Politikk

Utvalg for plansaker vedtok den 7.10.2021 å fastsette planprogrammet for detaljregulering av Gjøsvikmoen. Hensikten med planarbeidet er • Å legge til rette for boligutvikling med konsentrert boligbebyggelse. • Å sikre god adkomstveg(er) fra Femundsveien (Fv6526) til Gjøsvikmoen. • Etablering av nærlekeområder. • Etablering og sikring av grøntarealer. • Sikring og etablering av skiløype-/tur-trasse inkludert bru […]

Klikk her for å lese videre

Har du forslag til å øke trafikksikkerheten for barn og unge i Røros kommune? Det kan for eksempel være: bedre vegbelysning tilrettelegging av stikkvei siktrydding leskur holdningsskapende kampanje eller andre tiltak Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) i Røros kommune oppfordrer velforeninger, organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører som ser behov og ønsker å bidra til å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i sitt […]

Klikk her for å lese videre

Fredag 22. oktober kan du være med med på åpnet møte om beitebruken i Røros kommune. Status for beitebruksplanarbeidet i Røros. Presentasjon av vegetasjonskartleggingen i Hitterdalen, Valset og Harsjøen. Om beitebruken og muligheter i Røros kommune. Hvilke verdier og ressurser har vi i utmarka? Hvordan bruke kartleggingen i det pågående arbeidet med beitebruksplana. Ynge Rekdal […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har startet arbeid med å lage nye skiltbestemmelser og ny skiltveileder som skal innarbeides i områdeplan for Røros sentrum. Samtidig gjør vi en del andre mindre endringer i bestemmelsene og plankartet. Blant annet vurderer vi å åpne for salgsboder på området ved reiselivets hus, samt på plattingen. Vi vil gjerne ha din mening […]

Klikk her for å lese videre

Det underrettes med dette om at kommunestyret i Røros kommune  vedtok reguleringsplan for Røros folkebibliotek PID 20190006, i møte den 26.08.2021, sak nr. 59/21. Planen legger til rette for bygging av nytt bygg som skal huse folkebibliotek på Nilsenhjørnet. Planen ligger i planregisteret på Røros kommune sine hjemmesider. Dette finner du i lenkene under. Dersom […]

Klikk her for å lese videre

Utvalg for plansaker har 19.8.2021 vedtatt å legge forslag til detaljregulering av Øverhagaen 6 og 8 ut til høring og offentlig ettersyn. Planen har planid 20200004. Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-9. Planområdet befinner seg nordøst for Røros sentrum og er en del av et større bebygget område med blandet bebyggelse av […]

Klikk her for å lese videre

Varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering av fritidsbebyggelse på Mattisvollen østre ved Djupsjøen i Røros kommune Med hjemmel i §§ 12-1 og 12-8 i plan- og bygningsloven varsles det herved om at det er igangsatt detaljregulering av Mattisvollen østre hytteområde. Planarbeidet som settes i gang skal legge til rette for fritidsbebyggelse i form av […]

Klikk her for å lese videre

Under årets valg er det mulig å stemme hjemmefra dersom du er syk, ufør, i isolasjon eller karantene på grunn av Covid-19. To valgmedarbeidere kommer da hjem til deg, eller der du befinner deg, for å ta imot din stemme. Forhåndsstemme Hvis du er syk, ufør, i isolasjon eller karantene på grunn av covid-19 kan […]

Klikk her for å lese videre

Unngå kø i valglokalet på valgdagen! I år er det ekstra viktig å benytte muligheten til å forhåndsstemme på grunn av covid-19. Vi har åpent i Storstuggu lørdag 4. september mellom 10-17. Øvrige åpningstider er: Mandag, onsdag, torsdag og fredag 10-16 Tirsdag 10-18 Bruk stemmeretten din! Godt valg!

Klikk her for å lese videre

I dag ble resultatene av årets NHO Kommune NM offentliggjort, og Røros kommune er på topp 100-listen – nummer 6 i Trøndelag og nummer 75 på landsbasis. Kommunen har høyeste andel sysselsatte i Trøndelag. I tillegg er vi i landstoppen for stor næringsvariasjon og høy andel privat ansatte. – At folk flest er i arbeid […]

Klikk her for å lese videre

Vedtatt plan: Detaljregulering for Hånesrabben med PlanID 20190001 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 26.08.2021 Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra https://roros.kommune.no/politikk/politisk-motekalender/ eller via kommunens planregistrer Planens-ID er 20190001. […]

Klikk her for å lese videre

Figur 1. Planområdet er markert med svart linje. Utvalg for plansaker har 19.8.2021 vedtatt fastsettelse av planprogram for detaljregulering av Pinstivollen II- boliger planid 20210001, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-9. Planområdet befinner seg om lag 2,5 km øst for Røros sentrum og grenser mot Dalsveien og Ryveien. Hensikten med planarbeidet er å […]

Klikk her for å lese videre

Rørosmeieriet fikk idag Røros kommunes miljøpris for 2021. Prisen ble delt ut i forbindelse med meieriets 20-årsjubilieum som ble markert på Storstuggu. Rørosmeieriet arrangerte idag, sammen med Landbrukets Økoløft en forbruker- og problemløserkonferanse med temaet klimakrise, tap av biologisk mangfold og pandemi. Det var i den forbindelse fungerende ordfører Christian Elgaaen delte ut prisen. Norges flotteste […]

Klikk her for å lese videre

I høst er det stortings- og sametingsvalg, og forhåndsstemmeperioden foregår fra 10. august til 10. september. I denne perioden kan du stemme i det forhåndsstemmelokalet du måtte ønske i hele landet. Forhåndsstemme på Røros I Røros kommune kan du forhåndsstemme på Storstuggu, 1. etasje. Adressen er Ol-klemmetsaveien 50, 7374 Røros, og det er parkering utenfor […]

Klikk her for å lese videre

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Våkhåmmåren Hyttefelt. Planen vil bli utarbeidet som detaljreguleringsplan, jf. plan- og bygningslovens § 12-3, og vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan fra 1991.   Dokumenter i saken finner du her i kommunens planarkiv Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Feste NordØst […]

Klikk her for å lese videre

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. For å kunne stemme ved høstens Stortings- og sametingsvalg må du stå i manntallet. Finn ut om du står i manntallet Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor. Listen vil ligge tilgjengelig fra uke 28 og […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har startet et arbeid med å oppheve (slette) eldre reguleringsplaner. Dette er planer som har gått ut på dato i form eller innhold, og som ikke er anvendelige når du for eksempel skal søke om et byggearbeid på eiendommen og kommunen skal behandle byggesaker. Når planene er slettet, vil det som hovedregel være […]

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret vedtok reguleringsplan for Fjellsjøen, i møte den 17.6.2021, saksnummer 54/21. Reguleringsplanforslaget legger til rette for av fritidsbebyggelse innenfor eksisterende hyttefelt ved Fjellsjøen i Galåen. Plandokumentene finner du i planregisteret på Røros kommune sine hjemmesider, ved å følge lenken nedenfor. Dersom du trenger hjelp til å finne dokumentene kan du henvende deg til Røros kommune, […]

Klikk her for å lese videre

Utvalg for plansaker vedtok i møte den 10.6.2021, saksnummer 47/21 å legge forslag til reguleringsplan for Pinstivollen 1, planid 20190005, ut til offentlig ettersyn. Reguleringsplanforslaget legger til rette for fortetting av fritidsboliger innenfor eksisterende hyttefelt på GID 58/20. Planendringen er i tråd med overordnet plan. Plandokumentene finner du i planregisteret på Røros kommune sine hjemmesider, […]

Klikk her for å lese videre

Det er satt igang detaljregulering av Tollef Bredals vei 11 i Røros kommune. Samtidig sendes forslag til planprogram ut på høring. Norconsult AS utarbeider planen på oppdrag fra Compenso Eiendom AS. Planen skal legge opp til leilighetsbebyggelse på taket til den eksisterende næringsbebyggelsen i Tollef Bredals vei 11. Etablert virksomhet i form av handel og […]

Klikk her for å lese videre

X