Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert i lov med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy.

SIST OPPDATERT: 07.12. 2023 - 12:52
[easy-social-share]

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorkjøretøy i utmark og vassdrag brukes i all hovedsak til offentlig anerkjente nytteformål, som for eksempel til redningstjeneste, utmarksnæring og faste bosteder direkte hjemlet i loven. Ferdsel til andre formål krever dispensasjon fra kommunen.

Hvem gis dispensasjon?

I unntakstilfeller og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Søkeren må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet må vurderes opp mot mulige skader og ulemper. Merk at det uansett ikke kan gis tillatelse til turkjøring.

Hva må søknaden inneholde?

Kommunen gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må være skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken. Søknaden behandles fortløpende og må sendes i god tid.

Vedlegg som skal følge søknaden:

  • Ved transport av funksjonshemmede må legeattest vedlegges
  • Kart som viser kjøretraseen og vedblink ved søknad om vedtransport
  • Eventuell dokumentasjon av særlig behov
Ervervskjøring med scooter

Der det er tilgang til ervervskjørere skal disse benyttes framfor at det blir gitt egne dispensasjoner. Her finner du liste med Ervervskjørere for 2023/2027.

Bilde som illustrerer leiekjøring med scooter

Kontaktinformasjon

Saksbehandler
Jan Arvid Aamo
Tlf.: 453 55 440
E-post: jan.arvid.aamo@os.kommune.no

X