Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert i lov med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy.

SIST OPPDATERT: 11.09. 2020 - 17:28

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorkjøretøy i utmark og vassdrag brukes i all hovedsak til offentlig anerkjente nytteformål, som for eksempel til redningstjeneste, utmarksnæring og faste bosteder direkte hjemlet i loven. Ferdsel til andre formål krever dispensasjon fra kommunen.

Hvem gis dispensasjon?

I unntakstilfeller og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Søkeren må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet må vurderes opp mot mulige skader og ulemper. Merk at det uansett ikke kan gis tillatelse til turkjøring.

Hva må søknaden inneholde?

Kommunen gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må være skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken. Søknaden behandles fortløpende og må sendes i god tid.

Vedlegg som skal følge søknaden:

  • Ved transport av funksjonshemmede må legeattest vedlegges
  • Kart som viser kjøretraseen og vedblink ved søknad om vedtransport
  • Eventuell dokumentasjon av særlig behov
Hva er grunneiers og rettighetshavers rett til å bestemme over egen grunn?

Motorferdsellovens § 10: ”Motorferdselloven innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom”. Dette betyr at selv om du som scooterfører har fått dispensasjon fra kommunen etter motorferdselloven må du også ha grunneiers/rettighetshavers tillatelse.

 I Røros har reindriftsnæringen bruksrettigheter (for eksempel rett til beite, rett til flyttleier) i mange deler av kommunen. For å unngå unødige konflikter tilrås derfor at det tas kontakt med næringa hvis man er usikker på om det foregår aktivitet i det aktuelle området.
o Mulige kontakter er:
o Essand reinbeitedistrikt v/ Lars Aage Brandsfjell: 917 56 702
o Femund/Riast-Hylling reinbeitedistrikt v / Inge E. Danielsen: 911 27 950
 Før kjøring i henhold til tillatelser gitt av kommunen etter motorferdselloven må derfor også grunneiers samtykke innhentes før kjøring. Ubrøytede veier regnes som utmark. Uten grunneiers tillatelse er kjøring ulovlig og kan derfor anmeldes til politiet av grunneier.

Denne avtalen mellom grunneier/rettighetshaver og scooterfører er en privatrettslig avtale der kommunen ikke er part.
 Det er valgfritt om denne skal være skriftlig eller muntlig
 Grunneiers tillatelse er påkrevd uansett om kjøringen er hjemlet i lov, forskrift eller ved dispensasjon
 Eneste unntaket er brann, politi og ambulanser under utrykning eller Røde Kors, Norsk Folkehjelp eller Sivilforsvar ute på oppdrag for brann, politi eller helse.

Ervervskjøring med snøscooter i Røros kommune 2016 – 2019

Der det er tilgang til ervervskjørere skal disse benyttes framfor at det blir gitt egne dispensasjoner. Her finner du liste over godkjente snøscooterkjørere i Røros kommune.

Bilde som illustrerer leiekjøring med scooter

Kontaktinformasjon

Skogbrukskonsulent
Jan Arvid Aamo
Tlf.: 917 63 654
E-post: jan.arvid.aamo@os.kommune.no

X