Blog

Høringer, Natur og miljø, Nyheter, Næring

Forslag til Beitebruksplan i Røros på høring

I Røros har utmarksbeitet lang tradisjon for å være en viktig del av produksjonsgrunnlaget for melk og kjøttproduksjon fra husdyr og produkter fra reindrifta

I kommunens Landbruksplan 2021 – 2030 er det nedfelt at det skal utarbeides temaplan: “Beitebruksplan for utmarka i Røros”. Rune Granås, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, har vært engasjert som ekstern prosjektansvarlig i prosessen, og planen er utviklet i samarbeid med kommunen.

Hensikten med planen er blant annet å legge til rette for best mulig utnyttelse av beiteressursene i kommunen samtidig som andre interesser også kan ivaretas.

Her kan du lese høringsutkastet, Beitebruksplan for beiteområdene i Røros.

Styringsgruppa for planarbeidet ønsker nå innspill til forslaget.
Innspill sendes til Røros kommunes postmottak: postmottak@roros.kommune.no eller Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros.
Innspill bes merkes: sak 21/861.

Høringsfrist er 25. august 2022.

X