Politikk

Utvalg for plansaker vedtok i sitt møte den 6.10.2022 sak 30/22 å legge detaljregulering for Røros videregående skole ut til høring og offentlig ettersyn. Reguleringsplanforslaget avklarer reguleringsstatus for dagens skoleanlegg, og legger til rette for en videreutvikling av skolen. Planområdet omfatter også Verket Røros. Plandokumentene finner du ved å søke i Røros kommunes planregister på […]

Klikk her for å lese videre

Utvalg for plansaker vedtok i møte den 15.9.2022, saknr. 26/22 å legge forslag til reguleringsplan for Røros sentrum, planid 20130009_2, ut til offentlig ettersyn. Reguleringsplanforslaget foreslår nye bestemmelser for skilting, belysning og uteservering i Røros sentrum. Plandokumentene finner du ved å søke i Røros kommunes planregister på arealplaner.no. Dersom du trenger hjelp til å finne […]

Klikk her for å lese videre

Klokken 03.00 natt til 12. november ble det nye journalsystemet Helseplattformen tatt i bruk hos i helse- og omsorgstjenestene i Rossen tjïelte / Røros kommune, sammen med St. Olavs Hospital og fem andre kommuner. – Klokka 2.44 i natt meldte vi inn til Helseplattformen at alt var klart hos oss, og klokka 3.00 gikk overgangen […]

Klikk her for å lese videre

Klokken 3.00, lørdag 12. november slår Røros kommune av gamle journalsystemer, og går over til Helseplattformen. – Vi ser fram til å ta i bruk Helseplattformen, sier kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås. – Vi blir nå med på å bidra til oppfyllelse av det nasjonale målet om èn innbygger – èn journal, det vil si at […]

Klikk her for å lese videre

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026 er nå lagt ut på høring. Her kan du lese hele budsjettforslaget (NB: kan ikke leses internet explorer) Papirversjon av budsjettdokumentet er tilgjengelig på Servicetorget i Bergmannsgata 23. Kommunestyret skal behandle budsjettforslaget på fredag den 2. desember 2022. Frist for høringsinnspill er fredag den 25. november 2022 kl. 12. […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune reviderer i disse dager kommuneplanens samfunnsdel, og for å få den nye planen til å bli så god som mulig trenger vi dine innspill. Vi reiser derfor rundt med åpent kontor flere steder i løpet av november. Lurer du på hvordan samfunnsdelen påvirker deg? Har du lyst på en uforpliktende prat med kommunen […]

Klikk her for å lese videre

Årsbudsjett og økonomiplan 2023–2026 er i dag sendt ut til formannskapet som skal behandle dette torsdag 10. november. Etter formannskapets behandling blir det lagt ut til offentlig høring, med sluttbehandling i kommunestyret 26. november. Her kan du lese hele budsjettforslaget. (NB! Kan ikke leses i Internet explorer). Har du ikke tilgang på nett, eller synes du det […]

Klikk her for å lese videre

Med bakgrunn i svært høye strømpriser velger Røros kommune å innføre disse strømsparetiltakene: Senke romtemperatur i kommunale bygninger til 20 grader, med unntak av barnehager og omsorgsinstitusjoner. Slukke gatelys mellom kl 24.00 – 05.00. Vi sørger for at innetemperatur er innenfor de normer og anbefalinger som gjelder, slik at inneklimaet er godt. Likevel vil en […]

Klikk her for å lese videre

Vi har forberedt oss lenge, og nå tar vi endelig Helseplattformen og HelsaMi i bruk. Helseplattformen er et felles journalsystem for helsetjenestene i Midt-Norge, og du som er innbygger får tilgang til dine pasientopplysninger i innbyggerportalen HelsaMi. Når vi skal ta i bruk et så stort og nytt system vil det også kreve ekstra innsats […]

Klikk her for å lese videre

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Boliger Pinstivollen II ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Utvalg for plansaker den 6.10.2022 sak 29/22. Planområdet ligger på Pinsti, ca 3 km øst for Røros sentrum. Hensikten med planarbeidet er å regulere for boligbebyggelse. Planarbeidet er ikke i […]

Klikk her for å lese videre

Vi har fått ny og framtidsretta innsynsløsning for arealplaner! Har du fått melding om at det er startet planarbeid der du bor? Vil du vite hvilke byggeregler som gjelder for din eiendom?  Vi har nå tatt i bruk en ny innsynsløsning som gjør det lettere for deg å følge med på hva som gjelder for […]

Klikk her for å lese videre

Planprogrammet for detaljregulering av Reinholthagaen planid 20220002 ble fastsatt av planutvalget den 15.09.2022. Planområdet ligger i Vola, nord for Stor-Renholdtveien. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger. Planprogrammet fastsetter hvilke tema og alternativer som skal utredes og undersøkes i utarbeidelsen av forslag til detaljregulering. Det er lagt særlig vekt på […]

Klikk her for å lese videre

Denne uka skal vi feire Pride på Røros, igjen og det GLEDER vi oss til! Rørossamfunnet skal være inkluderende, og det skal være godt å bo her – uavhengig av hvem du er. Pride-feiringen er en viktig del av dette, sier ordfører Isak Veierud Busch. – Sommerens hendelser har vist oss at det finnes mørke krefter […]

Klikk her for å lese videre

Hvordan ønsker du at barnehagetilbudet skal være? Nå skal vi revidere vedtektene for de kommunale barnehagene og ønsker dine innspill. Her kan du lese høringsutkast til nye vedtekter Send dine innspill innen 3. oktober 2022, til postmottak@roros.kommune.no. Merk eposten din med “Vedtekter barnehage” Drift av barnehager reguleres av lover, forskrifter og barnehagens vedtekter. Alle barnehager skal i følge […]

Klikk her for å lese videre

I dag er det bestemt at kommunen Røros skal hete Rossen tjïelte. Vi søkte om godkjenning av det samiske navnet på kommunen 25. januar 2022. I dag ble det vedtatt i statsråd. Navnet er i samsvar med Sametingets anbefaling. Pressemelding om samiske navn på Røros og Trondheim kommune

Klikk her for å lese videre

Utvalget har utarbeidet utkast til strategi for mangfold og inkludering.  Vi ønsker innbyggerinvolvering, og inviterer alle til å komme med høringsinnspill. Strategien skal behandles i kommunestyret 27.10.22. Du kan her lese hele dokumentet:  Strategi for mangfold og inkludering – høringsutkast. Høringsfristen er 29.09.2022. Innspill sendes til postmottak@roros.kommune.no  

Klikk her for å lese videre

Trøndelag fylkeskommune inviterer til folkemøte på Røros om bompengeutredning på fylkesveg 30. Folkemøtet er den 31. august kl. 19.00 i Falkbergetsalen på Storstuggu. Innhold Fylkeskommunen vil presentere de foreslåtte tiltakene og orienterer om bomplasseringer og takster. Kost-nyttevurderinger for regionen presenteres også.  Alle er velkommen til å delta på folkemøtet. Om du allerede vet at du kommer til å […]

Klikk her for å lese videre

Junior Consulting ble hyret inn av Vegforum Trøndelag for å utarbeide en rapport der kostnaden og nytten av en eventuell utbedring av fylkesvei 30 mellom Støren og Røros blir belyst. I juni i år ble rapporten ferdig. Les kost/nytte-analysen her. Kost/nytte-analysen inneholder en kort introduksjon av de foreslåtte utbedringene på fv. 30, en forenklet samfunnsøkonomisk analyse av de lettest kvantifiserbare faktorene […]

Klikk her for å lese videre

Det er startet arbeid med detaljreguleringsplan for barnehage i Vola. Samtidig er det utarbeidet et planprogram for arbeidet. Det er mulig å komme med innspill til planprogrammet og planoppstarten. Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller til post@selberg.no innen 24.8.2022 . Se også Selberg Arkitekter AS sin hjemmeside.   […]

Klikk her for å lese videre

Den 16.06.2022 vedtok kommunestyret å legge planprogrammet for revideringen av Kommuneplanens samfunnsdel 2016 – 2028 ut på høring og offentlig ettersyn. Sammendrag Røros kommune skal revidere kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen er kommunens viktigste overordnede plan. Planen setter mål for hva slags sted vi ønsker å ha i 2028, og hvilke strategiske virkemidler vi vil bruke for […]

Klikk her for å lese videre

X