsker du å bli tilsynsperson må du først fylle ut et søknadsskjema og sende den til barneverntjenesten.

Du finner rapportmal for tilsyn i word-format og pdf-format her

Oppdrag som støttekontakt

Det å være støttekontakt innebærer å ha et oppdrag som ofte skiller seg fra annet arbeid, først og fremst fordi det vanligvis er snakk om få timer i uken. I mange situasjoner er man dessuten alene med den eller de man er støttekontakt for og man må selv utforme hvordan samværet skal være. Dermed blir det særlig viktig at det foreligger en kontrakt eller en avtale som regulerer innholdet i samværet. Det kan dreie seg om hvor mange timer i uken man skal møtes, hva som er målet for oppdraget, hvordan timene skal benyttes, lønn, hvilke utgifter man får dekket og hvilke rettigheter og plikter støttekontakten har.

Støttekontakten undertegner en taushetserklæring. Slik kan den som får hjelp være trygg på at uvedkommende ikke får opplysninger som ikke er ment for utenforstående. Det vil vanligvis være nødvendig å snakke grundig om hvordan dette kan løses i praksis både før man starter som støttekontakt og etter hvert med veileder. Kommunen har ansvar for at dette blir gjort, men i blant må støttekontakten selv ta initiativ.

Ønsker du å bli støttekontakt må du først fylle ut et søknadsskjema og sende den til barneverntjenesten.

Vil du vite mer om hva en støttekontakt er kan du se her.

Oppdrag som besøkshjem

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre

De som ønsker å bli besøkshjem skal vite at det ikke stilles krav om formell utdanning til dette. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.

Ønsker du/dere å bli besøkshjem må du/dere først fylle ut et søknadsskjema og sende den til barneverntjenesten.

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Bergmannsgata 23, 2. etasje
7374 Røros

Telefonnummer
72 41 94 42

Postadresse
Bergmannsgata 23
7374 Røros

E-post
bv@roros.kommune.no

Åpningstid
kl. 08.00-15.30

Utenfor åpningstid

Barnevernvakta i Trondheim ivaretar vaktberedskapen i barnevernet etter klokka 15.30 på virkedager, på kveld, natt og helge- og helligdager.

Barnevernvakta er døgnåpen og kan kontaktes på telefon 902 87 037.

Barnevernvakta betjener også Alarmtelefonen for barn og unge 116111

E-post: barnevernvakta.postmottak@trondheim.kommune.no

Ansatte i barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os kommuner:

Virksomhetsleder
Nina Alice Hjelle

Barnevernkonsulenter

Bergitte Kjosvatn

Berit Bjerke Moen

Ingrid Engan

Marius Rønningen

Turid Rian

Tone Uglem

Nina Bårdstu

Annika Ødegård

Førstesekretær
Merete Sandnes

Hjemkonsulent/familieveileder
Mary Amundsen

X