Archives

Som følge av vedtak på oppføring av Laddbua på tomta etter Tronshartgården i Finneveta, ønsker Røros kommune å prøve ut ulike kjøremønstre for å se hvordan dette påvirker trafikkbildet i kjernen av sentrum. Ved oppføring av bolig på den aktuelle tomta vil en ikke kunne opprettholde dagens kjøremønster med kjøring i begge retninger gjennom Finneveta, […]

Klikk her for å lese videre

Livmorhalsprøven vil bli utført av kvinnelige leger. Det eneste du trenger å gjøre er å bestille deg en time. Dette gjør du enten ved å ringe til legesenteret eller sende en forespørsel om time via Helsenorge.no. Man må betale egenandel. Det er satt av tid i tidsrommet 16.30-19.00. Røros legesenter ønsker å sette fokus på […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har mottatt kr 1.644.000 i «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – DEL 2». Virksomheter i Røros inviteres til å søke på midlene. Hvem kan motta støtte? Målgruppen for midlene er virksomheter med adresse og virksomhet i Røros kommune. Prioriterte virksomheter er: Virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og som har falt helt […]

Klikk her for å lese videre

Driver du virksomhet innenfor reiseliv eller servering i Røros? Har din virksomhet falt utenfor nasjonale kompensasjonsordninger? Røros kommune har mottatt kr 510.785 i «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter», og virksomheter i Røros inviteres til å søke på midlene. Hvem kan motta støtte Målgruppen for midlene er virksomheter i Røros kommune. Prioriterte virksomheter er: • Arrangementer […]

Klikk her for å lese videre

Utvalg for plansaker vedtok i møte 4.3.2021 å legge ut detaljregulering for Hånesrabben på høring. Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting av fritidsboliger på et område i Hånesåsen sør for Røros sentrum. Plandokumenter for Hånesrabben Eventuelle merknader til planforslaget sender du til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros. Du kan også sende merknader […]

Klikk her for å lese videre

Har du lyst til å hjelpe andre til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter? Helsestasjon og hjemmetjenesten gir oppdrag til støttekontakter. De følger opp enkeltpersoner som trenger bistand til å delta i fritidsaktiviteter. Hvem kan bli støttekontakt? Du trenger ingen spesiell utdanning, men det legges vekt på personlig egnethet, interesse for mennesker og respekt for […]

Klikk her for å lese videre

VFF-FONDET består av midler stilt til disposisjon for vilt-, fiske- og friluftstiltak i Røros kommune i forbindelse med konsesjon til regulering av Aursunden. Det kan søkes om tilskudd til utvikling av vilt-, fiske-, og friluftstiltak som kommer allmennheten til gode. I henhold til fondets vedtekter kan tiltakene være av fysisk karakter og av informasjons- og […]

Klikk her for å lese videre

Planoppstart for boliger – Pinstivollen 2. Det skal settes i gang med reguleringsplanarbeid for nytt boligområde på Pinsti, 2,5 km sørøst for Røros sentrum. En vil legge til rette for utbygging av boliger med fokus på varierte boformer hvor det legges vekt på å skape gode fellesarenaer for beboerne i form av fellesareal og mulighet […]

Klikk her for å lese videre

Det er viktig å opprettholde og styrke beitebruken for å beholde god kvalitet på beitene, for å holde kulturlandskapet åpent og for å utnytte fôrressurene i utmarka. Beitebrukere i Røros kommune oppfordres til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark, og tiltak som reduserer tap av […]

Klikk her for å lese videre

Hvis du skal stemme ved sametingsvalget 2021, så er fristen for innmelding 30. juni. For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Skal du stå i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv. Du kan ikke registrere andre og andre kan ikke registrere deg. Registrer deg her

Klikk her for å lese videre

Saemiej åålmegebiejjiem heevehtibie goevten 6. biejjien 2021. Aajege, Rørosmuseet jïh Rørosen tjïelte böörieh Saemien åålmegebiejjiem heevehtidh laavadahken goevten 6. biejjien. Daan jaepien Saemiej åålmehbiejjiem digitaalesne heevehtibie mijjen dajvesne Covid-19:n gaavhtan. Programme båata. Buerie båeteme!   Vi feirer Samenes nasjonaldag 6. februar 2021. Aajege, Rørosmuseet og Røros kommune inviterer til markering av Samenes nasjonaldag lørdag 6. […]

Klikk her for å lese videre

Nasjonal portal for bekymringsmelding er utviklet av KS i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Løsningen skal sikre raskere og tryggere innsending av bekymringsmeldinger og bedre kvalitet på innholdet. Hvordan fungerer løsningen? Løsningen består av to ulike skjema, ett for privat melder og ett for offentlige ansatte. Brukerne logger seg inn på portalen, fyller […]

Klikk her for å lese videre

  På grunn av smittetallene i landet, og områdene rundt Røros, reduserer vi, som et smitteverntiltak, åpningstiden for byggesak over disk, og fysiske møter med byggesaksbehandler. De begrensede åpningstidene for byggesaksavtaler vil erfaringsmessig ikke medføre lengre behandlingstid, siden vi går inn i en sesong med færre henvendelser. Når er byggesak tilgjengelig? Byggesaksbehandler er tilgjengelig for […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune ved Ordfører, Isak Veierud Busch og Sametinget ved Sametingspresident, Aili Keskitalo har nå underskrev en midlertidig samarbeidsavtale om bruken av tospråklighetsmidlene som blir gjeldene fra 2021. Det var en høytidelig signering som lot seg gjøre under gïelevåhkoe/samisk språkuke på Storstuggu 21.10.2020.

Klikk her for å lese videre

Nå begynner arbeidet med med å sette i stand gavlveggen mot Sangerhuset. Først skal det gamle panelet fjernes og ny vindsperre skal monteres. Deretter kan det nye panelet monteres. Dagens panel skriver seg fra 1950-tallet. Vi har et foto som viser det originale panelet fra 1780. Dette bestod av 3 «skift» med panel med bord på […]

Klikk her for å lese videre

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Fjellsjøen ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i utvalg for plansaker  10.9.2020. Planområdet omfatter området ved Fjellsjøen i Galåen. Hensikten med planarbeidet er å gjøre endringer i eksisterende reguleringsplan for fritidsbebyggelsen i området slik at BYA økes og det tilrettelegges for […]

Klikk her for å lese videre

Et Prosjekt som setter søkelys på hvordan arbeide med brukermedvirkning i utvikling og forbedring av helsetjenesten. Hovedmålet i prosjektet «Brukeren i sentrum» er å kunne bidra til økt mestring og livskvalitet for personer med hjertesykdom og deres nærpersoner. Arbeidsmodellen – «Den vet best hvor skoen trykker den som har den på» Arbeidsmodellen er inspirert av […]

Klikk her for å lese videre

24. september 2020 kl 8.00 – 15.00 veilederkurs for veiledere med lærlinger tilknyttet Fagopplæring i Fjellregionen på Storstuggu. Agenda for veilederkurset finner du her: Agenda Veilederkurs (Endringer på agenda kan komme.) Det er maks 25 plasser på kurset. Kursene har nå to plasser ledig på Røros, og seks plasser igjen på kurset på Tynset. Påmeldingen er nå […]

Klikk her for å lese videre

Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut Idrettsstipend for ungdom til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 – 23 år. Søknadsfrist er 31.august. Søknadsskjema og retningslinjer finnes her: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/idrett/idrettsstipend-i-Trondelag/

Klikk her for å lese videre

Planutvalget i Røros vedtok på sitt møte den 11.62020 å sende kulturminneplan for Røros ut til offentlig ettersyn. Planen er sendt ut til hjemmelshavere, lag og foreninger og offentlige myndigheter, men hvem som helst kan sende inn innspill. Vi vil derfor oppfordre til at dere leser plandokumentet, og sender inn merknader. Merknader sendes på e-post […]

Klikk her for å lese videre

X