Archives

Viktig info! Møtet den 03.12.22 med hyttebeboere og Røros kommune flyttes fra Storstuggu til Verket og Sundveien 10, 7374 Røros. Se veibeskrivelse her Vel møtt!

Klikk her for å lese videre

Røros kommune inviterer til bransjemøte, og ønsker håndverkere og entreprenører, firmaer og andre interesserte velkommen. Vi vil informere om: status på byggesak kart som verktøy nye søknadsskjema og behandling over disk Næringskoordinator Elisabeth Wikan Heidtmann deltar for å informere om, og få innspill til hvordan kommunen jobber med tilrettelegging for næringsutvikling. Sted: Storsalen Øverhagaen Tid: Tirsdag […]

Klikk her for å lese videre

Støtt TV-aksjonen ved å gi penger i digital bøsse. TV-aksjonen 2022 går til Leger Uten Grenser og deres arbeid for livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. Røros kommune oppfordrer til å gi et bidrag til årets TV-aksjon! Gi ditt bidrag her  

Klikk her for å lese videre

Fra uke 41 har byggesak åpent kun tirsdager mellom klokken 10-15. Dette fordi vi opplever færre henvendelser på denne tiden av året. Trenger du et fysisk møte eller en telefonsamtale med byggesaksbehandler ta kontakt med servicetorget for å bestille deg time. Servicetorget kan svare på generelle spørsmål, og på nettsiden  finner du mye nyttig informasjon. Kontaktinformasjon: E-post: […]

Klikk her for å lese videre

Våren 2022 rettet Røros kommune en henvendelse til innbyggerne om mulige boliger for flyktninger fra Ukraina. Da fikk vi en fantastisk respons med et stort antall boliger som ble stilt til disposisjon, og vi fikk bosatt alle flyktningene. Røros kommune opplever nå et stort antall henvendelser fra immigrasjonsmyndighetene med nye fordelinger av flyktninger fra Ukraina. […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune opplever dessverre at mye avfall ikke kildesorteres, og at avfallet ikke leveres i riktig dunk/container. På kommunens hjemmeside kan du finne mer informasjon om ordningen. Miljøfarlig avfall og spesialavfall skal leveres på gjenvinningsstasjon. Det er viktig at slikt avfall ikke plasseres på utsiden eller legges i containerne. FIAS har egen sorteringsveileder på sin nettside. […]

Klikk her for å lese videre

Regjeringen har innført en strømstøtteordning som skal hjelpe husholdninger med å håndtere ekstraordinære strømpriser. Ordningen gjelder strømforbruk fra og med desember 2021 til og med mars 2023. Du kan lese mer om ordningen her. Røros kommune har den siste tiden mottatt mange henvendelser om strømstøtteordningen fra hytte og boligeiere. Kommunen har ingen ting med strømstøtteordningen […]

Klikk her for å lese videre

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt ny forskrift for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner. Som tidligere informert om vil Lotteri- og stiftelsestilsynet overta forvaltningen av ordningen. Les mer om ordningen her: Regjeringen.no Lostift.no  

Klikk her for å lese videre

Byggesakskontoret stenger i uke 29, 30 og 31 på grunn av ferieavvikling. Vi åpner igjen i uke 32 for avtaler på tirsdager og torsdager mellom klokken 10.00 og 15.00. Servicetorget kan svare på generelle spørsmål, og på nettsiden  finner du mye nyttig informasjon. Kontaktinformasjon Ring servicetorget for spørsmål eller for å sette opp avtale med byggesaksbehandler […]

Klikk her for å lese videre

Hvordan vil samfunnet – deg og meg – reagere på nye løsninger som følge av teknologisk utvikling? Kommer vil til å akseptere post og matvarer levert på døra av ei drone? Eller gå ombord i et elfly? Disse spørsmålene, og kanskje mange andre også, ønsker vi å få svar på. Prosjektet Green Flyway arrangerer derfor […]

Klikk her for å lese videre

Positive selvtester skal bekreftes med en PCR-test innen 24 timer etter at selvtesten er tatt. Røros kommune setter derfor opp testing på søndager kl 14. Testingen vil foregå på Røros legesenter. Du må ringe legevakt for å melde deg opp til testing (telefon: 116117) . Det er kun faste innbyggere i Røros kommune som har […]

Klikk her for å lese videre

Har du vannmåler er det ditt ansvar å lese av vannmåleren innen fristen 31.12.2021 Du mottar SMS eller avlesningskort fra kommunen i løpet av desember. Målere som ikke er avlest og innmeldt innen fristen, vil få stipulert forbruk. Ved stipulert forbruk er det byggets areal som legges til grunn for forbruksgebyret. Les mer om vann og avløp […]

Klikk her for å lese videre

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Våkhåmmåren Hyttefelt. Planen vil bli utarbeidet som detaljreguleringsplan, jf. plan- og bygningslovens § 12-3, og vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan fra 1991.   Dokumenter i saken finner du her i kommunens planarkiv Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Feste NordØst […]

Klikk her for å lese videre

Det er satt igang detaljregulering av Tollef Bredals vei 11 i Røros kommune. Samtidig sendes forslag til planprogram ut på høring. Norconsult AS utarbeider planen på oppdrag fra Compenso Eiendom AS. Planen skal legge opp til leilighetsbebyggelse på taket til den eksisterende næringsbebyggelsen i Tollef Bredals vei 11. Etablert virksomhet i form av handel og […]

Klikk her for å lese videre

Utvalg for plansaker vedtok i møte den 10.6.2021, saksnummer 48/21 å legge forslag til reguleringsplan for Gjøsvika 5, planid 20200006, ut til offentlig ettersyn. Reguleringsplanforslaget legger til rette for bygging av boliger på eiendommen 401/1. Planområdet grenser inntil Gjøsvika utbyggingstrinn 4. Plandokumentene finner du i planregisteret på Røros kommune sine hjemmesider, ved å følge lenken […]

Klikk her for å lese videre

Ny kommuneplan ble vedtatt av Kommunestyret 27.05.21. Dette er kommunens viktigste styringsdokument for arealutviklingen fremover og er sammen med kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen kommunens øverste styringsdokument. Ved denne rulleringen av arealdelen har absolutt alle dokumenter blitt utarbeidet på nytt, helt fra kunnskapsgrunnlaget til plankartet. De nye bestemmelsene setter tydeligere rammer for arealutviklingen fortetting, prioritering av […]

Klikk her for å lese videre

Sparebank 1 SMN ønsker å hjelpe bedrifter som ansetter ungdom mellom 16 og 25 år i sommerjobb, ved å bidra med et mulig lønnstilskudd på 7 000 kr. Sommerjobb for ungdom er viktig slik at de unge får arbeidserfaring.  Det kan hjelpe ungdommen til å gjøre bedre valg når de skal velge veien videre senere i […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune gikk september 2020 over til ny renovasjonsordning. Hytteeiere med hytterenovasjon og fastboende med kontainerrenovasjon kan sortere avfallet sitt og levere på returpunktene. Vi ønsker å ha en renovasjonsordning som tar hensyn til klima og miljø, og vil at alle i Røros kommune skal ha god mulighet til å kildesortere avfallet sitt. En del […]

Klikk her for å lese videre

Lahkoe biejjine gaajhkh dovnesh! Gratulerer med dagen alle sammen!   Her kan du se programmet for årets markering av samefolkets nasjonaldag.

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har sammen med Sørsamisk helsenettverk hatt lansering av prosjektet «Samisk helseteam – helsetjenester for samisk befolkning» og halvdagseminar i samisk helse på Storstuggu, onsdag denne uka. Arrangementet ble åpnet av en hilsen fra Helsedirektoratets direktør Bjørn Guldvog,  i tillegg til at Røros kommune v/varaordfører Christian Elgaaen og Sametingspresident Aili Keskitalo hadde åpningstaler. Dagen […]

Klikk her for å lese videre

X