Politikk

Røros kommune starter nå arbeidet med fornyelse av 30 boligplaner i Røros tettsted. Arbeidet omfatter reguleringsplanene for de 9 områdene; Langseth, Vola vest, Vola øst, Bull Akranns vei, Strømmehagaen, Sollihagaen øst, Øra og Øya, Skarpsno og Ulvstugguveien. Skal bidra til enklere og raskere behandling av byggesaker Bakgrunnen for å fornye reguleringsplanene er at Røros kommune ønsker å forenkle […]

Continue Reading

Vi inviterer til presentasjon av handels- og næringsanalysen for Røros sentrum Som grunnlag for den nye kommunedelplanen for Røros sentrum er det gjennomført en handels- og næringsanalyse. Det er jobbet med hvor og hvordan handel og næring bør lokaliseres. Det er særlig satt fokus på Autotomta, Gjøsvika, Tollef Bredals vei, Øverhagaen og «gata». Et vesentlig […]

Continue Reading

  Her kan du lese forslaget til kommunens planstrategi for perioden 2020 – 2023, og gi oss dine innspill.   I tillegg til å forenkle kommunens allerede eksisterende planer foreslår vi å lage fire nye strategier i denne kommunestyrets periode. Les forslaget til planstrategi 2020 – 2023 og planene for de neste tre årene.  Er du enig […]

Continue Reading

Kommunestyret har vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan og alkoholforskriften Kommunestyret behandlet og vedtok rusmiddelpolitisk handlingsplan og alkoholforskriften for kommende fireårs-periode i sitt møte forrige torsdag. Formålet med planen Formålet med kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan er å ivareta befolkningens folkehelse ved å begrense de samfunnsmessige og individuelle skadene som bruk av rusmidler kan innebære. Planen inneholder mål og tiltak […]

Continue Reading

Nå begynner arbeidet med med å sette i stand gavlveggen mot Sangerhuset. Først skal det gamle panelet fjernes og ny vindsperre skal monteres. Deretter kan det nye panelet monteres. Dagens panel skriver seg fra 1950-tallet. Vi har et foto som viser det originale panelet fra 1780. Dette bestod av 3 «skift» med panel med bord på […]

Continue Reading

I dag ble Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter, byggetrinn 1, offisielt åpnet. Bygget er en historisk satsing og en endring innen omsorgstjenesten i Røros kommune. Den skal sette oss i stand til å gi gode tjenester til innbyggerne våre også i fremtiden. I vår kommune skal det være både godt og trygt å bli gammel. […]

Continue Reading

Det første miljødialogmøtet i Røros kommune ble holdt den 30. april. Dette skal være en tverrpolitisk og uformell arena der politisk og administrativ ledelse møtes for å utveksle og diskutere miljøideer. Forankre og skape kultur for miljø Dialogmøtene er et av tiltakene i kommunens klima- og miljøplan «Fra kobber til klima». De ble også fremmet […]

Continue Reading

Er du interessert i planene for nytt bibliotek og frivilligsentral på Nilsenhjørnet? Bli med på nettmøte onsdag 9. september klokken 18.00. Der presenterer vi planskisser og mer. Klikk her for å delta i nettmøtet Nettmøtet er åpent for alle. Du trenger ikke melde deg på i forkant. Velkommen! Klikk i lenken under for pdf av […]

Continue Reading

I år er det 40 år siden bergstaden ble verdensarv og 10 år siden utvidelsen av verdensarven til Røros bergstad og Circumferensen. Vi markerer begge jubileene på Malmplassen torsdag 27. august. Her vil riksantikvar Hanna Geiran avduke en verdensarvplakett på Hyttstuggu. Plaketten har teksten; “Røros bergstad og Circumferensen, innskrevet på UNESCOS liste over verdensarven i […]

Continue Reading

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering Coop Havsjøveien ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Utvalg for Plansaker 20.8.2020, sak 27/20.

Continue Reading

Ny frist for å komme med innspill er satt til 30. august 2020. Høringsinnspill sendes til postmottak@roros.kommune.no Høringsdokumentet finner du her.

Continue Reading

Kommunedirektøren har i dag, 13. august, sendt ut sak om rapporten «Oppvekst – struktur, kompetanse og ressurser» til politisk behandling. Rapporten ble sendt ut på høring 7. mai med frist for innspill 18. juni. Det kom inn 38 innspill. Kommunedirektøren er glad for engasjementet i saken og alle høringsinnspill som har kommet. Innspillene har vært […]

Continue Reading

Forvaltningsplanen for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen for 2019–2023 vedtatt i verdensarvrådet I 2010 ble «Verdensarven bergstaden» utvidet til «Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen», slik at jordbrukslandskapene rundt bergstaden, gruveområdene på Storwartz og Nordgruvfeltet, Femundshytta og Vinterleden fra Røros til Tufsingdalen ble innlemmet i verdensarven. Arealet innenfor Circumferensen fikk samtidig status som «buffersone» for verdensarven. […]

Continue Reading

I oktober 2019 vedtok kommunestyret i Røros kommune å bygge to nye og moderne barnehagebygg, med nok plasser i årene som kommer. Den ene barnehagen skal ha fem avdelinger, hvor den ene er samisk avdeling. Den skal bygges på Ysterhagan innen utgangen av 2023. Den andre barnehagen skal ha syv avdelinger og være innflyttingsklar 1. […]

Continue Reading

Nå er det ikke lenge til første byggetrinn på Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter er ferdig. Røros kommune skal overta bygget den første uka i august. Allerede 19. august skal beboerne flytte inn. Torsdag 18. juni inviterte vi formannskapet på en befaring. Til stede var ordfører Isak Veierud Busch, Christian Elgaaen, Hilde Fjorden, Rob Veldhuis og […]

Continue Reading

Vi er nå i gang med å utarbeide kommunens planstrategi for 2020–2023, og ønsker dine innspill. Har du tanker om hvilke utfordringer vi har, og hvilken retning rørossamfunnet skal gå? Da vil vi gjerne høre fra deg.   Nytt i år er også at FNs 17 bærekraftmål skal være en del av grunnlaget for kommunenes planoppgaver. FNs bærekraftmål setter miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De […]

Continue Reading

Nå ligger forslag til samiske stedsnavn i Røros kommune ute. Du kan gi dine innspill til forslagene. Det er Saemien Sijjienïmmhmoenehtse / samisk stedsnavnutvalg i Røros kommune som har kommet fram til de samiske navnene: Rossen tjïelte – Røros kommune Plaassja – Røros Gloemege – Glåmos Praahka – Brekken Hyllege – Hyllingsdalen Her kan du lese […]

Continue Reading

Valgutvalget har i møte 20. mai 2020 fremmet forslag til valg av meddommere til Sør-Trøndelag tingrett, Sør-Trøndelag jordskifterett og Frostating lagmannsrett, samt skjønnsmedlemmer til Sør-Trøndelag tingrett. Eventuelle innvendinger til valgutvalgets innstilling kan meldes til Røros kommune innen 8. juni 2020. Enten på e-post til postmottak@roros.kommune.no eller per post til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros. Meddommere […]

Continue Reading

Forskriften beskriver folkevalgtes plikter og rettigheter i Røros kommune. I forskriften står det blant annet om de ulike møtegodtgjørelsene. Forskriften ligge rute på høring i perioden 11. mai 2020 – 25. mai 2020. Dette betyr at alle som ønsker det kan komme med innspill. Innspill sendes til postmottak@roros.kommune.no senest 25. mai. Her kan du lese […]

Continue Reading

Kommunedirektøren legger i dag rapporten «OPPVEKST – Struktur, kompetanse og ressurser» ut på høring. Formålet med rapporten er å presentere fakta om barnehager og skoler i Røros kommune, relevant forskning samt kommunedirektørens anbefaling om hvordan oppvekstsektoren bør organiseres. Denne informasjonen skal være en del av beslutningsgrunnlaget om fremtidig struktur innenfor oppvekst i Røros. Hovedfokuset i […]

Continue Reading

X