Deling av eiendom

Deling av eiendom

Her får du svar på hva du må gjøre når du skal søke om å dele eiendommen din og skille ut en tomt.

SIST OPPDATERT: 31.05. 2022 - 13:08

Søke om fradeling

Når du deler opp en eiendom, blir et areal av den eksisterende eiendommen fradelt og opprettet som en egen eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Den nye eiendommen blir oppført som ny matrikkelenhet.

Kort om søkeprosessen:

  • Hvis det du søker om er i strid med reguleringsplan, kommuneplan eller kravene i plan- og bygningsloven, må du søke om dispensasjon.
  • I søknaden må du dokumentere at ny og gjenværende eiendom er tilknyttet vei, vann og avløp. Du må også vise at begge eiendommene har tilfredsstillende uteareal og en hensiktsmessig størrelse og form.
  • Når du har fått delingstillatelse vil oppmålingsavdelingen kaller inn til oppmålingsforreting.  Dette er et møte der vi måler opp og merker den nye tomten m.m.
  • Du betaler et gebyr for å få søknaden behandlet, og et eget gebyr for oppmålingsforretning. Prisene finner du i gebyrregulativet.
  • Søknaden sender du på e-post til postmottak@roros.kommune.no, eller til Røros kommune, Bergmannsgata 19, 7374 Røros.
Hvem kan søke?

Eier, hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt, kan søke om å dele av en tomt.

Når tomten er eid av et firma, må søknaden signeres av en person som har signaturrett etter firmaattest.

Søknad om deling skal inneholde
  • Fyll ut søknad om deling og rekvisisjon om oppmålingsforretning.
  • Situasjonskart – her skal det fremgå hvordan man ønsker å dele opp eiendommen. Vann- og avløpsledninger må tegnes inn. Situasjonskart bestiller du fra servicetorget.
  • Du må i søknaden vise at du har sikret rett til adkomst frem til offentlig vei, drikkevann og bortledning av avløpsvann.
  • Tiltaket må nabovarsles. Gjenpart av nabovarsel og kvittering for nabovarsel må sendes inn sammen med søknaden.
  • Dersom det er innløsning av festetomt, må festekontrakten vedlegges.
X