Høringer

I forbindelse med ny opplæringslov er kommunen pålagt å vedta nye forskrifter for skolene. Kommunestyret har vedtatt å sende fem ulike forskrifter ut på høring. Høringsfristen er 7. juni 2024. Vedtak av nye forskrifter skjer i kommunestyret 20. juni 2024. Innspill sender du til postmottak@roros.kommune.no   Forskriftene på høring Høringsbrev – Lokal forskrift om skolerute i Rossen […]

Klikk her for å lese videre

Formannskapet vedtok i sitt møte 11. april å legge saken ut på høring i 6 uker, fra 11. april til 22. mai. Bakgrunn for saken Med bakgrunn i forventet elevtallsutvikling og behov for flere ressurser for å innfri lærernormen ved Røros skole, samt endringer i opplæringsloven fra 1. august 2024, ser formannskapet behov for å […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har vedtatt å legge forslag til endringer i områdeplan for Røros sentrum ut til høring. Frist for innspill er 23. mai 2024. Planforslaget følger opp eksisterende bebyggelse med henhold til volum og høyder. Planforslaget samsvarer med gjeldende kommunedelplan for Røros sentrum. Reguleringsplanforslaget tar utgangspunkt i, viderefører og formaliserer eksisterende, bebygd situasjon. Plandokumentene finner […]

Klikk her for å lese videre

Planen ble vedtatt i kommunestyret i Røros den 21. mars 2024. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vi har vurdert alle mottatte høringsinnspill, og endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring kan du lese i saksdokumentene. Vedtatte plandokumenter for Skarpsno (arealplaner.no) Trenger du hjelp til å finne dokumentene kan du ta kontakt med servicetorget. […]

Klikk her for å lese videre

Forslaget til kommunens planstrategi for perioden 2024-2027 er ute til høring. Nå vil vi gjerne har dine innspill. Les høringsdokumentet til planstrategi 2024-2027  Send dine innspill til postmottak@roros.kommune.no, senest 25. april. Merk e-posten din med “Planstrategi 2024-2027”. Du kan også sende innspill i posten til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros. Hva er en planstrategi? Planstrategien er et […]

Klikk her for å lese videre

Rørosregionen brann og redning sender med dette på høring forslag til ny lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg (Gebyrforskrift om feiing og tilsyn). Se lenke: Alminnlig høring, Høringsnotat Frist for høringsuttalelser er 12. februar 2024. Uttalelsen må merkes med saksnummer 23/2241, og sendes på e-post: postmottak@roros.kommune.no eller som brev til: Røros kommune v/ […]

Klikk her for å lese videre

Formannskapets forslag til handlings- og økonomiplan 2024-2027 er nå lagt ut på høring. Her kan du lese hele budsjettforslaget (NB: kan ikke leses internet explorer) Utskriftsversjon er tilgjengelig her. Mens papirversjon av budsjettdokumentet er tilgjengelig på Servicetorget i Bergmannsgata 23. Kommunestyret skal behandle budsjettforslaget på torsdag den 14. desember 2022. Frist for høringsinnspill er torsdag den 7. desember […]

Klikk her for å lese videre

I henhold til Lov om stadnamn §8, reises det navnesak på nye veinavn i Røros kommune. Høringsfristen er 31.12.2023. Høringsinnspill sendes til postmottak@roros.kommune.no, eller Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros. Nye veinavn: Kølfogdveien Bergproberarveien Dalsmoveien   Veinavn 1 og 2 tilhører boligfelt i Gjøsvika. Navnene er i likhet med de fleste øvrige veinavn i området […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har vedtatt å legge forslag til endringer i områdeplan for Røros sentrum ut til høring. Frist for innspill er 17. november 2023. Ny avkjøring til Rema fra Falunveien Klekkeriet ved Sjøbakken reguleres til næringsformål Ny bestemmelse om størrelse på redskapsskjul i parsellhagen Hensynssone grønnstruktur ved Hyttelva fjernes Utvidet parkeringsareal ved Domus reguleres til […]

Klikk her for å lese videre

Torsdag 21. september vedtok kommunestyret kommuneplanens samfunnsdel 2024 – 2030. Nå som planen er vedtatt ønsker vi å skape et folkelig engasjement for sammen å utvikle Røros kommune i ønsket retning. Det betyr at vi vil jobbe sammen med deg for å nå målene!  / Duarstan skïereden 21. biejjien tjïelteståvroe tjïeltesoejkesjen seabradahkebieliem 2024-2030 nænnoesti. Daelie soejkesje lea […]

Klikk her for å lese videre

Endring av områdeplan for Røros sentrum med planid 20130009_2 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 25.5.2023. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i arealplaner.no Formålet med planendringen er å innarbeide bestemmelser for virksomhetsskilt, belysning, uteservering m.m. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, […]

Klikk her for å lese videre

Varselet gjelder vurdering av fortau langs Dalsveien i planområdet. Dette er en tilleggsvarsling til reguleringsplanarbeid for Skarpsno (planid 20200017). Oppstart av planarbeidet ble opprinnelig varslet 13.10.2020. Tilleggsvarselet gjelder at det nå skal sees på mulighet for å tilrettelegge for fortau langs Dalsveien innenfor planområdet. Fortau vil vurderes lagt inn i planen langs sørsiden av Dalsveien. […]

Klikk her for å lese videre

Detaljregulering for Fruvollen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn og vi vil gjerne høre hva du mener om planen. Uttalefrist er 2.9.2023. Plandokumentene finner du på servicetorget og i kommunens planregister på arealplaner.no. Dersom du trenger hjelp til å finne dem kan du henvende deg til Servicetorget i Røros kommune. Direktelink til planen […]

Klikk her for å lese videre

Detaljreguleringsplan for Osloveien 34 og 36 med planid 20200007 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 25.5.2023. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i arealplaner.no Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Fullstendige plandokumenter […]

Klikk her for å lese videre

Detaljreguleringsplan for Mattisvollen med planid 20210004 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 25.5.2023. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i arealplaner.no Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, […]

Klikk her for å lese videre

Detaljreguleringsplan for Vintervoldlia- etappe 3 med planid 2021005 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 25.5.2023. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i arealplaner.no Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Fullstendige plandokumenter med […]

Klikk her for å lese videre

Detaljreguleringsplan for boliger Pinstivollen II med planid 20210001 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 25.5.2023. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i arealplaner.no Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Fullstendige plandokumenter med […]

Klikk her for å lese videre

Nå har kommunestyret lagt Kommuneplanens samfunnsdel til høring, og vi vil gjerne ha innspill fra deg som innbygger. Alle kan sende oss innspill til postmottak@roros.kommune.no innen 1. august 2023. Innspill kan også leveres til servicetorget i Bergmannsgata 23. Les høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel Hvis du ikke kan lese høringsdokumentet digitalt, kan du få hjelp på servicetorget. […]

Klikk her for å lese videre

Detaljreguleringsplan for Djupsjøen hyttegrend med planid 20210006 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 27.04.2023. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i planregisteret. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Fullstendige plandokumenter med vedtak, […]

Klikk her for å lese videre

Nå bygges det et nytt flott bibliotek ved Nilsenhjørnet som blir ferdig til 1. november. Det gleder vi oss til, men hva skjer med parken og området rundt? Det kan du være med å mene noe om. Kommunen starter sammen med innbyggerpanelet en prosess med utvikling av Nilsenhjørnet med parken. Sammen med nytt bibliotek ønsker […]

Klikk her for å lese videre

X