Archives

På grunn av ferieavvikling vil NAV Røros, Os og Holtålen endre åpningsdag for publikumsmottak i uke 31. Det er åpent publikumsmottak torsdag 3. august (ikke fredag) klokka 12.00-14.00. Mandag 31 juli er publikumsmottaket åpent som vanlig mellom klokka 12.00 – 14.00. Har du spørsmål vedrørende økonomisk sosialhjelp eller andre sosiale tjenester kan du kontakte oss på tlf. […]

Klikk her for å lese videre

Som meldt i NRK har det blitt avdekket alvorlige feil ved et fagsystem for barnevern fra Visma som har gjort at bekymringsmeldinger ikke har kommet fram til barnevernet. Barnevernet i Røros, OS og Holtålen bruker også dette systemet. Det er ikke tegn på at Røros, Os og Holtålen er rammet av samme feil som Bergen. […]

Klikk her for å lese videre

Reguleringsforslaget er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. I høringsperioden avholdes det et åpent informasjonsmøte hvor forslagsstiller presenterer planforslaget. TID:       Torsdag 2. februar 2023 kl 17:30 STED:    Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter, Øverhagaen 7 Velkommen til informasjonsmøte!

Klikk her for å lese videre

Vi ønsker med dette å rette en stor takk til alle bidragsytere som engasjerte seg da vi etterspurte ved til flyktningene våre før jul. Dere bidro til at flyktningene hadde varme omgivelser i en ellers krevende tid for dem. En jul på flukt borte fra eget hjem og nettverk. Folk ga bort ved fra egen […]

Klikk her for å lese videre

Filmen sendes tirsdag 24. januar – Storstuggu Om filmen: En film om overgrep og fortielses-kultur i Sápmi, som er regissert av Liselotte Wajstedt. Filmen tar tak i tabuer og hendelser som har plaget mange unge samer – i generasjoner. Overgrep er ikke bare et samisk fenomen, det er universelt og angår oss alle. Marion og […]

Klikk her for å lese videre

Røros, Os og Holtålen kommuner søker etter en erfaren prosjektleder. Røros, Os og Holtålen har et omfattende interkommunalt samarbeid på mange fagområder. Vi søker etter en prosjektleder i 100% engasjement over to år, med mulighet til forlengelse. Prosjektlederen skal koordinere og utvikle det interkommunale samarbeidet med mål om å rigge en fremtidsrettet samarbeidsmodell, som er […]

Klikk her for å lese videre

Her får du svar på noen av de vanligste spørsmålene om kommunale avgifter og gebyrer, og gebyrer som øker. Gebyrene som øker kraftig for 2023 er gebyrene for vann, avløp og renovasjon. De øvrige gebyrene har en svært lav eller ingen endring. Om gebyrer med lav endring De aller fleste gebyrene endres ikke, eller øker […]

Klikk her for å lese videre

Eier du en fritidsbolig i Røros? Røros kommune ønsker en god dialog med dere og vi inviterer til møte under julemarked i Røros. Tid: Lørdag den 3.12.2022 kl 16.00-18.30 Sted: Storstuggu, Røros kultur- og konferansesenter, Ol-Klemmetsaveien 50. Påmeldingsfristen er 28.11.2022. Påmelding finner dere her i invitasjonen   Velkommen!  

Klikk her for å lese videre

Søknadsfristen er 16. november klokken 13:00. Perioden det kan søkes strømstøtte for er juliseptember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig. Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner med strømforbruk med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt […]

Klikk her for å lese videre

2. november stenges fv. 30 Svølgjatunnelen kl.19.00-21.30 på grunn av beredskapsøvelse. I samarbeid med alle nødetater og Vegtrafikksentralen gjennomfører Trøndelag fylkeskommune en beredskapsøvelse i Svølgjatunnelen 2. november. Hensikten med øvelsen er å trene på tunnelens beredskapsplan og potensielle hendelser som kan oppstå, slik at nødetatene får tilstrekkelig trening. Det blir brukt røykmaskiner i forbindelse med […]

Klikk her for å lese videre

Rørosen tjïelten gïeleskreejremestipende tjïelten barkijidie, studeentide jïh learoehkidie jåarhkeskuvlesne //Røros kommunes språkmotiveringsstipend til kommunens ansatte, studenter og elever i den videregående skole. Stipendeöörnege ulmine åtna tjïelten barkijh, studeenth jïh learohkh jåarhkeskuvlesne skreejredh saemien veeljedh voestes- jallh mubpiengïeline, saemien ammesgïeline, programmefaagine jallh ektiefaagine sijjen faagegievlesne. //Stipendordningen har som formål å stimulere kommunens ansatte, studenter og elever […]

Klikk her for å lese videre

Med bakgrunn i svært høye strømpriser velger Røros kommune å innføre disse strømsparetiltakene: Senke romtemperatur i kommunale bygninger til 20 grader, med unntak av barnehager og omsorgsinstitusjoner. Slukke gatelys mellom kl 24.00 – 05.00. Vi sørger for at innetemperatur er innenfor de normer og anbefalinger som gjelder, slik at inneklimaet er godt. Likevel vil en […]

Klikk her for å lese videre

Styringsgruppa for Den god barnehagen har i møtet 5. oktober vedtatt navn for de to nye barnehagene. Barnehagen som bygges i Vola skal hete Hengfonna – Gåeblie og barnehagen som bygges i Ysterhagaveien skal hete Kåppårverket – Kåahperevierhkie. Vi takker for stort engasjement i befolkningen. Vinnerne av navnekonkurransen er Tone Stensaas , som foreslo Hengfonna, […]

Klikk her for å lese videre

Her kan du lese nyhetsbrev nr. 8 i 2022 fra Reindriftsavdelinga hos Statsforvalteren i Trøndelag. Om dere ikke har fått lest de tidligere nyhetsbrevene, så er de lagt på hjemmesiden til Statsforvalteren: https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/Reindrift/vare-nyhetsbrev/les-vare-nyhetsbrev2/ . Til distriktslederne – merk datoen fredag 7.10.22 for distriktsledermøte. Invitasjon til teamsmøtet kommer noen dager i forkant.   Hilsen reindriftsavdelinga.

Klikk her for å lese videre

Hre kan du lese hele dokumentet: Landbruksnytt nr 3 september 2022. Produksjonstilskudd – PT – del 2 – søknadsfrist 15. oktober. Regionalt miljøtilskudd – RMP – søknadsfrist 15.oktober. Felles for søknadene Når du søker Produksjonstilskudd (PT) og Regionalt miljøskudd (RMP) må du gjøre deg kjent med arealene du driver/disponerer på og som er de arealene […]

Klikk her for å lese videre

Utvalget har utarbeidet utkast til strategi for mangfold og inkludering.  Vi ønsker innbyggerinvolvering, og inviterer alle til å komme med høringsinnspill. Strategien skal behandles i kommunestyret 27.10.22. Du kan her lese hele dokumentet:  Strategi for mangfold og inkludering – høringsutkast. Høringsfristen er 29.09.2022. Innspill sendes til postmottak@roros.kommune.no  

Klikk her for å lese videre

Her kan du lese nyhetsbrev nr. 7 fra Reindriftsavdelinga hos Statsforvalteren i Trøndelag. Nyhetsbrevet inneholder både nytt fra forvaltningen og invitasjon til førslaktemøter med program. Tidligere nyhetsbrev kan du lese på hjemmesiden til Statsforvalteren Merk datoer for førslaktemøtene og påmeldingsfristen!

Klikk her for å lese videre

Første skoledag for elever ved Røros voksenopplæringssenter er mandag 21. august. Oppmøte kl. 9.00. Røros Voksenopplæringssenter har adresse: Sundveien 12, samme bygg som Røros Videregående skole. Henvendelser kan rettes til leder Toril Tronshart på mail: toril.tronshart@roros.kommune.no eller mobil 932 83 219. Velkommen til skolestart!

Klikk her for å lese videre

I Røros har utmarksbeitet lang tradisjon for å være en viktig del av produksjonsgrunnlaget for melk og kjøttproduksjon fra husdyr og produkter fra reindrifta I kommunens Landbruksplan 2021 – 2030 er det nedfelt at det skal utarbeides temaplan: “Beitebruksplan for utmarka i Røros”. Rune Granås, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, har vært engasjert som ekstern prosjektansvarlig i […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune vil de nærmeste ukene starte med rengjøring/ spyling av vannledningsnettet på Røros vannverk. I første omgang vil enkelte abonnenter i øvre trykksone periodevis bli berørt. Det vil si alle som bor i kvote høyere enn Røros kirke. Arbeidet vil foregå på disse dagene: uke 20, den 19/5. uke 21, 23/5 – 25/5 og […]

Klikk her for å lese videre

X