Barnevernstjenesten

Barnevern

Her finner du informasjon om den  interkommunale barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os kommuner.

SIST OPPDATERT: 04.04. 2024 - 10:27
[easy-social-share]

Barnevernstjenesten

Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Ønsker du å vite mer om barnevernet, kan du lese det her: for barn/ungdom eller  for foreldre/foresatte og gangen i en barnevernssak.

Lurer du på hva barnevernet gjør? Eller hvordan de kan hjelpe? Denne filmen viser hvordan barnevernet kan hjelpe barn og familier. Se filmen her

Melde fra til barnevernet

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Når du har sagt fra, er det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Helsedirektoratet har laget en nasjonal faglig retningslinje som heter “Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge” Den finner du her

Lenker for å melde bekymring finner du her:

Oppdrag som tilsynsperson

Alle fosterhjem skal ha en tilsynsperson. Det er barneverntjenesten som har ansvar for å oppnevne tilsynspersoner. Tilsynspersoner bør være personer som barnet har eller kan få tillit til, og som har gode forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaven i forhold til det enkelte barnet. Tilsynspersonen bør ha en mest mulig uavhengig rolle i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene, men skal samarbeide med barneverntjenesten til barnets beste.
En tilsynsperson passer på at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet. Tilsynspersonen skal være en person som barnet skal kunne ta opp eventuelle problemer med, for eksempel problemer knyttet til plasseringen eller barneverntjenesten. Tilsynspersonen skal skrive rapport som sendes til kommunen etter hvert tilsynsbesøk.

  • Tilsyn skal utføres så lenge barnet bor i fosterhjem, eller fram til barnet er 18 år.
  • Det skal føres tilsyn så ofte som forholdene i det enkelte tilfelle gjør det nødvendig, men minst 4 ganger i året.
  • Tilsynets varighet er vanligvis inntil 4 timer per besøk, inkludert kjøring og rapportskriving.
  • Tilsynspersonen mottar opplæring og veiledning fra saksbehandler i barneverntjenesten.

Ønsker du å bli tilsynsperson må du først fylle ut et søknadsskjema og sende den til barneverntjenesten.

Du finner rapportmal for tilsyn i word-format og pdf-format her

Oppdrag som støttekontakt

Ønsker du å bli støttekontakt hos barneverntjenesten?

Du kan lese mer om hva en støttekontakt gjør og melde din interesse her: Vil du bli støttekontakt?

Oppdrag som besøkshjem

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre

De som ønsker å bli besøkshjem skal vite at det ikke stilles krav om formell utdanning til dette. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.

Ønsker du/dere å bli besøkshjem må du/dere først fylle ut et søknadsskjema og sende den til barneverntjenesten.

Nyttige lenker
Lavterskeltilbud foreldreveiledning

Kommunene har et lavterskeltilbud i form av foreldreveiledning, som er et alternativ til foreldre som har behov for veiledning, uten at det er grunnlag for å melde bekymring til barneverntjenesten.

Foreldreveiledning kan tilbys både individuelt og som et gruppetilbud gjennom kommunen. COS P (Cirkle Of Security Parenting) er et brukervennlig veiledningsprogram for foreldre eller andre omsorgspersoner, som tilbys til foreldre enten individuelt eller i grupper. Kommunen vil etter hvert også kunne tilby ICDP (International Child Development Programme) som er et program som har som mål å bevisstgjøre omsorgspersoner på viktigheten av godt samspill med sitt barn for å sikre barnet en sunn følelsesmessig og mental utvikling. Den individuelle veiledningen kan også tilpasses de enkelte foreldrenes behov.

Det er ønskelig at det opprettes stafettlogg (se BTI) på barnet for å motta foreldreveiledning. Dersom det allerede er opprettet stafettlogg av henvisende instans, er det ønskelig at foreldreveilederen blir medlem i stafettloggen.

Ulike instanser i kommunen kan søke om foreldreveiledning på vegne av foreldrene, deriblant helsestasjonen, barnehagen, skolen, psykisk helse- og rustjeneste m.fl.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Bergmannsgata 23, 2. etasje
7374 Røros

Telefonnummer
72 41 94 42

Postadresse
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Digital post

Organisasjonsnummer: 992 504 056

E-post
bv@roros.kommune.no

Åpningstid
kl. 08.00-15.30

Utenfor åpningstid

Barnevernvakta i Trondheim ivaretar vaktberedskapen i barnevernet etter klokka 15.30 på virkedager, på kveld, natt og helge- og helligdager.

Barnevernvakta er døgnåpen og kan kontaktes på telefon 902 87 037.

Barnevernvakta betjener også Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

E-post: barnevernvakta.postmottak@trondheim.kommune.no

 

Ansatte :

Virksomhetsleder

Nina Alice Hjelle

Avdelingsleder tiltaksteam (stedfortreder for virksomhetsleder)

Ingrid Engan

Barnevernskonsulenter

Berit Bjerke Moen

Turid Rian

Annika Ødegård

Laila Kvithyll Wisth

Bergitte Kjosvatn

Nina Bårdstu

Gunn-Hilde Kristoffersen

Kontorfagansvarlig

Merete Sandnes

Familieveileder/barnevernskonsulent

Mary Amundsen

X