Archives

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid på del av eiendommen 109/4 i Røros kommune. Området ligger i Svenslia nord for Djupsjøen. Kartbeskrivelse. Planstatus: • Området er pr dags dato uregulert. • Avsatt til formål fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel – benevnt som område F11: Tiltakshaver: Grunneierne Asbjørn og Kjell Møller i […]

Klikk her for å lese videre

Landbruksnytt for Røros, Os og Holtålen kommuner. Her kan du lese hele informasjonsdokumentet landbruksnytt nr. 3 september 2021. Produksjonstilskudd del 2 – søknadsfrist 15. oktober Regionalt miljøtilskudd – RMP – Søknadsfrist 15. oktober. Tilskudd til Organisert beitebruk – søknadsfrist 15. november – for beitelag. Tilskudd til nydyrking Os, Røros og Holtålen kommuner gir tilskudd til […]

Klikk her for å lese videre

Det underrettes med dette om at kommunestyret i Røros kommune  vedtok reguleringsplan for Røros folkebibliotek PID 20190006, i møte den 26.08.2021, sak nr. 59/21. Planen legger til rette for bygging av nytt bygg som skal huse folkebibliotek på Nilsenhjørnet. Planen ligger i planregisteret på Røros kommune sine hjemmesider. Dette finner du i lenkene under. Dersom […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har mottatt kr 1.445.000 i «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – DEL 3», og virksomheter i Røros inviteres til å søke på midlene. Søknadsfrist og behandling av søknader: Søknadsfrist er den 22.8.2021, kl 23:59. Alle søknader som kommer inn blir behandlet samtidig av formannskapet i Røros kommune i en felles tildelingsrunde. Hvem kan […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har mottatt kr 1.445.000 i «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – DEL 3», og virksomheter i Røros inviteres til å søke på midlene. Søknadsfrist og behandling av søknader: Søknadsfrist er den 22.8.2021, kl 23:59. Alle søknader som kommer inn blir behandlet samtidig av formannskapet i Røros kommune i en felles tildelingsrunde. Hvem kan […]

Klikk her for å lese videre

Første skoledag høsten 2021 er mandag 16. august. I skoleverket venter vi på ny veileder fra U-dir vedrørende smittevern. Vi kan derfor ikke gå ut med konkret informasjon om hvordan oppstarten av skoleåret vil bli, før denne veilederen er publisert. Informasjon vil bli sendt ut via Schoollink så snart vi er kjent med de nasjonale […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har startet et arbeid med å oppheve (slette) eldre reguleringsplaner. Dette er planer som har gått ut på dato i form eller innhold, og som ikke er anvendelige når du for eksempel skal søke om et byggearbeid på eiendommen og kommunen skal behandle byggesaker. Når planene er slettet, vil det som hovedregel være […]

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret vedtok reguleringsplan for Fjellsjøen, i møte den 17.6.2021, saksnummer 54/21. Reguleringsplanforslaget legger til rette for av fritidsbebyggelse innenfor eksisterende hyttefelt ved Fjellsjøen i Galåen. Plandokumentene finner du i planregisteret på Røros kommune sine hjemmesider, ved å følge lenken nedenfor. Dersom du trenger hjelp til å finne dokumentene kan du henvende deg til Røros kommune, […]

Klikk her for å lese videre

Utvalg for plansaker vedtok i møte den 10.6.2021, saksnummer 47/21 å legge forslag til reguleringsplan for Pinstivollen 1, planid 20190005, ut til offentlig ettersyn. Reguleringsplanforslaget legger til rette for fortetting av fritidsboliger innenfor eksisterende hyttefelt på GID 58/20. Planendringen er i tråd med overordnet plan. Plandokumentene finner du i planregisteret på Røros kommune sine hjemmesider, […]

Klikk her for å lese videre

Som følge av vedtak på oppføring av Laddbua på tomta etter Tronshartgården i Finneveta, ønsker Røros kommune å prøve ut ulike kjøremønstre for å se hvordan dette påvirker trafikkbildet i kjernen av sentrum. Ved oppføring av bolig på den aktuelle tomta vil en ikke kunne opprettholde dagens kjøremønster med kjøring i begge retninger gjennom Finneveta, […]

Klikk her for å lese videre

Livmorhalsprøven vil bli utført av kvinnelige leger. Det eneste du trenger å gjøre er å bestille deg en time. Dette gjør du enten ved å ringe til legesenteret eller sende en forespørsel om time via Helsenorge.no. Man må betale egenandel. Det er satt av tid i tidsrommet 16.30-19.00. Røros legesenter ønsker å sette fokus på […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har mottatt kr 1.644.000 i «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – DEL 2». Virksomheter i Røros inviteres til å søke på midlene. Hvem kan motta støtte? Målgruppen for midlene er virksomheter med adresse og virksomhet i Røros kommune. Prioriterte virksomheter er: Virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og som har falt helt […]

Klikk her for å lese videre

Driver du virksomhet innenfor reiseliv eller servering i Røros? Har din virksomhet falt utenfor nasjonale kompensasjonsordninger? Røros kommune har mottatt kr 510.785 i «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter», og virksomheter i Røros inviteres til å søke på midlene. Hvem kan motta støtte Målgruppen for midlene er virksomheter i Røros kommune. Prioriterte virksomheter er: • Arrangementer […]

Klikk her for å lese videre

Utvalg for plansaker vedtok i møte 4.3.2021 å legge ut detaljregulering for Hånesrabben på høring. Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting av fritidsboliger på et område i Hånesåsen sør for Røros sentrum. Plandokumenter for Hånesrabben Eventuelle merknader til planforslaget sender du til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros. Du kan også sende merknader […]

Klikk her for å lese videre

Har du lyst til å hjelpe andre til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter? Helsestasjon og hjemmetjenesten gir oppdrag til støttekontakter. De følger opp enkeltpersoner som trenger bistand til å delta i fritidsaktiviteter. Hvem kan bli støttekontakt? Du trenger ingen spesiell utdanning, men det legges vekt på personlig egnethet, interesse for mennesker og respekt for […]

Klikk her for å lese videre

VFF-FONDET består av midler stilt til disposisjon for vilt-, fiske- og friluftstiltak i Røros kommune i forbindelse med konsesjon til regulering av Aursunden. Det kan søkes om tilskudd til utvikling av vilt-, fiske-, og friluftstiltak som kommer allmennheten til gode. I henhold til fondets vedtekter kan tiltakene være av fysisk karakter og av informasjons- og […]

Klikk her for å lese videre

Planoppstart for boliger – Pinstivollen 2. Det skal settes i gang med reguleringsplanarbeid for nytt boligområde på Pinsti, 2,5 km sørøst for Røros sentrum. En vil legge til rette for utbygging av boliger med fokus på varierte boformer hvor det legges vekt på å skape gode fellesarenaer for beboerne i form av fellesareal og mulighet […]

Klikk her for å lese videre

Det er viktig å opprettholde og styrke beitebruken for å beholde god kvalitet på beitene, for å holde kulturlandskapet åpent og for å utnytte fôrressurene i utmarka. Beitebrukere i Røros kommune oppfordres til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark, og tiltak som reduserer tap av […]

Klikk her for å lese videre

Hvis du skal stemme ved sametingsvalget 2021, så er fristen for innmelding 30. juni. For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Skal du stå i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv. Du kan ikke registrere andre og andre kan ikke registrere deg. Registrer deg her

Klikk her for å lese videre

Saemiej åålmegebiejjiem heevehtibie goevten 6. biejjien 2021. Aajege, Rørosmuseet jïh Rørosen tjïelte böörieh Saemien åålmegebiejjiem heevehtidh laavadahken goevten 6. biejjien. Daan jaepien Saemiej åålmehbiejjiem digitaalesne heevehtibie mijjen dajvesne Covid-19:n gaavhtan. Programme båata. Buerie båeteme!   Vi feirer Samenes nasjonaldag 6. februar 2021. Aajege, Rørosmuseet og Røros kommune inviterer til markering av Samenes nasjonaldag lørdag 6. […]

Klikk her for å lese videre

X