Vei

Vei

Her finner du informasjon om kommunale veier. Godt vedlikeholdte veier med god framkommelighet er en forutsetning for et velfungerende samfunn i distrikts-Norge. I Røros kommune arbeides det hver dag for å ha kommunale veier i best mulig stand.

SIST OPPDATERT: 27.09. 2023 - 09:36
[easy-social-share]

Kommunale veier

Røros kommune har drifts og vedlikeholdsansvar for 112 km vei og 5 km gang og sykkelvei. Driftsansvaret er i enkelte tilfeller satt bort til private entreprenører da Røros kommune i egen regi ikke har kapasitet til å ta all drift på egenhånd.

Vintervedlikehold

Røros kommune har klare krav og normer for når brøyting skal iverksettes:

 • Gang og sykkelveier prioriteres ved snøfall, og skal være ferdig brøytet innen kl 06.00 hver morgen
 • Brøyting iverksettes ved snødybder på 6 cm for tørr snø og 4 cm for våt snø
  Veier skal være ferdig brøytet innen snøen har nådd en dybde på 15 cm
 • Det er viktig å merke seg at veier kan stenges ved vind/snøfokk
 • Snø og issåle skal fjernes når tykkelsen har nådd 10 cm eller innen 3 døgn
 • Vegkryss skal ryddes innen 1 døgn
 • Siktrydding i kryss skal skje innen 3 døgn
Midlertidig skilting av veier

Skal du avholde et arrangement som medfører regulering av trafikken eller behov for ekstra parkeringsplasser, må du sende en egen plan for dette til veiholderen. Det vil si:

Riks- og fylkesveier:
Plan sendes til Statens vegvesen, regionkontoret i det fylket arrangementet avvikles. Søknadsfristen er 3 måneder før arrangementsdato. Krysser arrangementet regiongrensene til vegvesenet, må adskilte søknader sendes de berørte regionkontor.

Private- og kommunale veier:
Plan sendes til kommunens postmottak. Det er arrangøren som må betale produksjon og oppsetting av skilt. Arrangøren bærer også alle andre kostnader i forhold til trafikkregulerende tiltak og skilting. Vær oppmerksom på at det er du som arrangør som må organisere dette. Kommunen kan bistå i enkelte tilfeller.

Trenger du hjelp til utformingen av en slik plan kan du på forhånd be om praktisk veiledning fra en saksbehandler hos veisjefen eller i kommunen, men overordnet bør søknaden inneholde:

Ved veisperring:

 • Dato og klokkeslett for når vei skal sperres
 • Navn på vei som skal sperres
 • Grunn for sperring

Ved søknad om skilting:
Skiltplan som forteller hvor skilt skal stå, med hvilken informasjon. Dette trenger ikke være omfattende beskrevet, men ved store arrangement kan det kreves detaljert dokumentasjon.

Se eksempelvis NM på ski.

Graving i offentlig vei

Skal du grave eller utføre arbeid i kommunal vei eller på annen kommunal grunn, må du søke kommunen om tillatelse. Du må også utarbeide en arbeidsvarslingsplan som du sender kommunen for godkjenning. Dette kan du gjøre etter at søknaden er godkjent, eller du kan sende både søknad og arbeidsvarslingsplan samtidig.

Følgende arbeid på kommunal vei og grunn trenger tillatelse fra kommunen:

 • Graving.
 • Fjerning av masser (gravemasse, hogst, sprengmasse eller lignende)
 • Plassering av masser (tømmer, stein, byggematerialer eller lignende)
 • Etablering eller flytting av ledningsanlegg av alle slag
 • Oppsetting av mindre byggverk, for eksempel løs kiosk eller mur

Det er tilstrekkelig å levere en arbeidsvarslingsplan eller riggplan til kommunen når du skal:

 • Utføre arbeid som kun medfører bruk av utstyr og innretninger
 • Plassere container, utstyr, stillas eller lignende
  Ved graving og arbeid på riks- eller fylkesvei, må du søke Statens vegvesen om tillatelse.

Målgruppe for bestemmelsene:

Entreprenører og privatpersoner som skal grave eller utføre arbeid på kommunal vei eller grunn.

Gode veier – et samarbeid!

Godt vedlikeholdte veier og fortau med god framkommelighet er ikke bare Røros kommunes ansvar. Den enkelte grunneier har også et visst ansvar for faktorer som har betydning for trafikksikkerhet og framkommelighet.

Huseier/grunneiers ansvar:

 • Egen avkjøring, herunder opprettholdelse og vedlikehold av systemer for håndtering av overvann
 • Beskjæring av busker og trær som hindrer sikt i kryss, ved avkjørsler, hindrer sikten inn mot skilt eller vokser inn over vei og fortau
 • I henhold til politivedtekter for Røros sentrum plikter huseiere med grunn mot offentlig sted å  sørge for renhold, snøbrøyting og strøing av fortau utenfor eiendommen. Det samme gjelder fjerning av snø og is på tak.

AKTUELLE FORSKRIFTER:

Vegloven

Politivedtekter Røros sentrum

Bygge og bo

Kontaktinformasjon

Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23,

7374 Røros
Tfl: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

X