Archives

Fredag 01.12.23 stenges Konstknektveien i en periode på dagen. Veien blir stengt ved avkjøring An-Magritts-veien. Stengingen skyldes arbeid med omlegging av en strømkabel. Omkjøring vil skiltes. Beklager ulempene dette medfører!

Klikk her for å lese videre

Fra torsdag 26. oktober kl. 19.30 og frem til natt/morgen fredag 27. oktober stenges krysset til Stormoen. Dette gjøres på grunn av arbeid med en stikkledning. Alle som skal til Stormoen må velge omkjøring om Stamphusveien.  Se vedlagt bilde for alternativ vei i denne perioden. Beklager ulempene dette medfører!

Klikk her for å lese videre

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. For å kunne stemme ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå i manntallet. Finn ut om du står i manntallet Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor. Listen vil ligge tilgjengelig fra uke 28 og […]

Klikk her for å lese videre

Turistsesongen er godt i gang, og luftfartstilsynet ønsker å formidle viktig informasjon og regler for bruk av droner. Droner blir stadig mer populære blant turister som ønsker å fange unike bilder og videoer fra luften. Men det er viktig å være klar over at det er regler og begrensninger for hvor og når disse dronene […]

Klikk her for å lese videre

Valglistene ble endelig godkjent av valgstyret 4. mai 2023. Listene ligger nå ute til offentlig ettersyn på servicetorget i Bergmannsgata 23. Vil du lese listene digitalt kan du gjøre det her:  Listeforslag for Rødt Listeforslag for Senterpartiet Listeforslag for Arbeiderpartiet Listeforslag for Sosialistisk Venstreparti Listeforslag for Venstre Listeforslag for Høyre Listeforslag for Røroslista Listeforslag for […]

Klikk her for å lese videre

Det nærmer seg vår og lamming.  Landbrukskontoret har sendt ut nyhetsbrev med nyttig informasjon om støtteordninger og andre nyheter. Les landbruksnytt her

Klikk her for å lese videre

Formålet med SMIL -ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensing fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Eks på tiltak kan være istandsetting av verneverdige bygninger, skjøtsel av gammel kulturmark, etablering av fangdammer, avskjæringsgrøfter m.m. Eiere som ikke selv driver areal kan søke SMIL-tilskudd dersom det […]

Klikk her for å lese videre

Høsten 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, og Røros kommune trenger valgmedarbeidere til å bistå med gjennomføringen i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen. Forhåndsstemmeperioden varer fra 10. august til 8. september. Valgdagen er mandag 11.  september.​ Riktig gjennomføring av valget er viktig, og vi håper nettopp DU vil være med på laget! Arbeidsoppgaver Valgmedarbeidere skal veilede […]

Klikk her for å lese videre

Viktig info! Møtet den 03.12.22 med hyttebeboere og Røros kommune flyttes fra Storstuggu til Verket og Sundveien 10, 7374 Røros. Se veibeskrivelse her Vel møtt!

Klikk her for å lese videre

Røros kommune inviterer til bransjemøte, og ønsker håndverkere og entreprenører, firmaer og andre interesserte velkommen. Vi vil informere om: status på byggesak kart som verktøy nye søknadsskjema og behandling over disk Næringskoordinator Elisabeth Wikan Heidtmann deltar for å informere om, og få innspill til hvordan kommunen jobber med tilrettelegging for næringsutvikling. Sted: Storsalen Øverhagaen Tid: Tirsdag […]

Klikk her for å lese videre

Støtt TV-aksjonen ved å gi penger i digital bøsse. TV-aksjonen 2022 går til Leger Uten Grenser og deres arbeid for livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. Røros kommune oppfordrer til å gi et bidrag til årets TV-aksjon! Gi ditt bidrag her  

Klikk her for å lese videre

Fra uke 41 har byggesak åpent kun tirsdager mellom klokken 10-15. Dette fordi vi opplever færre henvendelser på denne tiden av året. Trenger du et fysisk møte eller en telefonsamtale med byggesaksbehandler ta kontakt med servicetorget for å bestille deg time. Servicetorget kan svare på generelle spørsmål, og på nettsiden  finner du mye nyttig informasjon. Kontaktinformasjon: E-post: […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune opplever dessverre at mye avfall ikke kildesorteres, og at avfallet ikke leveres i riktig dunk/container. På kommunens hjemmeside kan du finne mer informasjon om ordningen. Miljøfarlig avfall og spesialavfall skal leveres på gjenvinningsstasjon. Det er viktig at slikt avfall ikke plasseres på utsiden eller legges i containerne. FIAS har egen sorteringsveileder på sin nettside. […]

Klikk her for å lese videre

Regjeringen har innført en strømstøtteordning som skal hjelpe husholdninger med å håndtere ekstraordinære strømpriser. Ordningen gjelder strømforbruk fra og med desember 2021 til og med mars 2023. Du kan lese mer om ordningen her. Røros kommune har den siste tiden mottatt mange henvendelser om strømstøtteordningen fra hytte og boligeiere. Kommunen har ingen ting med strømstøtteordningen […]

Klikk her for å lese videre

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt ny forskrift for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner. Som tidligere informert om vil Lotteri- og stiftelsestilsynet overta forvaltningen av ordningen. Les mer om ordningen her: Regjeringen.no Lostift.no  

Klikk her for å lese videre

Hvordan vil samfunnet – deg og meg – reagere på nye løsninger som følge av teknologisk utvikling? Kommer vil til å akseptere post og matvarer levert på døra av ei drone? Eller gå ombord i et elfly? Disse spørsmålene, og kanskje mange andre også, ønsker vi å få svar på. Prosjektet Green Flyway arrangerer derfor […]

Klikk her for å lese videre

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Våkhåmmåren Hyttefelt. Planen vil bli utarbeidet som detaljreguleringsplan, jf. plan- og bygningslovens § 12-3, og vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan fra 1991.   Dokumenter i saken finner du her i kommunens planarkiv Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Feste NordØst […]

Klikk her for å lese videre

Det er satt igang detaljregulering av Tollef Bredals vei 11 i Røros kommune. Samtidig sendes forslag til planprogram ut på høring. Norconsult AS utarbeider planen på oppdrag fra Compenso Eiendom AS. Planen skal legge opp til leilighetsbebyggelse på taket til den eksisterende næringsbebyggelsen i Tollef Bredals vei 11. Etablert virksomhet i form av handel og […]

Klikk her for å lese videre

Utvalg for plansaker vedtok i møte den 10.6.2021, saksnummer 48/21 å legge forslag til reguleringsplan for Gjøsvika 5, planid 20200006, ut til offentlig ettersyn. Reguleringsplanforslaget legger til rette for bygging av boliger på eiendommen 401/1. Planområdet grenser inntil Gjøsvika utbyggingstrinn 4. Plandokumentene finner du i planregisteret på Røros kommune sine hjemmesider, ved å følge lenken […]

Klikk her for å lese videre

Ny kommuneplan ble vedtatt av Kommunestyret 27.05.21. Dette er kommunens viktigste styringsdokument for arealutviklingen fremover og er sammen med kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen kommunens øverste styringsdokument. Ved denne rulleringen av arealdelen har absolutt alle dokumenter blitt utarbeidet på nytt, helt fra kunnskapsgrunnlaget til plankartet. De nye bestemmelsene setter tydeligere rammer for arealutviklingen fortetting, prioritering av […]

Klikk her for å lese videre

X