Bygge uten å søke

Bygge uten å søke

For de fleste byggetiltak, må du søke om tillatelse for å bygge. Men for noen mindre tiltak kan du bygge uten å søke. Her kan du finne ut hva du kan bygge uten å søke, hva du må passe på og hvordan du melder fra når du er ferdig med et byggetiltak uten søknadsplikt.

SIST OPPDATERT: 08.03. 2022 - 10:59

Når kan du bygge uten å søke?

For de fleste byggetiltak, må du  må du søke om tillatelse for å bygge. Men for noen mindre tilbygg og frittliggende bygninger kan du slippe søknad.

Du kan finne ut hva du må søke om og ikke med veiviseren på Direktoratet for byggkvalitet: byggutenasoke.no

Husk at tiltaket ditt må være tillatt i plan- og bygningsloven for at du skal kunne bygge uten å søke.

Før du bygger

Det er du som er ansvarlig for at alle lover og regler blir fulgt. Før du bygger må du finne ut hva du har lov til på din eiendom:

  • hva du har lov til å bygge
  • hvor du har lov til å bygge
  • hvor mye du har lov til å bygge

Dette finner du svar på i følgende dokumenter:

  • situasjonskart for din eiendom
  • reguleringsplan
  • kommuneplanens arealdel

Disse dokumentene finner du i kartløsningen. Søk opp din adresse, for å finne kart og planer for eiendommen.

Send melding når du er ferdig

Du må alltid sende melding til kommunen når du er ferdig – også for byggetiltak som du ikke må søke om. Du kan sende meldingen på e-post til postmottak@roros.kommune.no, i brev eller levere dokumentene på servicetorget. Du må levere følgende dokumentasjon:

  • Byggesaksblankett 5188. Blanketten inneholder en veiledning.
  • Situasjonskart der du har tegnet inn plassering og størrelse.
Må du søke om dispensasjon for byggetiltaket?

Hvis du må søke dispensasjon fra plan- og bygningsloven for det du skal bygge, må du først sende dispensasjonssøknad til kommunen. Når kommunen har godkjent søknaden kan du starte byggearbeidet.

Ligger eiendommen din innenfor vernesonen?

I Røros kommune ligger mange eiendommer innenfor vernesonen. For disse eiendommene gjelder spesielle regler som du må ta hensyn til når du skal bygge. Disse reglene finner du i reguleringsplanen.

Du kan ta kontakt med byantikvaren i Røros for å finne ut om det du ønsker å bygge er i tråd med bestemmelsene for vernesonen. Du finner også nyttig informasjon i vår brosjyre til huseiere innenfor vernesona.

Trenger du samtykke fra andre myndigheter?

Det er ditt ansvar å innhente samtykke eller tillatelse fra andre myndigheter som kommunen har en koordinasjonsplikt med etter plan- og bygningsloven § 21-5 og byggesaksforskriften § 6-2. Er det krav om samtykke forutsettes det at du har mottatt det fra respektive myndigheter.

Må jeg sende nabovarsel på tiltak som er uten søknadsplikt?

For tiltak som du kan bygge uten å søke, er det ikke krav om nabovarsel.

Kommunen kan føre tilsyn

Kommunen kan føre tilsyn med tiltak som er unntatt fra søknadsplikten. Dersom det du bygger, eller har bygget, viser seg å være søknadspliktig, vil vi følge opp dette. Kommunen har en plikt til å følge opp slike brudd på plan- og bygningsloven, og kan blant annet reagere med bøter.

Aktuelt lovverk om tiltak unntatt søknadsplikt

Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse er beskrevet i:

Trenger du hjelp?

Hvis du er usikker på om du kan bygge uten å søke, kan du ta kontakt med oss.

Du kan bestille situasjonskart fra servicetorget. Vi kan også hjelpe deg å finne riktige planer for din eiendom, og riktig skjema når du skal sende melding om det du har bygget.

Har du spørsmål?

Da kan du ta kontakt med oss på:
Telefon: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no
Adresse: Bergmannsgata 23, 7374 Røros

X