Røros og FNs bærekraftmål

FNs bærekraftmål i et lokalt perspektiv

FNs bærekraftmål ser på miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De peker på at demokrati, godt styresett og en rettskultur er avgjørende for bærekraftig utvikling. Bærekraftmålene hjelper oss til å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt – som også bidrar globalt. Målene og de tilhørende tiltakene i Røros kommunes planverk skal bidra til gjennomføringen av FNs bærekraftmål, enten det er på miljø, folkehelse, kultur, næring eller hvordan vi arbeider med innbyggerinvolvering. FNs bærekraftmål er et spennende rammeverk for lokalpolitikken som også setter vår egen politikk og våre prioriteringer i et internasjonalt perspektiv. Iverksettingen av tiltak i Røros kommunes vedtatte planverk vil bidra til at Røros kommune blir mer bærekraftig.

 

Vi håper du som innbygger finner den informasjonen du trenger her om Røros arbeid med bærekraftmålene.

FNs bærekraftsmål

Hva er bærekraftig utvikling?

Hjelp oss å gjøre Røros til et bærekraftig reisemål - ta innbyggerundersøkelsen

Arbeidet vi gjør med å gjøre Røros som bærekraftig reisemål bidrar til at bi tar vare på verdensarven, naturressursene våre og sikre gode, trygge arbeidsplasser. En god dialog med lokalbefolkningen har vært viktig.

Vi har i vår kartlagt hvordan Rørossamfunnet opplever denne næringen. Vi er så takknemlig for ditt bidrag i dette arbeidet, for at du har fortalt oss din mening, dine innspill og forslag til hva vi bør jobbe videre med.

Røros - et bærekraftig reisemål

Med bærekraftig reiseliv arbeider man for at turisme skal ivareta miljø og lokal kultur, med mål om å sikre en positiv innvirkning og utvikling for lokalbefolkning, reiselivsbedrifter og turister.

Røros kommune ble i 2013 som en av de første i Norge sertifisert som bærekraftig reisemål. En remerking for tre år ble gjennomført i 2016 og nå i 2019 arbeider vi med ny remerking. Dette arbeidet ble startet opp i 2018 og som en del av dette arbeidet blir det laget en handlingsplan som beskriver aktiviteter og tiltak for videre arbeid.

Formannskapet i kommunen gjorde følgende vedtak 6.12.18:
“Røros kommune ser det som svært viktig for Røros som destinasjon at kommunen deltar aktivt i arbeidet med å få beholde statusen som bærekraftig reisemål. Merket er både viktig for reiselivsbransjen, men det er også et viktig bidrag for kommunen i sitt arbeid for å oppnå målene om å bli en mer bærekraftig kommune.»

Arbeidsgruppa for remerking av Røros kommune som Bærekraftig reisemål består av representanter fra:

  • Røros kommune
  • Destinasjon Røros
  • Rørosregionen næringshage as

Om Innovasjon Norges merkeordning

Logo - bærekraftig reisemål

Innovasjon Norge er ansvarlig for merkeordningen Bærekraftig reiseliv. Den et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål. I merkearbeidet er både kommunen og reiselivsnæringen pådriver. Ved å kartlegge kriterier fordelt på de tre dimensjonene av bærekraft (miljømessig, sosial og økonomisk) arbeider vi langsiktig for økt bærekraft. Merkeordningen er et redskap for utvikling, og reisemålene må vise en forbedring ved remerking som skjer hvert 3. år.

Arbeidet for økt bærekraft i reiselivet er en løpende prosess hvor nye problemstillinger, dilemmaer og strategiske valg vil komme. Teknologien endrer seg, reiselivet endrer seg, lokalsamfunn endrer seg – og gjestene endrer seg. Reiselivets verdikjeder består av mange enkeltaktører med et klart ansvar for egen virksomhet, men det er også et stort behov for et samlet grep om et helt reisemåls utvikling og retning, gjerne på områder som ligger mellom enkeltaktørenes ansvar. Summen av en slik felles utvikling reduserer reiselivets negative belastning på miljø og lokalsamfunn, og den øker reisemålets attraktivitet som besøksmål for gjester.

Aktuelt

Hva er FNs bærekraftmål?

FNs bærekraftmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Målene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling:

1) Klima og miljø

2) Økonomi

3) Sosiale forhold

 

BÆREKRAFTMÅLENE TOK OVER FOR TUSENÅRSMÅLENE

Fristen for å nå Tusenårsmålene gikk ut ved årsskiftet 2015-2016. Tusenårsmålene har ført til stor framgang i arbeidet med fattigdomsbekjempelse. Samtidig har de blitt kritisert for kun å adressere symptomer, og ikke årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer. Denne kritikken svarer bærekraftmålene på.

 

UNIVERSELLE MÅL FORPLIKTER NORGE

I motsetning til Tusenårsmålene gjelder FNs bærekraftmål for alle land i verden – også de rike. Det betyr at bærekraftmålene vil ha innvirkning på norsk politikk. Mange av målene er allerede oppfylt i Norge, men ikke alle. Norge må lage en nasjonal plan som skal sikre at målene gjennomføres i Norge.

Les mer om FNs bærekraftmål

Vil du vite mer om Røros arbeid med bærekraft?

Ta kontakt med:

 

Næringskoordinator – Elisabeth Wikan Heidtmann

Tlf: 92 65 79 06
E-post: elisabeth.heidtmann@roros.kommune.no

Verdensarvkoordinator – Torfinn Rohde

Tlf:  97 71 36 76
E-post: Torfinn.rohde@roros.kommune.no

Samfunnsplanlegger – Hanne Bryde

Tlf: 47 65 27 78
E-post: hanne.bryde@roros.kommune.no

X