Archives

Her kan du lese nyhetsbrev nr. 7 fra Reindriftsavdelinga hos Statsforvalteren i Trøndelag. Nyhetsbrevet inneholder både nytt fra forvaltningen og invitasjon til førslaktemøter med program. Tidligere nyhetsbrev kan du lese på hjemmesiden til Statsforvalteren Merk datoer for førslaktemøtene og påmeldingsfristen!

Klikk her for å lese videre

Første skoledag for Røros voksenopplæringssenter er mandag 22. august. Oppmøte kl. 9.00. Røros Voksenopplæringssenter har adresse: Sundveien 12, samme bygg som Røros Videregående skole. Henvendelser kan rettes til leder Toril Tronshart på mail: toril.tronshart@roros.kommune.no eller mobil 932 83 219. Velkommen til skolestart!

Klikk her for å lese videre

I Røros har utmarksbeitet lang tradisjon for å være en viktig del av produksjonsgrunnlaget for melk og kjøttproduksjon fra husdyr og produkter fra reindrifta I kommunens Landbruksplan 2021 – 2030 er det nedfelt at det skal utarbeides temaplan: “Beitebruksplan for utmarka i Røros”. Rune Granås, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, har vært engasjert som ekstern prosjektansvarlig i […]

Klikk her for å lese videre

Det blir åpen dag med botanisk vandring på Sølendet den 4 juli fra kl. 12:00 – 15:00 Sølendet ved Røros er et unikt eksempel på et gammelt myr- og engslåttlandskap der hele tolv orkidéarter preger det spesielle kulturlandskapet. Omvisning av botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet under ledelse av Asbjørn Moen og Dag-Inge Øien. Det vil bli […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune vil de nærmeste ukene starte med rengjøring/ spyling av vannledningsnettet på Røros vannverk. I første omgang vil enkelte abonnenter i øvre trykksone periodevis bli berørt. Det vil si alle som bor i kvote høyere enn Røros kirke. Arbeidet vil foregå på disse dagene: uke 20, den 19/5. uke 21, 23/5 – 25/5 og […]

Klikk her for å lese videre

Spyling av gatene foregår tirsdag 10. mai fra kl. 17:00.   Gateløp og rennestein i Bergmannsgata og Kjerkgata spyles. Spylingen avsluttes med området ved Nilsenhjørnet og Peder Hiortsgate ned mot Domus.

Klikk her for å lese videre

Det er startet arbeid med detaljreguleringsplan for Mattislia hytteområde. Planarbeidet har som formål å legge til rette for videre utbygging av fritidsboliger i Mattislia hytteområde på eiendom 132/197. Planområdet er 141 daa og omfatter eksisterende og nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. Reguleringsplanen vil erstatte eksisterende reguleringsplan for Mattislia hyttefelt, plan id 20100003. Planinitiativ Mattislia Eventuelle spørsmål eller […]

Klikk her for å lese videre

Tirsdag 03. mai kl. 17:00 – 21:00 blir det rengjøring av hovedvannbassenget. Vi gjør oppmerksom på at det i forbindelse med vedlikeholdsarbeidet kan bli noe ujevnt trykk og muligens partikler i vannet.

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har mottatt kr 594.000 av den kommunale kompensasjonsordningen. Dette er DEL 7 av den samme tilskuddsordningen som Røros kommune har lyst ut og tildelt midler fra tidligere. Hvordan søke? Alle søknader må sendes kommunen gjennom søkeportalen www.regionalforvaltning.no. Der finner du også full kunngjøringstekst og hvilke krav som stilles til søker og søknaden. Det er […]

Klikk her for å lese videre

Formålet med SMIL -ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensing fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Eks på tiltak kan være istandsetting av verneverdige bygninger, skjøtsel av gammel kulturmark, etablering av fangdammer, avskjæringsgrøfter m.m. Eiere som ikke selv driver areal kan søke SMIL-tilskudd dersom det […]

Klikk her for å lese videre

Du kan søke Aursundfondet om tilskudd til lokale vilt-, fiske- og friluftstiltak. Søknadsfristen er 1 april 2022. VFF-FONDET (fond for vilt, fiske og friluftstiltak) består av midler stilt til disposisjon for vilt-, fiske- og friluftstiltak i Røros kommune i forbindelse med konsesjon til regulering av Aursunden. Det kan søkes om tilskudd til utvikling av vilt-, […]

Klikk her for å lese videre

Feste AS varlser på vegne av Ola Sandnes om oppstart av detaljreguleringsplan for Ellenvollen hyttefelt. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et nytt hytteområde i forlengelsen av eksisterende hyttefelt på Ellenvollen. For å sikre god sammenheng med eksisterende plan for hytteområdet mot nordvest, omfatter planområdet deler av denne planen. Hyttefeltet […]

Klikk her for å lese videre

Beitebrukere i Røros og Holtålen oppfordres til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark, og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite. Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder – Røros og Holtålen kommuner 2022 Skjema investeringsplan Søknadsfrist 1. mars. Kontaktperson er: Berit Siksjø berit.siksjo@os.kommune.no

Klikk her for å lese videre

Norconsult AS varsler på vegne av Røros idrettslag oppstart av detaljregulering av Øra idrettspark. Planen skal legge opp til videreutvikling av Øra idrettspark som område for organiserte idrettsaktiviteter så vel som uorganisert leik og aktivitet. Den skal også legge til rette for bobilparkering. Du kan finne ut mere om arbeidet i dokumentene under: Planinitiativ Detaljregulering […]

Klikk her for å lese videre

Studieorganisasjonen Folkeuniversitet i samarbeid med Røros kommune og Aajege tilbyr ettermiddagskurs DEL 2, nivå A2, i sørsamisk for alle kursdeltakere som har fullført nivå A1 – DEL 1. Målgruppe Lærere, barnehageansatte og andre kommuneansatte som ønsker å tilegne seg grunnleggende ferdigheter og kompetanse i samisk, og har fullført DEL 1. Påmeldingsfrist onsdag 23. februar 2022 […]

Klikk her for å lese videre

Aajege, Rørosmuseet, Åarjelsaemien healsoeviermie jïh Rørosen tjïelte böörieh Saemien åålmegebiejjiem heevehtidh hïeljen goevten 5. jïh 6.b. Plaassjesne. // Aajege, Rørosmuseet, Sørsamisk helsenettverk og Røros kommune inviterer til markering av Samenes nasjonaldag helga 5. og 6. februar på Røros. Saemiej åålmegebiejjiem heevehtibie Plaassjesne // Feiring av Samenes nasjonaldag på Røros 05 – 06.02. 2022. Markeringa er […]

Klikk her for å lese videre

Vi ber alle foresatte om å gjøre seg klar til å motta meldinger i ny digital kommunikasjonsapp fra og med 17.januar 2022. Skolene i Røros kommune vil fra og med 17 januar ta i bruk “Min skole” som er en foresatt-app, som skal brukes til kommunikasjon mellom skolen og hjemmet. Du kan lese mer om […]

Klikk her for å lese videre

Med hjemmel i § 12-8 i plan- og bygningsloven kunngjøres det oppstart av arbeid med detaljregulering av Hånesveien 1, planid 20210012, i Røros kommune. Røros kommune er regulant og utarbeider planen. Kunngjøringstekst: Varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering av Hånesveien 1 i Røros kommune. Planen skal legge til rette for offentlig virksomhet med tilhørende […]

Klikk her for å lese videre

På vegne av Trøndelag fylkeskommune varsles oppstart av detaljregulering av Røros videregående skole og Verket Røros. Planområdet er på ca. 51,9 daa og omfatter g/bnr 133/552, 133/140, og deler av 133/138, 133/101 og 1531/1. Lusparken arkitekter er engasjert av Trøndelag fylkeskommune som plankonsulent for arbeidet med ny reguleringsplan for Røros videregående skole. Reguleringsplanen vil også […]

Klikk her for å lese videre

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 varsles det herved at det er fattet planvedtak for opphevelse av i alt 58 reguleringsplaner i Røros kommune. For mer informasjon og oversikt over hvilke planer det gjelder se siden: https://roros.kommune.no/om-kommunen/sentrale-dokumenter-og-pagaende-prosesser/arealplan2019/ Vedtaket ble fattet i kommunestyret den 26.11.21 i sak 79/21. Nye tiltak på eiendommer hvor reguleringsplanen […]

Klikk her for å lese videre

X